6-Yumuşama Dönemi`nde ABD ve SSCB`nin çatıştığı iki büyük olay

advertisement
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi II. Dönem I. Sınavı
A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfini koyunuz.
1-(…..) Eisenhower Doktrini, II.Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin, Türkiye ve Yunanistan’ı SSCB tehdidinden
korumak için geliştirdiği doktrindir.
2-(…..) II.Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan yeni dengeler sonucu 1947-1960 arası döneme “Yumuşama Dönemi”
denir.
3-(…..) 7 Eylül 1947 Kararları Türkiye’de devletçi ekonomiden serbest Pazar ekonomisine geçişin ilk adımıdır.
4-(…..) 1960’ların başında hızla silahlanan İran’ın amacı Basra Körfezi’nde egemen güç olmaktı.
5-(…..) Bağlantısızlar hareketinin ilk teşkilatlı toplantısı Bandung Konferansı olmuştur.
B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1-25 Ocak 1949’da kominist ülkeler arasında işbirliği ve dayanışma amacıyla ………………………… kuruldu.
2-AET’nin temeli 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dış İşleri Bakanı …………………………. ‘ın yayımladığı bir bildiri ile
atıldı.
3- ………………………… ve …………………………. SSCB’den yardım almadan ülkelerinde kominizmi ilan ettikleri için daha
sonraki dönemde SSCB’nin güdümüne girmediler.
4-Batı Bloku ülkeleri, aralarında askeri alanda işbirliği yapmak amacıyla 4 Nisan 1949 tarihinde …………………………
kurdular.
5-Balkan Paktı Devletleri: ……………………………, …………………………… ve ……………………………..
C-Aşağıda karışık biçimde verilmiş gelişmeleri oluş sırasına göre sıralayınız.
1-Helsinki Konferansı
2-Vietnam Savaşı
3-Afganistan’ın SSCB tarafından işgali
4-Bandung Konferansı
5-İran-Irak Savaşı
D-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1- İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, 2 Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı bankacı Lord Rothschild'a
gönderdiği mektup Balfour Deklarasyonu olarak kabul edilmiştir. Bu deklarasyonun aşağıdakilerden hangisine
yönelik olduğu söylenebilir?
A) Osmanlıların Ortadoğu’dan atılması B) Osmanlılarla barış antlaşması imzalanması
C) Mısır’daki İngiliz hâkimiyetinin kaldırılması D) Ortadoğu’da İsrail Devleti’nin kurulması
E) Bağımsız bir Arap devletinin kurulması
2- Krusçev, Sovyet Rusya'nın ekonomik kalkınmasını hızlandırma arzusundaydı. Devamlı bir savaş beklentisi,
çabaların ekonomik kalkınmaya yönelmesini önleyecekti. Sovyet komünizmi ekonomik refahı gerçekleştirmek
zorundaydı. Dolayısıyla, Rusya uluslararası barış politikasına yöneldi.
Buna göre, Krusçev Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekonomik alanda atılımların hedeflendiği
B) Liberal ekonomi sisteminin benimsendiği
C ) Soğuk Savaş'ın toplum üzerindeki etkisinin silinmek istendiği
D) Sovyet dış politikasında değişikliğe gidildiği
E) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmek istendiği
3- SSCB’nin yayılımcı politikasını engellemek amacıyla uzakdoğuda kurulan örgüt hangisidir?
A) CENTO
B)SEATO
C)AGİK
D)OEEC
E)NATO
4- Soğuk Savaş dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri birbirleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı
bloktaki ülkelerle ilişkiye girmelerine de izin vermemişlerdir.
B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş’ın özelliklerinden biridir.
C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların yaşandığı bir dönemdir.
D) Soğuk Savaş döneminde yoğun bir silahlanma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır.
E) Soğuk Savaş iki bloğun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstünlük mücadelesini
sürdürmesidir.
5–(II. Dünya Savaşı sonrası) Avrupa ülkelerinin kendi aralarında ekonomik alanda birleşmesi; Bu işbirliği
değerlendirilmeli; Eğer hala ekonomik açık varsa ABD bu açığı kapatarak, Avrupa’da Sovyet Rusya’nın fırsatçı
durumuna engel olunmalı.
Yukarıda sözü edilen bu gelişmelerin Soğuk Savaş Dönemi’ndeki adı nedir?
A)Truman Doktrini
B)Avrupa Ekonomik Topluluğu
C)Marshall Planı
D)Büyük Avrupa Projesi
E) Shuman Planı ( Avrupa Birliği)
E-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Süveyş Krizi nasıl ortaya çıkmıştır?ABD bu olayda nasıl bir tutum sergilemiştir?
2-Soğuk Savaş döneminde Uzak doğu’daki çatışmaların sebepleri nelerdir?
3-Türkiye’nin NATO’ya alınmasına , İngiltere ve bazı Avrupa devletlerinin karşı çıkmalarının esas nedeni nedir?
4-Camp David Antlaşması’nın önemi nedir?
5-İran-Irak Savaşı’nın nedenlerini yazınız
6-Yumuşama Dönemi’nde ABD ve SSCB’nin çatıştığı iki büyük olay nedir?
7-Uluslar arası politikada petrolün önemi nedir? Açıklayınız.
Download