Birleşmiş Milletler

advertisement
Birleşmiş Milletler
3. Hafta
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
• Birinci Dünya Savaşı MC’nin kurulmasına neden olduğu gibi
İkinci Dünya Savaşı da BM’nin kurulmasına neden oldu.
• İkinci Dünya Savaşı sonrasında:
• Milliyetçilik, mevcut uluslararası ilişkiler, ulusal ekonomilerin
durumu, sosyal ve siyasi ideolojik çıkarların devam ettirilmesi,
• BM muhafazakarlık ile değişim arasındak bir denge kurularak
şekilde kurulmuştur.
• MC savaşı öneleyemediği için BM bütün açıkları kapatmaya
dönük bir çaba olarak ortaya çıkmıştır.
1945
Kuruluşun Köşe Taşları
• Müttefikler Bildirgesi
• II. Dünya Savşı'nın başlarında, 12 Haziran 1941'de Londra'da imzalanan ve "hem
savaşta, hem barışta, bir arada ve öteki özgür halklarla birlikte çalışmayı" öngören
Bildirge, Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna uzanan yolda atılacak adımların ilki
oldu.
• Atlantik Şartı
• 14 Ağustos 1941'de ABD Başkanı Franklin Roosevelt ile İngitere Başbakanı Wilson
Churchill, barış ve güvenliğin korunmasına yönelik uluslararası işbirliği için bir
ilkeler dizisi önerdi.
• Birleşmiş Milletler Bildirgesi
• 1 Ocak 1942 günü, Mihver ülkelerine karşı savaşmakta olan 26 ülkenin temsilcileri
"Birleşmiş Milletler Bildirgesi"ni imzalayarak Atlantik Şartı'na desteklerini ilan
ettiler. Bildirge, "Birleşmiş Milletler" teriminin ilk kez kullanıldığı belge oldu.
• Moskova ve Tahran Konferansları
• 30 Ekim 1943'te Moskova'da imzalanan bir bildirge ile SSCB, İngiltere,
ABD ve Çin hükümetleri, barış ve güvenliğin korunması amacıyla
uluslararası bir örgütün ivedilikle kurulması için çağrıda bulundular. Bu
hedef, ABD, SSCB ve İngiltere liderlerinin 1 Aralık 1943'te Tahran'da
yaptıkları toplantıda da onaylandı.
• Dumbarton Oaks Konferansı
• BM'in ilk şablonu, Washington'da Dumbarton Oaks köşkünde yapılan bir
toplantıda çizildi. 21 Eylül ile 7 Ekim 1944 tarihleri arasında iki aşamalı
olarak gerçekleşen görüşmelerde SSCB, İngiltere, ABD ve Çin temsilcileri
kurulacak bir dünya örgütünün hedefleri, yapısı ve işleyişi üzerinde görüş
birliğine vardılar.
• Yalta Konferansı
• Yalta'da yaptıkları bir dizi toplantının ardından Başkan Roosevelt,
Başbakan Churchill ve Başkan Stalin 11 Şubat 1945 günü "barış ve
güvenliği korumak amacıyla bir uluslararası örgüt" kurma kararlarını
açıkladılar.
San Francisco Konferansı
• 25 Nisan 1945'de aralarında
Türkiye'nin de bulunduğu 50
ülkenin temsilcileri San
Francisco'da bir araya gelerek
111 maddeden
oluşan Antlaşmaya son şeklini
verdiler.
• Güvenlik Konseyi'nin beş daimi
üyesinin yanısıra imza sahibi
öteki devletlerin çoğunluğunun
da onaylamasıyla Antlaşma
yürürlüğe girdi ve Birleşmiş
Milletler kuruldu
Birleşmiş Milletler (BM)
• Birleşmiş Milletler (BM), dünya barışını ve
güvenliğini korumak, ulusararası alanda ekonomik,
toplumsal ve kültürel işbirliğini tesis etmek
amacıyla 24 Ekim 1945’te kurulmuştur.
• BM, kendisini "tüm ülkelere adalet ve güvenliği,
ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği sağlamayı
amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak
tanımlamaktadır.
• Uluslararası ilişkilerde silahlı kuvvet tatbikini küresel
ölçekte sınırlandıran ilk antlaşma BM antlaşmasıdır.
• Teşkilat’a üye ülke sayısı 193’e ulaşmış
durumdadır.
Birleşmiş Milletler”in temel amaçları kuruluş sözleşmesinin 1.
maddesinde dört başlık altında sıralanmıştır:
• Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak,
• Uluslar arasında dostça ilişkiler geliştirmek,
• Uluslararası işbirliğini sağlamak,
• Uluslararası sorunların çözüm bulduğu bir merkez olmak.
B.M.”in bu amaçlara ulaşmak için belirlediği temel ilkeler ise
kuruluş sözleşmesinin 2. maddesinde sıralanmıştır:
• Üye devletlerin egemen eşitliği ilkesi,
• Yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi ilkesi,
• Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi,
• Gerek devletlerin ülke bütünlüğüne ve siyasal
bağımsızlıklarına karşı, gerekse B.M’nin amaçları ile
bağdaşmayan öteki konularda kuvvet kullanılmasına ve
tehdidine başvurmama ilkesi,
• B.M. Andlaşması hükümlerine uygun olarak alınacak her türlü
örgüt eylem ve kararlarına yardımcı olma,
• B.M. üyesi olmayan devletlerin de olabildiğince uluslar arası
barış ve güvenliğin sağlanmasına katılmasının elde edilmesi,
• B.M.”nin üye devletlerin ulusal yetkisine giren konulara
karışmaması.
B.M. amaç ve ilkeler çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde
bulunmaktadır
• Uluslar arası barışın ve güvenliğin sağlanması konusunda,
• Ekonomik ve toplumsal kalkınmada uluslararası işbirliği konusunda,
• İnsan haklarının uluslararası alanda korunması konusunda,
• Uluslararası hukukun yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda,
• Yeni teknolojik gelişmelerden insanlığın en iyi biçimde
yararlanmasının sağlanması konusunda.
BM Bayrağı ve Anlamı
• BM bayrağı, 20 Ekim 1947'de
onaylanan Birleşmiş Milletler (BM)
bayrağı açık mavi bir zemin ortasında
beyaz BM ambleminden oluşur.
• Birleşmiş Milletler amblemi iki zeytin
dalıyla çevrili Kuzey Kutbu merkezli
dünya haritasından oluşur. Zeytin
dalları barışı, dünya haritası tüm
dünya insanlarını, mavi zemin ise
denizleri simgeler. Dünya haritasının
oturtulduğu yuvarlakta büyükten
küçüğe 5 halka vardır.
BM Teşkilat Yapısı
Genel Kurul: Görev ve
Yetkileri
•
•
•
•
•
•
•
Silahsızlanma ve silahların kontrolünü öngören düzenlemeler dahil olmak üzere uluslararası
barış ve güvenliğin korunmasına yönelik konuları ele almak ve tavsiye kararları vermek;
Güvenlik Konseyi’nde ele alınan ihtilaflar ve konuları kapsamamak üzere Dünya barışı ile
ilgili konularda oturumlar düzenlemek ve tavsiye kararları almak;
Güvenlik Konseyi’inde ele alınan ihtilaflar ve konular hariç olmak üzere Antlaşma
kapsamına giren konularda ve Birleşmiş Milletler organlarının görev ve yetkilerini kapsayan
başlıklarda oturumlar düzenlemek ve tavsiye kararları almak;
Uluslararası siyasi işbirliğini, uluslararası hukukun geliştirilmesi ve tedvini, herkesi kapsayan
temel insan hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesi ve ekonomik, toplumsal, kültürel,
eğitim, sağlık alanlarında uluslararası işbirliği sağlanması için çalışmalara başlamak ve
tavsiyede bulunmak;
Kökeni her ne olursa olsun milletlerarasındaki dostça ilişkileri bozacak herhangi bir sorunun
barışçıl yolla çözülmesi konusunda tavsiyede bulunmak;
Güvenlik Konseyi ve diğer Birleşmiş Milletler organlarının vereceği raporları
değerlendirmek;
Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyelerini, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerini ve
Vesayet Konseyi’nin ek üyelerini (gerekli olması durumunda) seçmek; Güvenlik Konseyi ile
birlikte Uluslararası Adalet Divanı Yargıçlarını seçmek; ve Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi
doğrultusunda Genel Sekreteri atamak.
Güvenlik Konseyi
• Güvenlik Konseyi, 15 üyeden
oluşmaktadır. Bu üyelerden
beşi daimi üye statüsündedir
ve mutlak veto yetkisine
sahiptir. Bu ülkeler ABD,
Rusya, Çin, Fransa ve
İngiltere’dir.
• Güvenlik Konseyi’nin karar
alabilmesi için 9/15 oranı
gerekli olup, daimi üyelerden
herhangi birisinin aksi yönde
oy kullanmaması gereklidir.
Güvenlik Konseyi
BM içtihatlarına göre Güvenlik
Konseyi karar alırken veto
yetkisine sahip üyelerden biri
veya birkaçının oylamaya
katılmaması bu üyelerin kararı
veto ettiği anlamına
gelmemektedir. Daimi üyelerin
çekimser kalmaları da aynı
sonucu vermektedir.
Geçici üyelik 2 yıl sürer. 1 Ocak'ta
başlar ve takip eden yılın 31
Aralığında sona erer.
Güvenlik Konseyi’nin Görevleri
•Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği
korumak.
•Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu
soruşturmak.
•Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
•Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
•Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu
önermek.
•Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.
Güvenlik Konseyi”nin aldığı kararlar 3 türlüdür:
• Bağlayıcı kararlar: uluslararası düzeyde barış ve güvenliği
tehdit edici konularda alınan kararlar bağlayıcı niteliktedir.
• Tavsiye kararları: uluslar arası düzeyde sorunların çözülmesine
yönelik kararların alınması ise daha çok tavsiye niteliğindedir.
• Genel Kurul”la beraber Uluslar arası Adalet Divanı
yargıçlarının seçilmesi için alınan kararlar.
Daimi beşlerin vetoları
Konsey’e Bağlı Kuruluşlar
•
•
•
•
•
•
•
•
Ticaret ve Kalkınma Konferansı
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Mültecileri Yüksek Komiseri Ofisi (UNCHR)
Dünya Gıda Konseyi
Dünya Gıda Programı
Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
Kalkınma Programı (UNDP)
Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü
Konsey’e Bağlı Kuruluşlar
Sinaî Kalkınma Örgütü
Çevre Sorunları Programı
Birleşmiş Milletler Üniversitesi
Birleşmiş Milletler Özel Fonu
Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü
Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma
ve Eğitim Enstitüsü
• Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu
•
•
•
•
•
•
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Genel Kurul’ca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri sona eren
devletler yeniden seçilebilir.
BM’nin ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi amacıyla
kurulmuş bir organdır.
Ekonomik ve Sosyal Konsey insan haklarına ve temel özgürlüklere
etkin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere tavsiyelerde
bulunabilir.
Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, Genel Kurul’a sunulmak üzere
antlaşma tasarıları hazırlayabilir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Başlıca Görevleri:
•Birleşmiş Milletler'in ekonomik
ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
•İnsan haklarına ve temel
özgürlüklere saygı gösterilmesini
sağlamak ve uygulamak;
•Uluslararası ekonomik, sosyal,
kültürel konularda raporlar
hazırlamak.
•Birleşmiş Milletler’e bağlı özel
teşkilatların çalışmalarını yine
onlara danışarak ve tavsiyede
bulunarak ve Genel Kurul’a
tavsiyelerde bulunarak koordine
etmek.
Uluslararası Adalet Divanı
• Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş
Milletler'in yargı organıdır.
• Ülkeler, istedikleri davayı Adalet
Divanı'na götürürler. Divan 15
yargıçtan oluşur.
• Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik
Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri
dokuz yıldır.
• Divan’da bir devletten iki yargıç
bulunamaz. Divan, Hollanda’nın
Lahey kentindedir.
Genel Sekreterlik
• Genel Sekreterlik, Birleşmiş
Milletler'in diğer organlcaarının
çalışmaları için gerekli ortam ve
koşulları sağlar.
• Ortaya konan program ve
politikaları uygular.
• Uluslararası barış ve güvenliği
bozucu olaylar konusunda
raporlar hazırlayıp Güvenlik
Konseyi'ne sunar.
Secretaries-General of the United Nations[
No.
Name
Country of origin
Took office
Left office
Note
1
Trygve Lie
Norway
2 February 1946
10 November 1952 Resigned
2
Dag Hammarskjöld
Sweden
10 April 1953
18 September 1961 Died while in office
3
U Thant
Burma
30 November 1961 31 December 1971
4
Kurt Waldheim
Austria
1 January 1972
First SecretaryGeneral from Asia
31 December 1981
5
Javier Pérez de Cuéllar
Peru
1 January 1982
31 December 1991
First SecretaryGeneral from the
Americas
6
Boutros Boutros-Ghali
Egypt
1 January 1992
31 December 1996
First SecretaryGeneral from Africa
7
Kofi Annan
Ghana
1 January 1997
31 December 2006
8
Ban Ki-moon
South Korea
1 January 2007
Incumbent
Genel Sekreterlik
• Genel Sekreterliği 1 ocak
2007 tarihinden itibaren
Kore Cumhuriyet’inden
Ban Ki-Moon yapmaktadır.
• Uluslararası Adalet Divanı
hariç diğer organlar
tarafından verilen görevleri
yapar.
Download