Slayt 1 - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Çocuk Servisi
Olgu Sunumu
Dr. Nihal Karaçayır
21 Aralık 2004
Sopalıçiftliği, Derince
N. G. 14 yaşında kız hasta
Yatış tarihi: 05.12.2004
Yakınması:
Göğüs ağrısı,solunum sıkıntısı,sırtüstü
yatamama, mide bulantısı,kusma
Öyküsü:
On gün önce her iki omuza vuran, öne
eğilmekle azalan göğüs ağrısı, solunum
sıkıntısı başlamış. Özel bir hekime götürülen
hastanın akciğer grafisinde kardiyomegali
saptanmış. Perikardit öntanısıyla hastanemize
sevk edilmiş.
Üç yıl önce başlayan bir göğüs ağrısı ve
solunum sıkıntısı olduğ ,astım tedavisi
verildiği, ancak yakınmalarının geçmediği,
göğüs ağrısının ara sıra olduğu belirtildi.
• Özgeçmişi:
Son altı ay içinde 5 kilo kaybı olmuş.
• Soygeçmişi:
Ailede verem öyküsü yok.
FİZİK MUAYENE
•
•
•
•
•
Ateş: 36,2°C
Nabız: 130/dk
Solunum: 22/dk
KB: 99/62 mmHg
SPO2: %93
AFN:+/+
Boy:159 cm (50. p)
Ağ: 65 kg (75. p)
BCG:+
•
•
•
•
•
•
GD: Orta. Bilinç açık.
Deri: Doğal
Baş-Boyun: Doğal. LAP yok.
Gözler: Göz muayenesi doğal.
KBB: Normal bulgular.
Solunum sistemi: Her iki hemitoraks
solunuma eşit katılıyor. Alt zonlarda
solunum sesleri azalmış.
• KDS: Kalp tepe atımı 5. interkostal
aralıkta. Kalp sesleri derinden duyuluyor.
S1,S2 şiddeti azalmış. Ek ses, üfürüm yok.
Frotman yok. Pulsus paradoksus yok.
Nabız basıncı: 37
Jügüler venöz dolgunluk var. Periferik
nabızlar zayıflamış. Kapiller dolum süresi
2 sn.
• Karın normal bombelikte. Karaciğer 6 cm,
yumuşak kıvamda.
• GÜS: Haricen kız, doğal. Tanner 5. evre
• Ekstremiteler: Özellik yok.
• Nörolojik Muayene: Doğal.
PATOLOJİK BULGULAR
•
•
•
•
Göğüs ağrısı
Solunum sıkıntısı
Kardiyotorasik indeks artışı (0.61)
Eko: En genişi yerinde 28 mm’ye ulaşan
perikardiyal sıvı
• Hepatomegali:6 cm yumuşak kıvamda.
• Jügüler venöz dolgunluk var
• Kalp sesleri derinden duyuluyor
Tam kan sayımı
Hb: 11,9 g/dl
Hct: 35.6
Alyuvar sayısı: 4.110.000/mm3
MCV: 86 FL
RDW: %15.2
Akyuvar sayısı: 27.900/mm3;
Kan yayması: %80 parçalı, %20 lenfosit
Trombosit sayısı: 451.000/mm3
İdrar incelemesi
• PH: 6.5
• Dansite:1.010
• 1-2 lökosit
Akciğer grafisi
• Kardiyotorasik indeks: 0,61
• Çadır kalp görünüm
Biyokimya
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BUN:16 mg/dl
Kreatinin:0.6 mg/dl
Glukoz:144 mg/dl
Ca:9.2 mg/dl
Na:135 mEq/dL
K:3.8 mEq/L
Cl:107 mEq/dl
AST:16 U/L
ALT:27 U/L
Total Protein:6.3 g/dl
Albumin:3.6 g/dl
Globulin:2.7 g/dl
CPK:25 U/L
CK-MB:9 U/L
LDH:154U/L
VENÖZ KAN GAZI
•
•
•
•
PH: 7.45
PO2: 50 mmHg
PCO2: 34 mmHg
HCO3: 23 mEq/L
Diğer laboratuvar bulguları
•
•
•
•
•
•
•
Sedimentasyon: 50 mm/st
CRP: 7,36 mg/dl
RF: 20 U/L’nin altında
C3: 139 mg/dl
C4:25.6 mg/dl
ASO: 48.2 IU/ml
Kan kültüründe üreme olmadı.
Plevra sıvısı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Görünüm: Sarı, bekletilince örümcek ağı oluşumu (+)
PH: 7.47
Protein: 3,7 g/dl
Glukoz:117 mg/dl
LDH: 84 U/L
Plevra /serum LDH: 0.5
Eritrosit: 721
CA-125:481 U/Ml
ARB: Negatif
Gram boyamada bakteri ve hücre görülmedi.
Giemsa:Hücre görülmedi.
ADA: 11.7 U/L
Ekokardiyografi
• Kalbi çepeçevre saran, sol ventrikül
arkasında belirgin, en geniş yeri 22 mm,
en geniş odacığı 10 mm olan odacıklı
(lobüle) perikardiyal sıvı, perikard
boşluğunda yoğun fibrin bantları var. Sağ
akciğerde belirgin olmak üzere plevral
efüzyon mevcut. Hafif mitral ve triküspit
yetersizliği.
Kalp MR ve BT İncelemesi
• Perikardiyal aralıkta en geniş yeri 23 mm’ye ulaşan
septalı heterojen sinyal intensitesinde sıvı izlenmektedir.
Viseral perikard komşuluğunda belirgin sinyal kaybı
izlenmiş olup ön planda hemoraji lehine
değerlendirilmiştir. Basis düzeyinde milimetrik dansite
artışları izlenmiş olup, kalsifikasyon lehine
yorumlanmıştır.
• Postkontrast incelemede basisde daha belirgin olmak
üzere viseral perikardda kontrast tutulumu izlenmektedir.
Her iki plevral aralıkta solda heterojen sinyal özelliğinde
ve yer yer septalı olmak üzere 23 mm kalınlığa ulaşan
sıvı izlenmiştir. Fonksiyonel incelemede ejeksiyon
fraksiyonu %62 olarak belirlenmiş, normal sınırlarda
olarak değerlendirilmiştir.
•Kalp MR ve BT incelemesi
•Sonuç: Hemorajik septalı milimetrik kalsifikasyon
içeren perikardit (TBC perikarditini desteklemektedir)
Solda heterojen ve septalı olmak üzere bilateral
plevral efüzyon. Kardiyak output ve strok volum
ve end diyastolik volümde hafif azalma.
PERİKARD SIVISI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Görünüm: Hemorajik
Thomada silme eritrosit
Eritrosit: 34.517 U/L
Giemsa: 5 lenfosit, 5 lökosit.
Gram: Bakteri ve lökosit görülmedi.
ARB: negatif
TBC PCR negatif
ADA: 20.3 U/L
Sitoloji:Lenfositler nötrofil lökositler görüldü. Malignite
izlenmedi. Özgül enfeksiyon lehine bulgu saptanmadı.
• CA-125: 118 U/L
PERİKARD SIVISI
PH: 8
Protein: 5,2 g/dl
Glukoz:123 mg/dl
LDH: 208 U/L
Perikard LDH/serum LDH: 1,3
EKG
• V4, V5, V6 derivasyonlarında T
düzleşmesi ve ters T dalgaları.
TEDAVİ
•
•
•
•
İzoniazid
10 mg/kg/gün, tek dozda
Rifampisin 20 mg/kg/gün, tek dozda
Pirazinamid: 30 mg/kg/gün, iki dozda
Prednizolon 2 mg/kg/gün, 3 dozda
Download