ıı.dünya savaşı - files.eba.gov.tr

advertisement
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
ÜNİTE: 2
- II.DÜNYA SAVAŞI
ONUR İŞERİ-Tarih Öğretmeni
- A-
AVRUPA’DA TOTALİTER REJİMLERİN KURULUŞU
1-İTALYA’DA FAŞİZM
 İtalya I.Dünya Savaşı’nda istediğini elde edememiş ve bu olumsuz hava DUÇE lakaplı Benito Mussolini’yi iktidara
getirmişti.
 1921’den sonra Mussolini’nin liderliğindeki Faşist Parti güçlendi. Faşist Milislerden oluşan KARA GÖMLEKLİLERİN
Roma’ya gelmesi bu süreci daha da hızlandırmıştır.
 1922’de iktidara gelen Mussolini’nin ilk faaliyeti iç politikada, demokratik uygulamalara son vermek; dış politikada ise
BİZİM DENİZ (Mare Nostrum) adını verdiği Akdeniz’e sahip olup Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktır.
2-ALMANYA’DA NAZİZM
 1919’ da kabul edilen WİEMAR ANAYASASI ile kurulan Alman Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, ülkenin içinde bulunduğu
durum, ADOLF HİTLER’İN ve mensubu olduğu Nasyonal Sosyalist Parti’nin (NAZİ) iktidara gelme sürecini hızlandırmıştır.
 Nazi partisi, kendisine askeri güç olarak ‘SA’ denen hücum kıtaları ile ‘SS’ denilen savunma kıtaları oluşturmuştur.
 1924 seçimleri ile Alman Parlamentosu’na giren Nazi Partisi’nin amaçları; Versay Antlaşmasının ağır şartlarından
kurtulmak, komünizme karşı mücadele etmek ve Alman ırkının üstünlüğünü savunmak.
 Nazi Partisi 1933’te iktidara gelmiştir. Yapılan ilk faaliyetler ise şunlardır: Diğer partiler ortadan kaldırılmış, Nazi
Diktatörlüğü kurulmuş, Adolf Hitler Okulları açılmıştır. Ayrıca GESTAPO denilen gizli bir polis teşkilatı kurularak halkın her
türlü faaliyeti kontrol altına alınmıştır.
 Hitlerin belirlediği Alman dış politikasının hedefleri ise şunlardır: Versay Antlaşmasından kurtulmak, tüm Almanları tek
çatı altında birleştirmek, HAYAT SAHASI ilkesini gerçekleştirip Alman nüfusu için yeni yerler ele geçirmek.
SAVAŞ ÖNCESİ DURUM
TOKAT/SULUSARAY ANADOLU LİSESİ
 JAPONYA: Hızla sanayileşen ve ekonomisi büyüyen Japonya 1931 de Mançurya’yı işgal ederek Çin’e
yönelmiştir. 1933’te Milletler Cemiyeti’nden ayrılmış,1934’te Washıngton Antlaşması’ndan çekilmiştir.
Japonya’nın parolası artık ‘Asya Asyalılarındır’ olmuştur. Politikaları gereği Almanya ile yakınlaşan Japonya,
25 KASIM 1936 da Almanya ile Anti-Komitern Paktı imzalamıştır.(Berlin-Tokyo Mihveri)
 İTALYA: İtalya’da iktidara gelen Mussolini yeniden Roma İmparatorluğunu kurma düşüncesi ile Almanya’ya
yakınlaşarak Mihver Devletler Bloğunda savaşa girmiştir. İtalya özellikle Kuzaey Afrika ve Balkanlarda
ilerlemiştir.6 Kasım 1937’de Anti-Komitern Pakta katılarak Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’nin kurulmasını
sağlamıştır.
 ALMANYA: 1933’de iktidara gelen Hitler ilk olarak Versay Antlaşması’ndan kurtulmayı düşünürken Almanca
konuşan nüfusun yaşamakta olduğu bölgenin, Alman topraklarına katılması görüşünü ortaya
koymuştur.(Yaşam Alanı-Hayat Sahası).Bu doğrultuda Almanya silahlanmaya başlamış ve 1933’te
Silahsızlanma Konferansı ve Milletler Cemiyeti’nden çekilmiştir.
Almanya’nın adım adım yayılma politikası:
- Fransa’ya bırakılan Saar bölgesi, halk oylaması neticesinde 1935’te Alman yönetimine geçmiştir.
-Almanya,1936’da Ren bölgesine asker göndermiştir.
-12 Mart 1938’de Avusturya ilhak edilmiştir. Ardından Çekoslovakya içindeki SUDET bölgesi ikinci adım
olmuştur. Hitlerin baskısıyla 29 Eylül 1938’de imzalanan Münih Antlaşması ile Sudet Bölgesi Almanya’ya
verilmiştir.
- Almanya, Versay Antlaşması ile Polonya’ya verilen Danzig Bölgesinin kendi kontrolünde olan
Doğu Prusya ile Almanya arasındaki kara bağlantısını sağlayan bölge olmasından dolayı birtakım isteklerde
bulunmuş böylece DANZİG SORUNU ortaya çıkmıştır.
NOT: Hitler öncelikle Avrupa coğrafyasında etkili olup daha sonra Asya topraklarını hedeflemişti.
Bu yüzden 24 Ağustos 1939’da Sovyetler Birliği ile Almanya arasında bir SALDIRMAZLIK PAKTI
imzalanması karar bağlanmıştır.
3-İSPANYA’DA İÇ SAVAŞ VE FRANCO DÖNEMİ


İspanya’da 1923’te ordunun iktidarı ele geçirmesi ile Kral Alfonso ülkeyi terk etmiş ve cumhuriyet ilan edilmiştir.
Ekonomik ve sosyal sıkıntılardan dolayı 1936’da iç savaş başlamıştır. İç savaşta cumhuriyetçiler ile milliyetçiler mücadele
etmiştir. Milliyetçilerin lideri General FRANCO’ DUR. Bu iç savaşta cumhuriyetçileri Fransa ve Rusya, milliyetçileri ise İtalya
ve Almanya desteklemiştir. İç savaşı Franco kazanmış ve iktidarı gelmiştir. Ancak ülkesini II. Dünya Savaşı’na sokmamıştır.
4-JAPONYA’DA MİLİTARİZM
 Uzakdoğu’da Japonya yayılmacı bir politika izlemiştir. Gücünü askeri politikalara (militarizm) dayandırmıştır. Batılı
devletler ise bu duruma tepki göstermiş ve bu doğrultuda 1922’de Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı
düzenleyerek Japonya’yı deniz kuvvetlerinde sınırlandırıp Çin’e saldırmasını engellemek istemişlerdir.
II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SEBEPLERİ (1939-1945)
 Nazizm ve Faşizm tehditlerinin artması
 Almanya’nın Versay Antlaşmasından kurtulmak istemesi
 Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmaları ile çizilen sınırların milliyetçilik esasına uygun olmaması ve bu
durum etnik çatışmalara, sınır sorunlarına yol açması
 İtalya’nın Birinci Dünya Savaşında istediğini elde edememesi ve saldırgan bir politika izlemesi
 Japonya’nın, Asya’dan Avrupa Devletlerini çıkararak sömürge alanlarını genişletmek istemesi
 Almanya’nın Rhur bölgesini silahlandırmasına, Japonya’nın Mançurya bölgesini işgal etmesine, İtalya’nın Habeşistan
bölgesini işgal etmesine Milletler Cemiyeti’nin herhangi bir yaptırım uygulayamaması.
 Devletlerde yaşanan siyasi ve ekonomik buhran
NOT: ÇELİK PAKT: 1939’da İtalya ve Almanya arasında imzalanmış ve 1940’ta bu pakta Japonya’da katılmıştır.
 İNGİLTERE: İngiltere bu süreçte yatıştırma politikası takip etmiştir. Bu dönemde İngiltere Başbakanı olan
ANNA CHAMBERLAİN’İN olası bir savaşı engellemek için yürüttüğü diplomasi olup ‘Appesament Politikası’
olarak da adlandırılmaktadır. Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgali ile yatıştırma politikası sona ermiştir.
 FRANSA: İngiltere’nin takip ettiği yatıştırma politikasına destek vermiştir.
 ABD: Savaşın başlarında tarafsız kalan ABD, sonraları Fransa ve İngiltere’ye silah yardımı yapmıştır.
Japonlar tarafından PEARL HARBOUR saldırınsa uğramış ve kesin olarak savaşa girmiştir.
 SCCB: İngiltere ve Fransa ile ortak bir noktada buluşamayan SSCB,23 Ağustos 1939’da Almanya ile
bir Saldırmazlık Paktı imzalamıştır.
SAVAŞIN TARAFLARI
MİHVER DEVLETLER
ALMANYA
İTALYA
JAPONYA
MÜTTEFİK DEVLETLER
İNGİLTERE
ABD
FRANSA
ÇİN
SSCB
II. DÜNYA SAVAŞI’NDA LİDERLER
ALMANYA: Adolf HİTLER (Führer)
ABD: Franklin ROOSEVELT: Nisan 1945’e kadar
İTALYA: Benito MUSSOLİNİ
Harry S.TRUMAN: 1945’ten sonra
JAPONYA: HİROHİTO
SSCB: Joseph STALİN
İNGİLTERE: Neville CHAMBERLAİN (1940’a kadar)
Winston CHURCHİLL (Temmuz 1945’ kadar)
Clement ATTLE (1945’ten sonra)
FRANSA: Mareşal PETAİN (Alman yanlısı Vichy hükümetinin lideri)
Charles De GAULLLE (Dö Gol) (İngiltere’deki Fransız direniş hareketi)
SAVAŞIN BAŞLAMASI
TOKAT/SULUSARAY ANADOLU LİSESİ
AVRUPA CEPHESİ
 Almanya 29 Ağustos 1939 tarihinde, Danzig Bölgesi ile ilgili Polonya’ya uyarıda bulunmuş bölgenin kendisine verilmesini
istemiştir. Ancak konuyla ilgili Polonya herhangi bir adım atmayınca Almanya 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya’yı işgal etmiştir.
 İngiltere ve Fransa işgalin durdurulmasını istemişse de Almanya böyle bir talebi kabul etmemiştir. Bunun üzerine İngiltere
ve Fransa 3 Eylül 1939 tarihinde Almanya’ya savaş ilan etmiş ve yeni bir Dünya Savaşı başlamıştır.
SAVAŞIN BAŞLAMASI-GELİŞMESİ
 15 Mart 1939’da Almanya, Çekoslovakya’yı işgal etmiştir.1940 tarihinde Norveç’i işgale başlamıştır. Almanya böylece
denizaltıları için üs bölgesi oluşturabilecek, hem de İsveç’ten Norveç’e getirilen madenlere el koyabilecekti. Norveç’ten
sonra Danimarka’da teslim olmuştur.
 Almanya Mayıs 1940 tarihinde Belçika, Hollanda, Lüksemburg’u işgal etmiştir.
 13 Mayıs tarihinde Almanlar Sedan Bölgesi’ni geçerek Paris’e doğru ilerlemeye başladılar.14 Mayıs tarihinde Hollanda
teslim olmak zorunda kalmıştır. Almanya 27 Mayıs’ta Belçika’yı teslim almıştır.
MAGİNOT HATTI: Fransa’nın Almanya’ya karşı tüm kuzey ve doğu sınırlarını kapsayan savunma hattıdır. Bu hat I.Dünya
Savaşı’nın hemen öncesinde Savaş Bakanlığı Müsteşarı olan ve savaşa er olarak katılan Fransız Devlet adamı Andre
Maginot’un ısrarla savunduğu ve uygulamaya konulmasını sağladığı savunma hattıdır. Almanlar geçilmez denilen bu
hattı geçmeyi başarmışlardır.
 Almanya 14 Haziran’da Paris’e girmiş,22 Haziran’da da Fransızlar ateşkes antlaşması imzalamıştır. İşgal altındaki Kuzey
Fransa’da Almanya uydu devleti VİCHY HÜKÜMETİ kurulmuştur. Başkanlığa Mareşal PETAİN getirilmiştir.
 Almanya Fransa’dan sonra İngiltere’ye yönelmiş ve hava bombardımanı başlatmıştır.
YILDIRIM SAVAŞI: II. Dünya Savaşı içinde ki Alman saldırılarının genel adıdır.
KARTAL HÜCUMU: 1940’da Almanya tarafından İngiltere’ye karşı başlatılan hava harekâtıdır.
ÇÖL FARELERİ: İngiliz Birlikleridir.
MARİTA HAREKÂTI: Almanya’nın Yunanistan’a saldırmasıdır.
MERKÜR HAREKÂTI:1941’de Alman paraşütçü Hafif Piyadesi’nin Girit Adası’na havadan indirilmesiyle başlayan harekâttır.
BARBAROSSA HAREKÂTI (22 Haziran 1941)
 Hitler,1940’da Fransa’yı ele geçirip, İngilizleri Avrupa’dan sürdükten sonra, SSCB’ye saldırmaya karar vermiştir. Hızlı bir
harekâtla SSCB üzerinden Orta Asya’ya inmeyi planlamıştı.
 Barbarossa Harekâtı, Alman kaynaklarında SSCB’ye karşı başlatılan işgale verilen isimdir. Bu cephe aynı zamanda II. Dünya
Savaşı’nın Doğu Cephesi’ni açan harekâttır. Hitlerin temel amaçlarından biri de Kafkas Petrollerine ulaşmaktı.
 Almanya bu harekâtı başlatınca, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Finlandiya da Rusya’ya savaş açmıştır.
 Bu harekât başlangıçta Almanya için oldukça olumlu geçmişse de, kış geldiğinde Alman birlikleri yorulmuş, savaşma
güçleri azalmıştır. SSCB karşı saldırısı başlayınca, Alman askerlerinin giysileri soğuk kış günlerine uygun olmadığı için büyük
kayıp vermişlerdir. Alman birlikleri Şubat 1943’te teslim olmuştur.
 BAGRATİON HAREKÂTI: Rus lider Stalin tarafından Alman hatlarına karşı başlatılan Kızıl ordu taarruzudur.
KUZEY AFRİKA CEPHESİ
 İtalya savaş öncesinde 1935’te Habeşistan’ı, 1939’da da Arnavutluk’u işgal etmişti.
 İtalya daha sonra Somali’nin İngiliz egemenliğindeki bölümünü ele geçirmiştir.
 İtalya, Mısır’ı ele geçirmek için taarruza geçmişse de başarılı olamamıştır. Almanya, İtalya’ya destek göndermiş ancak
İngilizler bölgede taarruza geçerek EL-ALAMEYN zaferi ile Alman ve İtalyanları geri çekilmek zorunda bırakmıştır.
(Crusader Harekâtı)
 Alman ve İtalyanların bu cephede çok fazla başarı elde edememesinde temel neden, İngliz casus denizaltısı Sarah’ın
İtalyan ve Almanlara gelen yardımları tespit etmesi ve bu ikmali engellemesidir.
JAPONYA CEPHESİ
ONUR İŞERİ
 Japonlar Filipinlere saldırmış ve ABD’li General Mac Arthur’u mağlup edip burayı işgal etmiştir.
 Japonlar daha sonra ABD’den Guam ve Wake adalarını, İngiltere’den Hong Kong’u almıştır.
 Hızla yayılan Japonya Malaya ve Singapur’u işgal etmiştir. Japonlar ayrıca Çinhindi ve Tayland’dan geçerek
Birminya’yı işgal etmiştir. Yine Japonlar sık sık Avustralya’ya hava saldırıları düzenlemiştir.
MERCAN DENİZ SAVAŞI: Nisan 1942 sonlarında JAPONLARIN, Yeni Gine’nin güneydoğusundaki Port
Moresbeye’de ve Solomon Adalarının güneyindeki Tulagi’de hava üsleri kurarak Avustralya ve Yeni
Kaledonya arasındaki Mercan Denizi’nin denetimini ele geçirmek amacı ile yaptığı savaştır.
MİDWAY MUHAREBESİ (MİL HAREKÂTI): JAPONLARIN bu harekâttaki amacı Midway adasını almak ve
uçak gemilerini yok etmektir.
HİSAR HAREKÂTI(Kursak Savaşı):II. Dünya savaşı sırasında Doğu Cephesi’nde, Alman kuvvetlerinin Kursk
Çıkıntısına karşı 1943 Temmuz ve Ağustos aylarında giriştikleri genel taarruzdur.
KAMİKAZE: Japonların özel bir bombalama stilidir.
KAHVERENGİ GÖMLEKLİLER(SA):Almanya’da Nazizim destekçisi gruptur.
SCALA NUTKU:1926 yılındaki bu nutuk Mussolini’ye aittir.
II. DÜNYA SAVAŞINDA ABD
 Savaş başladığında ABD tarafsız bir politika izlemekteydi.
 Ancak ABD kamuoyu; Yahudilere karşı tutum, Hitlerin diktatörlüğü, saldırgan politikası ve demokrasi karşı
tutumu nedeniyle Almanya’ya karşı olmuştur.
 Savaşın Almanya lehine dönmesiyle tarafsızlığını bozan ABD,1940’DA İngiltere’ye para ve silah yardımı
yapmış,1941’de ise ‘Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı çıkararak, müttefik devletlere yiyecek ve savaş
malzemesi dâhil her türlü yardımı ‘bedeli savaş sonunda ödenmek şartıyla’ verecekti.
ATLANTİK BİLDİRİSİ (14 Ağustos 1941)
ABD Başkanı Franklin Roosvelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in yaptığı beş günlük bir toplantıdan
sonra 14 Ağustos 1941’de yayımladıkları bildiridir. Bu bildiri Birleşmiş Milletler teşkilatının ilk adımını
oluşturmuştur.(Wilson ilkelerine benzemektedir)








Bildiri Maddeleri
Savaştan sonra toprak kazanılmayacaktır.
Uluslar kendi kaderlerini kendileri belirleyecektir.(self-determination)
İlgili halkın onayı olmadan toprak değişikliği olmayacaktır.
Uluslar arası işbirliği gerçekleştirilip geliştirilecektir.
Temel ham maddelerden eşit biçimde faydalanılacaktır.
İnsanlar korku ve açlıktan kurtarılacaktır.
Açık denizlerde ticaret serbestliği getirilecektir.
Mihver devletler silahtan arındırılacak ve savaştan sonra topyekûn silahsızlanmaya gidilecektir.
PEARL HARLBOUR BASKINI
 7 Aralık 1941’de, Japon uçak gemilerinden havalanan 360’ın üzerinde savaş uçağı, Japon Amirali SOROKU
YAMAMOTO’nun planlaması ile Hawaii’deki Pearl Harlbour’da bulunan ABD üslerini bombalamıştır.
 Japonlar bombaladıkları 8 savaş gemisinden 6’sını batırmış ya da kullanılamaz hale getirmişse de üssün kendisi
pek zarar görmemiştir. Bu olay üzerine ABD kongresi 8 Aralık 1941’de Japonya’ya, 3 gün sonra Almanya ve
İtalya’ya savaş ilan etmiştir.
TOKAT/SULUSARAY ANADOLU LİSESİ
II. DÜNYA SAVAŞINDA KONFERANSLAR
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
ÜNİTE: 2
- II. DÜNYA SAVAŞI
-B -
ONUR İŞERİ-Tarih Öğretmeni
SAVAŞIN SONU YAKLAŞIYOR
KONFERANS
ABD
(Roosevelt)
CASABLANCA
14-24 Ocak 1943
İNGİLTERE
(Churchill)
WASHINGTON
(TRİDENT)
KONFERANSI
ABD
(Roosevelt)
12-26 Mayıs 1943
İNGİLTERE
(Churchill)
QUCEBEC
KONFERANSI
İNGİLTERE
(Churchill)
KUZEY AFRİKA ÇIKARMASI
 İngiliz ve ABD birliklerinin General Eisenhower komutasında Fas ve Cezayir kıyılarına yaptığı çıkarmadır.
 Müttefik kuvvetler ilerleyişini sürdürmüş ve Mayıs 1943’te Alman ve İtalyan kuvvetlerini çökertmiştir.
İTALYA ÇIKARMASI
 Müttefikler Kuzey Afrika’daki başarılarını 1943 Temmuzu’nda Sicilya’yı işgal ederek sürdürmüştür. Sicilya’nın yitirilmesi
ve İtalya’nın müttefiklerce bombalanması İtalyan diktatörü Benito Mussolini’yi savaştan çekilmeye zorlamıştır.
NORMANDİYA ÇIKARMASI
 Fransa’nın kurtarılması için Müttefikler tarafından başlatılan askeri harekâttır.
 ABD, İngiliz ve Kanada birliklerinden oluşan Müttefik güçlerinin başkomutanı General Eisenhower’dır.
 Almanlar saldırının Dover Boğazı’ndan geleceğini düşünürken, çıkarma Cherbourg ile La Havre yer arasında yer alan
Normandiya kıyısında başlamıştır.
 Müttefikler 25 Ağustos 1944’te Paris’i kurtarmışlardır. General Eisenhower Eylül ayında Müttefikler Komutanlığına
getirlmiştir.
ALMANYA’NIN TESLİM OLMASI
 Nisan 1945’te Müttefikler Po ırmağını geçerek Alp Dağlarına doğru ilerlemişlerdir. Berlin’e geldiklerinde ise Hitler
intihar etmiş, yerini Amiral Karl Doenitz’e bırakmıştır.2 Mayıs 1945’te Berlin teslim olmuş ve böylece Avrupa’daki
savaş son bulmuştur.
 7 Mayıs 1945 günü ise General Jodi, Almanya’nın teslim belgesini imzalamıştır.
12-24
Ağustos 1943
I.MOSKOVA
KONFERANSI
19-30
Ekim 1943
JAPONYA’NIN TESLİM OLMASI
 Savaşın son dönemlerinde ABD, Japonya’nın kıyı kentlerini bombaladığı sırada BAŞKAN TRUMAN, Japon direnişini
kırma ve savaşı bir an önce bitirmek için atom bombası kullanmaya karar vermiştir.
 6 Ağustos 1945’te ABD hava kuvvetlerinin bir bombardıman uçağı HİROŞİMA kenti üzerine ilk atom bombasını
atmıştır.3 gün sonra, 9 Ağustos 1945’te ise gücü azaltılmış bir atom bombası da NAGAZAKİ’ye atılmıştır.
(ABD’NİN Japonya’ya attığı bombalar ŞİŞMAN ADAM ve KÜÇÜK ÇOCUK isimli silahlardır. FAT MAN –LİTTLE BOY)
(Hiroşima’ya Küçük çocuk adlı atom bombası Enola Gay isimli uçaktan yerel saatle 8.15’te atılmış ve 140.000 kişi
ölmüştür. Radyosyonun etkisiyle bu sayı 230.000’ e ulaşmıştır. Kentin %60’ı haritadan silinmiştir)
(Nagazakiye ise 3 gün sonra ‘Şişman Adam’ isimli plütonyum bombası atılmıştır. Yerel saatle 12.02’de 21 bin ton
gücündeki bu bombanın etkisiyle 75.000 kişi anında kavrulmuştur.5 yıl içerisinde bir o kadar daha insan ölmüş ve
sakat kalmıştır)
 8 Ağustos’ta SSCB’nin de Japonya’ya savaş açarak Mançurya ve Kore’yi işgale başlaması üzerine,
Japonya 2 Eylül’de teslim olmuş ve II. Dünya savaşı sona ermiştir.
Not: Mihver grubundan ilk çekilen İtalya olmuştur.
KATILAN DEVLETLER
KAHİRE
KONFERANSI
22-26
Kasım 1943
TAHRAN
KONFERANSI
28 Kasım
1 Aralık 1943
İngiliz Genelkurmayı
ABD Genelkurmayı
GÖRÜŞÜLEN KONULAR-KARARLAR
-Kuzey Afrika’da ki savaşın seyri ele alınmıştır. Alınan bazı kararlar
şunlardır:
 Sicilya’ya çıkarma yapılmalı ve Rusya’nın yükü hafifletilmeli
 Almanların üzerindeki baskı artırılmalı.
 TÜRKİYE savaşa dâhil edilerek Balkanlarda ikinci bir cephe açılmalı.
 Almanya, İtalya ve Japonya şartsız teslim olucuya kadar mücadele
devam ettirilmeli (Bu karar savaşın uzamasına sebebiyet verdiği
için eleştiri almıştır)
-Kuzey Afrika cephesinin tasfiyesi üzerine alınacak tedbirleri
görüşmek üzere toplanmıştır. Alınan bazı kararlar şunlardır:
 İtalya işgal edilerek savaşta saf dışı bırakılacak.
 İkinci cephenin Fransada açılması1944 İlkbaharında tamamlanacak
 Barışı koruma sorumluluğu ABD, İngiltere. SSCB ve Çin’de olacak.
 Türk hava alanlarından yararlanmak için gerekli hazırlıklar yapılacak
 Avrupa’da bir konfederasyon kurulacak
 Türkiye Balkan Federasyonu’na dahil olacak
Konferansta Churchill, ikinci cephenin Fransa yerine Türkiye’de
açılmasında ısrar etmiş fakat görüşünü kabul ettirememiştir. Alınan
bazı kararlar şunlardır:
 İkinci cephe Normandiya’da açılacak hazırlıkları ABD yürütecek
 Savaştan sonra Almanya ağır sanayiden mahrum edilmeli
ABD
(Cordell Hull)
İNGİLTERE
(Anthony Eden)
SSCB
(Molotov)
ÇİN
Savaş sonu düzeni konu eden ilk resmi toplantıdır. Dışişleri bakanları
düzeyinde toplanan bu konferansta alınan kararlar şunlardır:
 SSCB, Almanya’ya karşı nihai zafere kadar savaşacak.
 SSCB, savaştan sonra kurulacak olana uluslar arası kuruluşu
destekleyecek.(BM sinyali)
 Avusturya işgale uğramış dost bir ilke sayılıp kendisi ile bir barış
antlaşması imzalanacak.
 Almanya’da Nazizim, İtalya’da Faşizm tasfiye edilecek.
(KURTARILMIŞ AVRUPA DEKLERASYONU)
 Savaş suçlularının II. Dünya Savaşı sonunda oluşturulacak bir
mahkemede yargılanması karara bağlanmıştır.(Nürnberg
Yargılamaları)
ABD
(Roosevelt)
İNGİLTERE
(Churchill)
ÇİN
(Chiang Kai-Shek)
-Tahram Konferansının ön hazırlığıdır.
-Konferansta; Uzak Doğu’daki savaşta nasıl hareket edileceği,
Japonya’nın I.Dünya Savaşı’nda sonra ele geçirdiği topraklardan
çıkarılması ve Kore’nin bağımsızlığının sağlanması konuları ele
alınmıştır.
ABD
(Roosevelt)
İNGİLTERE
(Churchill)
SSCB
(Stalin)
-Şifre adından dolayı EUREKA ismiyle de bilinir.
-SSCB’nin baskıları sonucu ikinci cephenin 1 Mayıs 1944’te açılması
kararlaştırılmıştır.
-İkinci cepheyle ilgili olarak Türkiye’nin de savaşa katılmasına karar
verilmiştir.
TOKAT/SULUSARAY ANADOLU LİSESİ
İNGİLTERE
(Churchill)
SSCB
(Stalin)
II. MOSKOVA
KONFERANSI
9-20
Ekim 1944
4-11 Şubat 1945
(KIRIM)
Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme (12 Ocak 1951):Bu sözleşme özellikle
Nazilerin Avrupa’da yaşayan Yahudilere karşı başlattığı soykırımın etkisiyle kabul edilmiştir.
-Toplanma amacı Balkan topraklarının nüfuz alanlarının paylaşımıdır.
-YÜZDELER ANTLAŞMASI imzalanmıştır. Buna göre;
YUGOSLAVYA: İng:%50 SSCB:%50
MACARİSTAN: İng:&50 SSCB:%50
BULGARİSTAN: İng:%25 SSCB:%75
YUNANİSTAN: İng::&90 SSCB:%10
ROMANYA: İng:%10 SSCB:%90
-Almanya için kurulacak Müttefik Kontrol Komisyonunda Fransa’ya da
yer verilmesi ile Montreux Sözleşmesi’nin değiştirilmesi kabul edilmiştir.
II. DÜNYA SAVAŞI ve TÜRKİYE
Savaş sürecinde Türkiye’de;
Cumhurbaşkanı: İsmet İnönü
Başbakan: Refik Saydam(1939-1942)
Ahmet Fikri Tüzer (1 gün)
Şükrü Saraçoğlu (1942-1946)
 Türkiye fiilen savaşa katılmamıştır. Türkiye ağırlıklı olarak tarafsızlık politikası izlemiştir.1939’da savaş
ihtimalinin artması üzerine bazı ittifak girişimlerinde bulunmuştur. İlk olarak 12 Mayıs 1939’da İngiltere ile
23 Haziran’da da Fransa ile Barış Cephesi içinde yer aldığını açıklayan ortak bildiriler yayımlamıştır.12 Ekim
1939’da Türkiye-İngiltere-Fransa İttifak Antlaşması imzalanmıştır.18 Haziran 1941’de Almanya ile saldırmazlık
antlaşması yapılmıştır.10 Ağustos 1941’de savaşın iyice yoğunlaştığı dönemde SSCB ve İngiltere Türkiye’nin
toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını bildirmişlerdir.
-Almanya’nın çökmesinin ardından hangi bölgelerin kimin denetiminde
olacağı ya da kimlerin nerelerin kurtaracağı konusunda anlaşmazlıkları
çözüme kavuşturmak ‘savaş sonrası dünyasını’ ana çizgileriyle
düzenlemek amacıyla toplanmıştır. Alınan bazı kararlar şunlardır:
 Almanya üç işgal bölgesine ayrılacaktır. İngiltere ve ABD’nin kendi
bölgelerinde Fransa’ ya da bir kısım bırakmaları belirlenmiştir. Aynı
şekilde Berlin şehri de ortak işgal altında bulunacaktı.
 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KURULMASI ve Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin temel ilkeleri belirlenmiştir. Buna göre 1 Mart 1945’e
kadar ortak düşmana savaş ilan etmiş olanların
üyeliğe alınmalarına karar verilmiştir.
ABD
(Roosevelt)
İNGİLTERE
(Churchill)
SSCB
(Stalin)
YALTA KONFERANSI
ONUR İŞERİ
ADANA GÖRÜŞMELERİ: (30 Ocak-1 Şubat 1943): İsmet İnönü, Başbakan Şükrü Saraçoğlu ve Churchill arasında
Yenice İstasyonu’nda yapılan görüşmelerdir. Görüşmelerin temel konusu Türkiye’nin savaşa katılmasıdır.(Bu
görüşmelere SAĞIRLAR DİYALOĞU’da denilmiştir. Çünkü Türkiye ve İngiltere hiçbir konuda uzlaşma
sağlayamamıştır.)
I.KAHİRE KONFERANSI (Eden-Menemencioğlu Görüşmesi) (5-6 Kasım 1943): Türk Dış işleri Bakanı Numan
Menemencioğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Eden arasında Kahire’de gerçekleşmiştir. Eden, Türkiye’den hava
üslerini açmasını ve yılsonuna kadar savaşa girmesini istemiştir. Türkiye bu istekleri reddetmiştir.
II. KAHİRE KONFERANSI : (4-6 Aralık 1943) : İsmet İnönü, Churchill (İngiltere),ABD (Roosvelt) arasında
Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmelerde Türkiye’ye oldukça ağır
Baskılar yapılmıştır. Türkiye ise ihtiyacı olan silah ve malzemenin sağlanması karşılığında prensip olarak
savaşa katılmayı kabul etmiştir. Ancak süreç devam ettirilememiştir ve Türkiye tarafsızlığını devam ettirmiştir.
(Bu karar üzerine Türkiye simgesel olarak 23 Şubat 1945’te
Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir)
 Ayrıca bu konferansta SSCB’nin Almanya ile ilgili önerileri ağır
bulunduğu için kabul edilmemiştir.
SAN FRANCİSCO
KONFERANSI
Türkiye’nin de yer
aldığı 51 ülkenin
temsilcisi katılmıştır.
26 HAZİRAN 1945
-Konferans BM’nin kuruluş antlaşmasını kabul etmek ve
imzalamak için toplanmıştır. Türkiye’de antlaşmayı imzalayarak
BM’nin kurucu üyesi olmuştur. Türkiye antlaşmayı 15 Ağustos 1945’te
onaylamış ve 24 Ağustos 1945’te Resmi Gazete’de yayımlamıştır.
Türkiye için dönüm noktası; Yalta Konferansı’nda alınan karar olmuştur. Buna göre BM’ye olabilmek için
1 Mart 1945’e kadar ortak düşmana savaş ilan etmek gerekiyordu. Türkiye’de hemen 23 Şubat 1945 tarihinde
simgesel olarak Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir.
TÜRKİYE’DE II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER
POTSDAM
KONFERANSI
17 Temmuz-2 Ağustos 1945
-Bu konferans ABD, İngiltere ve SSCB arasındaki son toplantıdır.
-BARIŞIN NASIL SAĞLANACAĞI KONUSU ELE ALINMIŞTIR. Alınan bazı
kararlar şunlardır:
 Polonya-SSCB sınırı çizgisi CURZON ÇİZGİSİ olarak kabul edilecektir.
 Almanya’daki tüm NAZİ kurumları ortadan kaldırılacak.
 İşgal bölgelerinde ayrı ayrı demokratik rejimler kurulacak.
 Avusturya dört devlet arasında işgal bölgelerine ayrılacak.
 Savaş suçluları yargılanacak.
 İspanya Mihver devletlerle işbirliği yaptığı için BM’ye alınmayacak.
ABD
SSCB
İNGİLTERE
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
MERKEZİ: New York













DAİMİ VETO YETKİSİ OLANLAR: ABD, İngiltere, SSCB, Fransa, Çin

Bağlı kuruluşlar
-Vesayet Konseyi
-Uluslar arası Adalet Divanı
(Hollanda LAHEY)
-Genel Kurul
-Genel Sekreterlik
-Güvenlik Konseyi
-Ekonomik ve Sosyal Konsey
NÜRNBERG MAHKEMELERİ
-II. Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından 1945’te Almanya’nın
Nürnberg şehrinde kurulan ve Nazi savaş suçlularını yargılayan
mahkemelerdir.



Olası Alman işgaline karşı Çatalca’da Çakmak Hattı oluşturulmuştur. İsmini planı yapan Fevzi Çakmak’tan aldı.
1940 yılında MİLLİ KORUMA KANUNU çıkarıldı.
Petrol Ofisi ve Et Balık Kurumu kurulmuştur.
13 Ocak 1942’de Ekmek Karnesi uygulaması başlamıştır.
1942’de Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı kurulmuştur.
9 Kasım 1942’de VARLIK VERGİSİ KANUNU çıkarılmıştır.(Ödemeyenler Erzurum Aşkale’ye gönderildi)
1944’te Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu çıkarılmıştır.1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır.
Kıtlık nedeniyle undan pasta ve benzeri ürünlerin yapılması yasaklanmıştır.
İstanbul’da özel otomobillerin ve ticari araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştır.
Karadeniz’de Türk gemi seferleri durdurulmuştur. Gece 23.30’dan sonra sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.
1945’te Nuri Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi kurulmuştur.
7 Ocak 1946’da Celal Bayar, Adnan Menderes öncülüğünde Demokrat Parti kurulmuştur.
TAN OLAYI: 4 Aralık 1945’te tanınmış gazetelerden TAN Gazetesi ve matbaası karşıt gruplu öğrenciler
tarafından basılmıştır.
TURANCILIK DAVASI:7 Eylül 1944’te başlayan ve 29 Mart 1945’e kadar süren Türk siyasetinin önde gelen 23
ismin Irkçılık-Turancılık suçlaması ile yargılandığı süreçtir.65 oturum süren yargılama sonucunda Zeki Velidi
Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Er, Nurullah Barıman, Fethi
Tevetoğlu gibi isimler çeşitli cezalara çarptırılmışlardır.
REFAH ŞİLEBİ OLAYI: II. Dünya Savaşı başlamadan önce İngiltere’ye sipariş edilen deniz araçlarını almak için
yola çıkan Refah Şilebi’nin batırılması olayıdır. Mersin Limanı’ndan Mısır İskenderiye Limanı’na giderken gece
vakti atılan bir torpido sonucu gemi sulara gömülmüş ve 150 kadar mürettebat şehit olmuştur.
İsmet Paşa döneminde paralara Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafları konulabilir karar alınmıştır.
1946’da tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir.
Download