12. SINIF 16. TEST.indd - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
16
KAVRAMA
ST
TE
12.
T
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
1. Filistin’de ilk göç hareketi İsrail Devleti’nin kurulması ile
olmuştur. Bunun devamında işgal hareketlerinin devam
etmesi büyük göç dalgalarına ve birçok devletin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.
4. Mısır ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan Camp David Antlaşması’na Arap devletleri tepki
göstermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden oluğu söylenebilir?
A) Arap devletlerinin Mısıra yardımı kesmesi
B) Ortadoğu’da ABD aleyhtarlığının artması
C) SSCB ile Araplar arasında yakınlaşmanın olması
D) Mısıra ekonomik boykotun uygulanması
E) OPEC’in kurulması
2. Arap ‒ İsrail Savaşları sonunda ABD Dışişleri Bakanı
Henry Kissinger, Tel-Aviv ile diğer Arap başkentleri
arasında defalarca gidip gelerek barışı sağlamaya çalışmıştır.
Yukarıda bilgi verilen tarihi gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekik Diplomasisi
B) Ping Pong Diplomasisi
C) Taşkent Deklerasyonu
D) Bern Deklerasyonu
E) Bandung Konferansı
3. • Ortadoğu’da barışın sağlanmak istenmesi
•ABD’nin İsrail ile Mısır arasında 1974’te imzalanan
Sina Antlaşması ile oluşan barış ortamını devam ettirmek istemesi
•Mısır ve İsrail devlet başkanlarının birbirlerini ziyaret
etmeleri
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu söylenebilir?
A) Bağlantısızlar hareketinin başlamasına
B) Bağdat Paktı’nın kurulmasına
C) Briand Kellog Paktı’nın yapılmasına
D) Camp David Antlaşması’nın imzalanmasına
E) Süveyş kanalı krizinin çıkmasına
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) İsrail’in BM’ye üye olmasına
B) Arap-İsrail savaşlarının başlamasına
C) Srebrenitsa katliamı’nın yaşanmasına
D) Balfour Deklarasyonu’nun yayımlanmasına
E) İsrail’in işgal hareketlerine son vermesine
5. I. Camp David Sözleşmesi’nin imzalanması
II. Kudüs’ün İsrail’in işgali altında olması
III. El-Aksa Camii’nin kundaklanması
gelişmelerinden hangilerinin, İslam Konferansı
Örgütü’nün kurulmasında etkisi olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6. • Petrolun öneminin giderek artması
•SSCB gibi devletlerin düşük fiyatlardan petrol satması
•Petrol ihraç eden ülkelerin petrol piyasasını ellerinde
bulundurmak istemesi
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu söylenebilir?
A) Arap-İsrail savaşlarının çıkmasına
B) OPEC’in kurulmasına
C) İran Irak Savaşı’nın çıkmasına
D) SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesine
E) İslam Konferansı Örgütü’nün kurulmasına
TEST
TEST
23
16
Precautionary
Measures
- Preferences
Yumuşama
Dönemi
ve Sonrası
7. 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra petrolün
İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını
sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
B) OAPEC
D) CENTO
C) SEATO
A) Glasnost
E) AGİK
8. 1973 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra OAPEC tarafından
petrol fiyatlarının yükseltilmesiyle petrol krizi çıkmıştır. Bu durum özellikle Batı Avrupa’da ve Japonya’da
paniğe yol açmıştır. Japonya ve İngiltere gibi devletler
Ortadoğu politikalarında değişikliğe gitmek zorunda
kalmıştır.
Bu duruma bakarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Petrol sadece Ortadoğu’da çıkmaktadır.
B) Petrol uluslarası politikaları etkileyen önemli bir unsurdur.
C) OAPEC’in kurulması ile petrol krizleri sona ermiştir.
D) Japonya ve İngiltere Ortadoğu’da sömürge elde etmek istemektedir.
E) İsrail, Ortadoğu petrolüne hakim olmuştur.
9. I. Batılı ülkelerin teknolojik ve sanayi mamüllerine
petrole oranla zam yapmaları,
II. Petrol üreten ülkelerin petrol satışından elde ettiği
gelirleri Batı bankalarında değerlendirmeleri,
III. İsrail’in Araplarla savaşması
B) Yalnız II
D) II ve III
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
C) Baas
E) Meiji
11. İran’da 1979’da 54 yıllık Pehlevi Hanedanlığı’nın yıkılıp İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Pehlevi hanedanlığı uygulamalarının halk tarafından
benimsenmemesi
B) Petrol gelirlerinin silahlanmaya harcanması
C) Baas Partisi’nin 1968’de Irak’ta yönetimde söz sahibi olması
D) Gelir dağılımında eşitsizliğin olması
E) Plansız toprak reformunun kırsal nüfusu yoksullaştırması
12. 1978 Camp David Antlaşması ile Mısır, Arap dünyasının liderliğini kaybetmiştir.
Aşağıdaki devletlerden hangisi, Mısır’ın Ortadoğu’da etkinliğini kaybetmesi üzerine Arap dünyasının
liderliğine soyunmuştur ?
gelişmelerinden hangilerinin, gelişmiş Batı ülkelerinin 1973 petrol krizinden olumsuz etkilenmesini
engellemiştir?
A) Yalnız I
B) Perestroika
D) Eoka
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) OPEC
10. Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında
yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi
anlayış ve partilere verilen isim, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Suriye
B) Irak
D) Kuveyt
C) İran
E) Suudi Arabistan
C) I ve II
E) I, II ve III
Adı
:.............................................
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download