Uploaded by seneli

16180323 YSG YILLIK YALIYMA PLANI

advertisement
ADAPAZARI FATİH MTAL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra
No
İLGİLİ KONULAR
UYGULAMA TAKVİMİ
01/09/2018 31/08/2019
İLGİLİ MEVZUAT
Sorumlular
İşbirliği Yapılacak Kurumlar
1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ
TESPİTİ
Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek,
makam onayının alınması (İşveren Vekili değişikliği 3 iş
2014/16 Nolu Genelge
1
günü içerisinde onaylanarak MEBBİS üzerinde güncelleme
yapılmalıdır.)
OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ İŞ SAĞLIĞI VE
B
GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
2014/16 Nolu Genelge
4 Yıllık çalışma planının hazırlanması/güncellenmesi
A
5 Görev ve sorumlulukların dağıtılması
8
İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönergesinin
hazırlanması/güncellenmesi
MEBBİS İş yeri Sağlık ve Güvenlik Modülü bilgilerinin
14
güncellenmesi
15
İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin
Seçilmesi/ güncellenmesi
6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler
İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan
Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve
Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:29.08.2013/28750
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Okul/Kurum Müdürlüğü
X İşveren / İşveren Vekili
X
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532
İşveren tarafından onaylı defterin hazırlanması ve yapılan
İSG ortam gözetimleri kayıtlarının deftere işlenmesi
10
X
X
İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili / Risk
Değerlendirme Ekibi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
17 Bağlı Personelin tespit edilmesi ve İl MEM İSGB 'ne
6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler
İşveren / İşveren Vekili
bildirilerek Özel Öğretim Verdirilmesi
Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı
18 ve Güvenliği Kütürünün yaygınlaştırılması amacıyla
6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
konferans, Panel, Seminer, çalıştay vb. çalışmaları yapmak
19
Okul ve Kurumlardaki Risk Değerlendirme Ekibi ile
Değerlendirme Toplantısı Yapılması
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:
29.12.2012/28512
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili / Risk
Değerlendirme Ekibi
Ulusal ve Uluslararası düzeyde İSG uygulama ve
20 kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması MEB ISG Modeli
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
ve yarışmalar düzenlenmesi
21
Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve
Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
ile ilgili yapılacak işlemler (Bakım, Onarım, Temizlik vb.)
Tarihi/Sayısı:23.08.2013/28744
STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları,
Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve
İş Kurumu
STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları,
Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve
İş Kurumu
Düşünceler
ADAPAZARI FATİH MTAL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra
No
İLGİLİ KONULAR
UYGULAMA TAKVİMİ
01/09/2018 31/08/2019
İLGİLİ MEVZUAT
Sorumlular
İşbirliği Yapılacak Kurumlar
1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY
OKUL VE KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE
C GÜVENLİĞİ KURULLARI (Çalışan sayısı 50 ve üzeri
olanlar için)
23
Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun
oluşturulması
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532
27 İSG Kurul toplantısı yapılması
X
X
28 Kurul üyelerine eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi
29 Kurulun ve üyelerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532
30 Kurul çalışma usullerinin belirlenmesi
31
İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel
yükümlülüğünün belirlenmesi
32 Kurulun yükümlülüklerinin belirlenmesi
33 Çalışanların yükümlülüklerinin belirlenmesi
D
34
35
39
40
41
44
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekiplerinin
Oluşturulması/güncellenmesi
Okul / Kurumlarda MEBBİS İSGB modülü üzerinde risk
değerlendirme raporunun revizyon çalışmalarının
yapılması
Okul / Kurumlarda MEBBİS İSGB modülü risk
değerlendirme yapılan revizyon çalışması sonucu rapor
alınarak onaylanıması
Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksiklikler,
sorumlu kişilerce, termin süresi sonuna kadar
tamamlanması
Risk Değerlendirme Raporunun Uygulanmasının Takibini
Yapmak
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliğine göre Çalışanların bilgilendirilmesi
45 Çalışma ortamı gözetimi
46
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının
Planlanması
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Okul/Kurum Müdürlükleri
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurum Müdürlükleri - İş
Sağlığı Uzmanları
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurum Müdürlükleri
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurum Müdürlükleri
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurum Müdürlükleri
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurum Müdürlükleri - İş
Güvenliği Uzmanları
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurum Müdürlükleri - İş
Güvenliği Uzmanları
İşveren / İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili / Risk
Değerlendirme Ekibi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk
Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512
İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:
29.12.2012/28512
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi
Önlemlerine İlişkin Şartların Sağlanması
Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710
Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi
48
Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi
Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762
47
X
İşveren / İşveren Vekili / Risk
Değerlendirme Ekibi
İşveren / İşveren Vekili / Risk
Değerlendirme Ekibi
Belediyeler, İnşaat Mühendisleri Odası
vb. Kuruluşlar
Düşünceler
ADAPAZARI FATİH MTAL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra
No
İLGİLİ KONULAR
UYGULAMA TAKVİMİ
01/09/2018 31/08/2019
İLGİLİ MEVZUAT
Sorumlular
İşbirliği Yapılacak Kurumlar
1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY
E EĞİTİM, BİLGİLENDİRME
49
50
Okul ve Kurumlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimleri
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi
Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.11. sınıf öğrencileri
için atölye, laboratuvar ve işletmelerde beceri eğitim için
gittikleri işyeri ortamlarına yönelik İSG eğitimlerinin
planlanarak verilmesi
Bakanlığımız 18.12.2015 tarih ve 13051460 sayılı
Öğrenci/Çırak İSG İşlemleri konulu Yazıları
Okul ve Kurumlarda, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta
Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri
51 Hijyen Eğitimleri
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde
Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:
13.07.2013/28706
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı: 05.07.2013/28698
52 İlkyardımcı Eğitimi
53 Yangınla mücadele eğitimi
54 Arama ve kurtarma eğitimi
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681
55 Tahliye ve haberleşme eğitimi
56
Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı
eğitimleri
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili
İl/İlçe İSGB
Alan/Bölüm ya da atölye/Laboratuvar
Şefi veya İş Güvenliği Uzmanı
öğretmenler tarafından
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
İl MEM İlkyardım Merkezi Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
İl/İlçe İSGB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki
eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki
eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
KKD üretici firmaları
X
X
X
X
X
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili
İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili
AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki
eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
X
X
X
X
X
X
İşveren / İşveren Vekili
AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki
eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681
Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve
eğitimlerin planlanması ve uygulanması
Mevcut acil durum planları ve tatbikatların yeniden
değerlendirilmesi
67 Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması
X
X
59
65
X
X
F ACİL DURUM PLANLARI
57 Acil durumların belirlenmesi
58 Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin
belirlenmesi
Acil Durum ekiplerinde görevlendirilecek çalışanların
60
belirlenmesi
Acil Durum Planı ile ilgili bilgilerin, MEBBİS İşyeri Sağlık
61 ve Güvenlik Modülü üzerinden girilmesi, raporlanması ve
onaylanması
Tatbikatların planlanması ve yapılması, MEBBİS İşyeri
62 Sağlık ve Güvenlik Modülü üzerinden tatbikat sonuç
raporu girişlerinin yapılması
X
66
X
X
X
X
X
X
X
X
Düşünceler
ADAPAZARI FATİH MTAL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra
No
İLGİLİ KONULAR
UYGULAMA TAKVİMİ
01/09/2018 31/08/2019
İLGİLİ MEVZUAT
Sorumlular
İşbirliği Yapılacak Kurumlar
1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY
G MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ
Okul / Kurumlarda Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İş
Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizlerin Yapılması
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:
29.12.2012/28512 İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan
Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:20.08.2013/28741
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
MEB
69 Önlemlerinin alınması
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda
çalışma yapan kuruluşlar
70
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda
çalışma yapan kuruluşlar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
MEB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
MEB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
MEB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
MEB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda
çalışma yapan kuruluşlar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda
çalışma yapan kuruluşlar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
KKD eğitimi almış iş güvenliği
uzmanları ve işyeri hekimleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
MEB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
SGK
X İşveren / İşveren Vekili
SGK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X İşveren / İşveren Vekili
SGK
68
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik
71
72
73
74
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı: 25.01.2013/28539
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:
Çalışmalarının Yapılması
15.06.2013/28678
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için
Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete
gerekli tedbirlerin alınması
Tarihi/Sayısı: 28.07.2013/28721
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına
Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete
Dair yapılacak çalışmalar
Tarihi/Sayısı:22.08.2013/28743
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
Önlemlerinin Alınması
Tarihi/Sayısı: 16.04.2013/28620
Elle Taşıma İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Resmi Gazete
Alınması
Tarihi/Sayısı: 24.07.2013/28717
75
Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık
Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Ve Güvenlik Önlemleri Alınması
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730
76
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik
Önlemlerinin alınması
77
78
79
80
H
81
86
22
87
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi
Gazete Tarihi/Sayısı: 12.08.2013/28733
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
Korunması
Tarihi/Sayısı: 30.04.2013/28633
Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete
Radyoaktif Atık Yönetiminin planlanması
Tarihi/Sayısı: 09.03.2013/28582
Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete
Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması
Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812
KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM
Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması
Ramak Kala Olay Kayıtlarının İl/İlçe İSGB 'ne
Gönderilmesi
6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler
İş Kazası kayıtlarının tutulması ve bildirimi
Meslek Hastalığı kayıtlarının tutulması ve bildirimi
X
X
X
Patlayıcıdan Korunma dökümanı
hazırlama eğitimi almış iş güvenliği
uzmanları
Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda
çalışma yapan kuruluşlar
Düşünceler
ADAPAZARI FATİH MTAL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra
No
I
İLGİLİ KONULAR
UYGULAMA TAKVİMİ
01/09/2018 31/08/2019
İLGİLİ MEVZUAT
Sorumlular
İşbirliği Yapılacak Kurumlar
1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY
SAĞLIK GÖZETİMİ
88 İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Aile Hekimleri ve Devlet Hastaneleri
89 İş Değişikliği Sağlık Muayenelerinin yapılması
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Aile Hekimleri ve Devlet Hastaneleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Aile Hekimleri ve Devlet Hastaneleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Aile Hekimleri ve Devlet Hastaneleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Sağlık Müdürlüğü
İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan
Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı:20.08.2013/28741
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Sağlık Müdürlüğü
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi
Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların
Belirlenmesi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
99 Ölçümlere Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
100 Basınçlı kap ve tesisatların kontrolü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X İşveren / İşveren Vekili
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle
90 tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde
sağlık muayenelerinin yapılması
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339
İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin
91 tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli
aralıklarla periyodik sağlık muayenelerinin yapılması
92 Aşı ve aşılama planlamalarının yapılması ve uygulanması
93
İ
İnsani tüketim amaçlı gıda ve sıvıların analiz ve
kontrollerinin yapılması
ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK
KONTROLLER
94 Termal konfor ölçümlerinin yapılması
95
Sağlık Gözetimi, Sağlık Bakanlığı Mevzuatı
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru
Tesisatının Kontrolleri
96 Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolleri
97 Yangın Algılama Ekipmanları Kontrolleri
98
101 Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri
102 Tesisatların kontrolleri
103 Tezgâhların ve Makinelerin kontrolleri
MEHMET GEZER
Müdür Baş Yardımcısı / Müdür Yardımcısı
İşveren Vekili
Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:
25.04.2013/28628
İşlenen son değişiklik: 20.08.2013/28741
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
MEB Tarafından Yetkilendirilmiş
Personel
4.09.2018
İRFAN KARAÇAYIR
Okul/Kurum Müdürü
İşveren
Düşünceler
Download