T. C. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi

advertisement
T. C.
Selçuk Üniversitesi
İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih-II Dersi Vize Sınavı (11.04.216)
Açıklama: Sınav süresi 25 dk. Cevap şablonuna işaretlenen yanıtlar değerlendirmeye
alınacaktır. Şıklar üzerinde yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. Ceap şablonunun
altında adı-soyadı, numarası ve imzası bulunmayan sınav kâğıtlarını değerlendirmek mümkün
değildir.
Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. A. Behiç ÖZCAN
1) Aşağıdakilerden hangisiyle, ABD dış politikasında, Avrupa'nın kendi kıtasına karışmaması,
buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunlarından uzak durması esasları belirlenmiştir?
A)Monroe Doktrini B)Wilson İlkeleri C)Balfour Deklarasyonu D)Truman Doktrini E)Bağımsızlık Bildirgesi
2) Aşağıdakilerden hangisi 1955 yılında, iki kutuplu sistemde üçüncü bir taraf olarak ortaya çıkan
Bağlantısızlık Hareketi’ne öncülük eden ülkelerden biri değildir?
A) Endonezya B) Arnavutluk C) Mısır D) Yugoslavya E) Hindistan
3) Almanya ve Japonya arasındaki Anti-Komintern Pakt’a 1936’da katılan ülke hangisidir?
A) Yugoslavya B) Küba C) Meksika D) Çin E) İtalya
4) Haziran 1944 "Normandiya Çıkarması" olarak bilinen ve Almanya'nın yenilmesine sebep olan
askeri çıkarmanın yapılması kararı hangi konferansta alınmıştır?
A)Potsdam Konf. B)Kahire Konferansı C)Tahran Konferansı D)Yalta Konferansı E)Casablanca Konferansı
5) Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloğu ülkelerindeki demokratikleşme taleplerine Kızıl Ordu
zaman zaman müdahale etmiştir. Bunlardan en önemli iki müdahaleden biri Çekoslavakya’ya
karşı yapılandır. Diğer müdahale hangi ülkeye yöenlik olarak yapılmıştır?
A) Yunanistan B) Romanya C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Macaristan
6) Balfour Deklerasyonu hangi coğrafyanın kaderini doğrudan ve derinden etkilemiştir?
A) Latin Amerika B) Balkanlar C) Ortadoğu D) Kafkaslar E) Akdeniz havzası
7) 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'ya işgalini destekleyen SSCB’nin, 1940 yılında
Almanya'ya karşı Müttefik grubunu desteklediği ve bu grupta yer aldığı görülmüştür. SSCB'nin bu
şekilde saf değiştirmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? (BU SORUDA 1940 DEĞİL
1941 TARİHİ VERİLMESİ GEREKİYORDU. BU NEDENLE SORU İPTAL EDİLİP HERKESİN BU SORUYA
VERDİĞİ YANIT DOĞRU KABUL EDİLECEKTİR.)
A)Stalingrad Savaşı B)Barbarossa Harekâtı C)Normandiya Çıkarması D)Schlieffen Planı E)Atlantik Demeci
8) II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Yunanistan’da yaşanan iç savaşta sol gruplara SSCB’nin
destek vermemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) SSCB ordusunun Almanya’da yeterince yorulmuş olması
B) ABD’nin böyle bir girişime izin vermeyeceğini ültimatom yoluyla bildirmiş olması
C) Yunanistan’da oldukça marjinal bir azınlık olan bu grupların başarılı olacağına inanmaması
D) SSCB’nin Yüzdeler Antlaşması’nın özüne aykırı davranmak istememesi
E) SSCB’nin dikkatini Boğazlar’a yönlendirmek istemesi
9) Arap ayaklanmaları ve İngilizlerin Yahudileri korumaktaki başarısızlığının ardından 1920'de
kurulan Yahudi yer altı örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haganah B) Yahuda C) Irgun D) Lehi E) Dünya Siyonist Örgütü
10) II. Dünya Savaşı’nın başında doğusu ve batısı Almanlar ve Ruslarca işgal edilen ülke
hangisidir?
A) Çekoslavakya B) Finlandiya C) Avusturya D) Polonya E) Danimarka
11) 1902 yılında kabul edilen hangi karar ile ABD’nin Küba’dan başlamak üzere Latin Amerika
ülkelerinin iç işlerine karışması mümkün hâle gelmiştir?
A) Rio Antlaşması B) Young Planı C) Dawes Planı D) Platt Düzenlemesi E) Açık Kapı Politikası
12) II. Dünya Savaşı’nın Pasifik Cephesi’nde yürütülen mücadelenin dönüm noktası olan ve
Japonya’nın bir daha toparlanmasını imkânsız hale getiren 1942 yılındaki ABD-Japon çatışmasının
adı nedir?
A) Midway Savaşı B) Pearl Harbour Baskını C) Mançurya Baskını D) Çin Savaşı E) Hiroşima
Bombardımanı
13) İngiltere Başkabakanı Chamberlain’ın istifasına ve böylece W. Churchill’in başbakan olmasına
neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anschluss B) Barbarossa Harekatı C) Norveç Bozgunu D) Danimarka Bozgunu E) Mısır Bozgunu
14) Küba Füze Krizi hangi iki liderin diplomatik temaslarıyla aşılabilmiştir?
A) Roosevelt-Stalin B) Kennedy-Stalin C) Roosevelt-Kruşçev D) Kennedy-Brejnev E) Kennedy-Kruşçev
15) ABD’nin dış politika geleneğinin şekillenmesi açısından önem arz eden “denizlerde hâkimiyet”
fikrini işleyen ve böylece adını önemli jeopolitikçiler listesine ekleten kimdir?
A) B. Adams B) G. Kennan C) L. Pinsker D) A. T. Mahan E) J. Fiske
16) Uzunca bir dönem Schlieffen Planı’ndan endişe duyan Fransızların II. Dünya Savaşı
başlamadan önce Almanya’ya karşı aldığı en önemli güvenlik tedbiri aşağıdakilerden hangisi
olmuştur?
A) İngiltere ile Briand-Kellogg Paktı’nın imzalanması
B) Berlin Duvarı’nın inşa edilmesi
C) SSCB ile Saldırmazlık Paktı’nın imzalanması
D) Milletler Cemiyeti’nden koruma gücü talep edilmesi
E) Maginot Hattı’nın inşa edilmesi
17) 1944 yılında Churchill ve Stalin arasında imzalanan Yüzdeler Antlaşması’nda ağırlıklı olarak
İngiliz nüfuzuna bırakılan ülke hangisidir?
A) Yugoslavya B) Arnavutluk C) Yunanistan D) Türkiye E) Bulgaristan
18) İkinci Dünya Savaşı öncesinde hem dünya devrimini saplantı haline getirmiş kötü Rusya
imajını ortadan kaldırmak hem de Avrupa’da Nazi karşıtı bir koalisyon oluşturmak için çaba
harcayan ancak bunda başarılı olamayan, 1930-1939 döneminin SSCB Dışişleri Bakanı kimdir?
A) Molotov B) Litvinov C) Troçki D) Çiçerin E) Şevardnadze
19) II. Dünya Savaşı sırasında Fransa’nın Almanya tarafından esir alınmasını takip eden dönemde,
bu ülkede kurulan ve Alman uydusu olarak bilinen Fransız yönetimin özel adı hangisidir?
A) Weimar Cumhuriyeti B) Vichy Hükümeti C) Bağımsız Fransa Hükümeti D) Spacio Vitale E) 3.
Cumhuriyet
20) Rusya dışındaki komünist partilerin faaliyetlerini yönetmek veya desteklemek amacıyla 1919
yılında Moskova’da kurulan yapının adı nedir?
A) Profintern B) Komünist Parti C) Sporintern D) Krestintern E) Komintern
1
2
3
A
B
C
D
E
NUMARASI:
ADI – SOYADI:
İMZA:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Download