Slayt 1 - Dindersi.tk

advertisement
SON PEYGAMBER
TALİP ORHAN
HASAN POLATKAN ORTAOKULU
İSLAM ÖNCESİ
ARAP
YARIMADASI
SİYASİ DURUM:

‘Kabilecilik’ düzeni
doğrultusunda “şehir devlet
yönetimi” ve “ feodal düzen”
(Kölelik düzeni, güçlülerin
sözünün geçtiği düzen)
hakimdi.

İdareciler seçimle belirlenir
ve yaptıklarından sorguya
çekilirlerdi. Bu düzen İslam
sonrası da devam etmiştir.
EKONOMİK HAYAT
 Tarım, hayvancılık ve özellikle
ticaretle uğraşılır.
 Özellikle Mekke şehri, önemli
ticaret yollarının kavşak
noktasında bulunması ve ‘Kabe’
yi barındırması açısından ayrı
bir önem taşır.






SOSYAL HAYAT
Sosyal hayatın temelinde ‘kabile’ vardır.
Toplum ‘hadari’(yerleşik) ve ‘bedevi’
(çölde yaşayanlar) olmak üzere iki
kısımdır.
AHLAKİ YAPI
Kabilecilik anlayışı ‘asabiyet’e(ırkçılık)
dayanır. Asabiyet arapların en
belirleyici özellikleridir.
İnsan haklarının çiğnenmesi, soylarla
ayıplama ya da övünme, kız çocuklarının
toprağa gömülmesi, kan davası, kadın
haklarının hiçe sayılması gibi durumlar
sebebiyle İslam öncesi döneme
‘”Cahiliye Dönemi”, Araplara ‘”Cahiliye
Arapları” denir
EDEBİYAT
Şiir ve hitabet çok gelişmişti
Ukaz panayırı’nda şiir yarışmaları
yapılır, en güzelleri Kabe duvarına
asılırdı.
DİNİ HAYAT

İslam öncesi Arap yarımadasında görülen dinler:
Yahudilik
Hıristiyanlık
Mecusilik
Sabiilik
Putperestlik
Haniflik
Özellikle Mekke putperestler için önemli bir
merkezdi.
 Kabe’de bulunan en büyük putlar: Lat, Menat,ve
Uzza idi.

Hz. Muhammed; 20
nisan 571 de
Rebiul-evvel ayının 12.
günü Pazartesi gecesi
Mekke’de doğmuştur.





Hz Muhammed doğmadan iki
ay önce babası Abdullah’ı
kaybetmiştir.
Süt anne Halime’ye verilen
Hz Muhammed, 6 yaşına
gelince annesi Amine’ye
teslim edilmiştir.
Amine, Medine’de bulunan
eşinin mezarını ziyaretten
dönerken ‘Ebva’ denilen yerde
vefat etmiştir.
Dedesi Abdulmuttalip’in
himayesine verilen
peygamberimiz 8 yaşında da
dedesini kaybetmiştir.
Bunun üzerine dedesinin
belirlediği amcası Ebu Talip’in
himayesine verilmiştir.

Hz. Muhammed, 12
yaşlarında amcası ile
birlikte ticaret için
Şam’a gitmiştir.

17 yaşında da Amcası
Zübeyirle Yemen’e
gitmiştir.




Hz Muhammed gençlik
yıllarında ‘Hilfu-l fudul’
( Erdemliler topluluğu) isimli
gruba dahil olmuştur.
25 yaşında Hz. Hatice ile
evlenmiştir.
Çocuklarının ismi; Kasım,
Abdullah, Rukiye, Ümmü
Gülsüm, Zeynep, Fatıma
35 yaşında ‘Hacer-ül Esved’
taşının yerine yerleştirilmesi
için yaptığı ‘Kabe hakemliği’
önemlidir. Bu olay ve Hz.
Muhammed’in dürüstlüğü
sebebi ile ona ’Muhammed-ül
Emin’ denilmiştir.
Hz. Muhammed’e ilk vahiy Cebrail
tarafından 610 yılının ramazan ayında
Hira Mağarasında gelmiştir.
OKU’
YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!
O İNSANI KAN PIHTISINDAN YARATTI.
OKU! RABBİN KEREM SAHİBİDİR.
O KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETEN,
O İNSANA BİLMEDİĞİNİ ÖĞRETENDİR.
YAKIN ÇEVREYE ÇAĞRI
Peygamberimize ilk gelen ayetlerden
sonra ikinci olarak Yüce Allah’ın “Ey örtüsüne bürünüp yatan Peygamber!
Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz
tut. Kötü şeyleri terk et” ayeti ve 'Önce en yakın akrabanı uyar.' (Şuara,
214) ayetinin inmesi Üzerine Hz Peygamber yakın akraba ve dostlarını ilk
defa İslam’a çağırmaya başladı.Bu çağrının neticesinde ilk Müslümanlar
şunlardır:
1-Hz Hatice,
2-Hz Zeyd,
3-Hz Ali,
4-Hz Ebubekir
Bu gizli davet tam 3 yıl sürdü. Bu sürede Müslümanlar
Erkam’ın evinde toplandılar.
SORU: Sizce Allah, Hz Muhammed’den niçin öncelikle yakın çevresini davet
etmesini istemiştir?
ÇAĞRININ YAYGINLAŞMASI
Yüce Allah, 3 yılın sonunda Hz
Muhammed (s.av) den “Sana
emrulunanı açıkça söyle ve Allah’a
ortak koşanlara aldırış etme”
ayetiyle İslam dinine daveti
açıkça yapmasını istedi. Bu emir
üzerine Hz Peygamber, Safa
tepesine çıkarak açıktan açığa
halkı uyardı.
ÇAĞRININ YAYGINLAŞMASI 2
Sevgili peygamberimizn bu
daveti Mekkeli Müriklerin hiç
hoşlarına gitmedi. Gün
geçtikçe Müslümanların
sayısı arttıkça Mekkeli
Müşriklerin zülüm ve
işkenceleri de arttı.
İLK HİCRET
Müşriklerin baskı ve
işkenceleri dayanılmaz hale
gelince adaletli bir kralı
olan Habeşistan’a hicret
etmeleri için Hz Peygamber
bazı Müslümanlara izin
verdi. Bu göç Miladi 615-616
yıllarında gerçekleşmiştir.
Müşrikler 3 yıl Müslümanlara ekonomik ve sosyal
ambargo uyguladılar.
Peygamberimiz 619 yılında
en büyük destekçi-leri eşi
Hz. Hatice ve Amcası Ebu
Talib’i kaybetti (hüzün yılı)
HİCRET (622)
Mekke de geriye kalan
Müslümanlara Müşriklerin zülüm
ve işkenceleri dayanılmaz hale
gelince Hz Peygamber Taif’e
gidip dini anlatsa da beklediği ilgi
ve yardımı alamadı. Hatta
hayatında uğramadığı hakaret ve
işkencelere maruz kaldı. Bunun
üzerine Medine’den Mekke’ye
hac yapmak için gelenlere İslam’ı
anlatmaya başladı.
HİCRET (622)
Sevgili Peygamberimizin Hicreti
esnasında sığındığı mağara
Sevr Mağarası
İşte bu anlatmaların
neticesinde Sevgili
Peygamberimiz ile Medineli bir
grup arasında Miladi 621ve 622
yıllarında Akabe de görüşme ve
sözleşmeler yaptı. Tarihte bu
olaya Akabe Biatları denir. Bu
biatların sonunda Mekkeli
Müslümanlar gruplar halinde
Medine’ye göç ettiler. En
sonunda da Hz Peygamber 622
yılında yanına Hz Ebubekir’i
alarak Medine’ye hicret etti.
622 yılında Mekkeli müslümanlar Medine’ye göç ettiler.
Mekke’de bütün mal ve mülklerini bırakarak…
Hz. Muhammed’in yanında dostu Hz. Ebu Bekir vardı…
HİCRET ‘İN SONUÇLARI
1-Hicret sayesinde Müslümanlar,
Mekkeli Müşriklerin zülüm ve
işkencelerinden kurtulmuşlardır.
2-İslam dininin daha hızlı ve kolay
yayılmasını sağladı.
3-Hz Peygamber için Mekke dönemi
bitti, Medine dönemi başladı.
4-Hz Ömer döneminde Hicri
takviminin başlangıcı kabul edildi.
MEDİNE VESİKASI
(ANTLAŞMASI-SÖZLEŞMESİ)
Hz Muhammed (s.a.v) Medineye geldiğinde ikinci olarak Medineli
Müslümanlarla(Ensar) Mekkeli Müslümanları(Muhacir) kardeş ilan etti.
Daha sonra Medine halkları arasında toplumsal barışı sağlamak için barış
antlaşması imzalattırdı.
Bu antlaşmaya göre:
1-Din ve kabile ayrımı olmaksızın tüm insanların can ve mal güvenlikleri
dokunulmayacak.
2-Herkes kendi dinini özgürce yaşayacak.
3- Herkes barış içerisinde yaşayacak
4-Medine’ye dışarıdan bir saldırı olursa hep birlikte savunulacak.
5-Eğer bir anlaşmazlık çıkarsa Peygamberimiz hakem tayin edilecek.
MEDİNE DÖNEMİ
PEYGAMBER MESCİDİ VE SOSYAL İŞLEVİ
1-Müslümanlar burada topluca ibadet
ediyorlardı.
2-İnsanlar arasındaki problemler
burada halledilirdi.
3-Yabancı ülke temsilcileri ile burada
görüşülürdü.
4- Yardımlaşma derneği olarak zekat
ve sadakalar burada toplanıp ihtiyaç
sahiplerine dağıtılırdı.
5- Eğitim-öğretim faaliyetleri burada
görülürdü (Ashabı Suffa)
6- Askeri karargah olarak kullanırdı.
7-Hz Peygamberin evi de burada idi.
SUFFA-ASHAB-I SUFFA

Kıble, henüz Kâbe tarafına çevrilmeden önce idi.
Mescid-i Nebevî’nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla
bir gölgelik ve sundurma yapıldı. Buna Suffa denilirdi.
Burada kalan Müslümanlara da “Ashâb-ı Suffa” ismi
verildi.
Mescid-i Şerifin Suffasında kalan bu Sahabîlerin,
Medine’de, ne evleri, ne de kabile ve akrabaları, hiç
bir şeyleri yoktu. Âileden uzak, dünya işlerinden uzak
ve tam mânâsı ile ilim öğrenmeye kosantre olmuşlardı.
Kur’an ilmi tahsil eder, Resûl-i Ekrem Efendimizin va’z
ve derslerini dinleyerek eğitim görürlerdi. çoğunlukla,
oruçlu bulunurlardı.
SUFFA-ASHAB-I SUFFA

Resûl-i Ekremin medresesine Allah için nefsini
vakfetmiş fedakâr, ilim aşığı talebeler idiler.
Peygamber Efendimiz tarafından tespit edilen
öğretmenler, kendilerine Kur’an öğretirlerdi.
Bunlardan yetişenler, Müslüman olan kabilelere Kur’an
öğretmek ve Sünnet-i Resûlullahı beyân etmek için
gönderilirlerdi.
İçlerinden evlenenler, Suffe’den ayrılırlardı. Fakat,
yerlerine başkaları alınırdı.
Bu güzîde Sahabîler ne ticâretle, ne bir sanatla meşgul
olmazlardı. Geçimlerini PeygamberEfendimiz ve
Sahabîlerin zenginleri tarafından temin edilirdi.
BEDİR SAVAŞI
624 yılında müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Bedir
Kuyularında yapılmıştır.
Müslümanların zaferi ile sonuçlanan savaş ilk zaferimizdir.
Bu savaşta Allah’ın yardımı mutlaktır.
UHUT SAVAŞI
625 yılında yapılan bu
savaş müslümanların
mağlubiyeti ile
sonuçlanmıştır.
72 müslüman şehit
olmuştur.
Peygamberimizin
amcası Hz. Hamza
şehit edilmiştir.
Peygamberimizin de
mübarek dişi
kırılmıştır.
Savaşın
kaybedilmesinin
sebebi ganimet hırsı
ile yerini terkeden
okçular yüzündendir.
HENDEK SAVAŞI
627 yılında yapılan bu
savaş savunma
savaşıdır.
Selman-ı Farisi’nin
teklifi ile Medine şehri
çevresine hendekler
kazılmıştır.
Mekkeliler
müslümanlara karşı bir
üstünlük sağlayamadan
geri dönmek zorunda
kaldılar.
MEKKE’Yİ ZİYARET ve
HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI
Hendek savaşından sonra
Sevgili Peygamberimiz,
yaklaşık 1500 kişi ile 628
yılında Kabe’yi ziyaret edip
hac yapmak istese de
Hudeybiye denilen yere
geldiklerinde Mekkeli
Müşrikler, elçi göndererek
bunu istemediklerini Hz
Peygambere ilettiler.
Bu nedenle aralarında
Hudeybiye Barış Antlaşması
imzalandı.
HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASINA GÖRE:
1- Müslümanlar, o yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler,
2- Ertesi yıl, 3 gün sureyle Kabe’yi ziyaret edebilecekler, bu ziyaret esnasında
Müslümanlar yanlarında kılıçtan başka silah bulundurmayacak,
3- Mekkeli bir Müslüman, Medineye sığınma talebinde bulunursa bu isteği kabul
edilmeyecek; Medineli biri eğer Mekke’ye sığınma talebinde bulunursa bu hak
kendisine verilecek,
4- Diğer Arap kabileleri, istedikleri taraf ile antlaşmaya katılma hakkına sahip olacak.
SONUÇLARI:
1-HUDEYBİYE ANLAŞMASIYLA MÜŞRİKLER MÜSLÜMANLARI RESMEN
TANIMIŞ OLDULAR!
2-BARIŞ SAĞLANDI
3- MÜSLÜMANLAR BİR YIL SONRA DA OLSA AMAÇLARINA ULAŞIP KABE’Yİ
ZİYARET ETTİLER
.
MEKKE’NİN FETHİ-630
…
Hz Muhammed’in (s.av) tüm barışcı çabalarına rağmen 2
sene sonra anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Mekke’nin
fethi için Allah’ü Teala izin verdi.
Daha sonra Hz Peygamber 10.000 kişilik bir ordu
toplayarak Mekke üzerine yürüdü.
MEKKE’NİN FETHİ-630
Bu arada Mekkelilere haber göndererek
kimseye zarar verilmeyeceğini, kendilerine
yapılan zülüm ve haksızlıkları affettiğini
bildirdi. Bu iyi niyetin karşılığında ciddi bir
direnişle karşılaşmadan 630 yılında Mekke
fethedildi.
Hz Muhammed 632 yılında ilk
ve son haccı için Mekke’ye
gitmiş ve Arafat’ta yüzlerce
müslümana “Veda Hutbesi” ile
seslenmiştir.
VEDA
HUTBESİ
Ey İnsanlar!
Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, bu
seneden sonra sizinle burada belki de
bir daha hiç buluşamayacağım!
İnsanlar!
Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün
ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay
ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl
mukaddes bir şehir ise, canlarınız,
mallarınız, namuslarınız da öyle
mukaddestir, her türlü tecavüzden
korunmuştur.
Ashabım!
Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve
bugünkü her hal ve hareketinizden
muhakkak sorulacaksınız. Sakın
benden sonra eski sapıklıklara dönüp
de birbirinizin boynunu vurmayasınız.
Bu vasiyetimi burada bulunanlar,
bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki
bildirilen kimse, burada bulunup
doğrudan işitenden daha iyi
anlayarak muhafaza etmiş olur.
Ashabım!
Kimin yanında bir emanet varsa onu
sahibine versin! Faizin her çeşidi
kaldırılmıştır, ayağımın altındadır.
Lakin borcunuzun aslını vermeniz
gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme
uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik
artık yasaktır.
Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin
her türlüsü ayağımın altındadır. İlk
kaldırdığım faiz de Abdülmüttalib'in
oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.
Ashabım!
Cahiliye devrinde güdülen kan davaları
da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım
ilk kan davası Abdülmüttalib'in torunu
(amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.
İnsanlar!
Bugün şeytan, sizin şu topraklarınızda
yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak
gücünü ebedi surette kaybetmiştir.
Fakat siz, bu kaldırdığım şeyler
dışında, küçük gördüğünüz işlerde
ona uyarsanız bu da onu memnun
edecektir.
Dininizi korumak için bunlardan da
sakınınız.
İnsanlar!
Kadınların haklarını gözetmenizi ve
bu hususta Allah'tan korkmanızı
tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah
emaneti olarak aldınız; onların
namuslarını ve iffetlerini Allah adına
söz vererek helal edindiniz.
Sizin kadınlar üzerinde hakkınız,
onların da sizin üzerinde hakları
vardır.
Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız,
onların aile yuvasını sizin
hoşlanmadığınız hiçbir kimseye
çiğnetmemeleridir. Eğer razı
olmadığınız herhangi bir kimseyi aile
yuvanıza alırlarsa, onları te'dib
edebilirsiniz.
Kadınların da sizin üzerinizdeki
hakları, meşru bir şekilde, her türlü
yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.
Mü'minler!
Size bir emanet bırakıyorum ki ona
sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç
şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın
kitabı Kur'an'dır.
Mü'minler!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi
belleyiniz! Müslüman müslümanın
kardeşidir, böylece bütün
müslümanlar kardeştir. Din
kardeşinize ait olan herhangi bir
hakka tecavüz helal değildir. Meğer ki
gönül hoşluğu ile kendisi vermiş
olsun.
Ashabım!
Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin
de üzerinizde hakkı vardır.
İnsanlar!
Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını
(Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet
etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin
döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina
eden için mahrumiyet vardır.
Babasından başkasına ait soy iddia
eden soysuz, yahut efendisinden
başkasına intisaba kalkan nankör,
Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine
ve bütün müslümanların ilencine
uğrasın!
Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne
tövbelerini ne de şehadetlerini kabul
eder.
İnsanlar!
Yarın beni sizden soracaklar, ne
diyeceksiniz?
"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni
yerine getirdin, bize vasiyet ve
öğütte bulundun, diye şehadet
ederiz" cevabını verdiler.
Bunun üzerine Hz.Muhammed (sav):
Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Şahit
ol Ya Rab! dedi.
Sevgili Peygamberimiz,
27 Mayıs 632 Çarşamba günü
hastalandı. Hastalığı 13 gün
sürdü.
SEN ELBETTE YÜCE BİR
AHLAK ÜZERESİN…
( Kalem Suresi – 4.ayet
)
8 HAZİRAN 632 YILINDA MEDİNE’DE
HER FANİ İNSAN GİBİ VEFAT ETMİŞTİR.
.TELAŞLANAN MÜSLÜMANLARI HZ. EBUBEKİR
SKİNLEŞTİRMİŞ. PEYGAMBERİMİZİN BİR
İNSAN OLDUĞUNU HATIRLATMIŞTIR .
KABRİ MESCİDİ NEBEVİ’NİN İÇİNDEDİR.
KABRİNİN BULUNDUĞU YERE
RAVZA-İ MUTAHHARA
‘’ÇİÇEKLİ CENNET BAHÇESİ’’ DENİR.

SORULAR
1-Güvenilir olmakla peygamberlik arasında
Nasıl bir ilişki vardır?
2-Peygamberimiz ilk çağrıyı kimlere
yapmıştır? Niçin?
3- Darul Erkam nedir?
4-Açık davet nerede olmuş, nasıl tepki
göstermişlerdir?
5-İlk hicret nereye olmuştur? Niçin?
6-Akabe biatları nedir?
7-Hicretin sebep ve sonuçları nelerdir?
SORULAR
8-Medine sözleşmesi nedir?
9- Muhacir,Ensar,Mescidi nebi, Hicret
,sahabi kavramlarını açıklayınız.
10- Peygamber mescidinin işlevleri
nelerdir?
11-Peygamber mescidinin bugünkü
camilerden farkları nelerdir?
12-Peygamberimiz Medine’de barış ve
kardeşliği nasıl oluşturmuştur.
13-Suffa ,Ashabı suffa nedir?
SORULAR
14-Peygamber efendimiz müşriklerle hangi
savaşları yapmıştır.
15-Bedir savaşının müslümanlar açısından
önemi nedir? Esirler nasıl serbest
bırakılmıştır?
16- Hudeybiye anlaşmasının sonuçları
nelerdir?
17-Mekke’nin Fethinin sebep ve sonuçları
nelerdir?
18-Peygamberimiz veda hutbesinde hangi
konular üzerinde durmuştur.
SORULAR
19-Veda hutbesinde insan haklarıyla ilgili
hangi ilkeler yer almaktdır?
20-Peygamber efendimiz nerede, ne zaman
vefat etmiştir?
21- Peygamberimizin vefatı karşısında
müslümanların tavrı nasıl olmuştur?
22-Hz. Ebu Bekir sahabileri nasıl teselli
etmiştir?
23-Peygamberimizin kabri nerededir?
EZBERLENECEK AYET, HADİS
1-Yaratan Rabbinin adıyla oku…………
2-Ey Örtünüp bürünen peygamber………
3-'Önce en yakın akrabanı uyar…..'
(Şuara, 214)
4-(Ey Muhammed) sana emrolunanı ……..
5-Ben bir öğretmen olarak…….
6-Muhammed ancak bir peygamberdir.
Ondan önce de……….
Not: Ayet ve hadisleri size öğretilen kısmı
ezberlenecek
TEŞEKKÜR EDİYORUM
HASAN POLATKAN ORTAOKULU
2014
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards