tarımsal ekonomi ve proje yönetimi daire başkanlığı iş

advertisement
TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
İŞ (GÖREV) TANIMLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı
Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü
Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu Koordinatörü
Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel
Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
ŞEMA NO:
TAGEM.ORG.08
Yayınlanma Tarihi: ………………...
Revizyon No:4
Revizyon Tarihi:01.11..2016
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire
Başkanı
Politika ve Ekonomi
Araştırmaları Çalışma Grubu
Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler ve Projeler
Çalışma Grubu Koordinatörü
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma
Grubu Koordinatörü
Politika ve Ekonomi
Araştırmalarından Sorumlu
Personel
Uluslararası İlişkiler ve
Projelerden Sorumlu Personel
Ulusal Proje Yönetimi
Çalışmalarından Sorumlu
Personel
Yönetici Asistanı
(Sekreter)
Evrak Arşiv Memuru
Genel Hizmet Görevlisi
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı
BÖLÜMÜ
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü;
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı)
İŞİN KISA TANIMI:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Tarımsal Ekonomi ve Politika
konularında araştırma projeleri yapılması, araştırma organizasyonu içerisinde yer
program değerlendirme toplantıları, oluşturulacak komite ve kurulların organizasyonu,
devam eden, sonuçlanan ve uygulamaya aktarılan projelerin veritabanını oluşturmak,
Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını
koordine etmek, Bakanlık Ar-Ge Destek Programı çalışmalarını koordine etmek ile
ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine
getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).
– Birimde yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu
sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
– Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, altyapı, yatırım, üretim,
işletme, ticaret ve desteklemelerin etkinliği konularında araştırma projeleri
hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
– Tarım sektörüne yönelik işletmecilik, planlama, yönetim, finansman, muhasebe,
pazarlama, maliyetler, tarım hukuku, köy sosyolojisi, örgütlenme, kırsal kalkınma,
tarımsal yayım konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak,
uygulamak, uygulatmak izlemek ve değerlendirmek,
– Doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda iklim değişikliği ve diğer
çevresel faktörlerin meydana getireceği muhtemel değişimlerin ekonomik etkilerini
belirlemeye yönelik araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak,
uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
– TAGEM’e bağlı araştırma kuruluşlarında yürütülen ve sonuçlanan projelerle ilgili
veritabanı oluşturmak, yönetmek ve koordine etmek.
– Araştırma Enstitülerinde yürütülen kamu – özel sektör işbirliği çerçevesinde
yürütülen projelerin kayıtlarını tutmak.
– TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı
çerçevesinde Bakanlığımızın müşterisi olduğu projelerin sekretaryasını yürütmek,
– Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya
aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak,
– Bakanlığın tarımsal araştırma ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit etmek,
– Tarımsal Araştırma organizasyonu içerisinde yer alan program değerlendirme
toplantıları, komite ve kurulların oluşturulması, alınan kararların onaylatılması ve
ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak ve bu çalışmaları koordine etmek,
TAGEM.İKS.FRM.061
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 1 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı
BÖLÜMÜ
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü;
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı)
– 1416 Sayılı kanun gereğince yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi amacıyla
TAGEM adına gönderilen öğrencilerin her türlü işlemlerini yürütmek,
– Dış Kaynaklı Ar-Ge programları takip edilerek, TAGEM Daire Başkanlıklarının ve
gerektiği durumlarda araştırma kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
çalışmalarını yapmak,
– TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle
ilgili bilgileri derlemek, takip etmek ve değerlendirmek,
– Araştırma Enstitülerinin AB çerçeve programları başta olmak üzere, dış kaynaklı
program/projelere katılımını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
– Uluslararası kuruluşlar ve Yabancı Ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını
Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesini sağlamak,
– Yurtdışına gönderilecek ve yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetlerin
yürütülmesini, Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte sağlamak.
– Bakanlığımızın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda sunulan
araştırma geliştirme projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak doğrudan
desteklenmesine ilişkin sekretarya görevlerini yürütmek,
– Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
– Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri
izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
– Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara
uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.
– Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkanların etkili kullanımını sağlayacak
tedbirleri almak, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğini
geliştirmek.
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma
gruplarında yer almak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak.
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).
TAGEM.İKS.FRM.061
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 2 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı
BÖLÜMÜ
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü;
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı)
– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama
yetkisine sahip olmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı)
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
– Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü
– Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu Koordinatörü
– Uluslararası İlişkiler ve Projeler Çalışma Grubu Koordinatörü
– Ar-Ge Destek Programı Çalışma Grubu Koordinatörü
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
– Ziraat fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, Doktora derecesine sahip
olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusu ile ilgili olarak tercihen beş yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on iki
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak.
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Görevi gereği seyahat etmek.
Hazırlayan
Kontrol Eden
Nadir KARAKAŞ
İKS Sorumlu Personel
Kontrol Eden
Onaylayan
Doç.Dr. Cengizhan
MIZRAK
Daire Başkanı
Dr.Necati TULGAR
Genel Müdür Yard.
…../ …../2016
Hasan Esat TRABZON
Koordinatör
TAGEM.İKS.FRM.061
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 3 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu
İŞ UNVANI
Koordinatörü
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
İŞİN KISA TANIMI:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarımsal politikaların
oluşturulmasına katkı sağlayacak konularda ve sosyo-ekonomik çalışmalar
konularında çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak,
uygulatmak, değerlendirmek, faaliyetleri planlamak ve koordine etmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz.
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler),
– Çalışma gruplarında yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
– Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Mastır Plan hedefleri
çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım sektörünün
ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve
destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırma projeleri hazırlamak,
hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek, değerlendirmek, faaliyetleri
planlamak, koordine etmek,
– Daire Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde Bakanlığımız Stratejik Plan hazırlanması
çalışmalarını yürütmek.
– Sektörel politika dokümanları hazırlanması için arama konferansları düzenlemek.
– Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla üretim maliyetleri
ile ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izlemek, araştırmalar yapmak,
değerlendirmek, analiz etmek ve karar vericilere dönemsel raporlar sunmak,
– Tarım sektörüne yönelik sosyo-ekonomik araştırma projeleri hazırlamak,
hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak ve değerlendirmek, faaliyetleri planlamak,
koordine etmek,
– Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi
ve karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını
sağlamak ve yürütülen projeler için uygulamaya konulan program ve bütçenin
takibi bütçe ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek,
– Başkanlığın faaliyet raporları ve brifing notlarının hazırlanması ve belirli
dönemlerde güncellenmesi çalışmalarını yürütmek, koordine etmek,
– Proje Değerlendirme Toplantısı, Araştırma Yönetimi Komitesi (AYK) ve Makam
Onayı aşamasındaki proje bilgilerinin istenilen formatta derlenmesi ve veritabanı
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek,
– Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya
aktarılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek,
– Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı
ve katılım sağlamak,
– Yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlenmesine
katkı sağlamak,
– Tarımsal ekonomi ile ilgili proje değerlendirme toplantısı hazırlıklarının
koordinasyonunu sağlamak.
TAGEM.İKS.FRM.068
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.06.2017
Sayfa 1 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu
İŞ UNVANI
Koordinatörü
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
– Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek ilgili projeler için AYK
Sekretaryasında gerekli hazırlıkların yürütülmesinde ve projelerin sunulmasında
görev yapmak,
– Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarının düzenlenmesi
ve koordinasyonunu sağlamak,
– Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma
alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılmak.
– Yürütülen ve sonuçlandırılan politika ve sosyoekonomik araştırma bulgularının
sektörün taraflarıyla paylaşılması ile ilgili çalışmalar yapmak,
– Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaları izlemek,
değerlendirmek ve ülke şartlarında uygulanabilir olanları tespit etmek, AR-GE
programlarına alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,
– Araştırma kuruluşları ve üniversite ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma,
geliştirme, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izleme ve değerlendirme
faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
– Ulusal, uluslararası veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma
faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlanmasını sağlamak,
– Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak
tedbirlerin alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla
işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma
gruplarında yer almak,
– Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak,
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak,
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel
TAGEM.İKS.FRM.068
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.06.2017
Sayfa 2 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu
İŞ UNVANI
Koordinatörü
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
– Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer
Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en az yüksek lisans
derecesine sahip olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık
Kamu deneyimine sahip olmak.
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ortamında çalışmak,
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,
– Görevi gereği seyahat etmek,
Hazırlayan
Kontrol Eden
Kontrol Eden
Onaylayan
Nadir KARAKAŞ
İKS Sorumlu Personel
Mehmet KİLCİ
Koordinatör
Doç.Dr. Cengizhan
MIZRAK
Daire Başkanı
Dr. Necati TULGAR
Genel Müdür Yard.
…../ …../2016
Hasan Esat TRABZON
Koordinatör
TAGEM.İKS.FRM.068
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.06.2017
Sayfa 3 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu
İŞİN KISA TANIMI:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarımsal politikaların
oluşturulmasına katkı sağlayacak alanlar ve sosyo ekonomik çalışmalar konularında
çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak,
değerlendirmek faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
- Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik
değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
- Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı
çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım sektörünün
ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve
destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırma projeleri hazırlama,
hazırlatma, uygulama, uygulatma, izleme, değerlendirme faaliyetleri yürütmek.
- Daire Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde Bakanlığımız Stratejik Plan hazırlanması
çalışmalarını yürütmek.
- Sektörel politika dokümanları hazırlanması için arama konferansları düzenlemek.
– Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla üretim maliyetleri
ile ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izlemek, araştırmalar yapmak,
değerlendirmek, analiz etmek ve karar vericilere dönemsel raporlar sunmak,
– Tarım sektörüne yönelik sosyo-ekonomik araştırma projeleri hazırlama,
hazırlatma, uygulama, uygulatma, izleme, değerlendirme faaliyetleri yürütmek
– Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya
aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak,
– Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi
ve karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını
sağlamak ve yürütülen projeler için uygulamaya konulan program ve bütçenin
takibi bütçe ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek.
– Bölümün faaliyet raporları ve brifing notlarının hazırlanması ve belirli dönemlerde
güncellenmesi çalışmalarını yürütmek.
– Proje Değerlendirme Toplantısı, Araştırma Yönetim Komitesi (AYK) ve Makam
Onayı aşamasındaki proje bilgilerinin istenilen formatta derlenmesi ve veritabanı
oluşturulması çalışmalarını yürütmek,
– Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya
aktarılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
– Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı
ve katılım sağlamak,
– Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili
kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,
– Araştırma Enstitüleri/istasyonlarında yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari
ve mali sorunların çözümlemek için gerekli enstitü ziyaretlerini ve yazışmaları
yapmak.
– Proje gelişme raporlarını takip etmek.
TAGEM.İKS.FRM.069
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 1 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu
– Yatırım projelerine ait bütçelendirme ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
– Projelerle ilgili ödenek taleplerini değerlendirmek.
– Proje Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek projelere ait hazırlıkları yapmak,
davetli listelerini hazırlamak, programı oluşturmak.
– Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek ilgili projeler için AYK
Sekretaryasında gerekli hazırlıkları yapmak,
– Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarına katılmak.
– Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği imkânlarını
araştırmak, geliştirmek, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izlemek ve
değerlendirmek.
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma
gruplarında yer almak.
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.
– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,
arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık
olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu
kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak.
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
---
TAGEM.İKS.FRM.069
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 2 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
– Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer
Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Görevi gereği seyahat etmek.
Hazırlayan
Kontrol Eden
Kontrol Eden
Onaylayan
Nadir KARAKAŞ
İKS Sorumlu Personel
Mehmet KİLCİ
Koordinatör
Doç.Dr. Cengizhan
MIZRAK
Daire Başkanı
Dr. Necati TULGAR
Genel Müdür Yard.
…../ …../2016
Hasan Esat TRABZON
Koordinatör
TAGEM.İKS.FRM.069
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 3 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu Koordinatörü
BÖLÜMÜ
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
İŞİN KISA TANIMI:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarım sektörünün ekonomiye
katkısını artırmak ve tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla,
yatırım, üretim, kırsal kalkınma vb. alanlarda yurt içindeki kamu ve özel sektör
araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapılması, Araştırma Yönetim
Komitesi toplantıları, proje veritabanı oluşturulması, Ar-Ge Destek Programı
projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak; desteklenmesi ile ilgili sekretarya iş
ve işlemlerini yürütmek. araştırma sonuçlarının yayınlanması ve uygulamaya
aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapılması ilgili faaliyetleri yürütmek,
planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz.
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).
– Çalışma gruplarında yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
– Bakanlık Politikaları Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı
çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım sektörünün
ekonomiye katkısını artırmak ve tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı
sağlamak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma alanlarında yurt içindeki kamu
ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde iç
kaynaklı projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak ve
değerlendirmek,
– Araştırma Yönetim Komitesi (AYK) toplantılarının düzenlenmesi ile ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesi ve Toplantılarda alınan kararların Makam onayının
alındıktan sonra araştırma enstitülerine gönderilmesi, duyurulması.
– Yurtdışı eğitime gönderilecek memurlara ilişkin "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Kontenjanların Kurumlara Tevziine
Dair Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamında yurt dışı görevlendirmelere ilişkin iş ve
işlemlerin yürütülmesi.
– Araştırma sonuçlarının yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum
ve kuruşlarla işbirliği yapmak,
– TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı çerçevesinde, Bakanlığımızın müşteri olduğu projelerin sekretaryasını
yürürlükteki mevzuata ve Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iş akış şemasına
uygun olarak yürütmek,
– TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen Kalkınma Bakanlığı
destekli yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projelerle ilgili veri tabanı
hazırlamak,
– 1416 Sayılı kanun gereğince yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi amacıyla
TAGEM adına gönderilen öğrencilerin her türlü danışmanlığını yapmak,
– Bilgi ve teknolojileri”n geliştirilmesi ve tarım sektörünün Ar-Ge kapasitesinin
geliştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan ve önceliklere uygun görülen Ar-Ge Destek
Programı projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak; desteklenmesi ile ilgili
TAGEM.İKS.FRM.066
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 1 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
İŞ UNVANI
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu Koordinatörü
BÖLÜMÜ
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek. Bu doğrultuda aşağıdaki verilen görevleri
yürütmek koordine etmek;
• Başvuru dönemini ve Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kurulu (Kurul)
tarafından belirlenen Ar-Ge önceliklerini ilan etmek,
• Yeni teklif projelerin ön incelemesini yapmak,
• Sekretarya ön incelemesini geçen yeni teklif Ar-Ge Destek Programı
projelerini bilimsel, teknik ve bütçe açısından değerlendirmelerini
yapmak/yaptırmak üzere Daire Başkanlıklarına göndermek,
• Değerlendirme Kurulu Toplantılarının organizasyonunu yapmak,
• Daire Başkanlıklarından uygun görüşle gelen Ar-Ge Destek Programı
projelerini Değerlendirme Kuruluna sunmak,
• Değerlendirme Kurulunca kabul edilen projeleri bütçe ve teknik
revizyonlarının yapılması için ilgili teknik dairelere göndermek,
• Değerlendirme Kurulunda kabul edilen projelerle ilgili sözleşmelerin
hazırlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Sözleşmeleri imzalanan projelerin, Daire Başkanlıklarından gelen İnceleme
ve Hakediş Raporlarına göre hazırladığı ödeme tablolarını ödeme için ilgili
Genel Müdürlüğe göndermek,
• Veri tabanı hazırlamak ve Kurulda ödeme kararlarını hazırlamak üzere
düzenli aralıklarla teknik dairelerden projelerle ilgili bilgi ve belgeleri almak,
Ar-Ge Destekleri Bütçe ve Performans Programına ilişkin tüm çalışmaları
yürütmek, Ar-Ge Destekleri ile ilgili mevzuat çalışmasını yapmak,
Ar-Ge Destek Programı kapsamında ihtiyaç duyulan bütçe tekliflerinin
hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaya konulan projelerin, bütçe ve performans
programına ilişkin çalışmaları yürütmek,
Görev kapsamına giren konularda düzenlenen toplantı, eğitim, komisyon ve
komite vb. çalışma gruplarına katılmak ve eğitimler gerçekleştirmek,
Kamu – özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin veri tabanının
oluşturulması,
Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma
alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılmak
Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma
gruplarında yer almak.
Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.
İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
TAGEM.İKS.FRM.066
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 2 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu Koordinatörü
BÖLÜMÜ
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek. yetkisine sahip olmak,
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
– Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer
Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en az yüksek lisans
derecesine sahip olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık
Kamu deneyimine sahip olmak.
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Görevi gereği seyahat etmek.
Hazırlayan
Kontrol Eden
Kontrol Eden
Onaylayan
Nadir KARAKAŞ
İKS Sorumlu Personel
Süeda ERTAŞ
Koordinatör
Doç. Dr. Cengizhan MIZRAK
Daire Başkanı
Dr. Necati TULGAR
Genel Müdür Yrd.
…../ …../2016
Hasan Esat TRABZON
Koordinatör
TAGEM.İKS.FRM.066
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 3 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu
İŞİN KISA TANIMI:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarım sektörünün ekonomiye
katkısını artırmak ve tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla,
yatırım, üretim, kırsal kalkınma vb. alanlarda yurt içindeki kamu ve özel sektör
araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapılması, Araştırma Yönetim
Komitesi toplantıları, proje veritabanı oluşturulması, Ar-Ge destek programı
projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak; desteklenmesi ile ilgili sekretarya iş
ve işlemlerini yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Bakanlık Politikaları Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı
çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım sektörünün
ekonomiye katkısını artırmak ve tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı
sağlamak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma vb. alanlarda yurt içindeki
kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde iç
kaynaklı projeler hazırlaması, hazırlatılması, uygulanması, çalışmalarını
yürütmek,
– Araştırma Yönetim Komitesi (AYK) toplantılarının düzenlenmesi ile ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesi ve Toplantılarda alınan kararların Makam onayının
alındıktan sonra araştırma enstitülerine gönderilmesi, duyurulması.
– Yurtdışı eğitime gönderilecek memurlara ilişkin "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Kontenjanların Kurumlara Tevziine
Dair Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamında yurt dışı görevlendirmelere ilişkin iş ve
işlemlerin yürütülmesi.
– Araştırma sonuçlarının yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum
ve kuruşlarla işbirliği çalışmalarını yürütmek,
– TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı çerçevesinde, Bakanlığımızın müşteri olduğu projelerin sekretaryasını
yürürlükteki mevzuata ve Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iş akış şemasına
uygun olarak yürütmek,
– TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen Kalkınma Bakanlığı
destekli yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projelerle ilgili veri tabanı
hazırlamak,
– 1416 Sayılı kanun gereğince yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi amacıyla
TAGEM adına gönderilen öğrencilerin her türlü danışmanlığını yapmak,
– Bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve tarım sektörünün Ar-Ge kapasitesinin
geliştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan ve önceliklere uygun görülen Ar-Ge destek
programı projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak; desteklenmesi ile ilgili
sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek. Bu doğrultuda aşağıdaki verilen görevleri
yürütmek koordine etmek;
• Başvuru dönemini ve Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kurulu (Kurul)
tarafından belirlenen Ar-Ge önceliklerini ilan etmek,
• Yeni teklif projelerin ön incelemesini yapmak,
TAGEM.İKS.FRM.067
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 1 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu
Sekretarya ön incelemesini geçen yeni teklif Ar-Ge Destek Programı
projelerini bilimsel, teknik ve bütçe açısından değerlendirmelerini
yapmak/yaptırmak üzere Daire Başkanlıklarına göndermek,
• Değerlendirme Kurulu Toplantılarının organizasyonunu yapmak,
• Daire Başkanlıklarından uygun görüşle gelen Ar-Ge Destek Programı
projelerini Değerlendirme Kuruluna sunmak,
• Değerlendirme Kurulunca kabul edilen projeleri bütçe ve teknik
revizyonlarının yapılması için ilgili teknik dairelere göndermek,
• Değerlendirme Kurulunda kabul edilen projelerle ilgili sözleşmelerin
hazırlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Sözleşmeleri imzalanan projelerin, gelişme ve sonuç raporlarının
değerlendirilmesi, proje ödeme dönemlerinde Daire Başkanlıklarından
gelen evraklarının incelenerek ödeme tablolarının hazırlanması ve ödeme
için ilgili Genel Müdürlüğe göndermek,
• Sözleşmeleri imzalanan projelerin, Daire Başkanlıklarından gelen İnceleme
ve Hakediş Raporlarına göre hazırladığı ödeme tablolarını ödeme için ilgili
Genel Müdürlüğe göndermek,
• Veri tabanı hazırlamak ve Kurulda ödeme kararlarını hazırlamak üzere
düzenli aralıklarla teknik dairelerden projelerle ilgili bilgi ve belgeleri almak,
Değerlendirme Kurulu Toplantılarının organizasyonunu yapmak,
Görev kapsamına giren konularda düzenlenen toplantı, eğitim, komisyon ve
komite vb. çalışma gruplarına katılmak ve eğitimler gerçekleştirmek,
Kamu – özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin veri tabanının
oluşturulması,
Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma
alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılmak.
Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma
gruplarında yer almak.
Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.
İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.
Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,
arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TAGEM.İKS.FRM.067
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 2 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu
– Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık
olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu
kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek. yetkisine sahip olmak.
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu Koordinatörü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
--BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
– Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer
Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Görevi gereği seyahat etmek.
Hazırlayan
Kontrol Eden
Kontrol Eden
Onaylayan
Nadir KARAKAŞ
İKS Sorumlu Personel
Süeda ERTAŞ
Koordinatör
Doç.Dr. Cengizhan
MIZRAK
Daire Başkanı
Dr. Necati TULGAR
Genel Müdür Yard.
…../ …../2016
Hasan Esat TRABZON
Koordinatör
TAGEM.İKS.FRM.067
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 08.03.2017
Sayfa 3 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu Koordinatörü
BÖLÜMÜ
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
İŞİN KISA TANIMI:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Uluslararası kuruluşlar ve yabancı
ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili
birimleri ile birlikte yürütülmesini sağlamak, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları
tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili bilgileri derlemek, dış kaynaklı
projeler hazırlanması, hazırlatılması, uygulanması, uygulatılması ve değerlendirilmesi
ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz.
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).
– Çalışma gruplarında yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
– AB-FAO ve Diğer Dış Kaynaklı Ar-Ge programları takip edilerek, TAGEM Daire
Başkanlıklarının ve gerektiği durumlarda araştırma kuruluşlarının bilgilendirilmesi
ve yönlendirilmesi çalışmalarını koordine etmek,
– Dış kaynaklı projeler ile ilgili bilgileri derlemek ve bu bilgileri araştırmacılar
tarafından kullanılır duruma getirmek, araştırmacıların AB Çerçeve Programları
başta olmak üzere, diğer dış kaynaklı program/projelere katılımını artırmaya
yönelik faaliyetleri koordine etmek,
– Çalışma alanı ile ilgili araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların
yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği
yapmak,
– Görev kapsamına giren konularda düzenlenen toplantı, eğitim, komisyon ve
komite vb. çalışma gruplarına katılmak ve eğitimler gerçekleştirmek,
– TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle
ilgili istatistiksel veri derlemek ve değerlendirmek,
– Genel Müdürlüğün Uluslararası kuruluşlar ile ilgili işbirliği çalışmalarını koordine
etmek,
– Yabancı Ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve
Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesini koordine etmek, (KKTC ikili
işbirliği konuları hariç)
– Yurtdışına gönderilecek ve yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetlerin
yürütülmesini Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte koordine
etmek,
– Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek dış kaynaklı projeler ile ilgili
hazırlıkları koordine etmek.
– Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma
alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, bilgi günü, proje pazarı
v.b. etkinliklere katılmak,
– uluslararası kuruluşlarla veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma
faaliyetlerini koordine etmek.
TAGEM.İKS.FRM.064
Revizyon No: 04/ Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 1 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu Koordinatörü
BÖLÜMÜ
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
– Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip
olmak.
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
– Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer
Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en az yüksek lisans
derecesine sahip olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine (en az 70 YDS Puanı)
sahip olmak.
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık
Kamu deneyimine sahip olmak.
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.
TAGEM.İKS.FRM.064
Revizyon No: 04/ Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 2 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu Koordinatörü
BÖLÜMÜ
Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı);
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Görevi gereği seyahat etmek.
Hazırlayan
Kontrol Eden
Kontrol Eden
Onaylayan
Nadir KARAKAŞ
İKS Sorumlu Personel
Turgut ORMAN
Koordinatör
Doç.Dr. Cengizhan
MIZRAK
Daire Başkanı
Dr. Necati TULGAR
Genel Müdür Yard.
…../ …../2016
Hasan Esat TRABZON
Koordinatör
TAGEM.İKS.FRM.064
Revizyon No: 04/ Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 3 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu
İŞİN KISA TANIMI:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Uluslararası kuruluşlar ve yabancı
ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili
birimleri ile birlikte yürütülmesini sağlamak, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları
tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili bilgileri derlemek, dış kaynaklı
projeler hazırlanması, hazırlatılması, uygulanması, uygulatılması ve değerlendirilmesi
ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik
değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
AB-FAO ve Diğer Dış Kaynaklı Ar-Ge programları takip edilerek, TAGEM Daire
Başkanlıklarının ve gerektiği durumlarda araştırma kuruluşlarının bilgilendirilmesi
ve yönlendirilmesi çalışmalarına katılmak,
Dış kaynaklı projeler ile ilgili bilgileri derlemek ve bu bilgileri araştırmacılar
tarafından kullanılır duruma getirmek, araştırmacıların AB Çerçeve Programları
başta olmak üzere, diğer dış kaynaklı program/projelere katılımını artırmaya
yönelik faaliyetleri yürütmek,
Çalışma alanı ile ilgili araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların
yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği
yapmak,
Görev kapsamına giren konularda düzenlenen toplantı, eğitim, komisyon ve
komite vb. çalışma gruplarına katılmak ve eğitimler gerçekleştirmek,
TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle
ilgili istatistiksel veri derlemek ve değerlendirmek,
Genel Müdürlüğün Uluslararası kuruluşlar ile ilgili işbirliği çalışmalarını yürütmek,
Yabancı Ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve
Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesini koordine etmek, (KKTC ikili
işbirliği konuları hariç)
Yurtdışına gönderilecek ve yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetlerin
yürütülmesini Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütmek,
Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek dış kaynaklı projeler ile ilgili
hazırlıkları yapmak.
Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma
alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, bilgi günü, proje pazarı
v.b. etkinliklere katılmak,
uluslararası kuruluşlarla veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma
faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlamak.
– Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı
ve katılım sağlamak,
TAGEM.İKS.FRM.065
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 1 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu
– Yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlemek için
yazışmaları yapmak.
– Proje gelişme raporlarını takip etmek.
– Ulusal, uluslararası kuruluşlarla veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek
araştırma faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlamak.
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma
gruplarında yer almak.
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.
– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,
arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık
olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu
kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak.
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu Koordinatörü
TAGEM.İKS.FRM.065
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 2 / 3
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel
BÖLÜMÜ
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı;
Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
--BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
– Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer
Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Görevi gereği seyahat etmek.
Hazırlayan
Kontrol Eden
Kontrol Eden
Onaylayan
Nadir KARAKAŞ
İKS Sorumlu Personel
Turgut ORMAN
Koordinatör
Doç.Dr. Cengizhan
MIZRAK
Daire Başkanı
Dr. Necati TULGAR
Genel Müdür Yard.
…../ …../2016
Hasan Esat TRABZON
Koordinatör
TAGEM.İKS.FRM.065
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 01.11.2016
Sayfa 3 / 3
Download