Birleşmiş Milletler (BM)

advertisement
Birleşmiş
Milletler
(BM)
Teşkilatı
Birleşmiş Milletler (BM)
• Birleşmiş Milletler (BM), dünya barışını ve
güvenliğini korumak, ulusararası alanda
ekonomik, toplumsal ve kültürel işbirliğini tesis
etmek amacıyla 24 Ekim 1945’te kurulmuştur.
• BM, kendisini "tüm ülkelere adalet ve
güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği
sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş"
olarak tanımlamaktadır.
• Uluslararası ilişkilerde silahlı kuvvet tatbikini
küresel ölçekte sınırlandıran ilk antlaşma BM
antlaşmasıdır.
• Teşkilat’a üye ülke sayısı 193’e ulaşmış
durumdadır.
Birleşmiş Milletler (BM)
Örgüt yapısal olarak idari
bölümlere ayrılmıştır;
• Genel Kurul
• Güvenlik Konseyi
• Ekonomik ve Sosyal
Konsey
• Uluslararası Adalet Divanı
• Genel Sekreterlik
Genel Kurul
Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin
Genel Kurul’daki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz.
Genel Kurul'un görevleri şunlardır:
•Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda
önerilerde bulunmak
•Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak
ve her konuda önerilerde bulunmak
•Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların,
barışçıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak
Güvenlik Konseyi
• Güvenlik Konseyi, 15
üyeden oluşmaktadır. Bu
üyelerden beşi daimi üye
statüsündedir ve mutlak
veto yetkisine sahiptir.
Bu ülkeler ABD, Rusya,
Çin, Fransa ve
İngiltere’dir.
• Güvenlik Konseyi’nin
karar alabilmesi için
9/15 oranı gerekli olup,
daimi üyelerden
herhangi birisinin aksi
yönde oy kullanmaması
gereklidir.
Güvenlik Konseyi
BM içtihatlarına göre
Güvenlik Konseyi karar
alırken veto yetkisine
sahip üyelerden biri veya
birkaçının oylamaya
katılmaması bu üyelerin
kararı veto ettiği anlamına
gelmemektedir. Daimi
üyelerin çekimser
kalmaları da aynı sonucu
vermektedir.
Geçici üyelik 2 yıl sürer. 1
Ocak'ta başlar ve takip
eden yılın 31 Aralığında
sona erer.
Güvenlik Konseyi‘nin Görevleri
•Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış
ve güvenliği korumak.
•Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü
çekişmeli durumu soruşturmak.
•Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını
önermek.
•Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
•Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını
araştırarak, izlenecek yolu önermek.
•Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler
almak.
Konsey’e Bağlı Kuruluşlar
•
•
•
•
•
•
•
•
Ticaret ve Kalkınma Konferansı
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Mültecileri Yüksek Komiseri Ofisi (UNCHR)
Dünya Gıda Konseyi
Dünya Gıda Programı
Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
Kalkınma Programı (UNDP)
Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü
Konsey’e Bağlı Kuruluşlar
Sinaî Kalkınma Örgütü
Çevre Sorunları Programı
Birleşmiş Milletler Üniversitesi
Birleşmiş Milletler Özel Fonu
Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü
Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma
ve Eğitim Enstitüsü
• Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu
•
•
•
•
•
•
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Genel Kurul’ca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri sona
eren devletler yeniden seçilebilir.
BM’nin ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele
edebilmesi amacıyla kurulmuş bir organdır.
Ekonomik ve Sosyal Konsey insan haklarına ve temel
özgürlüklere etkin bir şekilde saygı göstermesini
sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir.
Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, Genel Kurul’a
sunulmak üzere antlaşma tasarıları hazırlayabilir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Başlıca Görevleri:
•Birleşmiş Milletler'in
ekonomik ve sosyal
çalışmalarını yürütmek.
•Uluslararası ekonomik,
sosyal, kültürel konularda
raporlar hazırlamak.
Uluslararası Adalet Divanı
• Uluslararası Adalet Divanı,
Birleşmiş Milletler'in yargı
organıdır.
• Ülkeler, istedikleri davayı Adalet
Divanı'na götürürler. Divan 15
yargıçtan oluşur.
• Yargıçlar, Genel Kurul ve
Güvenlik Konseyi'nce seçilirler.
Görev süreleri dokuz yıldır.
• Divan’da bir devletten iki yargıç
bulunamaz. Divan, Hollanda’nın
Lahey kentindedir.
Genel Sekreterlik
• Genel Sekreterlik,
Birleşmiş Milletler'in diğer
organlarının çalışmaları
için gerekli ortam ve
koşulları sağlar.
• Ortaya konan program ve
politikaları uygular.
• Uluslararası barış ve
güvenliği bozucu olaylar
konusunda raporlar
hazırlayıp Güvenlik
Konseyi'ne sunar.
Genel Sekreterlik
• Genel Sekreterliği 1
ocak 2007 tarihinden
itibaren Kore
Cumhuriyet’inden Ban
Ki-Moon yapmaktadır.
• Uluslararası Adalet
Divanı hariç diğer
organlar tarafından
verilen görevleri
yapar.
Download