Hz. Muhammed (sas), 40 yaşında Peygamber oldu. İlk

advertisement
YAKIN ÇEVREYE
ÇAĞRI
Peygamberimize ilk gelen ayetlerden
sonra ikinci olarak Yüce Allah’ın “Ey
örtüsüne bürünüp yatan Peygamber! Kalk ve
insanları uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı.
Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et”
ayeti
Üzerine Hz Peygamber gizli gizli yakın
akraba ve dostlarını ilk defa İslam’a
çağırmaya başladı.Bu çağrının neticesinde
ilk Müslümanlar şunlardır:
1-Hz Hatice,
2-Hz Zeyd,
3-Hz Ali,
4-Hz Ebubekir
Bu gizli davet tam 3 yıl sürdü. Bu surenin
sonunda Müslümanların sayısı 40’a ulaştı.
ÇAĞRININ
YAYGINLAŞMASI
Yüce Allah, 3 yılın sonunda Hz
Muhammed (s.av) den “Sana
emrulanı açıkça söyle ve Allah’a
ortak koşanlara aldırış etme”
ayetiyle İslam dinine daveti açıkça
yapmasını istedi. Bu emir üzerine
Hz Peygamber, Safa tepesine
çıkarak açıktan açığa halkı uyardı.
Sevgili peygamberimizn bu daveti
Mekkeli Müşiklerin hiç hoşlarına
gitmedi. Gün geçtikçe
Müslümanların sayısı arttıkça
Mekkeli Müşriklerin zülüm ve
işkenceleri de arttı. Hatta 3 yıl
Müslümanlara ekonomik ve sosyal
baskı uyguladılar.
İLK HİCRET
Müşriklerin baskı ve işkenceleri
dayanılmaz hale gelince adaletli
bir kralı olan Habeşistan’a
hicret etmeleri için Hz
Peygamber bazı Müslümanlara
izin verdi. Bu göç Miladi 615616 yıllarında gerçekleşmiştir.
Mekke Devri'nin
10'uncu yılı Şevvâl ayında
önce peygamberimizin amcası Ebû
Tâlib,
üç gün sonra da eşi
Hz. Hatice
vefât etti.
Bu nedenle bu yıla
“Hüzün Yılı” denir.
HİCRET 622
Mekke de geriye kalan
Müslümanlara Müşriklerin
zülüm ve işkenceleri
dayanılmaz hale gelince Hz
Peygamber Taif’e
akrabalarına gidip dini
anlatsa da beklediği ilgi ve
yardımı alamadı. Hatta
hayatında uğramadığı
hakaret ve işkencelere
maruz kaldı. Bunun üzerine
Medine’den Mekke’ye
ticaret yapmak için
gelenlere İslam’ı anlatmaya
başladı.
Mekke Devri'nin 11'inci yılında
"Birinci Akabe Biat’ı”, 12'inci yılı
hac mevsiminde
“İkinci Akabe
Biat’ı”
gerçekleşti.
Mekke Devri'nin 11'inci yılı
Recep ayının 27'inci gecesi
Peygamber Efendimizin
"İsrâ ve Mîrâc" mucizesi
gerçekleşti.
HİCRET 622
İşte bu anlatmaların neticesinde
Sevgili Peygamberimiz ile
Medineli bir grup genç Miladi
620 ve 621 yıllarında Akabe
de görüşme ve sözleşmeler
yaptı. Tarihte bu olaya
Akabe Biatları denir. Bu
biatların sonunda Mekkeli
Müslümanlar gruplar halinde
Medine’ye göç ettiler. En
sonunda da Hz Peygamber
622 yılında yanına Hz
Ebubekir’i alarak Medine’ye
hicret etti.
HİCRET’İN SONUÇLARI
•
1-Hicret sayesinde Müslümanlar, Mekkeli
Müşriklerin zülüm ve işkencelerinden
kurtulmuşlardır.
2-İslam dininin daha hızlı ve kolay
yayılmasını sağladı.
3-Hz Peygamber için Mekke dönemi bitti,
Medine dönemi başladı.
4-Hz Ömer döneminde Hicri takviminin
başlangıcı kabul edildi.
MEDİNE DÖNEMİ
PEYGAMBER MESCİDİ VE SOSYAL İŞLEVİ
1-Müslümanlar burada topluca
ibadet ediyorlardı.
2-İnsanlar arasındaki problemler
burada halledilirdi.
3-Yabancı ülke temsilcileri ile
burada görüşülürdü.
4- Yardımlaşma derneği olarak
zekat ve sadakalar burada
toplanıp ihtiyaç sahiplerine
dağıtılırdı.
5- Eğitim-öğretim faaliyetleri
burada görülürdü (Ashabı Suffa)
6- Askeri karargah olarak
kullanırdı.
7-Hz Peygamberin evi de burada
idi.
MEDİNE ANTLAŞMASI
Hz Muhammed (s.a.v) Medineye geldiğinde
ikinci olarak Medineli
Müslümanlarla(Ensar) Mekkeli
Müslümanları(Muhacir) kardeş ilan etti.
Daha sonra Medine halkları arasında
toplumsal barışı sağlamak için barış
antlaşması imzalattırdı.
Bu antlaşmaya göre:
1-Din ve kabile ayrımı olmaksızın tüm
insanların can ve mal güvenlikleri
dokunulmayacak.
2-Herkes kendi dinini özgürce
yaşayacak.
3- Herkes barış içerisinde yaşayacak
4-Medine’ye dışarıdan bir saldırı olursa
hep birlikte savunulacak.
5-Eğer bir anlaşmazlık çıkarsa
Peygamberimiz hakem tayin edilecek.
İslam dininin her geçen gün Medine
de yayılıp güçlenmesiyle Mekkeli
müşrikler korkuya kapıldılar.
Medine de güçlenen
Müslümanların, Mekkeyi
ellerinden almasından endişe
ettikleri için Medine’yi
ele geçirip Müslümanları yok etmek
istediler.
MEKKE’Yİ ZİYARET
VE HUDEYBİYE ANTLAŞMASI
Hendek savaşından sonra
Sevgili Peygamberimiz,
yaklaşık 1500 kişi ile 628
yılında Kabe’yi ziyaret
edip hac yapmak istese de
Hudeybiye denilen yere
geldiklerinde Mekkeli
Müşrikler, elçi göndererek
bunu istemediklerini Hz
Peygambere ilettiler.
Bu nedenle aralarında
Hudeybiye Barış
Antlaşması imzalandı.
HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASINA GÖRE:
1- Müslümanlar, o yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri
dönecekler,
2- Ertesi yıl, 3 gün sureyle Kabe’yi ziyaret
edebilecekler, bu ziyaret esnasında Müslümanlar
yanlarında kılıçtan başka silah bulundurmayacak,
3- Mekkeli bir Müslüman, Medineye sığınma
talebinde bulunursa bu isteği kabul edilmeyecek;
Medineli biri eğer Mekke’ye sığınma
talebinde bulunursa bu hak kendisine verilecek,
4- Diğer Arap kabileleri, istedikleri taraf ile an
tlaşmaya katılma hakkına sahip olacak.
.
MEKKE’NİN FETHİ 630
Hz Muhammed’in (s.a.v) tüm barışcı
çabalarına rağmen 2 sene sonra
anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine
Mekke’nin fethi için Allah’ü Teala
izin verdi.
Daha sonra Hz Peygamber 10.000
kişilik bir ordu toplayarak Mekke
üzerine yürüdü. Bu arada
Mekkelilere haber göndererek
kimseye zarar verilmeyeceğini,
kendilerine yapılan zülüm ve
haksızlıkları affettiğini bildirdi. Bu
iyi niyetin karşılığında ciddi bir
direnişle karşılaşmadan 630 yılında
Mekke fethedildi.
Peygamber efendimiz, 632 yılında hac
esnasında
Mekke’de bir konuşma yaptı. İslam
düşüncesinin bir özeti
olan ve İnsan Hakları bakımından çok
mükemmel prensipler içeren bu
konuşmaya
“ VEDA HUTBESİ ”denir.
Sevgili Peygamberimiz,
27 Mayıs 632
Çarşamba günü
hastalandı.
Hastalığı 13 gün sürdü.
8 Haziran 632
Pazartesi
günü öğleden sonra
vefat
etti…
Download