12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi

advertisement
ADI SOYADI:
NO:
ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR
DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1. DÖNEM ÇALIŞMA SORULARI
1- İslam dünyasındaki Kurban ibadetinin tarihi hangi peygambere dayanır?
a) Hz. İshak b) Hz. İbrahim c) Hz. Muhammed d) Hz. Musa e) Hz. Adem
2- İmsak hangi ibadetle ilgili bir kavramdır?
a) Zekat b) Sadaka c) Namaz d) Hac e) Oruc
3- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin mesajlarının evrenselliği açısından ötekilerden farklıdır?
a) Yemekten önce elleri yıkamak
b) Dişleri misvakla temizlemek
c) Alışverişte doğru davranmak
d) Elbiseyi temiz tutmak
e) Doğru olmak doğruluğa
yöneltmek
4- Hazreti Peygamber, oğlu İbrahim’in hastalığını duyunca,Hz. Abdurrahman B. Avf ile onun yanına
gitmiş,İbrahimin ölüm pençesinde kıvrandığını görünce,dayanamamış ağlamıştı.Peygamberimizin
gözyaşlarına şaşıran Hz.Abdurrahmân: - Yâ Resûlallah! Ne yapıyorsunuz, deyince, Rasûl-i Ekrem:
“Göz yaşarır kalp hüzünlenir fakat biz Allah’a isyan etmeyiz” diye cevap vermiştir.Burada Hz.
Abdurrahman b. Avf peygamberimizin
I- Peygamberlik II- İnsani III- Ahlaki yönlerinden hangi özelliğini göz ardı etmiştir?
a) Yalnız II b) Yalnız III
c) II ve III d) I ve II e) I, II ve III
5- Hz. Ayşe Peygamberimizin ahlakını soranlara “siz Kuranı okumuyor musunuz onun ahlakı……..”
demiştir.
a) Kuran ahlakı b) Örnek ahlak c) Yücedir d) Benzersizdir e) Peygamber ahlakı
6-Allah(cc) Kuranı Kerimde “Ey iman edenler mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin”
Peygamberimiz ise “Kendi rızası olmadan bir kimsenin malı başkasına helal olmaz” buyurur. Yine
Kuranı Kerimde “ İyilikler kötülükleri giderir” hadiste “…Bir kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki onu
yok etsin” buyrulur. Yukarıdaki ayet ve hadisleri beraber okuduğumuzda ayet ve hadis arasındaki ilişki
için ne söylenebilir?
a) Ayet ve hadisler her zaman aynı konulardan bahsetmiştir. b) Ayetler hadislerin açıklayıcısıdır
c) Peygamberimiz hadislerin bizzat uygulayıcısı olmuştur
d) Peygamberimiz Kuranın
açıklayıcısıdır.
e) Peygamberimiz Kuranın dışında bir şeyden bahsetmemiştir
7- Sahabe tarafından söylenen bir sözü veya yapılan bir işi peygamberimizin onaylaması nedir?
a) Fiili sünnet b) Sözlü sünnet c) Hadis d) Takriri sünnet
e) Onaylama
8- Peygamberimizin “ Allah kimseye güç yetiremeyeceğinden fazla bir yük yüklemez” ayetine uygun
davranması onun hangi örnek özelliğinden kaynaklanmaktadır?
a) Hoşgörüsü b) Merhameti c) Anlayışlı olması d) Kolaylaştırıcı olması e) Prensip sahibi
olması
9- İslam dünyasındaki Hac ibadetinin tarihi hangi peygambere dayanır?
a) Hz. İshak b) Hz. İbrahim c) Hz. Muhammed d) Hz. Musa e) Hz. Adem
10- Say hangi ibadetle ilgili bir kavramdır?
a) Zekat b) Sadaka c) Namaz d) Hac e) Oruc
11 .Dünyada var olan dinlerde birbirine benzer ibadetlerin olmasının
arka planındaki asıl gerekçe nedir?
A) Köken olarak aynı kaynağa dayanmaları
B) Büyük göçlerin etkisi
C)Ticari ilişkilerin etkisi
D) Sosyal ilişkilerdeki süreklilik
E)Dinler savaşı
12 Peygamberimize karşı duyulan derin saygı ve sevginin güzel ifadesi olan
Mevlit isimli eserin yazarı kimdir?
A)Yahya Kemal
B)Süleyman Çelebi C)Mehmet Akif
D)Cahit Sıtkı
E)Yunus Emre
13. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklardan
biri değildir?
A)Selamını almak B)Davetine gitmek C)Malını paylaşmak
D)Cenazesine katılmak
E)Hastayken ziyaret etmek
14 İbadet etmenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cennete girmek
B) Cehennemden kurtulmak
C)Psikolojik olarak rahatlamak
D)Verilen nimetlere şükretmek
E) Allah rızasını kazanmak
15. Ahiretle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ahirete İman , imanın şartlarından biridir.
B) Ahiret hayatı kıyamet ile başlar.
C) Ahiret, mahşerde hesap vermektir.
D)Ahirette cennet ve cehennem bulunmaktadır.
E) Ahirette her kim olursa olsun en sonunda cennete girecektir.
16. Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete ne denir?
A)Vefa
B)Taziye C)Hasenat D)Mukabele
E)Cenaze
17. İslam dininin dünyaya ve dünya hayatına bakış açısı aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A) Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek, ahirette onu biçeceğiz
B) Dünya hayatı geçicidir, fanidir. Ahiret hayatı ebedidir
C) Dünya bir imtihan yeridir. Burada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz
D) İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır.
E) Cennet de, cehennem de bu dünyadadır. Buna göre davranmak gerekir
18. İnsanı ve sorumluluklarını düşündüğümüzde, bir insan aşağıda verilenlerden hangisi veya
hangilerine karşı sorumludur?
A)Allah’a – doğaya
B)Topluma – Ailesine
C)Allah’a – Kendisine
D)Kendisine – Topluma
E) Hepsi
19 . “Her kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecek, her kimde zerre miktarı şer İşlemişse onu
görecektir.” (Zilzal, 6-8) ayetinde vurgulanan nedir ?
A) Herkes yaptıklarının karşılığını görecektir.
B) Herkes mutlaka bir gün ölecektir.
C) Bu dünya hayatının bir sonu vardır.
D) Bu dünya da yaptıklarımız yanımıza kar kalacaktır.
E) Hem bu dünya da hemde ahirette İyiler her zaman kazanacaktır.
20.“Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.”(Bakara,286) ayetinde vurgulanan
nedir?
A) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.
B) Herkes farklı sorumluluklar taşır.
C )Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.
D) Herkes sorumluluklarını zamanında yerine getirmelidir.
E)Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirilebileceğinden fazla değildir.
21. İnsanın, elinden geleni yaptıktan sonra işin sonunu Allah’a havale etmesine
ne denir?
A) İman B) Kader
C) Kaza
D ) İrade
E) Tevekkül
22. I- Sadakayı Cariye
IV- Şan – Şöhret
II- Faydalı İlim
V - Servet
III- Hayırlı Evlat
Bir insan öldükten sonra kendisiyle birlikte 3 şey onu takip eder. Bunlar yukarıda verilenlerden
hangileridir?
A) I-II-V B) II-III-IV
C) III-IV-V
D)I-II-III E) I-IV-V
23. Kur’an-ı Kerim’de Hz.Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz?
A)Yüce bir ahlak sahibi olması
B)Müminler çok merhametli olması
C)Yeme, İçme ve giyim tarzı D)Çok nazik ve yumuşak kalpli olması
E)İnsanlar arasından seçilmiş olması
24. Aşağıdakilerden hangisi ile Hz. Muhammed’i en doğru şekilde anlamış oluruz?
A)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek
B)Sadece onun gibi giyinerek
C)Sadece onun yediklerini yiyerek
D)Sadece onun gibi oturarak E)Yaşadığı yerleri ziyaret ederek.
25. Allah cc. emretmiş olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeşitli kolaylıklar tanımıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Su yoksa teyemmüm yapılır
B)Tehlike durumunda namaz kısaltılabilir
C) Yolculukta olanlar namaz kılmazlar
D)Hastalıkta oruç ertelenebilir
E)Yolculukta dört rekatlı farz namazlar iki rekat kılınır
26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kadere inanan insanın, eylemleri zorunludur.
B) İnsanı diğer varlıklardan farklı yapan, iradesi ve aklıdır.
C) İnsanın hür iradesi, iyilik ve kötülüğün tercih aracıdır.
D) İnsanın kaderi, eylemlerinde özgür bırakılmasıdır.
E) İnsan, eylemlerinden sorumludur.
27. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti için doğru değildir?
A)Hac Kurban bayramı zamanında yapılır
B)Hac Müslümanlar arasındaki kaynaşmayı sağlar
C)Hac sünnet bir ibadettir
D)Hac birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir
E)Tavaf ihram ve Vakfe haccın farzlarındandır.
28.İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki ayağı üzerinde yürümesi
B) Yemek yemesi
C) Akllı, düşünebilen bir varlık olması
D) Nefes alması
E)Burnun iyi koku alması
29. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmanın faydalarındandır?
a) Kişiyi kötülüklerden uzak tutar.
b) Yok olma korkusundan kurtarır
c) Sorumluluk duygusunu kazandırır.
d) Haksızlıklara karşı sabretme gücü verir.
e) Hepsi
30. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
a) Cuma günü Müslümanlar için kutsaldır
b) Pazar günü Yahudiler için kutsaldır
c) Yahudi din adamları ibadetlerde kipa giyerler
d) ibadet yapılan yerlerin genel ismi mabettir.
e) inncın gereği olarak yapılan davranışlara ibadet denir.
Download