ab eğitim, gençlik ve kültür konseyi toplandı

advertisement
AB EĞĐTĐM, GENÇLĐK VE KÜLTÜR KONSEYĐ TOPLANDI
Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde
Brüksel’de toplandı. Konsey’de, Riga (Letonya) ve Umea (Đsveç)
şehirlerinin 2014 yılı Avrupa Kültür Başkentleri seçildiği ilan
edildi. Buna ilaveten, ilk defa Konsey’de spor politikasına
değinildi. Ancak AB Bakanları, spor alanında 2012 ve 2013 yılları
için sınırlı öncelikler belirlenmesi taraftarı. Sporda ilk aşamada
öncelik tanılan konular ise şunlar: sporun sosyal ve eğitimsel
boyutları, başta gönüllü etkinlikler olmak üzere spor yapıları,
sporda ırk, ayrımcılık ve şiddete yer verilmemesi ve adil olunması.
Eğitim alanında ise, 2020 yılına kadar okulu bitirmeden okuldan ayrılma oranının AB
genelinde yüzde 10’a düşürülmesi ve hem üniversite hem de mesleki eğitim kapsamında
yüksek öğretim oranının yüzde 40’a çıkarılması hedefleniyor. Konsey’de Bakanlar, Avrupa
Komisyonu’nun, 2011 yılı sonuna kadar özel yetenek pasaportunu (personal skill passeport)
ve ESCO’yu (European Skills, Competences and Occupations) kapsayan ortak dil kullanımını
geliştirmesini istediler. Söz konusu özel yetenek pasaportu mevcut Europass’e dayanıyor
ancak bu yeni sistemde bilgi, eğitim ve yeteneklere daha çok vurgu yapılması ve kayıtların
daha fazla etkinleştirilmesi hedefleniliyor. Bunun nihai amacı ise, istihdam piyasasının,
ihtiyaç duyduğu yeteneklerle daha kolay eşleştirilmesi. Eğitim Bakanları ayrıca eğitim ve
öğretimin sosyal boyutu, yüksek öğrenimin uluslararasılaştırılması, “yeni istihdam için yeni
beceriler” girişimi ve hayat boyu öğrenim için gerekli becerilere ilişkin önemli kararlar aldı.
Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi
Androulla Vassiliou, Avrupa Komisyonu’nun gençlere yönelik takip edeceği beş hedefi şöyle
sıraladı: 1. Yüksek öğrenime devam eden öğrencilerin oranının artırılması, 2. Gençler
arasında sınır ötesi hareketliliğin teşvik edilmesi, 3. Hayat boyu öğrenim için sağlam bir
altyapının oluşturulması, 4. Gençlerin istihdam durumunun iyileştirilmesi ve genç nüfusta
işsizlikle mücadele edilmesi, 5. Gençler için öğrenim imkânlarının artırılması. Buna ilaveten,
Konsey bir prensip karar kabul etti. Bu prensip karar kapsamında, gençlerin istihdam
piyasasına erişiminin ve özellikle eğitimden istihdam piyasasına geçişin kolaylaştırılması;
özel hayat, aile hayatı ve iş hayatı arasındaki dengenin sağlanması; gençlerin yoksulluk ve
sosyal dışlanmadan korunması hedefleniyor.
Download