ekonomik ve sosyal konsey toplantısı

advertisement
10 Temmuz 2003
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY TOPLANTISI
BASIN AÇIKLAMASI
Ekonomik ve Sosyal Konsey yasal bir yapıya kavuşmasından sonra
üçüncü
toplantısını
Başbakan
Sayın
Recep
Tayyip
ERDOĞAN’ın
başkanlığında gerçekleştirmiştir.
AB ile ilişkilerimizin yoğunlaştığı ve tam üyeliğe giden süreçte son
aşamalara gelinen bir noktada, kamu ve sivil toplum olarak bir bütün
halinde genel bir değerlendirme yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Bu
çerçevede, sosyal diyalog zemini olan ESK’nın gündemi AB olarak
belirlenmiştir.
Konseyde yapılan değerlendirmelerde şu hususlar vurgulanmıştır:
Toplantıda söz alan sivil toplum temsilcileri istisnasız olarak AB
konusunda devletimizin benimsediği temel politikayı desteklediklerini, bu
süreçte üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini bildirmişlerdir.
İşveren ve işçi temsilcileri, tarım kesimi, esnaf ve sanatkar temsilcileri gibi
toplumun temel unsurlarını temsil eden kesimlerin bu ortak politika
konusunda net bir kararlılık sergilemesi hükümet tarafından yürütülen
çalışmalara yeni bir ivme kazandıracak niteliktedir.
Siyasi kriterlerden ekonomik kriterlere; ulaştırmadan tarıma; sanayiden
çevrenin korunmasına kadar geniş bir alanı kapsayan Ulusal Program
topyekün bir dönüşüm programı niteliğinde olup, uygulama aşamasında,
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına büyük bir görev
http://ekutup.dpt.gov.tr/haber/2003/07/esk.pdf
Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısı Basın Açıklaması
düşmektedir. Ulusal Programın titizlikle hayata geçirilmesiyle birlikte
Türkiye Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.
2005 yılında başlaması beklenen müzakereler nedeniyle, önümüzdeki
dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan her ne kadar
öncelik siyasi kriterlerde ise de, ekonomik kriterler, sosyal politikalar ve
müktesebat uyumu alanlarında kaydedilecek gelişmeler de büyük önem
taşımaktadır. Bu çerçevede ülkemizin müzakere pozisyonunu belirleyici
çalışmalara vakit geçirmeden başlanılmalıdır.
İktidarı, muhalefeti ile bütün siyasi tarafların, bürokrasinin ve sivil
toplum örgütlerinin tam bir iletişim ve koordinasyon içinde önümüzdeki
dönemde AB’ye uyum ve müzakerelerin başlaması yönünde yapılacak
çalışmalarda gerekli işbirliğinin yapılması konusunda tam bir mutabakat
oluşmuştur.
2
http://ekutup.dpt.gov.tr/haber/2003/07/esk.pdf
Download