2010-2011 Siyer 2.Dönem 1.Yazılı Sınavını İNDİR - İmam

advertisement
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Adı
:
Soyadı :
Sınıf :
No
:
Siyer
1. Hz. Muhammed Medine’ye Hicret ettiğinde ilk olarak yaptığı
icraatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medine Antlaşması’nı imzalaması
B) Ensar ve Muhacirleri kardeş yapması.
C) Mescid-i Nebi’nin yapımına başlaması
D) Kendi evini inşa etmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi Suffe hakkında yanlıştır?
A) Mescid-i Nebi’nin güneyinde bulunan gölgelik mekândı.
B) Gündüz okul olarak kullanılırdı.
C) Gece barınacak yeri olmayanlar için barınak yeriydi.
D) Devlet hazinesi olarak kullanılırdı.
3. “...Allah’ın kitabına göre yakın akrabalar birbirine (varis olma) ya
daha uygundur...” (Enfal suresi, 75.)
Bu ayet aşağıdaki uygulamalardan hangisine son vermiştir?
A) Ensar ve Muhacir kardeşliğine
B) Ensar ve Muhacirin birbirine mirasçı olmalarına
C) Ensar ve Muhacirin birlikte kazandıklarını paylaşmalarına
D) Babasını öldüren kişinin onun mirasından mahrum bırakılmasına
4. Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin özelliklerinden
değildir?
A) Medine’ye bir saldırı olursa Medine halkının hep birlikte hareket
etmeleri karara bağlanıyordu.
B) Yahudilerin mal ve can emniyeti güvence altına alınıyordu.
C) Medine halkının inanç hürriyeti güvence altına alınıyordu.
D) Medine’de yaşayan müşrikler anlaşmanın dışında bırakılıyordu.
5. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden
biri değildir?
A) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara baskı kurarak tehdit etmeye
devam etmeleri
B) Ebu Süfyan’ın Medinelilere Hz. Muhammed’i koruma altına
almalarından dolayı kınayan bir mektup göndermesi
C) Hz. Muhammed’in Mekkeli müşriklerin baskılarına karşı kendisini
korumak istemesi
D) Mekkeli müşriklerin Medineli müşriklere yardım etmek istemeleri
6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı’nda esir
alınanlara karşı uygulamalarından biri değildir?
A) Esirlerin mal güvenliği garanti altına alındı.
B) Kurtuluş fidyesini ödeyen esirleri serbest bıraktı.
C) Esirlerin can güvenliği koruma altına alındı.
D) On Müslüman çocuğa okuma yazma öğreten esirleri serbest
bıraktı.
7. “Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken mü’minlerden
razı olmuştur...” (Fetih suresi, 18)
Ayette konu edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veda Haccı
B) Rıdvan Biatı
C) Mekke’nin Fethi
D) Hendek Savaşı
8. Hicretin 9. yılında birçok kabile Medine’ye gelerek görüşmeler
yapıyordu. Bu yıl, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Senetü’l-Hüzün
B) Senetü’l-Vufud
C) Gazvetü’l-Usr
D) Zatü’s-Selasil
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2010-2011
2. Dönem
1.Yazılı
9. Hudeybiye Antlaşması’nın metni üzerinde anlaşma sağlandıktan
sonra antlaşma metnine yazılacak isim konusunda çıkan
anlaşmazlığın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşriklerin antlaşma metnine Hz. Muhammed’in değil Hz. Ali’nin
isminin koyulmasını istemeleri
B) Hz. Ömer’in başta yazılan “Bismikallahümme” ifadesine şiddetle
karşı çıkması
C) Müşriklerin “Muhammedün Resulullah” ifadesini “Muhammed b.
Abdullah” olarak değiştirilmesini istemeleri
D) Müşriklerin metnin altına Hz. Muhammed’in değil Hz. Osman’ın
isminin yazılmasını istemeleri
10. Huneyn Savaşı’nın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havazin kabilesinin Taifli Sakif kabilesi ile birleşerek
Müslümanlara karşı savaş hazırlıkları yapmaları
B) Taiflilerin Hudeybiye Antlaması’nı ihlal etmeleri
C) Taiflilerin Mekke’nin fethinde Müslümanlara ihanet etmeleri
D) Müslümanların ganimet malları elde etmek istemeleri
11. Gazvetü’l-Usre (Güçlük Savaşı) diye adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebük Savaşı
B) Huneyn Savaşı
C) Taif Kuşatması
D) Hendek Savaşı
12. Aşağıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Hudeybiye Antlaşması - Hendek Savaşı - Mekke’nin fethi - Huneyn
Savaşı
B) Hendek Savaşı - Hudeybiye Antlaşması - Mekke’nin fethi - Huneyn
Savaşı
C) Huneyn Savaşı - Mekke’nin fethi - Hendek Savaşı - Hudeybiye
Antlaşması
D) Hendek Savaşı -Hudeybiye Antlaşması - Huneyn Savaşı Mekke’nin fethi
13. Hudeybiye Barışı’nda Hz. Osman’ı rehin tutan Mekkelilerin Hz.
Osman’ı serbest bırakıp Hz. Muhammed’e bir ekip göndererek
barış talep etmelerinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaman kazanmak istemeleri
B) Müslümanlara şartları ağır bir anlaşma imzalatmak istemeleri
C) Muhacirlerin Mekke’deki yakınlarının baskı yapmaları
D) Biatu’r-Rıdvan’dan haber alıp korkuya kapılmaları
14. Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşı esnasında gelişen
olaylardan biri değildir?
A) Benî Kureyza kabilesi savaş esnasında Mekkeli müşriklerle anlaşarak Müslümanları zor durumda bıraktı.
B) Hz. Muhammed Kureyza Yahudilerine adam göndererek
bozdukları anlaşmayı tekrar yapmayı teklif ettiyse de kabul
etmediler.
C) Hz. Muhammed’in yeni Müslüman olan biriyle yaptığı bir plan
neticesinde Mekkeli müşriklerle Kureyza Yahudileri birbirine düştüler.
D) Benî Kureyza Yahudileri görüşmek için gelen Hz. Muhammed’i
zehirleyerek öldürmek istediler.
Sayfa 1
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi
15. Hz. Muhammed her bir muhaciri Medineli bir Müslümana kardeş kılmıştı. Düzenlediği kardeşlik antlaşmasının ilk hâline göre
aşağıdakilerden hangisi bulunmuyordu?
A) Günlük hayatta tarafların birlikte çalışmaları
B) Elde ettikleri kazançları paylaşmaları
C) Birbirlerine mirasçı olmaları
D) Hz. Peygamberin sohbetine birlikte katılmaları
16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’de yaptığı
icraatlarından biri değildir?
A) Nüfus sayımı
B) Devlet başkanlığı seçimi
C) Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
D) Muhacir ve Ensar’ın kardeşleştirilmesi
17. Uhud Savaşı’nda Müslümanlara arkadan saldırarak hezimete
uğratan müşriklerin süvari birliğinin komutanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ebu Süfyan
B) Halid b. Velid
C) Suheyl b. Amr
D) İkrime b. Ebî Cehil
18. Hz. Muhammed Uhud Savaşı’nda şehitleri defnettikten sonra
500 kişilik bir orduyla müşrikleri takip ettiği gazve aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hamrau’l-Esed
B) Gatafan
C) Hudeybiye
D) Huneyn
19. Aşağıdakilerden hangisi Uhut Savaşı’nın sebepleri arasında
gösterilemez?
A) Müslümanların Suriye’den gelen Mekkelilere ait bir ticaret
kervanına el koymak istemesi
B) Ebu Sufyan’ın Müslümanlara karşı beslediği kin ve nefretin her
geçen gün artması
C) Mekkeli müşriklerin Bedir Savaşı’ndaki yenilginin intikamını almak
istemeleri
D)Mekkelilerin kendileri için önemli olan Suriye ticaret yolunun
güvenliğini sağlamak istemesi
24. Medine’den çıkarılan ilk Yahudi kavmi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kaynukaoğulları
B) Kureyzaoğulları
C) Nadiroğulları
D) Haşimoğlları
25. Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması’nı Mekkeli müşriklerden
kiminle imzalamıştır?
A) Süheyl bin Amr
B) Ebu Süfyan
C) Amr bin el-As
D) Ebu Cehil
Cevaplarınızı bu tabloya işaretleyiniz…
Cevap Tablosu
1
6
11
16
21
2
7
12
17
22
3
8
13
18
23
4
9
14
19
24
5
10
15
20
25
Her soru 4 puandır. Başarılar dileriz…
20. Müslümanlarla Hristiyanları karşı karşıya getiren ilk savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebük Seferi
B) Taif Kuşatması
C) Hayber’in Fethi
D) Mu’te Savaşı
21. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i Medine’de misafir
eden sahabedir?
A) Sa’d bin Ubade
B) Hz. Ebu Bekir
C) Mus’ab bin Umeyr
D) Eyüp el-Ensari
22. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine
Sözleşmesi’yle ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir?
A) Medine’yi birlikte savunmak
B) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak
C) Mekke’ye geri dönmek
D) Medine’de hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturmak
23. Aşağıdakilerden hangisi suffenin karşılığıdır?
A) Kâbe’nin doğu kısmı
B) Bir kabile adı
C) Bir savaş adı
D) Mescid-i Nebevi’nin bir bölümü
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2010-2011
Sayfa 2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards