SORULAR 1- Mustafa Kemal`in ilk görev yeri neresidir? Yazınız

advertisement
SORULAR
1- Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir? Yazınız.
Cevap:
3--Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerine ve anlaşma sonrasına
bakıldığında aşağıda verilen durumlardan hangisinin Türk milletinin direnişinde
etkili olduğu söylenemez.
A) Osmanlı Hükûmeti’nin işgallere sessiz kalması
B) Ülkenin dört bir yanının işgal edilmesi
C) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Türk halkının can ve mal güvenliğini Osmanlı Hükûmeti’nin sağlayamaması
4.Mustafa Kemal'in sizi etkileyen en önemli özelliğini
nedenini belirterek yazınız?
2- Yukarıda Birinci Dünya Savaşında Osmanlın savaştığı
cephelerden bazılarını görüyorsunuz. Cephelerle ilgili aşağıdaki
verilen açıklamalardan hangisi cepheye uyuyorsa o cephe
üzerindeki daireye ilgili numarayı yazınız.
5- Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerini yazınız( 2
1-Mustafa Kemal’in Anafartalar grup komutanı olarak büyük başarılar
gösterdiği, liderlik yeteneğinin ön plana çıktığı, tanınmasını sağlayan
cephedir.
2-Mustafa Kemal’in Rusların ilerleyişi durdurduğu; Muş ve Bitlis’i geri
aldığı cephedir.
3-Osmanlıların Almanların isteği ile İngilizlerin sömürgelerine giden
yola kesmek için açtığı cephedir.
4-İngilizlerin zengin petrol yataklarını ele geçirmek için açtıkları
cephedir.
2
7.“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez.
Muhakkak ufkun ötesini de gör­mesi ve bilmesi gereklidir.” sözü
bu özelliğini gösterir.
Atatürk’ün yukarıdaki sözü O’nun hangi kişisel özelliğini
yansıtmaktadır?
Cevap:
8- I. Trakya Paşaeli
II. İzmir Reddi-i İlhak
III. Trabzon Muhafaza-i Hukuk
IV. Kilikyalılar
V. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
Yukarıdakilerden hangileri Rumlara karşı kurulan Milli
Cemiyetlerdendir?
Cevap:
11- Aşağıdaki tabloda Azınlıkların tarafından kurulan , milli varlığa
düşman ve milli cemiyetlerden bazıları verilmiştir. Bu cemiyetlerin
tane .)
1
6).Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) yanlış
olanların başına (Y) harfiniz yazınız.( 5 x 2 = 10 PUAN )
( ) Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Şam 5. Ordu Komutanlığı’d
( ) İtilaf devletleri Güçlü Bir Yunanistan yerine daha kontrol
edilebilir olan İtalya’ya İzmiri İşgal etme izni vermiştir.
( ) İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ile
versay Antlaşması’nı imzalamışlardır.
( ) İtilaf devletleri yenilen devletlerin durumunu görüşmek içi
paris barış konferansını toplamışlardır.
( ) Birinci Dünya Savaşı Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
ile sona ermiştir.
9- Batı Anadolu'da Kuvay-ı Milliye hareketinin başlamasına ve
ulusal bilincin oluşmasına neden olan olay nedir ?
10-Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesi ile İtilaf
devletlerinin ulaşmak istedikleri amaç nedir? Yorumlayınız.
Cevap:
13- Paris Barış Konferansı’nın toplanma amacı nedir?
Cevap:
1.
karşısındaki boşluklara Amacı yazınız . ( 5 x 2 =10 PUAN )
CEMİYET
Amacı
Trakya-Paşaeli Müdafai Hukuku
Milliye Cemiyeti
Etniki Eterya Cemiyeti
Doğu Anadolu Müdafaai hukuku
Milliye Cemiyeti
Wilson İlkeleri Cemiyeti
Ermeni Hınçak Komitası
2.
1-Kuva-i Milliyenin kurulması
2-Osmanlı devletinin 1.Dünya savaşın da mağlup olması
3- Milli varlığa zararlı cemiyetlerin kurulması
4-İzmir’in yunanlılar tarafından işgali
5-Çanakkale savaşının kazanılması
6-ABD’nin 1.Dünya savaşına girmesi
8-Mustafa kemalin samsuna çıkışı
9-Osmanlı dev.nin 1.Dünya savaşına girmesi
14.Yukarıda verilenleri kronolojik olarak sıralayınız?
15- Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşı, Şam
31 Mart Vakası kelimelerini içeren anlamlı ve bütün bir tarihi
metin yazınız.
Cevap:
12. verilen harita üzerinde Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak bloğunu oluşturan
devletleri boş bırakılan yerlere yazınız
( 3x2=6 puan)
16.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uydun-doğru
kelimelerle doldurunuz. ( 5 X 2 = 10 PUAN )
- Kilikya bölgesini Fransız ve Ermenilere karşı savunmak için
kurulan milli cemiyet ………………………………. Cemiyeti’dir.
- 1. Dünya savaşı sonunda işgallere karşı Türk halkı tarafından
oluşturulan silahlı direnişe …………………………………… .denir
- Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Başkan Wilson’unda önerisiyle
Avrupalı devletler tarafından dünya barışını korumak amacıyla
……………………………………………………. Cemiyeti kurulmuştur.
- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet kurmak isteyen Rumlar
…………………………………. Cemiyeti’ni kurdular.
- Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin
………………………………… Cephesi’nde kazandığı başarılar savaşın
uzamasına ve müttefiklerinden yardım alamayan Çarlık
Rusya’sının yıkılmasına neden olmuştur .
18.ihtilal:
17-işgal eden devletlerin adlarını yazınız?(yanına x işareti
koyunuz)
İşgal edilen yerler
İngiltere
İtalya
Fransa
Musul
Adana
Samsun
Antalya
Urfa
Konya
19. Mustafa Kemal'in fikirlerinden etkilendiği yerli
yabancı yazarlar kimlerdir?
İnkılap:
Meşrutiyet:
Babı ali:
Islahat:
20.Mustafa Kemal'in ilköğrenimini aldığı Şemsi
Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan
farkı nelerdir?
Kavramlarını yanına tanımlayınız?
Tülay güneş
v
Download