Kimyacılar İçin Matematik - Düzce Üniversitesi Kimya Bölümü

advertisement
EK-1
DERS BİLGİ FORMU
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu
Dili
Kimyacılar İçin Matematik
KİM3111
Türkçe
Ön Koşul Dersleri
Türü
Zorunlu/
Seçmeli
Zorunlu
Yarıyılı
T+U
Saati
Kredisi
AKTS
III
4+0
4
6
Öğrenci Matematik I, II derslerini almış olmalıdır.
Ders Sorumluları
Asst. Prof. Dr. Mecit AKSU
Ders Sorumlu Yardımcıları
Bölüm Araştırma Görevlileri
Dersin Amacı
Temel matematik kavramlarının ve bağıntılarının kimyasal işlemlerde kullanılmasının
öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Termodinamik, kuantum mekaniği ve fizik kimya gibi konularda alanlarında karşılaşılan
gerekli ve temel matematik teknikleri ve uygulamaları tanımlamak ve açıklamak için bir
deneyim ve pratiği kazanmak mümkün.
DERS PLANI
Metod
13
Ön Hazırlık
Konular/Uygulamalar
Koordinat sistemleri. Kartezyen, düzlem polar ve küresel polar koordinatlar. Kompleks
sayılar ve kimyada kullanımı. Karmaşık düzlem
Fonksiyonlar ve grafikleri. Fonksiyonların grafiksel gösterimi. Polinom denklemlerin
kökleri.
Logaritma. Logaritma genel özellikleri. Ortak logaritma doğal logaritma.
Diferansiyel hesap: tek değişkenlerin fonksiyonları. Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi
türevler, toplam diferansiyel, tam diferansiyel. Türevin geometrik özellikleri. Kısıtlı
maksimum ve minimum.
Integral hesabı: Doğru ve yanlış ayrılmaz; entegrasyon genel yöntemler, uygun
integrallerin uygulamaları, çok katlı integraller.
Diferansiyel denklemler: Adi diferansiyel denklemler ve çözümleri sınıflandırılması,
kısmi diferansiyel denklemler; dalga denklemi, Schrödinger denklemi; özel polinom
çözümler: Hermite denklemi; Laguerre denklemi
Sonsuz seriler yakınsaklık ve ıraksaklık testleri, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin
serileri, Binom serileri, Fourier serileri ve Fourier dönüşümleri.
Arasınav
Skaler ve vektörleri: Skaler; vektörler; vektörlerin toplamı; vektörlerin çarpma. Vektör
uygulamaları.
Matrisler ve determinantlar: Kare matrisler ve determinantlar, matris cebiri, öz değerleri
ve öz vektörleri, Lineer denklem sistemleri çözümü.
Operatörler: vektör operatörleri, öz değerleri ve öz fonksiyonları; Hamilton operatörleri;
Hermit operatörleri; dönme operatörleri, koordinat sistemleri dönüşümü.
Sayısal analiz; sayısal yöntemler: Newton-Raphson yöntemi, sayısal entegrasyon. Temel
istatistik ve hata analizi, olasılık, deneysel hatalar, hataların yayılması, en küçük kareler
yöntemi ve eğri uydurma
Kimya Mathematik Uygulamaları
14
Kimya Mathematik Uygulamaları
Teorik
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KAYNAKLAR
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Ders Kitabı veya Notu
Diğer Kaynaklar
1. Kimyacılar için Matematik, Prof. Dr. M. Ayhan ZEREN, Doğan Ofset ve Matbaacılık
2. Kimyacılar için Matematik, Prof. Dr. Çetin GÜLER, Ege Üniversitesi Basımevi,
Bornova-İzmir,2000.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlik Türleri
Katkı Yüzdesi
Ara Sınav
%30
Kısa Sınav
-
Ödev, Proje, Laboratuvar Çalışması
%10
Yarıyıl Sonu Sınavı
%60
Toplam
%100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Çıktıları
No
Katkı Düzeyi
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, kimya alanında en güncel
bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel
kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları
kullanabilmek,
Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle
değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek,
tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek,
Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda
bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemlerini ve çözüm yöntemlerini açık bir
biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek,
Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları
bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek,
Kimya alanındaki uygulamalarda, karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık
durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek,
Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine
yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek,
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında
bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak,
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre
koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak,
Elde edilen verileri istatistiki olarak değerlendirip yorumlayabilme yeteneğine sahip
olmak.
Ders Dışı
Sınavlar
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders İçi
2
İş Yükü (Saat)
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)
14×4=56
Ödev
14×2=28
Araştırma
14×3=42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
14×4=56
Diğer Faaliyetler
-
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)
2x1=2
Yarıyıl Sonu Sınavı
2x1=2
Toplam İş Yükü
186
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
6,2
6
Download