KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE KOBİ AĞLARI Küresel Değer

advertisement
KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE KOBİ AĞLARI
Küresel Değer Zincirinde KOBİ Ağları kapsamında ulusal ve uluslararası alanda kümeler ve
kümelere yönelik programlar incelenmekte ve dört ortak rekabet alanı çerçevesinde gelişmekte olan
ülkelerin KOBİ’leri bağlamında politika önerileri geliştirilmektedir.
Günümüzde uluslararası pazarlarda şirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir.
Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve kuruluş iş
süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ilişkilerden
fabrika ortamına, depo yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim
halindedir.
Tedarik zinciri kavramı geleneksel olarak üretim, finans, pazarlama ve lojistik gibi işlevsel
"silolar” halinde dikey olarak organize edilmiş iş dünyasını yatay olarak keser. Tedarik zinciri
yönetimi (Tedarik Zinciri Yönetimi), müşteriler ve diğer paydaşlar için değer katan ürünler,
hizmetler ve bilgi sağlayan orijinal tedarikçi ile son kullanıcı arasındaki önemli iş süreçlerinin
bütünleşik olarak yönetilmesidir.
Tedarik zincirleri analiz edildiğinde pek çok alanda iyileşme ve değer yaratma fırsatı
görülmektedir, bunlar arasında örneğin kritik hammadde ve ambalaj maliyetleri, hammadde stok
seviyeleri “Temin” aşamasında değer yaratan veya azaltan faktörler olabilirken, planlama ve üretim
verimlilikleri gibi faktörler “Üretim” aşamasında, nakliye planlaması, depo verimliliği, mamul stok
seviyeleri ise tedarik zincirinin “Teslim” aşamasında değer yaratma fırsatları olarak öne çıkan örnek
alanlar olarak gösterilebilir.
Proje kapsamında bir yandan Avrupa ve dünyadaki güncel gelişme ve çözümleri gelişmekte
olan ülkelere aktarmaya çalışırken, KOBİ’lerin üretim geliştirme süreçlerine yönelik küresel değer
zincirinden daha fazla katma değer elde edebilmeleri için politika önerileri sunulmaktadır. Bu
çerçevede, İşbirliği kuruluşlarının üretim geliştirme proje yönetim kapasitelerini artırmak amacıyla
hazırlanan bir kılavuz marifetiyle de firmaların ihracat ve rekabet gücünü geliştirmek için
yürütülecek olan projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarına ilişkin yararlı bilgiler
verilmektedir.
Proje kapsamında proje katılımcısı gelişmiş ülkelerin tecrübelerinin gelişmekte olan ülkelere
aktarılması, böylece uluslararası işbirliklerinin kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla aşağıda
belirtilen alanlarda rehberler hazırlanacaktır.

Güven Oluşturma, İşbirliği ve Ağ Yönetimi Kılavuzu

Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama Kılavuzu

Değer Zinciri Yönetimi Kılavuzu

Tedarik Zinciri Yönetimi Kılavuzu

İnovasyon ve Ar-Ge Yönetimi Kılavuzu
Download