Felsefe Yt 1.indd

advertisement
Ünite 1: Felsefeyle Tanışma
KAVRAMA
Test
1
1. Felsefeye yapılacak bir girişte önceden herkesin hemen dayanacağı bir tanım ileri sürülemez, örneğin
felsefeye şu ve şu şeylerin bilimidir diye bir şey söylenemez. Halbuki bu, bilimler için söylenebilir.
FELSEFE
5. “Bilimsel ve felsefi düşünme şekli, otoriteye başkaldırma ve eleştiri ile olanaklı hale gelmiştir.” diyen bir
kişiye göre bilim ve felsefenin ortaya çıkışında
aşağıdaki nedenlerden hangisi diğerlerinden daha
etkili olmuştur?
2. Felsefe karanlıkları delmek gibi bir şey, karanlıkların
içinden ufacık bir gün ışığı bulup, bu ışığı büyük bir
ateş topuna dönüştürmek.
MEB 2016 - 2017
Felsefe ile ilgili söylenen bu sözlerden, aşağıdaki
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Gerçeklik bilgisi
B) Bilgelik bilgisi
C) Bilginin gerçekliği
D) Bilgelik sevgisi
E) Maddenin bilgisi
SINIF
A) Thales
B) Demokritos
C) Anaximenes
D) Herakleitos
E) Gorgias
A) Sonuçları
B) Amaçları
C) Nesneleri
D) Yöntemleri
E) Bakış açıları
3. Yunanca’da “Philosophia” sözcüğü ile ifade edilen,
felsefenin Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
11.
4. Aşağıdakilerden hangisi “Evrenin ana maddesi (arkhe)
nedir?” sorusuna maddesel bir gerekçe ile cevap
vermiş düşünürlerden biri değildir?
Yukarıdaki paragrafta felsefe ve bilimler arasında
hangi bakımdan bir ayrım yapılmaktadır?
A) Felsefe olayları derinlemesine inceler.
B) Felsefe küçük ip uçlarını değerlendirir.
C) Felsefe bilinmeyene doğru sürüklenip gider.
D) Felsefenin görevi karanlıkları aydınlığa çıkarmaktır.
E) Felsefe cevapları henüz bulunmamış soruların üzerine gider.
STİ
TE
KAZ
AN
IM
A) Bilme isteği
B) Araştırma yeteneği
C) Özgür düşünme ortamı
D) Hayret ve şaşma duygusu
E) Sentez yapabilme becerisi
6. “Türkiye’nin en uçtaki iki şehri arasındaki uzaklık kaç
kilometredir?” ifadesi felsefi bir soru değildir. Ama
“Mekan nedir?” felsefi bir sorudur.
Bu durumda bir problemi felsefi kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öz’e ilişkin olması
B) Farklı açılardan ele alınması
C) Çok sayıda insanı ilgilendirmesi
D) Gözlem ve deneye dayanması
E) Neden-sonuç ilişkisine dayanması
11.
Test
1
SINIF
FELSEFE
Ünite 1: Felsefeyle Tanışma
7. İlk filozoflardan Thales; astronomi, fizik, matematik
Anaximandros; astronomi, Pythagoras; matematik, fizik
ve antropolojideki çalışmalarıyla tanınıyorlardı.
10. “Felsefe; genç dünyanın yeni şafağını haber veren bir
horoz gibidir.” diyen bir kişi felsefeye aşağıdaki
işlevlerden hangisini yüklemektedir?
Verilen metinden çıkarılabilecek en doğru yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirel olma
B) Hoşgörülü olma
C) Öngörüde bulunma
D) Hayata bir anlam katma
E) Davranışlara yön verme
A) Felsefe ve bilim ancak özgür düşünme ortamında
gelişir.
B) Filozoflar sorularını akla dayanarak soran kişilerdir.
C) İlk filozofların bir çoğu aynı zamanda bilim insanıdır.
D) Bilim ve felsefe birbirini tamamlayan alanlardır.
E) İlk gelişen bilimler, doğa bilimleridir.
8. Sokrates, “Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.”
11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde felsefenin ele
aldığı konu doğru ifade edilmiştir?
Epikuros, “Felsefe mutlu yaşama yolarını öğrenmektir.”
A) Maddesel varlıklar
B) Metafizik ögeler
C) Canlılar dünyası
D) Varolan herşey
E) Soyut varlıklar
Yukarıda her düşünürün farklı bir felsefe tanımı
yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak belirtilmiştir?
A) Nesnel bir etkinlik olması.
B) Öznel bir etkinlik olması
C) Sürekli ilerleyen bir bilim olması.
D) Yeni koşulların yeni tanımları zorunlu kılması.
E) Sadece filozofların yapabileceği bir etkinlik olması.
9. Herakleitos’ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma
yeni birşeylerin meydana gelmesinin sebebidir.
Örneğin; gece ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur.
MEB 2016 - 2017
I.Kant, “Felsefe bilginin nasıl mümkün olabileceğini
öğrenme çabasıdır.”
12. Wittgenstein’a göre dil ve dünya arasındaki ilişki çok
önemlidir. Ona göre dil, gerçekliğin resmidir. Bu sebeple dil analizi yapmak gerçekliğin ne olduğunu anlamak
için çok önemlidir.
Verilen paragrafta Herakleitos’un diyalektik düşüncesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
varılamaz?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dil doğuştan kazanılır.
B) Dilsel ifadeler, gerçekliğe bağlıdır.
C) Gerçekliğin varlığı dile bağlıdır.
D) Farklı diller, farklı dünyalar yaratır.
E) Dil ile kültür birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
A) Diyalektik yeni bir şeye varmak için kullanılan bir
yoldur.
B) Gece; tez, gündüz; antitez, bir gün ise; sentezdir.
C) Karşıtların savaşı yeni bir şeyler oluşturur.
D) Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir.
E) Diyalektik evrenin ana maddesidir.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download