Slayt 1 - Kamu-Özel Ortaklığı Derneği

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Neden Kamu Özel Ortaklığı
 Kamu sorumluluğu ve yönetiminde özel sektör kapasitesinin ve
dinamizminin vatandaşa hizmet için kullanılmasına imkan vermektedir.
 Yatırımlar bu yolla daha kısa sürede ve sağlıklı olarak tamamlanmış
olacaktır.
 Kamu Özel Ortaklığı projelerinde finansman özel sektör tarafından
karşılanmaktadır.
 Bu yatırımlara harcanan para devletin borç stokunda gözükmemektedir
 7 Şubat 1992 tarihinde, imzalanarak 1 Kasım 1993'de yürürlüğe giren
Maastricht Antlaşması (Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma m. 121(1) “Üye
devletlerin kamu borçlarının “Gayri Safi Milli Hasıla” (GSYİH)’lerine oranı
%60’ı geçmemelidir.
Kamu Özel Ortaklığı Projelerinde
İhale Aşamaları

Ön fizibilite raporu hazırlanır.

Yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar üst hakkı tesis edilmek suretiyle
bedelsiz devrin mümkün olup olmadığı konusunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü
alınır.

YPK Kararı alınır (Yenileme projeleri hariç).

Ön proje, fizibilite raporu, temel standartlar dokümanı ile ihale dokümanı hazırlanır.

İhale ilanı (Resmi gazete, Türkiye’de ve gerektiğinde Yurtdışında yayın yapan yüksek
tirajlı 2 gazete yayınlanır.

Ön Yeterlik belirlenir.

Teklifler alınır ve sıralanır.

Nihai teklifler alınır ve pazarlık süreci ile ihale tamamlanır.
Kamu Özel Ortaklığı Projelerinde
İhalelere Esas Olan Çerçeve


Yüklenici tarafından Sağlık Tesisinin bütünüyle inşası, sözleşme süresince
binanın işler vaziyette olması, Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmetlerinin
sağlanması (25 yıla kadar).
Otelcilik ve tıbbi destek hizmetlerinin sunulması (25 yıl, 5’ er yıllık Pazar testi
prosedürü ile)
Görüntüleme Hizmetleri
Bina ve Arazi Bakım Hizmetleri
Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti
Arazi ve Bahçe Bakım Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
Yemek Hizmetleri
Çamaşır Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri
Mefruşat Hizmeti
Diğer Tıbbi Destek Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
Atık Yönetimi Hizmetleri
Hasta Yönlendirme ve Refakat / Resepsiyon /
Yardım Masası / Taşıma Hizmetleri
Ticari alanların yüklenici tarafından sözleşme süresince işletilmesi (25 yıl)
Kamu Özel Ortaklığı Sistemi
Bakanlık arsayı verir ya da iş yapılacak olan yeri bildirir.
Bakanlıkça hazırlanan konsept dizayn doğrultusunda istekliler; yatırım ı nasıl yapacaklarını, detaylı projelerini, proje
maliyetini, tıbbi ekipman ve mefruşat ile yatırım maliyetini, ne kadar süre ile kiraya verileceğini içeren tekliflerini
sunarlar.
Böylece en avantajlı teklife ihale yapılır.
Yatırım inşaatı tamamlanarak Sağlık Bakanlığına Kiralanır.
25 yıl süresince tıbbi hizmet dışındaki hizmetler istekli tarafından yerine getirilir. Bu süre zarfında sağlık tesisinin
basit ve büyük onarımları da istekli tarafından yerine getirilir.
Sağlık tesisi içindeki ticari alanlar istekli tarafından işletilebilir.
25 yıl sonunda sağlık tesisi ve ticari alanlar işler durumda Sağlık Bakanlığına devredilir.
SAĞLIK KAMPÜSLERİNİN GELECEĞİ
VE SAĞLIK TURİZMİNDEKİ YERİ
Sağlık hizmetini sunan kamu veya özel sektörün,
kendilerini en fazla öne çıkartan yönlerinin fiziksel koşullar
olduğu, bu koşullar içerisinde sağlık hizmetinin en konforlu
bir şekilde kullanıcılarına sunulmasının oldukça önemli
avantajlar sunduğu bilinmektedir.
6
SAĞLIK KAMPÜSLERİ
(ŞEHİR HASTANELERİ)
 İçerisinde tıbbın temel bilim dallarını,
 Bünyesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış ihtisas
hastanelerini,
 Kendi içinde uzmanlaştıran kadroları ve kendine has
fonksiyonel mekanları barındıran
 Diğer birimlerle yakın ilişki içerisinde bulunan,
 Tıbbî araştırma ve çalışmaların yürütüldüğü
 Ar-Ge laboratuarları ve merkezleri,
 Teknopark, sosyal tesisler, otel, alışveriş merkezi,
 Konaklama ve açık alan kullanımlarını bir bütün
olarak barındıran
Sağlık kompleksleridir.
7
NEDEN SAĞLIK KAMPÜSLERİ?
Ülkemizdeki sağlık hizmet etkinliğinin
arttırılması açısından….
 Tedavi çeşitliliğini ülke geneline yaymak,
 Bölgesel gelişimi sağlık alanında tamamlamak,
 Hizmet kalitesini arttırmak,
 Maliyet-Etkin sağlık hizmeti sunumu için…
NEDEN SAĞLIK KAMPÜSLERİ?
Toplumun ihtiyaçları açısından…
 Yeterli yatak sayısı ve yatak kalitesinin
uygunluğu,
 Uzmanlaşmış ekibin bölgeyi kuşatıcı hizmeti,
 Tedavide yeni teknolojilerin tatbik edilmesi,
 Tedavi hizmetlerindeki yeni kavramların
(günübirlik cerrahi, gün hastanesi) geliştirilmesi
için…
NEDEN SAĞLIK KAMPÜSLERİ?
Hastalar açısından….
 Yatış sürelerinin kısaltılması,
 Hasta transferlerinin azaltılması,
 Hasta enfeksiyonlarının azaltılması,
 Hasta güvenliğinin arttırılması,
 Hasta memnuniyetinin arttırılması için…
NEDEN SAĞLIK KAMPÜSLERİ?
Çalışan açısından….
Çalışan güvenliği ve memnuniyetinin arttırılması,
İş gücü ve hizmet kalitesinin arttırılması,
Sağlık hizmet performansının geliştirilmesi
için…
Şehir Hastanesi İçindeki Ticari Alanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klinik Otel
Refakatçi Evleri
Kreş ve Yaşlı Bakım Evi (Personel öncelikli)
Kongre Merkezi
Ticari Alanlara ait Açık ve Kapalı Otopark
Spor Merkezi
Market / Çarşı
Lokanta, Pastane ve Kafe
PTT Şubesi, Banka Şubesi ve ATM’ler
Taksi Hizmetleri ve benzeri ulaştırma hizmetleri
Sosyal Yardım Amaçlı Vakıf ve Dernek Ofisleri
….
HİZMET KALİTE STANDARTLARI
 “Hasta”
odaklı ve sonuç çıktılı hizmet
tanımları,
 ISO 9001, ISO 14001 akreditasyon belgesine,
muadiline veya daha üst seviye bir belgeye
sahip olma şartı..
 Etkili bir denetim mekanizması,
 Denetlenen ve ağır yaptırımları olan “ceza
mekanizması”
getirilmiştir.
….
HİZMET KALİTE STANDARTLARI
Ayrıca özellikli hizmetler için;
•Kampüs içindeki tüm verilerin veri kayıt sistemi ile DICOM
standardına (yazdırma, gönderme, depolama, sorgulama,
düzeltme, iş listesi) uygun, PACS’a bağlanma şartı...
• Laboratuvar hizmetlerinde kullanılan kit ve cihazların
uluslararası akreditasyon yetkisi olan bir kuruluşça verilmiş CE/
IVD-CE belgeye sahip olması şartı..
• Görüntüleme hizmetlerinde kullanılan tüm cihazların Ulusal
veya uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC.
TÜV, UL, DIN, CE) standartlara ve/veya normlara uygunluk ve
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınması gereken lisans ve
ISO 13485(2003) standardına uygunluk şartı...
•Sterilizasyon Hizmetlerinde ISO 13485(2003), MDD 93/42/EEC
1993 standartları
getirilmiştir.
….
KAMPÜS BİNALARI TASARIMI
 Kampüslerin bulundukları şehir içinde ulaşımı kolay ve
ekonomik olarak yapılmasını sağlayacak her türlü ulaşım alt
yapısı göz önünde bulundurulmaktadır.
 Kampüs içindeki hastaneler arası kampus içi ulaşım alt
yapısı ve kampuse hizmet verecek hafif raylı sistem ile
çözülmektedir.
 İhtiyaca göre helikopter pistleri tasarlanmıştır.
 Kampüslerin 10-20-50 yıl sonra gereken ihtiyaçlara cevap
vermesine yönelik olarak genişleme alanları tasarlanmıştır.
 Doktorların hastaneler arasında kolay hareket edebilmesi için
herhangi iki hasta/servis asansör kovası arasındaki
mesafenin 200 metreden fazla olmaması şartına uygunluk….
….
KAMPÜS BİNALARI TASARIMI
 Teşhis/tedavi alanlarında birçok avlu ve açık mekan
oluşturularak gün ışığı alınması ve geniş alanlarda insani
ölçek yaratılması….
 Her bölümün işlevinin zaman içerisinde sadece küçük
yeniliklerle değişmesine olanak veren “modüler odalar
sistemi” ve buna uygun aks sistemi seçimi…
 Personel esnekliği ve günün farklı zamanlarındaki hasta
akışlarını yönetme kolaylığı sağlaması açısından merkezi bir
“hazırlama/ayılma” alanı oluşturma.. Örneğin, sabah anjiyo
hastaları için ‘pre-op’ olarak kullanılan bir mekan, öğleden
sonra cerrahi hastaların ‘post-op’ mekanı olarak kullanılabilir.
 Ameliyat odaları, merkezi pre/post-op alanının dış çeperine
dağıtılarak ilerde yeni bir binaya genişletildiğinde bu odaların
esnekliklerini koruyabilmeleri….
 Her 16 akut bakım yatağı ya da 12 yoğun bakım yatağı için bir
adet merkezi hemşire istasyonu….
….






Enerji verimliliği ve sürdürebilirliği
açısından
Kojenerasyon-trijenerasyon sistemleri (kendi enerjisini üreten),
Güneş enerjisinden sıcak su üretimi,
Gri su sistemleri (yağmur ve kullanım suyunun geri dönüşümü),
Isı pompaları ile enerji üretimi,
Yeşil çatı sistemleri,
Çift cidarlı giydirme cepheler (enerji verimliliği),
….
Yapı verimliği açısından
 Zemin iyileştirme çalışmaları (fore kazık sistemleri, jet grout sistemleri),
 Yapı ömrünü uzatmayı ve depreme dayanıklı olmasını amaçlayan deprem
izolatörleri)
….
Hizmet verimliliği açısından







Hasta başına 180-200 m2 kapalı alan,
Tek kişilik hasta odaları,
Tamamen kapalı otopark,
Yürüme bantları ve merdivenler,
Hasta ve personel taşıma araçları (golf arabaları, ginger),
Dal hastanelerini birbirine bağlayan geniş ana dolaşım aksları,
Kaliteli otelcilik hizmetleri,
….
Çevre açısından
 Kurulan sistemler sayesinde minimum hava kirliliği,
 İçerisinde sosyal yaşam alanlarının yer aldığı tesisler (klinik otel, alışveriş merkezi,
kongre merkezi, yaşlı bakım evi, kreş vb), yeşil çevre (yeşil alanlar, havuzlar,
fıskiyeler, spor alanları, piknik alanları vb),
 Hastanelerin tüm otopark ihtiyacının binaların altında ya da yakındaki garajlarda
karşılanacağı kapalı otopark sistemi,
 Yüksek teknoloji- ARGE Merkezleri,ni

kapsamaktadır.
ÖNERİLER
 Medikal turizmin gerçekleşeceği ve uluslar arası standartlara uyan ve bu şartları
sağlayan sağlık kuruluşları, oluşturulacak “medikal network”e dahil edilmelidirler.
 Bu sağlık kuruluşlarının hizmetlerini uluslar arası kalite belgeleri ile akredite
etmeleri son derece önemlidir.
 Medikal network kapsamındaki sağlık kuruluşları hijyen standartları, modernlik ve
teknoloji kullanımı, geri dönüşüm, enerjinin sürdürülebilirliği ve yeşil bina vb.
açısından belirli koşulları ihtiva ettiğinden daha kolay olarak tercih nedeni
olacaklardır.
 Seçilen hastane konusunda gerekli istatistikler ve memnuniyet ölçümleri “medikal
network” organizasyonu içinde yer almalı ve ülkemizin bu potansiyeli medikal
turistlere açılarak bu hizmetleri almaları sağlanmalıdır.
Merkezi Koridor
Yürüyen Bantlar
Poliklinik Bekleme
Acil Servis Bekleme Alanı
Hasta Yatak Odası
Ana Giriş Bekleme Holü
Ameliyathane
Yataklı Servis Koridoru
Poliklinik Dış Bekleme
Acil Servis Gözlem Alanı
Merkezi Koridor-Danışma
Kafeterya
Modern Tıp Teknolojisi
Ameliyathaneler
Anjiyografi
Modern Tıp Teknolojisi
Tomoterapi
Gama Knife
Modern Tıp Teknolojisi
Robotik Cerrahi
Enerji Verimliliği
Isı Pompası
Güneş Panelleri
Enerji Verimliliği
Gri Su Sistemleri
Yeşil Çatı
Enerji Verimliliği
Kojenerasyon
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Download