felsefe grubu - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

advertisement
SINIF
KAZ
AN
FELSEFE
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
11.
FELSEFE GRUBU
1
Ünite 1: Felsefeye Giriş (Felsefeyle Tanışma)
1. Felsefeye yapılacak bir girişte önceden herkesin hemen dayanacağı bir tanım ileri sürülemez, örneğin
felsefeye şu ve şu şeylerin bilimidir diye bir şey söylenemez. Halbuki bu, bilimler için söylenebilir.
4. Aşağıdakilerden hangisi “Evrenin ana maddesi (arkhe) nedir?” sorusuna maddesel bir gerekçe ile cevap vermiş düşünürlerden biri değildir?
A) Thales
B) Demokritos
C) Anaximenes
D) Herakleitos
E) Gorgias
Yukarıdaki paragrafta felsefe ve bilimler arasında
hangi bakımdan bir ayrım yapılmaktadır?
2. Felsefe karanlıkları delmek gibi bir şey, karanlıkların
içinden ufacık bir gün ışığı bulup bu ışığı büyük bir ateş
topuna dönüştürmek.
Felsefe ile ilgili söylenen bu sözlerden, aşağıdaki
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Felsefe bilinmeyene doğru sürüklenip gider.
B) Felsefe olayları derinlemesine inceler.
C) Felsefe küçük ip uçlarını değerlendirir.
D) Felsefenin görevi karanlıkları aydınlığa çıkarmaktır.
E) Felsefe cevapları henüz bulunmamış soruların üzerine gider.
3. Yunanca’da “Philosophia” sözcüğü ile ifade edilen,
felsefenin Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gerçeklik bilgisi
B) Bilgelik bilgisi
C) Bilginin gerçekliği
D) Bilgelik sevgisi
E) Maddenin bilgisi
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Sonuçları
B) Amaçları
C) Nesneleri
D) Yöntemleri
E) Bakış açıları
5. “Bilimsel ve felsefi düşünme şekli, otoriteye başkaldırma ve eleştiri ile olanaklı hale gelmiştir.” diyen bir
kişiye göre bilim ve felsefenin ortaya çıkışında
aşağıdaki nedenlerden hangisi diğerlerinden daha
etkili olmuştur?
A) Bilme isteği
B) Özgür düşünme ortamı
C) Araştırma yeteneği
D) Hayret ve şaşma duygusu
E) Sentez yapabilme becerisi
6. “Türkiye’nin en uçtaki iki şehri arasındaki uzaklık kaç
kilometredir?” ifadesi felsefi bir soru değildir. Ama
“Mekan nedir?” felsefi bir sorudur.
Bu durumda bir problemi felsefi kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öz’e ilişkin olması
B) Çok sayıda insanı ilgilendirmesi
C) Gözlem ve deneye dayanması
D) Neden-sonuç ilişkisine dayanması
E) Farklı açılardan ele alınması
TEST
1
FELSEFE
Ünite 1: Felsefeye Giriş (Felsefeyle Tanışma)
10. “Felsefe; genç dünyanın yeni şafağını haber veren bir
horoz gibidir.” diyen bir kişi felsefeye aşağıdaki işlevlerden hangisini yüklemektedir?
7. İlk filozoflardan Thales; astronomi, fizik, matematik
Anaximandros; astronomi, Pythagoras; matematik, fizik
ve antropolojideki çalışmalarıyla tanınıyorlardı.
Verilen metinden çıkarılabilecek en doğru yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayata bir anlam katma
B) Hoşgörülü olma
C) Öngörüde bulunma
D) Eleştirel olma
E) Davranışlara yön verme
A) İlk filozofların bir çoğu aynı zamanda bilim insanıdır.
B) Bilim ve felsefe birbirini tamamlayan alanlardır.
C) İlk gelişen bilimler, doğa bilimleridir.
D) Filozoflar sorularını akla dayanarak soran kişilerdir.
E) Felsefe ve bilim ancak özgür düşünme ortamında
gelişir.
11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde felsefenin ele
aldığı konu doğru ifade edilmiştir?
Epikuros, “Felsefe mutlu yaşama yolarını öğrenmektir.”
I.Kant, “Felsefe bilginin nasıl mümkün olabileceğini öğrenme çabasıdır.”
Yukarıda her düşünürün farklı bir felsefe tanımı
yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak belirtilmiştir?
A) Nesnel bir etkinlik olması.
B) Öznel bir etkinlik olması
C) Sadece filozofların yapabileceği bir etkinlik olması.
D) Sürekli ilerleyen bir bilim olması.
E) Yeni koşulların yeni tanımları zorunlu kılması.
9. Herakleitos’ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma
yeni birşeylerin meydana gelmesinin sebebidir.
Örneğin; gece ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Sokrates, “Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.”
A) Maddesel varlıklar
B) Metafizik ögeler
C) Canlılar dünyası
D) Varolan herşey
E) Soyut varlıklar
12. Wittgenstein’a göre dil ve dünya arasındaki ilişki çok
önemlidir. Ona göre dil, gerçekliğin resmidir. Bu sebeple dil analizi yapmak gerçekliğin ne olduğunu anlamak
için çok önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Verilen paragrafta Herakleitos’un diyalektik düşüncesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
varılamaz?
A) Dil doğuştan kazanılır.
B) Dilsel ifadeler, gerçekliğe bağlıdır.
C) Gerçekliğin varlığı dile bağlıdır.
D) Farklı diller, farklı dünyalar yaratır.
E) Dil ile kültür birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Diyalektik yeni bir şeye varmak için kullanılan bir
yoldur.
B) Karşıtların savaşı yeni bir şeyler oluşturur.
C) Gece; tez, gündüz; antitez, bir gün ise; sentezdir.
D) Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir.
E) Diyalektik evrenin ana maddesidir.
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download