ÜRETİM - SABİS

advertisement
ÜRETİM
VE
ÜRETİM YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Kadir GÜNGÖR
ÜRETİM
Belirli üretim faktörlerinin belli bir zaman
diliminde belirlenen miktarlarda uygun bir
süreçten geçirilerek; fonksiyonel, ekonomik
ve katma değerce daha değerli ürünler elde
edilmesine denir.
Mühendisler
Üretimi
«Belirli bir fiziksel varlık üzerinde
onun değerini artıracak bir değişiklik
yapmayı ya da hammadde ve yarı
mamul maddeleri, bir mamul haline
dönüştürme»
olarak tanımlamaktadır.
İŞLETMECİLER
Kâr elde etme amacı ile oluşan ve bu
amaca ulaşmak için fayda oluşturarak
ulaşmaya çalışan bir yapı olduğu için her
türlü
hizmet
(Otel,
banka,
sigorta,,
reklamcılık, nakliye, eğitim, turizm, çöp
toplama
gibi)
değerlendirilmektedir.
üretim
olarak
Üretim işleminin üç temel elemanı bulunmaktadır.
Bunlar girdi, işlem ve çıktıdır
ÜRETİM GİRDİ KAYNAKLARI
• Hammadde-Malzeme : Sistem tarafından tüketilen veya
dönüştürülen hammaddeler ve bileşenlerdir. Bunlara ilaveten
bakım onarım malzemeleri de sayılabilir.
•Sermaye : İşletmenin hayat bulması için bina, makine ve
demirbaşların alımında kullanılacak müteşebbis veya ortaklar
tarafından ortaya konulan para miktarıdır.
•İşgücü : İşletmenin tüm süreçlerinde farklı vasıf ve sayılarda
ihtiyaç olunan insan sayısıdır.
•Bilgi : Soyut yönüyle yönetimin temel kaynağı olarak görülür.
İşletmeye ve ürettiği ürün
İŞLEM KAYNAKLARI
ÜRETİM YÖNETİMİ
 Üretim yönetimi kavramının modern işletmecilik
biliminde tanımlanan en geniş halidir.
 İşletmenin
ürünlerini
üretmek
için
gerekli
kaynakların planlaması, koordine ve kontrolünden
sorumlu işletme fonksiyonudur (Chase vd.,2006).
 İşletmenin temel ürünlerini ve hizmetlerini
üreten ve müşteriye ulaştıran sistemlerin
tasarlanması, işletilmesi ve geliştirilmesidir(Reid
ve Sanders,2002).
 Girdileri
ürün
ve
hizmetlere
dönüştüren
süreçlerin yönetilmesi ve kontrolüdür.
 Amaç, malzeme, işgücü, makine ve sermaye
gibi girdilerin ürün ve hizmet olarak çıktılara
dönüştürme
sürecinin
etkin
olarak
gerçekleştirilmesi ve elde edilen çıktı değerinin,
kullanılan
girdi
değer
toplamlından
kılınmasıdır (Russel ve Taylor,2003).
fazla
Üretim yönetimi, işletmedeki mevcut kaynakların etkin
bir şekilde kullanılarak bu kaynaklardan istenilen nicelik
ve nitelikte mamuller üretmesiyle ilgili karar verme
işlemidir.
ÜRETİM YÖNETİMİ SÜRECİ:
• Ürün Tasarımı & Geliştirme,
•Üretim Süreci (Tedarik Zinciri Yönetimi, üretim Planlama,
Uygulama Ve Kontrol, Kalite Yönetimi, Teknoloji Yönetimi
vb.),
•Nihai Ürün Depolama Ve Pazara Hazırlama,
•Lojistik Yönetimi
•Satış Sonrası Hizmetler ,
•Çevre Dostu Üretim
•Geri Dönüşüm
ÜRETİM YÖNETİMİ FONKSİYONLARI
• Kapasite planlaması
• Tamir bakım planlaması
• Makine, araç ve gereç seçimi
• Stok kontrolü
• Fabrika yeri seçimi
• Fason üretim
• İşyeri düzenlemesi
• Esnek üretim sistemleri
• Teknoloji seçimi
• Tam zamanında üretim
• Hareket ve zaman etütleri
• Mamul dizaynı
• Kalite kontrolü
• Üretim planlaması ve kontrolü
• Ücret yönetimi
• Talep tahminleri
• Materyal yönetimi
• Toplam Kalite Yönetimi
• İleri İmalat Teknolojileri
• Bilgisayar destekli üretim sistemleri
ÜRETİM YÖNETİMİNİN AMAÇLARI
 Tüketici isteklerinin fiyat, zaman, miktar, çeşit, tasarım ve
kalite açısından karşılanması,
 Stok düzeyinin mümkün oldukça düşük tutulması ve stok
devrinin artırılması,
 İşletmenin işgücü, makine, enerji, hammadde gibi üretim
faktörlerinden
sağlanması,
en
yani
yüksek
derecede
kaynakların
etkin
faydalanmasının
kullanımı
yoluyla
verimliliğin ve performansın artırılmasıdır.
 Tüm süreçlerde müşteri memnuniyeti odaklı değer artışının
sağlanarak stratejik rekabet avantajının elde edilmesi.
ÜRETİM YÖNETİMİ ORGANİZASYON YAPISI
Sistem Nedir?
Önceden tespit edilmiş bir amaca ulaşabilmek için tasarlanan ve
birbirleriyle bağlantılı ya da bağımsız birimler ile belirli bir
düzen veya plana göre organize ya da karmaşık bir bütün
meydana getiren parçalardır.
Sistemlerin başlıca özellikleri
 Sistem bir bütündür. –
 Sistem bir çok alt sistemden meydana gelebilir. –
 Her sistem bir sistemler çerçevesinde bulunur. –
 Sistemi oluşturan alt sistemler arasında karışık bir yapı
bulunmakta olup, alt sistemler birbirlerine bağlı olarak
değişebilir ve birbirlerini etkiler. –
 Sistemin kesin olarak sınırlarını belirlemek imkansızdır, bu
sınırlar alt sistemlerle ilgili olup, sürekli bir değişkenlik
halindedir.
 Sistemin sinerji etkisi vardır.
SİSTEM ÇEŞİTLERİ
 Açık ve kapalı sistemler
 Doğal sistemler ve insan yapısı sistemler
 Statik ve dinamik sistemler
 Duyarlı ve duyarsız sistemler
 Genel sistemler, alt sistemler
 Gerçek ve kavramsal sistemler
ÜRETİM SİSTEMİ
 İşgücü, malzeme, bilgi, enerji, sermaye gibi
üretim faktörlerine dayalı girdilerin belirli bir
dönüştürme
sürecinden
geçirilerek
mal
veya
hizmetlerin üretildiği bir sistemdir.
TEDARİK SÜRECİ
ÜRETİM SÜRECİ
DAĞITIM SÜRECİ
ÜRETİM SİSTEMİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
 Faaliyet konusu
 Ürün çeşitliliği
 Ürün, teknoloji ve işgücü yapısı
 Talepteki değişimler
 Pazardaki değişimler
 Değişken rekabet koşulları
 Rakiplerin konumları
 Miktar, kalite ve maliyet unsurları
Üretim sitemleri geleneksel ve modern üretim sistemleri
olarak ikiye ayrılmaktadır .
TEMEL ÜRETİM SİSTEMLERİ
 Üretim yöntemlerine göre
 Ürün cinsine göre
 Üretim miktarı veya akışına göre
ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE
Analitik Üretim
Sentetik Üretim
ÜRÜN CİNSİNE GÖRE
Demir-çelik üretimi
Fabrikasyon Üretim
Montaj Üretim
Kömür üretimi
Çelik eşya üretimi
Elektronik eşya üretimi
Ahşap ürün üretimi
ÜRETİM MİKTARI VEYA AKIŞINA GÖRE
Tekstil üretimi
 Sürekli (seri) Üretim
 Siparişe Göre Üretim
 Karma Üretim
 Proje Tipi Üretim
 SÜREKLİ (SERİ) ÜRETİM
Mevcut makine ve tesislerin sadece belirli bir mamule tahsis
edilmesi ile yapılan üretimdir.
(mamulden çok büyük miktarlarda ve uzun süre üretim yapılmaktadır.)
Özellikleri:
• az çeşitli, çok sayıda mamul,
• düzenli talep,
• süreklilik,
• serilik,
• bölümlere ayırmak,
• özel amaçlı makinalar kullanmak,
• İşlemler arası taşıma,
• yarı yetenekli işgücü,
• yüksek mamul stokları, düşük ara stokları
 SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİM
Müşterilerin özel şartlarına uygun olarak, istenilen
özellikte
mal
ya
da
hizmet
üretmek
demektir.
«Değişik tür ve nitelikte olan mamuller partiler halinde üretilmektedir.»
ÖZELLİKLERİ
• Düzensiz bir talep olması
• genel amaçlı makinaların kullanılması
• az miktarda çok çeşitli mamul üretimi
• partiler halinde girdi ve çıktı
• bölümlere ayırmanın olması
• kaliteli üretim ve kalifiye işgücü bulunması
• yüksek miktarda ara stokları
• düşük miktarda mamul stokları...
SERİ ÜRETİM VE SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI
KARMA ÜRETİM
Sipariş ile seri üretim özelliklerini birlikte barındırır. Büyük miktarlarda alınan
siparişlere dayalı olduğu için temelde siparişe dayalı üretim sistemi içerisinde yer
almakla beraber, büyük miktarda siparişlerin uzun sürelerde hazırlanması
gerekeceğinden düzenli ve seri üretime benzemektedir.
PROJE TİPİ ÜRETİM
Üretim sistemi bir tek mamule göre üretim yapabilecek şekilde düzenlenmiştir.
MODERN ÜRETİM SİSTEMLERİ (İLERİ/ GELİŞMİŞ ÜRETİM SİSTEMLERİ)
• Tam Zamanında Üretim Sistemi (JIT) (*)
• Esnek Üretim Sistemi (FMS)
• Kişiye Özel Üretim (Siparişe Dayalı Seri Üretim - Mass Customization)
• Tepkisel Üretim (RM)
• Çevik Üretim (AMP)
• Optimal Üretim (OPT) (*)
• Eş Zamanlı Üretim Sistemi (SPS) (Eş Zamanlı Mühendislik)
• Yalın Üretim Sistemi (LP)
• Hücresel Üretim Sistemi
• Grup Teknolojisi
• Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri (CAPP(*) ,CAD, CAM, CIM )
• Modüler Üretim
MODERN ÜRETİM SİSTEMLERİ (İLERİ/ GELİŞMİŞ ÜRETİM SİSTEMLERİ)
• Bilgisayar Destekli Mühendislik
• Bilgisayar Destekli Süreç Planlaması
• Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
• İmalat Kaynak Planlaması (MRPII)
• Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
• Otomatik Depolama Sistemi
• Otomatik Kontrol ve İnceleme Sistemi
• Otomatik Yönlendirilmiş Taşıma Sistemi
• Robotlar, robot sistemler
• Sürekli Geliştirme Programı
• Toplam Kalite Yönetimi
• Toplam Verimli Bakım
MODERN ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR
• Tasarım ve analiz yeteneğini geliştirmesi,
• Proje maliyetlerinin ve mühendislik sürelerinin azalması,
• Parça programlama zamanının azalması,
• Müşteri taleplerinin daha hızlı karşılanması,
• Parça başına maliyetlerde azalma,
• Ürün kalitesinin artırılması,
• Bakım maliyetlerinde azalma,
• Fabrika içi kullanım alanında azalma,
• Pazar payında artış,
• Daha etkin üretim süreci planlaması,
• Daha etkin kontrol ve denetim,
• Müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi,
• İşgücünün daha yoğun katılımının sağlanması,
• Alt sistemlerin daha etkin entegrasyonu ve uyumu,
• Daha hızlı ve doğru bilgi akışının sağlanması,
• Rekabet gücünde artış sağlanmasıdır.
Download