Dinin Toplum Hayatındaki Yeri

advertisement
13.06.2003 - DİNİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ
Al-i İmran,3/85
Muhterem Müslümanlar!
Din, akıl sahibi insanları, kendi irade ve arzuları doğrultusunda mutluluğa ulaştıracak olan
ilahi kurallar bütünüdür.
Din, İnsana, kendi mahiyetini, nereden gelip, nereye gideceğini, yaradılışındaki gaye ve
hedefi gösterir. Yaratana kulluk; yaratılanlara karşı da insanlık vazifelerini bildirir. Bu anlamda
kastedilen din şüphesiz İslam dinidir. Allah Teâla Ayeti Kerimede buyuruyor ki; "Şüphesiz Allah
katında din İslam dır."1
"Kim İslam'dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette
zarara uğrayanlardan olacaktır."2
Aziz Müslümanlar!
Din, insanları yardımlaşmaya sevk eden, toplumda güzel ahlakı ve sosyal adaleti sağlayan en
büyük amildir. Din duygusu ve Allah korkusu, insanı daima murakabe eder, onu kötülükten korur,
iyiliğe ve hayra yöneltir.
Çağımızda her türlü konfor ve teknik imkanlara rağmen insanlardaki gerilim ve huzursuzluk
ne yazık ki artarak büyük boyutlara ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanımı, alkol tüketimi, aile içi
geçimsizlikler, intihar, saldırganlık, savaş ve zulüm, gasp ve tecavüz olayları, ardı arkası
kesilmeyen şiddet ve terör, toplumların ruh sağlığını derinden etkilemektedir. İşte bütün bunlar;
büyük ölçüde çağımız insanının inanç değerlerinden uzaklaşması ve Kur’an’ın hayat veren ilahi
mesajına yeterince kulak vermeyişindendir. Oysa İslam Dini'nin hedefi, ilim ve inançla
yoğrulmuş, tertemiz nesiller ve toplumlar oluşturmaktır.
Değerli Müminler!
Din, insanı kötülüklerden ve ruhsal gerilimlerden korur. Çalışmayı emreder. Tembelliği
yasaklar, Kin, haset ve düşmanlığa izin vermez. Düşmanına bile af ve merhameti telkin eder.
Ocakları söndüren içki, kumar ve zinayı yasaklar. Bir insanı öldürmeyi bütün insanlığı öldürmüş
gibi kabul eder. Kendi canına kıymayı en büyük günahlardan sayar. Bela ve musibetler karşısında
sabrı tavsiye eder. Yalnızlık ve çaresizlik karşısında yegane sığınağın Yüce Allah olduğunu
hatırlatır. Nitekim Cenab-ı Hak, Kendisine inanan ve güvenen insanların huzura ve mutluluğa
ulaşacağını şöyle bildirmektedir: “Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."3
Hutbemi bir ayet meâliyle bitiriyorum:
“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman
etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünyada da ahirette de onlar için müjde
vardır.”4
------------------------------------------1 Al’i İmran, 3/19.
2 Al’i İmran, 3/85.
3 Ra'd, 13/28.
4 Yunus, 10/62-64.
Download