Uploaded by raufatac

hala sultan 7.sınıf din k 1.dnm 1.yazılı

advertisement
Adı:
Soyadı:
Numara:
Şube:
2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı
Hala Sultan İlahiyat Koleji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
7. sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır
14/11/2019
Süre 40 Dk.
Puan:
A-Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen kavramlar arasından seçerek doğru olarak tamamlayınız.(3*5=15 Puan)
mizan , kıyamet, cehennem, haşr, ahiret, sırat, cennet, amel defteri, mahşer , dünya
1. Ahirette sevap terazisi ağır gelecek olanların yada Allah’ın affedeceği kişilerin ebedi olarak
yaşayacakları iyilik ve güzellik mekanına ………………… denir.
2.
Bu dünyanın sona ererek yeni ve sonsuz bir hayatın başlamasına …………………….denir.
3.
Kafirlerin ve münafıkların cezalandırılacakları azap yerine ……………………….. denir.
4.
Ahirette herkesin toplanıp hesaba çekileceği meydana ……….……………. denir.
5. İnsanların sevapları ve günahlarının tartılacağı hassas teraziye………………........denir.
B- Kutsal kitabımız Kur’an’da gecen Hz Eyüp peygamberin bizlere ders niteliğindeki sabır imtihanını anlatınız .
(10 puan)
C- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız. (3*5=15 Puan)
Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez.
Kıyamet koptuktan sonra insanların tekrar dirilmesine berzah denir.
İnsan vefatından hemen sonra dünyadaki davranışlarına göre cennet ya da cehenneme gider.
Dünyada yapılan iyi veya kötü bütün davranış ve tutumların ahirette muhakkak bir karşılığı olacaktır
Berzah, insanların yaptıklarının kaydedildiği defterin adıdır.
D-Ahiret inanmanın davranışlarımız üzerindeki etkisini
yorumlayınız. (15p)
Asr Suresinin okunuşu ve Anlamını
yazınız.(15p)
Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
E- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 30 Puan) (Her sorunun doğru cevabı 3 puandır.)
1- Peygamberimizin “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için;
yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın” hadisinin ana
düşüncesi nedir?
A) Sadece Ahiret için çalışmalıyız.
B) Dünya için çok çalışıp zengin olmaya gayret etmeliyiz.
C) Hem dünya hem de ahiret için çalışmalı, ikisi arasında denge
kurmalıyız.
D) Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeriz
2- "Dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan bu dünyada ne ekerse
ahirette onu biçer." (Hz. Muhammed)
Yukarıda verilen ifadeyi dikkate aldığımızda aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)Dünya insanlar için ahireti kazanma yeridir.
B)Yapmış olduğumuz bütün iyi ve kötü işlerin
ahirette muhakkak bir karşılığı vardır.
C)Allah'a inananlar dünyada yaptıklarından sorumlu
tutulmazlar.
D)İyi bir ahiret hayatı ancak dünyada kazanılabilir.
3- Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan
Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler
mi? Evet, O her şeye kadirdir.” mealindeki Ayette neye vurgu
yapılmaktadır?
A) Tekrar dünyaya dönüş
B) Kıyametin kopuşu
C) Ahirette diriliş
D) Asla dirilmemek
4- Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman
etmenin insana sağladığı özelliklerden biri
değildir?
A) İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
B) İnsanın hayatına çekidüzen verir.
C) Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa
gitmeyeceğini bilir.
D) İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa
kapılır.
• “Kim, bir Müslümanın dünya sıkıntılarından birini giderirse,
Yüce Allah da onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir.”
• “Kim, Allah’a ve ahiret gününe iman etmişse misafirine ikram
etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmişse yakınları ile
ilgilensin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmişse, hayırlı
söz söylesin veya sussun.”
5. Bu hadislerden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
a) İnananlar karşılaştıkları zorluklara sabretmelidir.
b) Ahirete inanan bir kişi çevresine faydalı olmalıdır.
c) Ahiret inancının etkisi konuşmalara yansımalıdır.
d) Ahirete inanan bir kişi misafirini iyi ağırlamalıdır.
“İslam inancına göre ölüm, bir yok oluş değildir. Ölen insan
mutlaka öbür dünyada dirilecektir. Akıllı ve irade sahibi bir
varlık olması sebebiyle de dünyada yaptıklarından sorumlu
tutulacaktır.”
7.Yukarıdaki
metinde
aşağıdakilerden
hangisine
değinilmemiştir?
a) Ahiretin varlığı
b) Yeniden dirilme
c) Hesaba çekilme
d) Cennetin var olduğu
8- Kur'an-ı Kerim’de sonbaharda tabiatta bulunan bitkilerin
solup sararması, ilkbaharda ise bitkilerin yeniden çiçek açarak
canlanması ile örneklendirilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kıyamet
B) Ahiret
C) Mizan
D) Cennet
9- Dünyada yapmış olduğu iyi veya kötü bütün davranışlarının
melekler tarafından yazıldığını, ahiret gününde bu davranışların
hesabını vereceğine bütün kalbiyle inanan bir insanın tutumu
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Davranışlarının hesabını vereceği halde, yine de içinden
nasıl geliyorsa öyle davranır.
B) Ahiret mutluluğu için mümkün olduğunca iyi işler
yaparak, Allah'ın koyduğu yasaklardan kaçınır.
C) Yapmış olduğu hatalardan hemen sonra hatasını
anlayarak Allah'ın affına sığınır.
D) Şeytanın
kendisine vermiş olduğu vesveselere
kapılmayarak, ibadet ve sorumluluklarına tam bir
bağlılık gösterir.
10- Kur'an-ı Kerim'de "Kim zerre kadar hayır işlerse bunun
karşılığını görecektir, kim zerre kadar kötülük işlerse de
bunun cezasını çekecektir." buyrulmaktadır. (Zilzal Suresi)
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılabilir?
A) Dünyada yapılan bütün işlerin ahirette mutlaka bir
karşılığı vardır.
B) Allah iyi işler yapan kullarını daha çok sever
C) Yaptığımız bütün işler melekler tarafından
yazılmaktadır.
D) İnsan şeytana uyarsa hep kötü işler yapar.
Başarılar Dileriz.
6- Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez
B)İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette
göreceklerdir.
C)Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.
D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat
demektir
M.Rauf ATAÇ
Ayşegül MALKOÇ
Ders Öğretmenleri
?
?
?
?
Yaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize
verilecek oan kitabımız
Ahirette tüm insanların bir araya gelmesi.
Dünya hayatını sona erdirecek büyük olay.
Öldükten sonra yeniden dirilmek
16- Şemada aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur?
A) Amel defteri B) Ba’s
C) Haşir
D) Mizan
Dünya hayatı - Ölüm - ? - Kıyamet
15.Yukarıdaki (?) nin yerine ne gelmelidir?
a) Amellerin tartılması
b) Kabir hayatı
b) Sırat köprüsü
c) Cennet
kapılır.
Süreniz 40 dakikadır…Allah kolaylık versin…
BEDİR GENÇ Din Kültürü ve Ahlak B.
Öğretmeni
Download