ÜNİTE 2:

advertisement
ÜNİTE 2:
ÜRETİM YÖNETİMİ
ÜRETİM YÖNETİMİ


ÜRETİM
YÖNETİMİ
işletmenin
belli
kaynakları
organizasyon
politikaları
çerçevesinde bir araya getirerek değer ilave
edilmiş ürün veya hizmetlere dönüştürmesi
sürecidir.
Üretim yönetimi; işletmenin elinde bulunan
malzeme, makine, insan gücü ve finansal
kaynakların
belirli
miktardaki
mamulün
istenilen
niteliklerde
(kalitede),
istenilen
zamanda ve en düşük maliyetle üretimini
sağlayacak biçimde bir araya getirilmesi olarak
ifade edilebilir.
ÜRETİM YÖNETİMİ


Üretim Yönetimi ancak zaman, kalite, miktar,
ve fiyat unsurlarının dikkate alınması ve
bunların piyasadaki arz ve talep ile
uyumlaştırılmasıyla doğru şekilde yönetilebilen
bir süreçtir.
Üretim: işletmelerin girdi almaları, bunları belli
bir süreçten sonra çıktı olarak adlandırılan mal
ve hizmetlere dönüştürülmelerine karşılık gelen
bir kavramdır.
ÜRETİM YÖNETİMİ

Üretimde, miktar veya akışa göre 5 tür sistem
vardır.
1.
2.
3.
4.
5.
Proje Tipi Üretim Sistemleri
Siparişe Göre Üretim
Parti Üretimi
Seri Üretim
Sürekli Üretim
ÜRETİM YÖNETİMİ

o
Proje Tipi Üretim:
Üretim bir kerelik veya aynı mamulün az sayıda
çıktısı için hazırlanmıştır. İşlemler tekrar etmez, çok
çeşitli girdilerin bir araya getirilerek tek bir çıktı elde
edilir. Maliyet yüksek, yönetim, planlama ve kontrol
kapsamlı ve ayrıntılıdır.
Siparişe Göre Üretim:
Tüketicinin veya müşteri firmanın zaman, miktar ve
kalite bakımından özel olarak belirlediği bir
mamulün üretilmesidir.
Alınan siparişleri gerçekleştirmek için üretim yapılır.
Mal çeşidi oldukça fazladır. Çok amaçlı makineler
kullanılır.
ÜRETİM YÖNETİMİ

o
Parti Üretimi:
Bir malın özel bir siparişi veya piyasadaki talebi
karşılamak amacıyla belirli süre üretilmesidir.
Üretilen seri doğduktan sonra, bir başka mal
serisinin üretimine geçilir.
Seri Üretim:
Daha büyük miktarlarda ve genellikle standart
ürünler üretmekte kullanılır. Benzer ve standart
ürünler kitlesel olarak pazara sürülmek üzere
devamlı bir şekilde üretilir.
Akış Hattı Üretim
 Montaj Hattı Üretim

ÜRETİM YÖNETİMİ
Sürekli Üretim:
Eldeki makine ve tesisler yalnız belirli bir
mamulün üretimi için kullanılır. Son derece
otomatikleştirilmiş bu üretim sistemi, yüksek
miktarda, standart, kesintisiz, hacimli malların
üretiminde kullanılır. Üretim genellikle günde
yirmi dört saat devam eder.

ÜRETİM PLANLAMA

Üretim planlamanın temel işlevi, önceden
belirlenmiş zaman, kalite ve bütçe hedeflerine
uygun olarak ürünlerin müşteri veya stoklara
sevkinin sağlanmasıdır. Malzeme, yöntem,
makine
ve
işgücünün
planlanması
söz
konusudur.
1.
2.
3.
Uzun Dönemli Üretim Planları
Orta Dönemli Üretim Planları
Kısa Dönemli Üretim Planları
ÜRETİM YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ
SEÇİMİ:



Mal veya hizmet üretiminde kullanılan
teknolojinin tipi ve düzeyi; mamul çeşidi, üretim
hacmi ve mamul ömrünün bulunduğu aşamadan
etkilenir.
Talep ve rekabetteki değişmeler üreticiyi sürekli
olarak süreç teknolojisini değiştirmeye veya
geliştirmeye zorlar.
Teknoloji yönetiminin önemli bir prensibi; sürekli
gelişme politikasıdır. Yoğun rekabet ortamında
yeni teknolojinin en güçlü silah olduğu
hatırlanmalıdır.
İŞYERİ DÜZENLEME
İşyeri düzenlemesi, sistem içindeki tüm
elemanların (makine, ofis, teçhizat, depo,
dinlenme mekanları) yerleşim planlarının
yapılmasını kapsar.
 İşyeri düzenlemede ana amaç, işletme içinde
üretime yönelik faaliyetlerde yer alan canl ve
cansız varlıkların tümünün hareket miktarlarını
minimum düzeye indirmektir.
 Kötü yerleşmenin; enerji kaybı, kargaşa, yüksek
ıskarta oranı , gecikme, kontrol ve yönetim
güçlüğü gibi üretimle beraber süren ve
maliyetleri olumsuz yönde etkileyen bir neden
olmasıdır.

İŞYERİ DÜZENLEME
Sabit Konumlu Yerleşim
 Süreç Odaklı Yerleşim
 Ürün Odaklı Yerleşim
 Büro Yerleşimi
 Perakende Satış Yerleşimi
 Depo Yerleşimi

MATERYAL YÖNETIMI


Bir fabrikada üretim için hammadde, yarı
işlenmiş mamul, parçalar, işletme malzemeleri
gibi materyallere ihtiyaç vardır.
Yüksek kaliteyi minimum maliyette ve en kısa
sürede
müşteriye
sunmayı
hedefleyen
işletmelerin malzemeyi akılcı biçimde sağlaması
ve kullanması gerekmektedir.
LOJISTIK YÖNETIMI
Satın Alma Sistemi: İşletmeye hammadde, yarı
mamul ve hizmet sağlayan firmalarla ilişkilerin
düzenlenmesi ve imalatın ihtiyacı olan girdilerin
zamanında hazır bulundurulması bu sistemin
görevidir.
 İmalat Sistemi: Gelen malzeme ve parçaların
mamule dönüştürülmesi sırasında yapılan
taşımaları ve ara depolamaları içerir.
 Dağıtım
Sistemi:
Mamulün
ambara
gönderilmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar
geçirdiği depolama ve taşıma işlemlerinden
oluşur.

STOK YÖNETIMI

Stoklar, belirli bir dönemde talebi karşılamak
için fiziki mallara yapılan yatırımdır. Stok
bulundurma nedenleri:
1.
2.
3.
4.
Talep miktarındaki değişiklikleri karşılayabilmek,
Hammadde
sipariş
zamanlarında
olabilecek
aksaklıklara karşı önlem almak,
Ekonomik sipariş miktarının avantajlarından
yararlanmak,
İşlemleri dengeleyebilmek ve üretim planlarında
esneklik sağlamak.
STOK YÖNETIMI
İşletmelerde stokların neden olduğu üç
temel maliyet vardır:
1.Stok
tutma (taşıma) maliyetleri,
2.Sipariş verme (veya üretime hazırlık) maliyetleri,
3.Stoksuz kalma maliyetleri.
STOK YÖNETIMI

Stok edilen varlıklar:
Hammaddeler
b) Yarı Mamuller
c) Mamuller
d) Hazır Parçalar
e) Yardımcı Malzemeler
a)
TAM ZAMANINDA TEDARİK (JIT)

17
Üretim için gerekli olan malzemenin gerektiği
anda ihtiyaç noktasında bulunmasını temin eden ve
sıfır envanteri hedef alan bir malzeme yönetim
sistemidir.

Tam Zamanında Tedarik: en az kaynak
kullanımıyla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız
üretimi gerçekleştirerek, müşteri taleplerine cevap
verecek şekilde en az israfla ve üretim faktörlerini en
esnek şekilde kullanıp potansiyellerin tümünden
yararlanmak şeklinde tanımlanabilir.
TAM ZAMANINDA TEDARİK (JIT)

Tam Zamanında Tedarik (Just-in-time:JIT)
Müşterinin istediği kadar üretilmelidir.
b) Üretim hızı talep değişimlerine tam uymalıdır.
c) Iskarta oranı hemen hemen sıfır olmalıdır.
d) İşçilik, malzeme ve kapasite kaybı sıfır olmalıdır.
e) İnsan gücünün eğitimine ve geliştirilmesine önem
verilmelidir.
a)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards