T.B.M.M. B : 41 13 . 12 . 1988 O : 1 Programımıza göre, Diyanet İşleri

advertisement
T.B.M.M.
B : 41
Programımıza göre, Diyanet İşleri
Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabının gö­
rüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini al­
mışlardır.
Bütçe üzerinde grupları adına; Sos­
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına
Sayın Ali Şahin, Doğru Yol Partisi Grubu
adına Sayın Ertekin Durutürk, Anavatan
Partisi Grubu adına Sayın Adil Küçük; şa­
hısları adına, lehinde, Sayın Mehmet Şim­
şek, Sayın Abdurrahman Bozkır; aleyhin­
de Sayın Ahmet Ersin; üzerinde Sayın ib­
rahim Aksoy söz istemişlerdir.
Sırasıyla, Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grubu adına Sayın Ali Şahin'e söz
veriyorum.
Buyurun Sayın Şahin. (SHP sırala­
rından alkışlar)
Sayın Şahin, sürenizi aşmamanızı ri­
ca edeceğim. Çünkü, bundan sonra Ulaş­
tırma Bakanlığı bütçesi ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü bütçesi var.
SHP GRUBU ADINA ALİ ŞAHİN
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, de­
ğerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halk­
çı Parti Grubu adına Diyanet İşleri Baş­
kanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerimizi
sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu­
yorum. Bu vesileyle, Yüce Kurulu saygıyla
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, dinler, insanla­
rın yaratıldığı günden beri vardır; hukuk,
ahlâk gibi, toplum kurallarından biridir.
Dinler, insanlığı ve toplumu daha iyiye,
daha güzele ve daha doğruya ulaştırmaya
çalışan ilahî ve kutsal kaynaklardır. İnsan­
lığın son dini İslam, son peygamberi Hazreti Muhammed, son kitabı Kuran'ı Kerim'dir. İslam Dini, kendinden önce ge­
len ilahî mesajları tamamlayan; insanları
doğruya, iyiye yönelten, bilimden ve hak­
tan yana olan, akılcı, uygar ve çağdaş ol­
13 . 12 . 1988
O : 1
maya açık bir dindir. Akılcılığı sayesinde­
dir ki, feza çağında dahi bütün dünyada
büyümektedir. Keza din, fertlerin ruhî ge­
reksinmelerine cevap veren manevî bir cihazlanmadır. Dinin toplum ve insanlar
üzerindeki etkisini bilen Büyük Atatürk,
laik cumhuriyetin temelini attıktan sonra,
3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 429 sayılı
Yasa ile, Diyanet İşleri Başkanlığını, din
işlerini yürütmekle görevli olarak kurmuş
ve Başbakanlığa bağlamıştır. Bu tarih, ha­
lifeliğin yıkıldığı 1 Mart 1924 tarihinden
iki gün sonradır. Aynı zamanda, 1924 yı­
lında kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanu­
nuyla yeni eğitim sisteminin temeli atıl­
mış, ulusal bütünleşmenin temel unsuru
olarak ve denetim yönünden Millî Eğitim
Bakanlığının yönetimine terk edilmiştir.
Bütün İslam dünyası içinde akıl, bilim ve
aydınlanma yoluna tam olarak girebilmiş;
çağın gereklerine uyarak, hukuk düzenin­
de, eğitimde, devleti laikleştirmek cesaret
ve basiretini gösterebilmiş tek ülke, Tür­
kiye olmuştur. (SHP sıralarından alkışlar)
Saygıdeğer arkadaşlarım bir ülkenin
tarihî, siyasî ve sosyal şartları, ülkede yay­
gın olan dinin özellikleri, o ülke için ge­
rekli ve geçerli olan laiklik anlayışı ve uy­
gulamasını geniş ölçüde etkiler. 16 ncı yüz­
yılda Avrupa'nın süper gücü olan Osmanlı
İmparatorluğunun daha sonra Avrupa
karşısında yenik duruma düşmesinin ve
hasta adam durumuna gelmesinin başlı­
ca nedeni, bu dönemleri ve bu rasyona­
list bilimci çağın ürünü olan endüstri dev­
rimini yaşamamış olmasından ileri geldi­
ğini bilen Büyük Atatürk, türk toplumun­
da laik bir dünya anlayışı temeli üzerinde
yükselen akıl - bilim çağını etkin biçimde
açmış; kısaca, laiklik, Atatürkçü düşünü­
şün ve devriminin genel bir niteliği olmuş­
tur. Bu nedenle, çağın, dünyanın ve ülke­
nin şartlarına uygun ve akılcı bir devlet
yapısına geçmek zarureti ülkemizde doğ­
muştur.
Download