Dersler

advertisement
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
1.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Analitik Geometri-I
Dersin İçeriği : Vektörler, vektörler üzerinde işlemler, vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör
uzayları, vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı ve geometrik yorumları, taban, düzlemde doğrular
ve özellikleri, nokta ile doğru arasındaki durum, doğru ile doğru arasındaki ilişki, düzlemde eğriler,
eğrilerin parametrik denklemleri, geometrik yer, koniklerin analitik incelenmesi, çemberin analitik
incelenmesi, elipsin analitik incelenmesi, hiperbolün analitik incelenmesi, parabolün analitik
incelenmesi, noktaların, eksenlerin ötelenmesi, eksenlerin döndürülmesi, genel ikinci derece denklemleri
koniklerin çeşitli yerlerdeki uygulamaları
Hafta
Konular
Vektörler, vektörler üzerinde işlemler
1
Ön Hazırlık
Doküman
1. Prof. Dr. Mustafa Balcı,
Analitik
Geometri,
Balcı
yayınları, (2011).
2. Prof. Dr. Arif Sabuncuoğlu,
Analitik
Geometri,
Nobel
yayınları, (2005).
Vektör uzayları ve uygulamaları, alt
vektör uzayları
“
Vektörlerin
lineer
bağımlılığı,
bağımsızlığı ve geometrik yorumları,
taban
“
Vektörlerin
lineer
bağımlılığı,
bağımsızlığı ve geometrik yorumları,
taban (devam)
“
Düzlemde doğrular ve özellikleri
“
Nokta ile doğru arasındaki durum, doğru
ile doğru arasındaki ilişki
“
6
Düzlemde eğriler, eğrilerin parametrik
denklemleri
“
7
Geometrik yer
“
Koniklerin analitik incelenmesi, çemberin
analitik incelenmesi
Çemberin analitik incelenmesi (devam)
Elipsin analitik incelenmesi, hiperbolün
analitik incelenmesi,
“
Parabolün analitik incelenmesi
“
Noktaların, eksenlerin ötelenmesi,
eksenlerin döndürülmesi, genel ikinci
derece denklemler
“
Koniklerin çeşitli yerlerdeki uygulamaları
“
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
“
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
1.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Analiz-I
Dersin İçeriği : Sayılar, Kümeler, limit, fonksiyonlar ve süreklilik, Diziler ve dizilerde limit, Türev,
Kritik değerler, Ara Değer, Ortalama Değer, Rolle’s teoremleri ve uygulamaları, Grafik çizimi.
Hafta
Konular
1
Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel
sayılar ve reel sayı cümleleri
2
Lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve
tamlık aksiyomu
3
Genişletilmiş reel sayılar ve kompleks
sayılar
4
Diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt
limit ve üst limit, Cauchy dizileri
5
Fonksiyonlarda limit
6
Fonksiyonlarda süreklilik
7
Trigonometrik, üstel, logaritmik ve
hiperbolik fonksiyonlar
Ön Hazırlık
Doküman
Balcı, M., Matematik
Analiz, Cilt- I
“
“
“
“
8
Düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların
özelikleri
9
Türev, türev almada genel kurallar
10
Kapalı ve parametrik fonksiyonların
türevleri, yüksek mertebeden türevler
11
Türevin geometrik ve fiziksel anlamları
12
Ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler
13
Limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel
14
Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri
çizimi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
1.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Soyut Matematik-I
Dersin İçeriği : Önermeler, Kümeler, Bağıntılar, bağıntıların özellikleri, kısmi sıralama bağıntısı,
denklik bağıntısı, denklik sınıfları. Fonksiyonlar. İkili işlemler. Matematiksel yapılar. Gruplar, alt
gruplar, simetrik gruplar, normal alt gruplar, bölüm grupları, grup homomorfizmaları ve ilgili özellikler.
Halkalar, alt halkalar, halka homomorfizmaları, tamlık bölgeleri. Cisimler, alt cisimler ve cismin
karakteristiği.
Hafta
Konular
1
Kümeler ile ilgili hatırlatmalar.
2
Bağıntılar ve özellikleri.
3
Fonksiyonlar ve özellikleri, fonksiyon
tipleri.
4
İkili işlemler, gruplar
5
Gruplarla ilgili özellikler, alt gruplar.
6
Normal alt gruplar ve bölüm grupları.
7
Lagrange teoremi, grup
homomorfizmaları ve ilgili özellikler.
8
Bir grup homomorfizmasının çekirdeği ve
görüntüsü.
9
Permütasyonlar, bir permütasyonun işareti
ve simetrik gruplar.
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
10
Halkalar, alt halkalar.
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
11
12
13
İdealler, bölüm halkaları.
Halka homomorfizmaları, bir halka
homomorfizmasının çekirdeği ve
görüntüsü.
Kaynak Kitaplar
Tamlık bölgeleri ve cisimler.
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
14
Alt cisimler ve cismin karakteristiği.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
1.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Dersin İçeriği: Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Türk Yenileşme
Hareketleri, I. Dünya Savaşı, Türk Milli Mücadelesi.
Hafta
1
Konular
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini
okutmanın amacı ve dersle ilgili temel
kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk
İnkılâbının stratejisi
Ön Hazırlık
Doküman
1.Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III,
İstanbul, 1967.
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,
II, III, Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
3. Atatürkçülük, I, II, III,
Genelkurmay Başkanlığı, Ankara,
1983.
4. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp
Tarihi, İzmir 2009
Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların
Osmanlı Devleti’ne etkileri
“
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme
hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet
dönemleri)
“
Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi
ve askeri durumu
“
5
Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir
akımları ve II. Meşrutiyet dönemi
“
6
Birinci Dünya Savaşı ve Mondros
Mütarekesinin imzalanması
“
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı ve
Cemiyetler, Mustafa Kemal Paşa'nın
Anadolu'ya geçmesi
Millî Mücadele için teşkilatlanma ve
Kongreler
Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son
Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması,
Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı,
çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin
açılışına iç ve dış tepkiler
Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne
yönelik tehditler, Doğu ve Güney
cephelerindeki durum
Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli
ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve
Batı Cephesi'ndeki savaşlar
Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı,
Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve
sonrasındaki dış politika gelişmeleri
Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin
imzalanması, Lozan konferansı
“
“
“
“
“
“
“
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
1. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Türk Dili I
Dersin İçeriği : Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri.
Yeryüzündeki diller. Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi.
Türkçe’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses, hece, kelime, cümle ve anlam
bilgisi.
Hafta
Konular
1
Dersin içeriği, önemi, çalışma teknikleri,
kural ve gereklerinin açıklanması
2
3
4
5
6
7
8
Dilin tanımının yapılması, dilin
özellikleri ve doğuşu hakkında bilgi
verilmesi
Dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür
ilişkisinin açıklanması
Dilin Türlerinin kavratılması
Dil ve kültür, kültürü oluşturan unsurlar,
kültürün özellikleri, kültür ve medeniyet,
ve kültür çeşitlerinin ortaya konması
Yeryüzündeki dillerin tanıtılması, dillerin
sınıflandırılması, Türk dilinin dünya
dilleri arasındaki yerinin araştırılarak
öğrenilmesi
Türk Dilinin tarihî dönemleri, Eski
Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinin
anlaşılması
Dilbilgisinin bölümlerinin açıklanması.
Türkçe’deki sesler ve sınıflandırılması
Ön Hazırlık
Doküman
Yakıcı, A.( 2006). Türk
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Kitabevi, Ankara
“
“
“
“
“
“
“
9
10
11
Türk Dilinin tarihî dönemleri, Modern
Türkçe Döneminin kavratılması.
Türklerin kullandıkları alfabelerin
tanıtılması
Sesler, hece, ses değişmeleri ve ses
uyumları hakkında bilgi verilmesi
Türkçe’nin biçimbirim özellikleri.
Sözcükler, kök, gövde, taban, ekler ve
eklerin sınıflandırılması
“
“
“
Sözcük türleri hakkında bilgi verilmesi
“
12
13
14
Türkçe’nin sözdizimi özelliklerinin
açıklanması; cümlenin öğeleri, cümle
türleri ve çözümlemeleri ile ilgili
uygulamalar yapılması
Türkçe’nin anlambilim özelliklerinin
açıklanması
“
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
1. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Fizik I
Dersin İçeriği : Fizik ve Ölçme, Vektörler, Statik Denge, Tek ve iki Boyutta Hareket, Newton’un
hareket yasaları, İş, güç, enerji ve enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışmalar, katı
cisimlerin dönme hareketi; Kütle çekim kanunu, Akışkanların statiği, Akışkanların dinamiği.
Hafta
Konular
1
Fizik ve Ölçme
2
Vektörler
3
Statik Denge
4
Tek Boyutta Hareket
5
İki Boyutta Hareket
6
Newton kanunları
7
İş ve kinetik enerji
8
Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu
9
Lineer Momentum ve çarpışmalar
10
Katı cisimlerin dönme hareketi
11
Kütle çekim kanunu
12
Akışkanlar Mekaniği
13
Akışkanlar Mekaniği
14
Genel tekrar
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
1. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : İngilizce I
Dersin İçeriği : Öğrenilen bilgilerin kullanılabilmesi için dinlediğini ve okuduğunu anlama,
konuşma ve yazma dil becerilerinin kazandırılması, Bu becerilerin, iletişim kurma amacıyla etkili
şekilde kullanılması
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Ön Hazırlık
Doküman
Greeting and Introductıon
Classroom Language and Imperatives
used in the class
Introduction to sentence structure
Teacher’s handout
Greeting and Introductıon
Classroom Language and Imperatives
used in the class
Introduction to sentence structure
(continue)
Verb to be (am, is, are)
Negative, positive and (yes/no and or)
question form
Verb to be (am, is, are)
Negative, positive and (yes/no and or)
question form (continue)
Alphabet and spelling names or words
Counting numbers (1-100)
Subject pronoun Possessive ‘s
Alphabet and spelling names or words
Counting numbers (1-100)
Subject pronoun Possessive ‘s
Countries and nationalities
Asking and answering questions about
oneself, Plural forms of nouns
Countries and nationalities
Asking and answering questions about
oneself, Plural forms of nouns
Countable and uncountable nouns There
is, there are
How many, how much
Countable and uncountable nouns There
is, there are
How many, how much
Possessive adjectives
Object pronouns
Possessive pronouns
Possessive adjectives
Object pronouns
Possessive pronouns
Telling the time,Simple Present Tense
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Telling the time,Simple Present Tense
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Teacher’s handout
Teacher’s handout
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
2. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Analitik Geometri-II
Dersin İçeriği : Uzayda kartezyen koordinatlar, uzayda vektörler, dik ve paralel vektörler,
vektörlerin vektörel ve karma çarpımı, uzayda doğru, uzayda düzlem denklemleri, doğru ve
düzlemin birbirine göre durumları, uzayda eğri ve yüzey tanımları, uzayda küre, silindir, koni
yüzeyinin incelenmesi, dönel yüzeyleri, kuadratik yüzeylerin incelenmesi, uzayda öteleme ve
dönmeler, uzayda silindirik, küresel, kutupsal koordinatlar , uzayda genel ikinci dereceden
denklemin indirgenmesi
Hafta
Ön Hazırlık
Konular
Uzayda kartezyen koordinatlar, uzayda
vektörler, dik ve paralel vektörler
1
2
Vektörlerin vektörel ve karma çarpımı
Doküman
1. Prof. Dr. Mustafa Balcı,
Analitik Geometri, Balcı
yayınları, (2011).
2.
Prof.
Dr.
Arif
Sabuncuoğlu,
Analitik
Geometri,
Nobel
yayınları, (2005).
“
Uzayda doğru, uzayda düzlem
denklemleri
“
3
Uzayda doğru, uzayda düzlem
denklemleri (devam)
“
4
Doğru ve
durumları
düzlemin
birbirine
göre
“
5
Doğru ve
durumları
düzlemin
birbirine
göre
“
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Uzayda eğri ve yüzey tanımları
“
Uzayda küre yüzeyinin incelenmesi
“
Uzayda silindir, koni yüzeyinin
incelenmesi
“
Dönel yüzeylerin incelenmesi
“
Kuadrik yüzeylerin incelenmesi
“
Uzayda öteleme ve dönmeler
“
Uzayda silindirik, küresel, kutupsal
koordinatlar
“
Uzayda genel ikinci dereceden
denklemin indirgenmesi
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
2. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Analiz-II
Dersin İçeriği : Belirsiz integral, Kalkulüsün Temel teoremi ve Belirli integral, İntegral teknikleri,
Hacim ve Yay uzunluğu hesabı, Seriler, Sonsuz Çarpımlar.
Konular
1
Belirsiz integraller
Ön Hazırlık
Doküman
Balcı, M., Matematik
Analiz, Cilt-I
“
2
İntegral alma yöntemleri
3
Belirli integraller,alt ve üst Darboux
toplamları
4
Merdiven fonksiyonlarının integralleri
5
Riemann integralleri, Riemann
anlamında integrallenebilen fonksiyon
sınıfları
6
İntegral hesabın temel teoremleri
7
Belirli integral yardımıyla bazı özel
limitlerin hesabı
“
8
Belirli integrallerin uygulaması olarak
alan, yay uzunluğu
“
9
Hacim ve dönel yüzeylerin alanlarının
hesaplanması
“
10
Sonsuz seriler, serilerin yakınsaklığı ve
ıraksaklığı
11
Pozitif terimli seriler ve yakınsaklık
kriterleri
“
12
Alterne seriler, mutlak ve şartlı
yakınsaklık
“
13
Herhangi terimli seriler ve Abel kısmi
toplamı
“
14
Sonsuz çarpımların yakınsaklığı ve
ilişkin kriterler
“
“
“
“
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
2. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Soyut Matematik-II
Dersin İçeriği : Bir cisim üzerinde tanımlı polinom halkaları. Bölme ve Öklid algoritması, ebob, asal
polinomlar. Doğal sayılar. Tamsayılar. Rasyonel sayıların inşası. Sıralı bir cisim içinde Cauchy
dizileri. Reel sayıların inşası. Karmaşık sayılar.
Hafta
Konular
1
Bir cisim üzerinde tanımlı polinom halkaları.
2
Bölme ve Öklid algoritması.
3
Ebob, Ebob uygulamaları.
4
Peano aksiyomları ve Doğal sayılar.
5
Doğal sayılar kümesinde Yineleme teoremini
kullanarak ikili işlemlerin tanımlanması.
6
Doğal sayıları kümesinin cebirsel yapısı.
7
Tamsayıların inşası ve Tamsayılar kümesinde
ikili işlemler.
8
Rasyonel sayılarda ikili işlemler ve özellikleri.
9
Rasyonel sayılar kümesinin cebirsel yapısı.
10
Sıralı bir cisim içinde Cauchy dizileri.
11
Reel sayıların inşası, Reel sayılar kümesi
üzerindeki ikili işlemler ve özellikleri.
12
Reel sayılar kümesinin cebirsel özellikleri.
13
Karmaşık sayıların inşası ve karmaşık sayılar
kümesinde ikili işlemler.
14
Karmaşık sayıların kutupsal formu ve
geometrik yorumları.
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
2. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Fizik II
Dersin İçeriği : Elektrik yükü, yük korunumu ve kuantizasyonu; coulomb kanunu; elektrik alan;
sürekli yük dağılımının elektrik alanı; yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanda hareketi; gauss
kanunu; elektrik potansiyel; kondansatör ve dielektrikler; yüklü kondansatörde depolanan enerji;
dielektrikli kondansatörler; akım ve direnç; doğru akım devreleri.
Hafta
Konular
1
Elektrik Yükü, Yük Korunumu ve
Kuantizasyonu
2
Coulomb Kanunu
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
3
Elektrik Alan
4
Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Alanı
5
Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Alanı
6
Yüklü Parçacıkların Düzgün Elektrik
Alanda Hareketi
7
Gauss Kanunu
8
Elektrik Potansiyel
9
Kondansatör ve Dielektrikler
10
Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
11
Dielektrikli Kondansatörler
12
Akım ve Direnc
13
Doğru Akım Devreleri
14
Genel Tekrar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
2. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : İngilizce II
Dersin İçeriği : Öğrenilen bilgilerin kullanılabilmesi için dinlediğini ve okuduğunu anlama, konuşma
ve yazma dil becerilerinin kazandırılması, Bu becerilerin, iletişim kurma amacıyla etkili şekilde
kullanılması
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
Doküman
Teacher’s handout
5
Simple Present Tense
Frequency adverbs
Simple Present Tense
Frequency adverbs
Present Continuous Tense
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Present Continuous Tense
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Simple Present Tense versus
Present Continuous Tense
6
Simple Present Tense versus
Present Continuous Tense
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
Simple Past Tense (was/were)
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Simple Past Tense (was/were)
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Simple Past Tense (did, v2)
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Simple Past Tense (did, v2)
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Past Continuous Tense
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
Past Continuous Tense
Negative, positive and (yes/no and
-wh) question forms
General Review of Tenses
13
14
General Review
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
Teacher’s handout
New Inside English
Grammar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
2. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Dersin İçeriği : Atatürk inkılâpları, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri 1938
sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler
Hafta
Konular
Siyasî alanda yapılan inkılâplar
1
2
3
4
5
6
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın
kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i
Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast
teşebbüsü
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu,
İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı,
Menemen ve Bursa olayları
1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk
alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın
düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci
Eğitim ve Kültür alanında
gerçekleştirilen inkılâplar, Sağlık
alanındaki gelişmeler
İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk
yıllarında ekonomi politikası, I. Beş
Yıllık Kalkınma Programı
Atatürk döneminde Türk dış politikası
Doküman
1.Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III,
İstanbul, 1967.
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
“
“
“
“
“
“
7
8
Ön Hazırlık
Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı,
kapsamı, Atatürk İlkeleri
“
Atatürk'ten sonraki Türkiye
“
9
10
11
12
Demokrat Parti'nin iktidar yılları,
Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs
1960 askerî müdahalesi
1960’lı ve 70’li yıllar boyunca
Türkiye’deki siyasi gelişmeler
12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de
iç siyaset gelişmeleri
“
“
“
13
1960'dan günümüze Türkiye'nin dış
politikası
“
14
Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve bu
iddiaların aslı
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
2. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Türk Dili II
Dersin İçeriği : Anlatım kavramı. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. Okuma, dinleme,
konuşma ve yazmanın genel özellikleri. Sözlü anlatım ve sözlü anlatım türleri. Yazılı anlatım ve
yazılı anlatım türleri.
Hafta
Konular
1
Genel olarak anlatım kavramı ve
özelliklerinin kavratılması.
3
Sözlü ve yazılı anlatımda düşünce
geliştirme yollarının açıklanması.
Anlatım biçimlerinin örneklerle
kavratılması.
4
Nesnel-öznel, doğrudan-dolaylı, düz ve
mecazlı anlatım
2
Ön Hazırlık
Doküman
Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili
I, Ed. M. Doğan, Gazi
Kitabevi, Ankara
“
“
“
5
6
7
8
Okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın
temel özelliklerinin açıklanması ve
türlerinin tartışılması.
Etkili ve güzel konuşmanın öneminin
kavratılması, iyi bir konuşmacının
özelliklerini benimsetilmesi.
Konferans, panel, seminer, açık oturum,
münazara gibi konuşma türlerinin
örneklerle açıklanması.
Konu seçimi, konunun sınırlandırılması,
ana ve yan düşüncelerin saptanması,
planlama gibi yazma aşamaları
“
“
“
“
Yazılı anlatım türleri-I
9
“
Yazılı anlatım türleri-II
10
“
11
12
13
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden
örneklerin çözümlenmesi.
Hikâye türünün Türk edebiyatındaki
gelişim çizgisi ve Cumhuriyet Dönemi
Türk hikâyeciliğinin özelliklerinin
açıklanması
Cumhuriyet dönemi Türk hikâyelerinden
seçilen örneklerin çözümlenmesi
“
“
“
Yazılı anlatım türleri-III
14
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
3. Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Analiz-III
Dersin İçeriği :
Fonksiyon dizileri ve yakınsaklık çeşitleri, Fonksiyon serileri, Kuvvet serileri, Genelleştirilmiş
integraller, kartezyen ve kutupsal kordinatlar, Vektör değerli fonksiyonlar Çok değişkenli
fonksiyonlar, Kısmi türev, artışlar ve türevler, Zincir kuralı.
Hafta
Konular
1
Fonksiyon dizilerinin noktasal ve düzgün
yakınsaklığı
2
Düzgün yakınsaklığın integral ve türevle
ilişkisi
3
Fonksiyon serilerinin düzgün
yakınsaklığı, integral ve türev ilişkisi
4
Ön Hazırlık
Doküman
M. Balcı: Matematik
Analiz, Cilt- II
“
“
Kuvvet serilerinin türev ve integrali
“
5
Taylor serileri
“
6
Fonksiyonların seriye açılımı
7
Genelleştirilmiş integraller ve çeşitleri
“
“
8
Genelleştirlmiş integraller için
yakınsaklık testleri
“
9
Gamma ve Beta fonksiyonları
“
10
Vektör değerli fonksiyonların
limit,süreklilik,türev ve integrali
“
11
Uzay eğrileri
“
12
Çok değişkenli fonksiyonların grafikleri,
limit ve sürekliliği
“
13
14
Kısmi türevler , zincir kuralı ve tam
diferensiyel
“
Kapalı fonksiyon türevi ve yönlü türevler
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
3.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Diferansiyel Denklemler-I
Dersin İçeriği : Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması, Diferensiyel Denklemlerin Çözümleri,
Birinci Mertebeden Birinci Dereceden Diferensiyel Denklemler, Birinci Mertebeden Yüksek
Dereceden Diferensiyel Denklemler, Sabit Katsayılı Lineer Diferensiyel Denklemler ve Çözüm
Yöntemleri
Hafta
Konular
1
Diferansiyel denklemlerin tanımı ve
sınıflandırılması
2
Birinci mertebeden birinci dereceden
diferansiyel denklemler, Değişkenlere
ayrılabilen denklemler
3
Homojen diferensiyel denklemler, tam
diferansiyel denklemler
4
İntegrasyon çarpanı
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lineer diferansiyel denklemler
Bernoulli diferansiyel denklemi
Riccati diferansiyel denklemi
Birinci mertebeden yüksek dereceden
diferansiyel denklemler, Clairaut diferansiyel
denklemi
Lagrange diferansiyel denklemi,
Yörüngeler
Sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel
denklemler
Sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel
denklemler
Sabit katsayılı lineer homojen olmayan
diferansiyel denklemler ve Belirsiz katsayılar
metodu ile Çözümü
Sabit katsayılı lineer homojen olmayan
diferansiyel denklemler ve Parametrelerin
değişimi metodu ile Çözümü
Sabit katsayılı lineer homojen olmayan
diferansiyel denklemler
Ön Hazırlık
Doküman
1.M. BAYRAM, Diferansiyel
Denklemler, Birsen
Yayınevi,2010
2. A. N. DERNEK, A.
DERNEK, Diferansiyel
Denklemler, Birsen
Yayınevi,2001
3. R. BRONSON, Diferensiyel
Denklemler, Nobel Yayın
Dağıtım,1993
4. E. W. Boyce and C. R.
DiPrima, Elementary
Differential Equations and
Boundary Value Problems, John
Wiley & Sons, Inc., 1992.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
3.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Lineer Cebir-I
Dersin İçeriği : Matrisler ve matris işlemleri, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Lineer denklem
sistemlerinin matrisler yardımı ile çözümü, Alt vektör uzayı ve örnekler, Lineer bağımlılık, lineer
bağımsızlık ve baz kavramı, Lineer dönüşümler ve özellikleri, Lineer denklem sistemleri ve
çözümleri, İç çarpım uzayları, Lineer izometri, Ortogonal tümleyen, Gramm-Schmidt
ortogonalleştirme yöntemi.
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Doküman
Matrisler ve matris işlemleri
1. C. Koç, Topics in Linear
Algebra, METU, (1996).
2. G. Güngöroğlu ve A.
Harmancı, Lineer Cebir
1
Dersleri, Ankara, (2000).
3.
Arif sabuncuoğlu,
Lineer Cebir, Çüzümlü
Lineer Cebir Alıştırmaları,
Nobel yayınları, (2008).
Lineer
denklem
sistemleri
ve
çözümleri
“
2
Lineer denklem sistemlerinin matrisler
3
yardımı ile çözümü
Vektör uzayı tanımı, özellikleri ve
4
5
6
“
“
örnekler
Alt vektör uzayı ve örnekler
“
Lineer bağımlılık, lineer bağımsızlık ve
“
baz kavramı
7
Baz değişimi ve koordinatlar
“
8
Bir vektör uzayının boyutu
“
9
Lineer dönüşümler ve özellikleri
“
10
Lineer dönüşümün matrisi, matrisin rankı
“
11
Lineer denklem sistemleri ve çözümleri
“
Lineer denklem sistemleri ve çözümleri
“
12
13
14
(devam)
İç çarpım uzayları, Lineer izometri
“
Ortogonal tümleyen, Gramm-Schmidt
“
ortogonalleştirme yöntemi
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
3.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Olasılık
Dersin İçeriği : Temel kavramlar, kümeler kuramı ve örnek uzay, permütasyon ve kombinasyon, olasılık,
rastgele değişkenler ve dağılımları, Kesikli rastgele değişkenlerin dağılımları, Sürekli rastgele değişkenlerin
dağılımları.
Hafta
Konular
1
Kümeler kuramı, Örnek uzay, Sayma çeşitleri,
Permütasyon ve kombinasyon
2
Tekrarlı kombinasyon, Binom Teoremi
3
Olasılık aksiyomlarının tanıtımı ve ispatı,
Koşullu olasılık ve Bayes teoremi
4
Rastgele değişken kavramı, kesikli ve sürekli
rastgele değişkenlerin dağılımları
5
İki boyutlu rastgele değişkenler
6
Bir rastgele değişkenin beklenen değeri ve
varyantsı. Momentler ve moment çıkaran
fonksiyonlar
7
Rastgele değişkenlerin fonksiyonları
8
Kesikli rastgele değişkenlerin dağılımları
9
Kesikili rasgele değişkenlerin dağılımları
10
Kesikili rasgele değişkenlerin dağılımları
11
Sürekli rastgele değişkenlerin dağılımları
12
Binom dağılımına normal yaklaşım.
13
Bazı sürekli rastgele değişkenlerin dağılımları
14
Dağılımlar arasındaki ilişkiler
Ön Hazırlık
Doküman
1.F. Akdeniz, Olasılık ve İstatistik,
Nobel.
2. Ö.F. Gözükızıl M. Yaman,
“Olasılık Problemleri”, Sakarya
Kitabevi.
3. S. Lipschutz, Olasılık, Nobel.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
3.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı I
Dersin İçeriği: Bilgisayarın tanıtımı, türleri ve kullanımı. İşletim sistemleri, Windows altında çalışan bazı
paket programlar. İnternet ve kullanımı.
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
Doküman
1. SUGÖZÜ İ.H., Demir R., Kaplan
M., Donuk K., Esmeray F.,
Bilgisayar Teknolojisi ve Temel
Yazılımlar, Nobel yayınevi, Ankara
2010.
1
Bilgisayarın tarihçesi, türleri ve kullanıldığı
yerler
2. ŞENTÜRK A., ERSES N.,
BALAY M., ÇAKIR H.,
DELİALİOĞLU Ö., ALAN S.,
DEMİRER V., ŞAHİN İ., Temel
Bilgi teknolojileri ve Bilgisayar
Kullanımı, Ekin yayınevi, Bursa
2011.
2
Genel olarak bilgisayar donanımı
3
İşletim Sistemleri
4
Windows altında çalışan paket programlar,
Windows pratiği
5
Kelime işlemci programlarının (MS Word)
kullanımı
6
Kelime işlemci programlarında tablolar
7
Kelime işlemci programında matematiksel
yazım içeren metinler
8
Elektronik tabloları (MS Excel) kullanmak
9
Elektronik tablolarda matematiksel ve
mantıksal işlemler ve grafikler
10
Sunum hazırlamak
11
Veritabanı oluşturmak ve düzenlemek
12
13
14
Excel tablosunu veritabanı olarak kullanmak
İnternet ve iletişim
Bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik
kavramlar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
4.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Analiz-IV
Dersin İçeriği : İki değişkenli fonksiyonlar, Taylor açılımı, Bölge dönüşümü ve vektör alanları, Çift
katlı integraller, Kutupsal koordinatlarda çift katlı integraller, çift katlı integrallerde değişken
değişimi, Üç katlı integraller ve özellikleri, eğrisel integraller, Green teoremi , yüzeysel integraller.
Ön Hazırlık
Doküman
M. Balcı: Matematik
Analiz, Cilt- II
Hafta
Konular
1
İki değişkenli fonksiyonlarda Taylor
açılımı
2
İki değişkenli fonksiyonlarda ekstremum
bulunması
3
Bölge dönüşümleri ve vektör alanları
“
4
Kısmi türevin geometrik anlamı
“
5
İki katlı integral hesabı
“
6
İki katlı integralde bölge dönüşümü
“
7
İki katlı integral ile alan , hacim hesabı
ve ağırlık merkezinin bulunması
8
Üç katlı integral hesabı
9
Üç katlı integrallerin küresel ve silindirik
koordinatlar yardımıyla hesabı
10
Üç katlı integral ile hacim ve ağırlık
merkezinin bulunması
11
Eğrisel integraller (Skalar ve vektör
alanlarının eğrisel integrali)
“
“
“
“
“
“
12
Eğrisel integrallerin temel teoremleri ve
uygulamaları
“
13
Yüzey integralleri
“
14
Yüzey integrallerinin temel teoremleri ve
uygulamaları
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
4.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Diferansiyel Denklemler-II
Dersin İçeriği : Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler, Seri Çözümler,Laplace Dönüşümü,
Lineer Olmayan Denklemler.
Hafta
1
2
3
Konular
Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel
Denklemler
Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel
Denklemler
Cauchy Euler Denklemi
4
Lineer Diferansiyel Denklemlerin Seri
Çözümleri
5
Lineer Diferansiyel Denklemlerin Seri
Çözümleri
6
Lineer Diferansiyel Denklemlerin Seri
Çözümleri
7
8
9
10
11
Laplace Dönüşümü
Laplace Dönüşümü
Laplace Dönüşümü
Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel
Denklemlerin Laplace Dönüşümü ile
Çözümü
Lineer Olmayan Denklemler
12
Lineer Olmayan Bağımlı Değişkeni
İçermeyen Denklemler
13
Lineer Olmayan Bağımsız Değişkeni
İçermeyen Denklemler
14
Lineer Olmayan Tam Diferansiyel
Denklemler
Ön Hazırlık
Doküman
1.M. BAYRAM, Diferansiyel
Denklemler, Birsen
Yayınevi,2010
2. A. N. DERNEK, A.
DERNEK, Diferansiyel
Denklemler, Birsen
Yayınevi,2001
3. R. BRONSON, Diferensiyel
Denklemler, Nobel Yayın
Dağıtım,1993
4. E. W. Boyce and C. R.
DiPrima, Elementary
Differential Equations and
Boundary Value Problems,
John Wiley & Sons, Inc.,
1992.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
4.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Lineer Cebir-II
Dersin İçeriği : Permütasyon kavramı, determinant fonksiyonu ve özellikleri, Determinant,
Cramer yöntemi, Vektörel çarpım, Polinomlar cebiri, Karakteristik polinom, direkt toplam,
Minimal polinom, ikilineer dönüşümler, Bölüm uzayı, bir vektör uzayının duali, Hermitiyen,
Üniter dönüşümler, normal dönüşümler, Simetrik ve ortogonal dönüşümler, Modül kavramı
Hafta
Konular
Permütasyon
Ön Hazırlık
kavramı,
determinant
fonksiyonu ve özellikleri
1
Determinantların açılımı, bir lineer
2
Doküman
1. C. Koç, Topics in
Linear Algebra, METU,
(1996).
2. G. Güngöroğlu ve A.
Harmancı, Lineer Cebir
Dersleri, Ankara, (2000).
3.
Arif sabuncuoğlu,
Lineer Cebir, Çüzümlü
Lineer Cebir Alıştırmaları,
Nobel yayınları, (2008).
“
dönüşümün determinantı
3
Cramer yöntemi
“
4
Vektörel çarpım
“
5
Karakteristik değerler
“
6
Polinomlar cebiri
“
7
Karakteristik polinom, direkt toplam
“
Köşegenleştirilebilir dönüşümler,
“
8
üçgenleştirilebilir dönüşümler
Minimal polinom, ikilineer
9
“
dönüşümler
10
Bölüm uzayı, bir vektör uzayının duali
“
11
Hermitiyen dönüşümler
“
Üniter dönüşümler, normal
“
12
dönüşümler
13
Simetrik ve ortogonal dönüşümler
“
14
Modül kavramı
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
4.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : İstatistik
Dersin İçeriği : Temel kavramlar, Verilerin analizi ve sınıflandırma, Merkezi eğilim ve değişim ölçüleri,
Örneklem ve örneklem dağılımları, Örneklem varyantsı ve ortalaması ve onların özellikleri, Parametrelerin
nokta ve aralık tahmini, İstatistiksel sonuç çıkarma, Hipotez türleri ve I. ve II. tip hatalar, Basit hipotezlerin
test edilmesi, Parametrik hipotez testleri, Parametrik olmayan hipotezler.
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
Konular
Temel kavramlar
Verilerin analizi ve sınıflandırma
Merkezi eğilim ve değişim ölçüleri
Örneklem ve örneklem dağılımları
Örneklem varyantsı ve ortalaması ve onların
özellikleri
Parametrelerin nokta ve aralık tahmini
Parametrelerin aralık tahmini
8
Basit hipotezlerin test edilmesi, I. ve II. tip
hatalar
9
Basit hipotezlerin test edilmesi, I. ve II. tip
hatalar
10
Normal dağılımlı kitle ortalaması için hipotez
testi
11
Güven aralıklarının ve hipotez testlerinin
karşılaştırılması
12
Normal dağılımlı kitle varyantsı için ve binom
parametresi için hipotez testleri
13
Ortalamaların test edilmesi için örneklem
büyüklüğü seçimi
14
Parametrik olmayan hipotezler; bağımsızlık,
homojenlik ve uyum testleri
Ön Hazırlık
Doküman
1.Fikri AKDENİZ, Olasılık ve
İstatistik, Doğa matbaacılık,
2000.
2. M. Akif Bakır - Celal Aydın,
İstatistik, Nobel Akademik
Yayıncılık, 2011.
3. M.R.Spiegel, L.J.Stephens
Çeviri
Editörleri: Alptekin Esin, Salih
Çelebioğlu, İstatistik, Nobel.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
4.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı II
Dersin İçeriği : Bir Grafik Programının Kullanımı ve Uygulanışı, Maple Programının Kullanımı ve
Matematikteki Yeri
Hafta
1
Ön Hazırlık
Konular
Excel programı
yapılması.
yardımı
ile
analizlerin
2
Excel programı yardımı ile analizlerin
yapılması.
3
Grafiksel gösterilişler.
4
Grafiksel gösterilişler.
5
Tablolar arası bağlantılar oluşturma.
6
7
Maple programının tanıtılması ve kullanımı.
Maple programının tanıtılması ve kullanımı.
8
Maple programı yardımı ile matematiksel
problemlere çözümler bulunması.
9
Maple programı yardımı ile matematiksel
problemlere çözümler bulunması.
10
Maple programı yardımı ile matematiksel
problemlere çözümler bulunması.
11
12
Maple programının grafiksel özelliklerinin
tanıtılması ve 2D(iki boyutlu grafiksel
çizimler).
Maple programının grafiksel özelliklerinin
tanıtılması ve 2D(iki boyutlu grafiksel
çizimler).
13
Maple programı yardımı ile 3D (üç boyutlu)
grafiksel çizimlerin hazırlanması.
14
Maple programı yardımı ile 3D (üç boyutlu)
grafiksel çizimlerin hazırlanması.
Doküman
1.Basri ÇELİK, Maple ve
Maple ile Matematik, Nobel
Yayın Dağıtım,2004
2. Cengiz ÇİNAR, Halil
ARDAHAN, Excel ile
Matematik, Dünya
Yayınları,2002.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
5.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Cebire Giriş-I
Dersin İçeriği : Tam sayılar, Gruplar, Grupların sınıflandırılması, Dönüşümler ve altgruplar,
Normal altgruplar, Sylow teoremleri
Hafta
Konular
1
Tamsayıların bazı özellikleri
2
Bölünebilme, asal çarpanlar
3
Tamsayı kongrüansları
4
Kongrüans sınıfları ve denklem
çözümleri
5
Gruplar
6
Altgruplar
7
Devirli gruplar
8
Grup izomorfizmaları
9
Sonlu permütasyon grupları
10
Cayley teoremi
11
Normal altgruplar
12
Bölüm grupları ve homomorfizmalar
13
Grupların direkt toplamları
14
Sonlu değişmeli gruplarla ilgili bazı sonuçlar
ve Sylow teoremleri
Ön Hazırlık
YOK
Doküman
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
5.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Diferansiyel Geometri
Dersin İçeriği : Afin ve Öklid uzayları ve çatıları, Topolojik uzay, Hausdorff uzayı, Topolojik
manifold, Tanjant uzayı, yöne göre türev, türev dönüşümü, eğri tanımı, eğrilerin özellikleri ve
Frenet-Serret türev formülleri, oskülatör, rektifiyan ve normal düzlemler, Helis, involüt-evolüt,
Bertrand eğri çifti, Monge eğrisi, küresel eğriler, n boyutlu Öklid Uzayında eğriler ve
karakterizsyonları.
Hafta
Konular
1
Afin ve Öklid uzayları, Öklid Çatısı, Öklid
koordinat fonksiyonları ve sistemi.
Hatırlatmalar: Topolojik uzay; süreklilik ve
homeomorfizma. Hausdorff Uzayı, Metrik
uzay ve n boyutlu öklid uzayı ile ilişkisi
2
Topolojik manifold tanım ve örnekleri.
Diferensiyellenebilir fonksiyonlar ve bir
fonksiyonun bileşenleri (koordinat
fonksiyonları). Diffeomorfizma ve örnekleri.
3
Tanjant vektör ve tanjant vektör uzayları,
diferansiyellenebilir fonksiyonlar cebiri,
vektör alanı fonksiyonu ve uzaylarının teorem
ve uygulamaları, Yöne göre türev tanımı.
Tanjant vektör ve vektör alanı uygulaması.
4
Yöne göre türev teorem ve uygulamaları;
vektör alanı yönündeki türev teorem ve
uygulamaları. Türev dönüşümü.
5
Türev dönüşümü devam ve uygulamaları.
Eğri tanımı.
6
Eğrinin tanjant uzayı, hız vektörü; skaler hızı;
parametre dönüşümü, ilgili teoremler,
sonuçlar ve örnekler; eğrinin yay uzunluğu,
yay parametresi ve ilgili teoremler.
7
Eğri üzerinde vektör alanları, türevi ve ilgili
teoremler. Kovaryant türev ve ilgili teoremler
ve örnekler. Eğri üzerinde vektör alanı
tasarımı
8
Birim hızlı eğrilerde Serret-Frenet çatısı ve
türev formülleri. Eğrinin bir noktasında
Frenet vektör ve düzlemleri.
9
Eğrilik ve burulmanın geometrik yorumu ve
bunlarla ilgili teoremler. Değme tanımı.
Eğrinin oskülatör çemberi.
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
10
Oskülatör küre tanımı, merkez ve yarıçapının
bulunması. Birim hızlı olmayan eğrilerde
Frenet çatısı ve eğriliklerin bulunması.
11
Özel eğrilerden helis (eğilim çizgisi), helise
ait tanım ve teoremler. Özel eğrilerden
dairesel silindir, evolüt–involüt eğrilerinin
denklemleri ve özellikleri.
12
Bertrand eğri çifti tanım ve denklemi. Bir
eğrinin Bertrand çiftinin elemanlarının
bulunması.
13
Monge eğrileri, küresel eğriler, tanım, teorem
ve sonuçları. Manifoldlar.
14
n boyutlu Öklid uzayında eğilim çizgileri için
karakterizasyonlar, Harmonik eğrilik ve ilgili
teoremler
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
5.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-I
Dersin İçeriği : Kompleks sayı tanımı, Kompleks değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev,
Cauchy -Riemann denklemleri, Cauchy integral teoremi, Morera teoremi, Kompleks integraller,
Couchy- Goursat teoremi.
Hafta
Konular
Kompleks sayıların cebirsel ve geometrik
özellikleri
1
Ön Hazırlık
Doküman
1.Özkın, İ.K.,
Kompleks
Fonksiyonlar Teorisi
Ders Notları,
1989
2.Başkan, T.,
Kompleks
Fonksiyonlar Teorisi.
2
Kompleks sayıların topolojik özellikleri
“
3
Tek kompleks değişkenli fonksiyonlar,
dönüşümler
“
4
Limitler ve süreklilik
“
5
Türev, Cauchy-Riemann denklemleri
“
6
Analitik fonksiyonlar
“
7
Harmonik fonksiyonlar
“
8
Üstel fonksiyon, logaritmik fonksiyon
“
9
Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar
“
10
Ters trigonometrik ve ters hiperbolik
fonksiyonlar
“
11
Kompleks kuvvet fonksiyonları
“
12
Kompleks integraller, çevre integralleri
“
13
Cauchy-Goursat teoremi
“
14
İntegrasyonun temel teoremleri
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
5.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Nümerik Analiz I
Dersin İçeriği: Kesikli yapıların davranışları. Hata analizi, non-lineer denklemler, sonlu farklar, fark
denklemleri, Enterpolasyon
Hafta
Konular
1
Kesikli yapıların davranışlarını incelenmesi
2
Kesikli yapıların davranışlarını incelenmesi
3
Hata analizi
4
Hata analizi
5
Non-lineer denklemlerin çözüm yöntemleri
6
Non-lineer denklemlerin çözüm yöntemleri
7
Sonlu farklar, fark denklemleri ve çözüm
Yöntemleri
8
Sonlu farklar, fark denklemleri ve çözüm
yöntemleri
9
Enterpolasyon ve enterpolasyon türleri
10
Enterpolasyon ve enterpolasyon türleri
11
Regresyonla ilgili yöntemlerin irdelenmesi
12
Regresyonla ilgili yöntemlerin irdelenmesi
13
Sayısal türev
14
Sayısal türev
Ön Hazırlık
Doküman
1.M. Bakioğlu, Sayısal Analiz,
Birsen Yayınevi.
2.İ. Karagöz, Sayısal Analiz ve
Mühendislik Uygulamaları
3. E. S. Türker, Bilgisayar
Uygulamalı Sayısal Analiz
Yöntemleri.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
5.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Topoloji-I
Dersin İçeriği : Topoloji kavramı, açık ve kapalı kümeler, İç, dış ve kenar noktaları, ilgili
sonuçlar ve örnekler, Yığılma noktaları, bir kümenin kapanışı ve ilgili örnekler, Topoloji
kurma yöntemleri, Tabanlar ve alt tabanlar, Komşuluklar, komşuluk tabanları, Genel
süreklilik tanımı ve karakterizasyonlarını içeren bazı teoremler, noktasal, yaygın süreklilik,
Topolojik eşyapı dönüşümleri, Topolojilerin karşılaştırılması ve sıralaması, Dönüşümlerle
kondurulan topolojiler, zayıf topoloji, kuvvetli topoloji, Alt uzaylar, çarpım uzayları, Bölüm
uzayları, Diziler, ağlar, süzgeçler, Süzgeçlerin karşılaştırılması, süzgeç tabanları, süzgeçlerde
yakınsama ve kaplama noktaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Doküman
1. Prof. Dr. Seyit A. Kılıç,
Topoloji kavramı, açık ve kapalı
Genel Topoloji, Vipaş Bursa
kümeler
(2002).
2. Prof. Dr. Şaziye Yüksel,
Genel
Topoloji,
Eğitim
Akademi, (2011).
1
İç, dış ve kenar noktaları, ilgili
sonuçlar ve örnekler
“
2
Yığılma noktaları, bir kümenin
kapanışı ve ilgili örnekler
“
3
Topoloji kurma yöntemleri
“
Tabanlar ve alt tabanlar
“
Komşuluklar, komşuluk tabanları
“
Genel
süreklilik
tanımı
ve
karakterizasyonlarını
içeren
bazı
teoremler, noktasal, yaygın süreklilik
Topolojik eşyapı dönüşümleri
“
Topolojilerin karşılaştırılması ve
sıralaması
Dönüşümlerle kondurulan topolojiler,
zayıf topoloji, kuvvetli topoloji
Alt uzaylar, çarpım uzayları
“
Bölüm uzayları
“
Diziler, ağlar, süzgeçler
“
Süzgeçlerin karşılaştırılması, süzgeç
tabanları, süzgeçlerde yakınsama ve
kaplama noktaları
“
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
“
“
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
6.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Cebire Giriş-II
Dersin İçeriği : Halkalar, idealler, Halka homomorfizmleri, Polinomlar, bölünebilme, cisimler ve
cisim genişlemeleri.
Hafta
Konular
1
Halkalar
2
Alt halkalar
3
Tamlık bölgeleri ve cisimler
4
Bir tamlık bölgesinin bölüm cismi
5
Sıralı tamlık bölgeleri
6
İdealler ve bölüm halkaları
7
Halka homomorfizmaları
8
Bir halkanın karakteristiği
9
Maksimal ve asal idealler.
10
Bir halka üzerindeki polinomlar
11
Polinomlarda bölünebilme.
12
Polinomlar halkasında çarpanlara
ayırma.
13
Polinomların kökleri ve indirgenmezlik
kriterleri
14
Bir cismin cebirsel genişletmeleri
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
6.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-II
Dersin İçeriği : Analitik fonksiyonlar, Analitik fonksiyonların sıfırları, Dizi, Seriler, Yakınsaklık
çeşitleri, Maksimum ve minimum ilkesi, Cebrin temel teoremi,Taylor ve Laurent serileri, Tekil
izole noktaların sınıflandırılması, Rezidü teoremi, Argüment ilkesi ve Rouche teoremi.
Hafta
Konular
Analitik fonksiyonlar için integral
gösterimleri
1
Ön Hazırlık
Doküman
1.Özkın, İ.K., Kompleks
Fonksiyonlar Teorisi
Ders Notları,
1989
2.Başkan, T., Kompleks
Fonksiyonlar Teorisi.
2
Analitik fonksiyonlar için integral
gösterimleri ve uygulamaları
3
Diziler ve seriler
4
Kuvvet serileri
“
5
Düzgün yakınsaklık
“
6
Taylor seri gösterimleri
“
7
Laurent seri gösterimleri
“
8
Singülerlikler, sıfırlar ve kutuplar
“
9
Rezidü teoremi, rezidülerin hesaplanması
“
10
Trigonometrik integraller
“
11
Rasyonel fonksiyonların genelleştirilmiş
integralleri
“
12
Trigonometrik fonksiyonlar içeren
genelleştirilmiş integraller
13
Çok değerli fonksiyonlar içeren
integraller
“
14
Argüment ilkesi ve Rouche teoremi
“
“
“
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
6.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Nümerik Analiz II
Dersin İçeriği : Bilgisayar aritmetiği ve hata analizi, Tek değişkenli denklemlerin çözümleri. Lineer
denklem sistemlerinin nümerik çözümleri.
Hafta
1
Konular
Sonlu farkların sayısal türevlerde kullanımı
2
Sonlu farkların sayısal türevlerde kullanımı
3
Yüksek Mertebeden Sayısal türevleri
4
Yüksek Mertebeden Sayısal türevleri
5
Sayısal integrasyonla ilgili yöntemler
6
Sayısal integrasyonla ilgili yöntemler
7
Diferansiyel Denklemlerin sayısal çözümleri
8
Diferansiyel Denklemlerin sayısal çözümleri
9
Sınır-Değer Problemleri ve sayısal çözümleri
10
Sınır-Değer Problemleri ve sayısal çözümleri
11
Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümleri
12
Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümleri
13
Cebirsel Denklem Sistemleri ve çözümleri
14
Cebirsel Denklem Sistemleri ve çözümleri
Ön Hazırlık
Doküman
1.M. Bakioğlu, Sayısal Analiz,
Birsen Yayınevi.
2.İ. Karagöz, Sayısal Analiz ve
Mühendislik Uygulamaları
3. E. S. Türker, Bilgisayar
Uygulamalı Sayısal Analiz
Yöntemleri.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
6.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Topoloji-II
Dersin İçeriği : Topolojik uzaylar üzerinde ayırma aksiyomları, T0 ve T1 uzayları ve
özellikleri, T2 uzayları ve özellikleri, Düzenli uzaylar ve T3 , T4 uzayları, normal uzaylar ve
özellikleri, Tıkızlık ve ayırma aksiyomları, Dizisel tıkızlık ve sayılabilir tıkızlık, Bağlantılılık
kavramı, Bağlantılı uzaylar, bağlantılı alt kümeler, Yerel bağlantılı topolojik uzaylar, yol
bağlantılı topolojik uzaylar
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Doküman
1. Prof. Dr. Seyit A. Kılıç,
Topolojik uzaylar üzerinde ayırma
Genel Topoloji, Vipaş Bursa
aksiyomları, T0 ve T1 uzayları ve
(2002).
1
özellikleri
2. Prof. Dr. Şaziye Yüksel,
Genel
Topoloji,
Akademi, (2011).
T2 uzayları ve özellikleri
“
Düzenli uzaylar ve T3 , T4 uzayları,
normal uzaylar ve özellikleri
Düzenli uzaylar ve T3 , T4 uzayları,
normal uzaylar ve özellikleri (devam)
Tıkız topolojik uzaylar
Tıkız topolojik uzaylar (devam)
Tıkızlık ve ayırma aksiyomları
“
Dizisel tıkızlık ve sayılabilir tıkızlık
“
“
10
Bağlantılılık kavramı, iki kümenin
bitişikliği
Bağlantılılık kavramı, iki kümenin
bitişikliği (devam)
Bağlantılı uzaylar, bağlantılı alt
kümeler
“
11
Bir topolojik uzayın bileşenleri
Yerel bağlantılı topolojik uzaylar, yol
bağlantılı topolojik uzaylar
Yerel bağlantılı topolojik uzaylar, yol
bağlantılı topolojik uzaylar (devam)
“
“
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
“
“
“
“
“
“
Eğitim
SEÇMELİ-I
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
6.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Lineer Cebir-III
Dersin İçeriği : Pozitif Dik, Birim (üniter) ve dik matrisler; Hermitian karesel formlar; Dik
benzer matris formları ; İç çarpımlar; Dik izdüşümler; Lineer operatorler ve iç çarpım
uzayında onların ekleri (adjoints); Normal operatörler; Birim (üniter) operatörler; Dik
operatörler.
Hafta
Konular
Matrisler ve matris türleri hakkında
1
hatırlatmalar
Matrisler ve matris türleri hakkında
2
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
matrisler
Pozitif Dik, Birim (üniter) ve dik
4
Doküman
Kaynak Kitaplar
hatırlatmalar
Pozitif Dik, Birim (üniter) ve dik
3
Ön Hazırlık
Kaynak Kitaplar
matrisler
5
Hermitian karesel formlar
Kaynak Kitaplar
6
Dik benzer matris formları
Kaynak Kitaplar
Arasınava hazırlık ve konularla ilgili
Kaynak Kitaplar
7
çeşitli problem çözümleri
8
İç çarpımlar
Kaynak Kitaplar
9
Dik izdüşümler
Kaynak Kitaplar
Lineer operatörler ve iç çarpım uzayında
Kaynak Kitaplar
10
onların ekleri (adjoints)
Lineer operatörler ve iç çarpım uzayında
11
Kaynak Kitaplar
onların ekleri (adjoints)
12
Normal operatörler
Kaynak Kitaplar
13
Birim (üniter) operatörler
Kaynak Kitaplar
14
Dik operatörler
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
6.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Elemanter Sayı Kuramı
Dersin İçeriği : Asal Sayılar ve Bölünebilme, Euler  Fonksiyonu, Lineer Diophant
Denklemleri, Kongrüanslar, Çok Bilinmeyenli Kongrüanslar, Kongrüans Sistemleri, İkinci
Dereceden Kalanlar, Tamkare Toplamları, Asal Sayıların Özellikleri, Fibionacci Dizisi,
Sürekli Kesirler, Aritmetik Fonksiyonlar, Genel Uygulamalar.
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Doküman
1. Prof. Dr. İ.Naci Cangül ,
Asal Sayılar ve Bölünebilme,
Prof. Dr. B. Çelik, Sayılar
Teorisi Problemleri, Nobel
Yayınları, (2004).
2. G.H. Hardy, E.M. Wright,
An Introduction to the theory
of Numbers, Oxford
University Press, (1980).
1
2
Euler  Fonksiyonu,
“
3
Genel Uygulamalar,
“
4
Lineer Diophant Denklemleri,
“
Kongrüanslar,
“
5
Çok
Bilinmeyenli
Kongrüanslar,
6
Kongrüans Sistemleri,
“
7
Genel Uygulamalar,
“
8
İkinci Dereceden Kalanlar,
“
9
Tamkare Toplamları,
“
10
Genel Uygulamalar,
“
11
Asal Sayıların Özellikleri,
“
12
Fibionacci Dizisi, Sürekli Kesirler,
“
13
Aritmetik Fonksiyonlar,
“
14
Genel Uygulamalar.
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
6.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Fark Denklemleri
Dersin İçeriği: Fark analizi ve özellikleri, Lineer fark denklemleri ve çözümleri, Yüksek mertebeden
lineer fark denklemleri ve çözümleri,Değişken katsayılı fark denklemleri ve çözümleri,Doğuran
fonksiyonlar,z-dönüşümleri
Hafta
1
2
3
4
5
Konular
Fark analizi ve özellikleri
Fark analizinin temelleri
Lineer fark denklemleri
Lineer fark denklemlerinin yok etme
yöntemi ile çözümü
Yüksek mertebeden lineer fark denklemleri
6
Sabit katsayılı lineer fark sistemlerinin
çözümleri
7
Sabit katsayılı fark denklemlerinin
parametrelerin değişimi yöntemi ile çözümü
8
Lineer denkleme dönüştürülebilen lineer
olmayan fark denklemleri
9
10
11
12
13
14
Değişken katsayılı fark denklemleri ve
çözümleri
Doğuran fonksiyonlar
Doğuran fonksiyonlar yardımı ile fark
denklemlerinin çözümleri
z-dönüşümleri
z-dönüşümleri ile fark denklemlerinin
çözümleri
Fark denklemi ile ifade edilebilen
problemlerin çözümü
Ön Hazırlık
Doküman
1.S. Elaydi,An introduction to
difference equation, Springer
Verlag,New York. 1995.
2.R.P. Agarwal, Difference
Equations and inequalities” ,Markel
deccer,In.,1992
3.M. R. Spiegel, Theory and
Problems of Calculus of Finite
Differences and Difference
Equations, Schaum’s Outline
Series,1971.
4.M. R. S. Kulenovic, O. Merino,
Dscrete Dynamical Systems and
Difference Equations With
Mathematica, Chapman &
Hall/CRC,2002.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
6.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Spektral Teori
Dersin İçeriği : Diferansiyel İfadeler, Sınır Koşulları, Sturm-Liouville Operatörleri, Özdeğer
ve Özfonksiyon hesabı, İntegral denklemler, Asimptotik hesabı, Resolvent operatör, Spektral
açılım.
Hafta
Konular
Sınır koşulları ve Sturm-Liouville
Operatörünün tanımı.
1
Ön Hazırlık
Doküman
1. B.M.Levitan and
I.S.Sargsjan, SturmLiouville and Dirac
Operators, Acad. Publ.
Dordrecht, 1991,
2. M.A. Naimark, Linear
Differential Operators,
Vol 1 and 2, Ungar
Publishing, New York,
1969
2
Lagrange formülü.
“
3
Pozitif, simetrik ve selfadjoint SturmLiouville Operatörleri.
“
4
Selfadjoint operatörlerin özdeğerleri
ve özfonksiyonları.
“
5
6
Özdeğer ve özfonksiyonların
bulunmasına ait önekler.
İntegral denklemler ve çözümlerin
ardışık yaklaşımlarla elde edilmesi.
7
Sturm-Liouville denkleminin
çözümleri ve asimptotiğinin
bulunması.
8
Özdeğerlerinin asimptotiğinin elde
edilmesi
9
Asimptotik eşitliğin katsayıya bağlı
“
“
“
“
olarak kullanışlı hale getirilmesi
“
Özfonksiyonların ve ortonormal
özfonksiyonların asimptotiğinin
hesaplanması.
“
11
Resolvent küme ve resolvent
operatörün elde edilmesi.
“
12
İntegral denklemler yöntemi ile Green
fonksiyonunun ve resolventin spektral
açılım.
13
Operatörün tanım kümesinde spektral
açılım ve spektral açılımın
yakınsaklığı
“
14
Karleman formülü.
“
10
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
7.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Fonksiyonel Analiz-I
Dersin İçeriği : Metrik Uzayları, Açık küme, Kapalı küme, Komşuluk, sınırlılık, Yakınsama,
Cauchy Dizisi, Ayrılabilirlik, Tamlık, Vektör uzayları: altuzay, Boyut, Hamel Bazları,
Normlu uzaylar ve özellikleri, Lineer Operatörler, Fonksiyoneller.
Hafta
Konular
Metrik Uzaylar
1
Ön Hazırlık
Doküman
Erwin Kreyszig,
Introductory Functional
Analysis with
Applications kitabının
çevirisi
Açık küme, kapalı küme, komşuluk
kavramları
“
3
Yakınsaklık, Cauchy Dizisi, Tamlık
kavramı
“
4
Tamlık ispatları
“
5
Metrik uzaylarına tamlaştırılması
6
Vektör uzay
“
7
Normlu Uzaylar ve Banach Uzayı
“
8
Sonlu boyutlu normlu uzaylar ve
altuzaylar
“
9
Kompaktlık ve sonlu boyut
“
10
Lineer operatörler
“
11
Sınırlı ve sürekli lineer operatörler
“
Lineer fonksiyoneller
“
13
Sonlu boyutlu uzaylarda lineer
operatörler ve fonksiyoneller
“
14
Normlu operatör uzayları, dual uzay
“
2
“
12
SEÇMELİ-II
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
7.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Finans Matematiği
Dersin İçeriği: Temel finansal kavramların tanıtılması, Faiz çeşitleri ve hesaplanması, İndirim ve amortisman
hesapları, Maliyet-gelir, arz- talep fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiler,Marjinal gelir ve diğer marjinal
fonksiyonlar, esneklik çeşitleri ve uygulamaları.
Hafta
1
2
3
Konular
Temel Finans Matematiği kavramları
Faiz çeşitleri
Faiz hesabı
4
İndirim hesabı, amortisman ve hesaplama
yöntemleri
5
Finansal fonksiyonların tanıtımı
6
Maliyet-Gelir fonksiyonları ve aralarındaki
ilişkilerin yorumlanması
7
Arz-Talep fonksiyonları ve aralarındaki
ilişkilerin yorumlanması
8
Arz-Talep fonksiyonları ve aralarındaki
ilişkilerin yorumlanması
9
Tüketim ve Büyüme fonksiyonları
10
Marjinal fonksiyonların tanıtımı
11
Marjinal maliyet ve Marjinal gelir ile
aralarındaki ilişkiler
12
Marjinal maliyet ve Marjinal gelir ile
aralarındaki ilişkiler
13
Esneklik hesabı
14
Esnekliğin yorumlanması
Ön Hazırlık
Doküman
1. M. A. Barnett, M. R. Ziegler,
K: E. Byleen, Calculus for
Business, Economics, Life
Sciences and Social Sciences,
Pearson Education, 2011.
2. B. RÜZGAR, Finans
Matematiği, Türkmen
Yayınları,2001.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
7.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : İleri Cebir
Dersin İçeriği : Grup ile ilgili hatırlatmalar ve Eşeniklik sınıf denklemi; Sylow teoremleri; Serbest
gruplar; Halkalar; Endomorfizma halkaları; Alt modüller ve alt modüllerin direkt toplamları; Bölüm
modülleri; Sonlu üretilmiş modüller; Serbest modüller; Basit ve maksimal modüller
Hafta
Konular
Dersin tanıtımı: Eşleniklik ve G-
1
kümeler
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
Doküman
Kaynak Kitaplar
Sınıf denklemi
Kaynak Kitaplar
Sylow teoremleri
Kaynak Kitaplar
Sylow teoremlerinin uygulamaları
Kaynak Kitaplar
Serbest Gruplar
Kaynak Kitaplar
Halkalar, endomorfizmalar halkası
Kaynak Kitaplar
Alt modüller ve idealler
Kaynak Kitaplar
Alt modüllerin direkt toplamı ve direkt
Kaynak Kitaplar
çarpımı
Alt modüllerin direkt toplamı ve direkt
9
Ön Hazırlık
Kaynak Kitaplar
çarpımı arasındaki ilişkiler
Bölüm modülleri
Kaynak Kitaplar
Modüllerde izomorfizm teoremleri
Kaynak Kitaplar
Sonlu üretilmiş modüller
Kaynak Kitaplar
Serbest modüller
Kaynak Kitaplar
Maksimal Modüller
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
7.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler I
Dersin İçeriği : Birinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemler, çözümleri ve uygulamaları.
Hafta
Konular
1
Temel kavramlar
2
Temel kavramlar
3
İntegral eğrileri
4
İntegral eğrileri
5
İntegral yüzeyleri
6
İntegral yüzeyleri
7
Birinci mertebeden kısmi diferansiyel
denklemler
8
Birinci mertebeden kısmi diferansiyel
denklemler
9
Yarı-lineer kısmi diferansiyel denklemler
10
Yarı-lineer kısmi diferansiyel denklemler
11
Lineer olmayan diferansiyel denklemler
12
Lineer olmayan diferansiyel denklemler
13
Kanonik formlar
14
Kanonik formlar
Ön Hazırlık
Doküman
1.İbrahim Ethem ANAR Kısmi
diferansiyel denklemler, Palme
Yayıncılık.
2. Kerim KOCA, Kısmi Türevli
Denklemler, Gündüz Eğitim ve
Yayıncılık.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
7.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Reel Analiz
Dersin İçeriği : Gösterimler, temel küme teorisi, kümeler ve fonksiyonlar, Sayılabilir ve
sayılamayan kümeler, örnekleri, Riemann integrali, σ-cebri, Ölçü, Boş küme, Dış ölçü,Lebesque
ölçülebilir kümeler, Borel kümeleri, ölçülebilir fonksiyonlar, Monoton yakınsaklık Teoremleri,
integrallenebilir fonksiyonlar, , Lebesgue integrali, Lp uzayları.
Hafta
1
2
Konular
Cümle dizileri
Ön Hazırlık
Doküman
1. Balcı, M. Reel Analiz
2. Natanson, I. P.,
Theory of functions of a
real variable
“
Alt ve üst limitleri ve yakınsaklığı
“
3
Halka ve cebir
4
Ölçülebilir cümleler
“
5
Ölçü
“
6
Dış ölçü
“
“
7
Lebesgue dış ölçüsü ve ölçüsü
Ölçülebilir fonksiyonlar, ölçülebilir
fonksiyon sınıfları
“
9
Basit fonksiyonların integralleri
“
10
Pozitif fonksiyonların integralleri
“
11
İntegrallenebilen fonksiyonlar
“
12
Lebesgue yakınsaklık ve sınırlı
yakınsaklık teoremleri
“
8
13
Lebesgue integrali ve Riemann
integrali arasındaki ilişki
“
14
Lp uzayları
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
7.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Soyut Cebir-I
Dersin İçeriği : Grup teoriye giriş, grup tanımı, Grup homomorfismaları, sonlu ve sonsuz
gruplar, örnekler, Cayley teoremi, Lagrange teoremi, Sylow teoremi, Hall teoremi, Grup
hareketi, grubun bir küme üzerinde hareketi, grubun grup üzerinde hareketi ve örnekler,
grup genişlemeleri ve örnekler, Gruplarda serbest çarpım, direkt çarpım, yarıdirekt çarpım
ve örnekleri, Grup sunuşları ve grup çarpımlarının sunuşları, Tietze dönüşümleri ve genel
uygulamalar
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Doküman
1. Prof. Dr. A. Sinan Çevik,
Grup teoriye giriş, grup tanımı
Cebire
Giriş,
Detay
Yayıncılık, (2008).
2. J. J. Rotman, An
Introductıon to the Theory
of Groups, Brown Publ.,
(1988).
3. D. S. Malik, J. M.
Mordeson, M. K. Sen,
Fundamentals of Abstract
Algebra,
McGraw-Hill
Companies, (1996).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Grup homomorfismaları, sonlu ve
sonsuz gruplar, örnekler
Cayley teoremi
Lagrange teoremi
Sylow teoremleri
Hall teoremi,
Grup hareketi, grubun bir küme
üzerinde hareketi, grubun grup
üzerinde hareketi
Grubun bir küme üzerinde hareketi,
grubun grup üzerinde hareketi
(devam), örnekler
Grup genişlemeleri, örnekler
Gruplarda serbest çarpım, direkt
çarpım, yarıdirekt çarpım ve örnekleri
Grup sunuşları ve grup çarpımlarının
sunuşları
11
12
13
14
Grup sunuşları ve grup çarpımlarının
sunuşları (devam), örnekler
Tietze dönüşümleri
Genel uygulamalar
“
“
“
“
“
“
“
“
“
1.
D.L.
Johnson,
Presentations of Groups,
Cambridege Univ. Pres,
(1990).
2. D. S. Malik, J. M.
Mordeson, M. K. Sen,
Fundamentals of Abstract
Algebra,
McGraw-Hill
Companies, (1996).
“
“
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
7.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Uygulamalı Matematik I
Dersin İçeriği : İkinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin incelenmesi, fourier serileri, SturmLiouville sistemleri, kısmi türevli diferansiyel denklemlerin değişkenlere ayırma yöntemi ile çözümleri,
Fourier dönüşümleri.
Hafta
1
Konular
Matematiksel fizikte kısmi diferansiyel
denklemlerinin türetilmesi
2
İkinci mertebe kısmi diferansiyel
denklemlerin sınıflandırılması
3
Hiperbolik ve Parabolik kısmi diferansiyel
denklemlerinin çözümleri
4
Eliptik kısmi diferansiyel denklemlerinin
çözümü
5
Fourier serileri
6
Fourier serilerinin özellikleri , Bessel
eşitsizliği, Parseval Teoremi
7
Sturm-Liouville sistemlerinin tanımı
8
Sturm-Liouville sistemlerinin çözümü
9
10
11
Homojen ikinci mertebeden kısmi
diferansiyel denklemlerinin değişkenlere
ayırma yöntemi ile çözümü
Homojen ikinci mertebeden kısmi
diferansiyel denklemlerinin değişkenlere
ayırma yöntemi ile çözümü
Homojen olmayan ikinci mertebeden kısmi
diferansiyel denklemlerinin değişkenlere
ayırma yöntemi ile çözümü
12
Green fonksiyonları ile sınır değer
problemlerinin çözümü
13
Green fonksiyonları ile sınır değer
problemlerinin çözümü
Homojen ikinci mertebeden kısmi
diferansiyel denklemlerinin değişkenlere
ayırma yöntemi ile çözümü
14
Ön Hazırlık
Doküman
1.A. Altın, Uygulamalı Matematik,
Gazi Kitabevi,2011.
2.İ: B. Yaşar, Uygulamalı Matematik,
Siyasal Kitabevi,2005
3. R.L.Street, Analysis and solutions
of Partial Differential Equations.
4. R. Dennemeyer, An Introduction to
Partial Differential Equations and
Boundary Value Problems.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
7.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Sayılar Teorisi-I
Dersin İçeriği : Tam sayılar ve bazı özellikleri, bölünebilme ve özellikleri ve teorik sayı
fonksiyonları.
Hafta
Konular
1
Tümevarım ve İyi Sıralama Prensibi
2
Tamsayıların Gösterimleri
3
Bölme Algoritması
4
Asal Sayılar
5
Bölünebilme
6
En büyük Ortak Bölen
7
Euclid Algoritması
8
En Küçük Ortak Kat
9
Aritmetiğin Temel Teoremi
10
Doğrusal Diophantine Denklemleri
11
Bölen Fonksiyonları
12
Eulerin  fonksiyonu
13
Möbius Fonksiyonu
14
İndirgemeli Fonksiyonlar
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Bitirme Projesi
Dersin İçeriği : Proje hazırlanacak konunun belirlenmesi, Proje için kullanılacak materyal ve
metodun belirlenmesi, Literatür taraması, Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi Projenin
yazımı
Hafta
1
Konular
Proje
Ön Hazırlık
hazırlanacak
konunun
belirlenmesi
Proje hazırlanacak konunun
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
“
metodun belirlenmesi
Proje için kullanılacak materyal ve
5
“
belirlenmesi
Proje için kullanılacak materyal ve
4
“
belirlenmesi
Proje hazırlanacak konunun
3
Doküman
Kaynak Kitaplar,
İnternet
“
metodun belirlenmesi
Literatür taraması
“
Literatür taraması
“
Literatür taraması
“
Literatür taraması
“
Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi
“
Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi
“
Projenin yazımı
“
Projenin yazımı
“
Projenin yazımı
“
SEÇMELİ-III
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler II
Dersin İçeriği : Yüksek mertebeden kısmi diferansiyel denklemler. Çözümleri ve uygulamaları
Hafta
Konular
1
İkinci mertebeden kısmi diferansiyel
denklemler
2
İkinci mertebeden kısmi diferansiyel
denklemler
3
Laplace denklemi
4
Laplace denklemi
5
Green fonksiyonları
6
Green fonksiyonları
7
Fredholm integral denklemleri
8
Fredholm integral denklemleri
9
Dalga denklemleri
10
Dalga denklemleri
11
Isı denklemi
12
Isı denklemi
13
Başlangıç değer problemlerinin çözümü
14
Başlangıç değer problemlerinin çözümü
Ön Hazırlık
Doküman
1.İbrahim Ethem ANAR Kısmi
diferansiyel denklemler, Palme
Yayıncılık.
2. Kerim KOCA, Kısmi Türevli
Denklemler, Gündüz Eğitim ve
Yayıncılık.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Matematik Tarihi
Dersin İçeriği : Bilim tarihinde Matematiğin yeri . Aritmetik, Cebir, Geometri, Analitik
Geometri, Tasarı Geometri, Trigonometri , Diferansiyel Denklemler, İhtimaller Hesabı,
İstatistik, Lineer Cebir, Vektör Hesabı, Logaritma v.b. konularda tarihi gelişim. Bazı Yunan,
Türk-İslam, Batı Matematikçilerinin hayatları.
Hafta
Konular
1
Bilim tarihinde Matematiğin yeri
2
Matematiğin diğer bilimlerle ilgisi ve
farkları
3
Aritmetikte tarihsel gelişim
4
Cebir ve Geometride tarihsel gelişim
5
Analitik geometri ve tasarı geometride
tarihsel gelişim
6
Trigonometride tarihsel gelişim
7
Diferansiyel denklemlerde tarihsel gelişim
8
Olasılık ve istatistikte tarihsel gelişim
9
Lineer cebir ve vektör hesabında tarihsel
gelişim
10
Logarirmada tarihsel gelişim
11
Yunan Matematikçileri
12
Türk-İslam Matematikçileri
13
Batı Matematikçileri
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
14
Meşhur Teoremler ve ispatları
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Matematiksel Modelleme
Dersin İçeriği : Matematiksel modelleme kavramı ve çeşitleri, matematiksel modellemenin ilgi
geliştirilmesi, modellemenin gereçekliğinin test edilmesi, optimizasyon, ayrık modelleme.
Hafta
Konular
1
Matematiksel modelleme kavramı
2
Matematiksel modelleme çeşitleri
3
Matematiksel modellemenin çalışma alanı
4
Modelleme basamakları ve veri-model ilişkisi
5
Matematiksel modelleme ve bilgisayar
programları
6
Boyut analizi, boyutsuzlaştırma
7
Matematiksel modelin formülleştirilmesi ve
geliştirilmesi
8
Matematiksel modelde kararlılık kavramı
9
Matematiksel modelde yakınsaklık kavramı
10
Optimizasyon
11
Ayrık modelleme
12
Mühendislik problemlerinin matematiksel
modellemesine örnekler
13
Fen bilimlerindeki problemlerin matematiksel
modellemesine örnekler
14
Sosyal bilimlerdeki problemlerin
matematiksel modellemesine örnekler
Ön Hazırlık
Doküman
1.N . Özalp, Fen, Mühendislik ve
Sosyal Bilimlerde Matematiksel
Modelleme.
2.F. Giordano, First Course in
Mathematical Modelling,
Brooks/Cole
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Saçılma Teorisi
Dersin İçeriği : Fourier dönüşümleri, Jost çözümü, Saçılma fonksiyonu, Çözümlerin varlığı
ve tekliği, Ters problem, Parseval eşitliği, Levinson formülü.
Hafta
Konular
Fourier dönüşümü ve özellikleri.
1
Ön Hazırlık
Doküman
1. S.Agranovich and
V.A.Marchenko, The
Invers Problem of
Scattering Theory,
Gordon and Breach,
New York, 1963
2. V.A.Marchenko,
Sturm-Liouville
Operators and
Applications, Birkhauser
Verlag, Basel, 1986.
3. B.M.Levitan, Invers
Sturm-Liouville
Problems, VSP, Zeist,
1987
2
Fourier dönüşümüne ait örnekler.
“
3
Jost çözümü.
“
4
Jost çözümü için integral gösterim.
“
5
Jost çözümünün çekirdeğinin özellikleri.
“
6
Jost çözümünün asimptotikleri.
Jost fonksiyonu ve sıfırları.
“
“
8
Saçılma fonksiyonu.
“
9
Saçılma verileri ve özellikleri.
“
10
Gelfand-Levitan denkleminin elde
edilmesi.
“
Gelfand-Levitan denkleminin
çözümlerinin varlığı ve tekliği.
“
12
Ters problemin çözümü.
“
13
Parseval eşitliği.
“
14
Levinson formülü
“
7
11
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Bölüm :Matematik
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Dersin Adı : Sayılar Teorisi-II
Dersin İçeriği : Kongrüanslar, kongrüansların uygulamaları, ilkel kökler ve indisler, kuadratik
rezidüler ve sürekli kesirler.
Hafta
Konular
1
Modüler Aritmetik
2
Kongrüans Denklemleri
3
Doğrusal Kongrüanslar
4
Doğrusal Kongrüans Sistemleri
5
n bilinmeyenli Doğrusal Kongrüans
Sistemleri
6
Doğrusal Olmayan Kongrüanslar
7
Bölünebilme Testleri
8
Çin kalan Teoremi
9
Bir Tam Sayının Mertebesi
10
İlkel Kökler
11
Kuadratik Rezidüler
12
Kuadratik Resiprosite Rezidüler
13
Basit Sürekli Kesirler
14
Sonsuz ve Periyodik Sürekli Kesir
Ayrışımları
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Soyut Cebir-II
Dersin İçeriği : Halkalar ve temel özellikleri, alt halkalar ve idealler, Tamlık bölgeleri ve
cisimler, Halkalarda homomorfizma ve izomorfizma teoremleri, Temel ideal bölgeleri
kesirler cismi, Polinom halkaları, Öklid bölgeleri, Tektürlü asal çarpanlar bölgesi, Cisim
genişlemeleri, Normal genişlemeler, Otomorfizmalar ve Galois genişlemeleri, Modül
kavramı.
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Doküman
1. Prof. Dr. A.Sinan Çevik,
Halkalar ve temel özellikleri
Cebire
Giriş,
Detay
Yayıncılık, (2008).
2. Prof. Dr. Fethi Çallıalp,
Örneklerle Soyut Cebir,
Birsen Yayınevi, (2001).
3. D. S. Malik, J. M.
Mordeson, M. K. Sen,
Fundamentals of Abstract
Algebra,
McGraw-Hill
Companies, (1996).
4. F. Lorenz, Algebra
Volume I:Fields and Galois
Theory,
Springer-Verlag,
(2005).
1
2
Althalkalar ve idealler
“
3
Tamlık bölgeleri ve cisimler
“
Halkalarda homomorfizma ve
“
4
izomorfizma teoremleri
5
Bölüm halkaları
“
6
Temel ideal bölgeleri
“
7
Kesirler cismi
“
8
Polinom halkaları, Öklid bölgeleri
“
9
Tektürlü asal çarpanlar bölgesi
“
10
Asal ve maksimal idealler
“
11
Cisim genişlemeleri
“
12
Normal genişlemeler
“
Otomorfizmalar ve Galois
“
13
14
genişlemeleri
Modül kavramı ve özellikleri
“
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Uygulamalı Matematik II
Dersin İçeriği : Sınır değer problemleri, Green fonksiyonları, Özdeğer problemleri, Asimptotik açılımlar
Hafta
Konular
1
Dalga, Isı ve Laplace denklemlerinin
çıkarılması
2
Green Fonksiyonu ile Sınır değer
problemlerinin çözümleri
3
Green Fonksiyonu ile Sınır değer
problemlerinin çözümleri
4
Dirac -fonksiyonu
5
Green fonksiyonu
6
Asimptotik Açılımlar
7
Kısmi integrasyon
8
Kısmi integrasyon
9
Durağan faz yöntemi
10
Regüler Pertürbasyon Teorisi : İmplisit
Fonksiyon Teoremi
11
Özdeğerlerin pertürbasyonu
12
Lineer olmayan özdeğer problemleri
13
Salınım ve peryodik fonksiyonlar
14
Başlangıç ve sınır değer problemleri
Ön Hazırlık
Doküman
1.A. Altın, Uygulamalı Matematik,
Gazi Kitabevi,2011.
2.İ: B. Yaşar, Uygulamalı
Matematik, Siyasal Kitabevi,2005
2. R.L.Street, Analysis and solutions
of Partial Differential Equations.
3. R. Dennemeyer, An Introduction
to Partial Differential Equations and
Boundary Value Problems.
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Fonksiyonel Analiz-II
Dersin İçeriği : İç Çarpım Uzayları, Hilbert Uzayları, Paralelkenar kuralı, Dik tamamlayıcıları ve
Direkt toplamlar, Ortonormal kümeler ve diziler, Hilbert Uzaylarındaki Fonksiyonellerin Gösterimi,
Hilbert Eşlenik Operatörleri, Hahn-Banach Teoremi, Eşlenik Operatörü, Güçlü ve Zayıf Yakınsama,
Sınırlılık Teoremi ve Uygulamaları, Kapalı Grafik Teoremi.
Hafta
Konular
İç çarpım uzayı ve özelikleri
1
2
3
Ön Hazırlık
Doküman
Erwin Kreyszig,
Introductory Functional
Analysis with
Applications kitabının
çevirisi
Ortogonal tümleyenler ve direkt toplam
Ortogonal kümeler ve diziler
“
“
4
Ortonormal dizi ve kümelere ilişkin
seriler
“
5
Total ortonormal kümeler ve diziler
“
6
Hilbert uzaylarında fonksiyonellerin
gösterimi
“
7
Hilbert adjoint operatör
“
8
Self-adjoint , Üniter ve normal operatörler
“
9
Hahn-Banach Teoremi
“
10
Adjoint operatör
“
Kategori Teoremi ve Düzgün Sınırlılık
Teoremi
“
12
Kuvvetli ve zayıf yakınsaklık kavramları
“
13
Açık Dönüşüm Teoremi
“
14
Kapalı lineer operatörler ve Kapalı Grafik
Teoremi
“
11
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Projektif Geometri
Dersin İçeriği : Temel uzaylar; tensörler, eğri ve yüzey çeşitleri; dual, lorentz, hiperbolik ve
projektif geometriler.
Hafta
Konular
1
Afin, Öklid ve Dual uzaylar
2
Projektif, Mobius, Kompleks ve
Hiperkompleks uzaylar
3
Rieman ve Psedo-Rieman uzaylar
4
Varyasyon ve Tensor tanımları ve gösterimleri
5
Tensor hesabi ve Einstein gösterimi
6
Tensorlerin kullanımları
7
Eğri ve Yüzeylerin çeşitli tanım ve ifadeleri
8
Eğri ve yüzey tasarım teknikleri
9
Dual geometri
10
Lorentz geometrisi
11
Hiperbolik geometri
12
Projektif geometri
13
Fraktal geometri
14
Teknolojik uygulamalar
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
Kaynak Kitaplar
DERS İÇERİKLERİ VE ON DÖRT HAFTALIK AKIŞ TABLOSU
8.Yarıyıl
Fakülte : Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Bölüm :Matematik
Dersin Adı : Metrik Topoloji
Dersin İçeriği : Topolojik gruplar; lie grupları; üçlü yüzeyler; euler karakteristik ve
düğümler.
Hafta
Konular
1
Topolojik yüzeyler, IR^n de yüzeyler
2
Yüzeylerin birbirleriyle yapıştırılması,
bağlantılı toplam, kompakt bağlantılı
yüzeylerin sınıflandırılması
3
Topolojik Gruplar
4
Grup hareketi, orbit uzayları
5
Lie grupları
6
Üçlü yüzeyler
7
Simplicial kompleksler ve simplicial yüzeyler
8
Simplicial kompleksler ve simplicial yüzeyler
9
Euler Karakteristik
10
Euler Karakteristik
11
Düğümler
12
Düğümler
13
Düğümler
14
Düğümler
Ön Hazırlık
Doküman
Kaynak Kitaplar
Download