TBMM B:47 6.4.1988 O: 2 dır. Bu yıl` içerisinde yürürlüğe konacak

advertisement
T. B. M. M.
B:47
dır. Bu yıl' içerisinde yürürlüğe konacak
yönetmelikte öngörülen bu yöntemle, hem
çevresel faktörlerin projelerle ilgili ka­
rarlarda etkinliği artacak, hem de özel­
likle sanayiciler için, uzun, yıldırıcı ve
hatta bazen gereksiz bürokratik işlemler
giderilmiş olacaktır.
Çevre konularında etkin tedbirlerin
alınması, çağdaş yöntemlerin ve ileri tek­
nolojilerin kullanılmasına imkân veren
parasal kaynaklara ihtiyaç göstermekte­
dir. Ancak, konuşmamın başında da be­
lirttiğim gibi, çevrenin korunması ve kir­
liliklerle mücadelede kullanılan parasal
kaynaklar, daima, ülke kalkınmasına eko­
nomik yararlar getirmektedir. Bu bakım­
dan, bu konuda akıllıca yapılacak yatı­
rımlar yalnızca gerekli değil, ülkemiz ge­
leceği için aynı zamanda zorunludur.
Çevre konularına bugünden gösterece­
ğimiz hassasiyet, gelecek nesillerin daha
müreffeh ve sağlıklı çevrelerde yaşaması­
nın teminatı olacaktır.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
(ANAP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
SHP Grubu adına, Sayın Erol Köse;
buyurun efendim. (SHP sıralarından al­
kışlar).
SHP GRUBU ADINA EROL KÖSE
(Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın millet­
vekilleri; Çevre Genel Müdürlüğü bütçe­
si üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üze­
re söz almış bulunuyorum; şahsım ve
grubum adına sizleri saygıyla selamla­
rım.
Bilindiği gibi, çevre, insanın doğumun­
dan ölümüne kadar yaşamı boyunca iliş­
kilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Bu dış
ortamda fiziksel ve biyolojik unsurlar do­
ğada öyle bir denge oluşturmuşlardır ki,
tm unsurlardan herhangi birinin tahrip
6.4.1988
O: 2
edilmesi veya yok edilmesi bu doğal den­
geyi bozarak, daha sonra telafisi mümkün
olmayan, mümkün olsa bile büyük kay­
nak kullanımına neden olacak sonuçlar
doğurmaktadır.
Ekolojik dengenin unsurlarından her­
hangi birinin tahrip, ve yok edilmesi, tüm
sistemi bozarak, çevre sorunlarım ortaya
çıkarmaktadır. Gelişme süreci içinde ilk
insan, doğadan sağladığı kaynaklardan
kendi yaşamını sürdürmeye çalışırken,
kendi refahı için bazı şeyler üretmeye
başlamış, her ürettiğinin ardında da ar­
tıklar bırakarak çevresini kirletmiştir;
ancak, kirlenme çok mütevazı boyutlarda
kaldığı için sağlıklı yaşamını, ekolojik sis­
temi bozmadan sürdürebilmiştir.
insan, tarım alanlarına çevirebilmek,
yapay çevre oluşturabilmek ve yakacak
olarak kullanabilmek için ormanları
plansız olarak kesmiş, açma yapmış, yap­
tığı tahribatın sonunda da yağış rejiminin
bozulmasına neden olduğu gibi, sel bas­
kınlarına ve toprak erozyonuna da sebep
olarak, yine kendisi için çok gerekli olan
toprağın denize akmasına ve çevrenin ço­
rak kalmasına neden olmuştur.
tnsan, doğal kaynakları kullanarak
ekonomik faaliyetlerde bulunurken, yeni
teknolojiler geliştirmek suretiyle de do­
ğal çevreyi bozmuş, kendisi için yarattığı
yapay çevre de bir süre sonra yine ken­
disi için sorun olmaya başlamıştır.
Sanayileşme ile birlikte, ihsanlar, sa­
nayinin yoğun olduğu yörelere doğru gö­
çe başlamışlar, bulundukları yerlerde sa­
nayi malları üretiminin en önemli unsur­
ları oldukları halde, kendi modern yaişamlan için, kendi refahları için ürettik­
lerinin, yanlış üretim ve yanlış tüketim­
den dolayı, yine kendilerine zarar verdiği
bilincine çok sonraları varmışlardır. Kuş­
kusuz, bu bilinçlenme, eğitim seviyeleri,
kültür seviyeleri yüksek olan ülkelerde ve
— 196 —
Download