T.B.M.M. B : 31 19.12.1997 O : 2 Sayın Bakan, 14 dakika süre

advertisement
T.B.M.M.
B : 31
19.12.1997
O:2
Sayın Bakan, 14 dakika süre veriyorum efendim.
DEVLET BAKANI HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın
Başkanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığıma bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının, 1998
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, Yüce Meclisimizde görüşülmesi dolayısıyla söz almış bulu­
nuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, din, millî ve manevî değerlerimizi oluşturan; ülkü, inanç ve kültür bağ­
larını kuvvetlendiren; akla, mantığa, insan haysiyetine hitap eden değişmez kurallarıyla, toplumda
birlik ve beraberliği sağlayan ve fertleri aynı değer hükümleri etrafında topİayan yüce bir kurum­
dur.
İslam dini, Barış, selamet ve esenlik anlamına gelen ve ana ilkesi tevhit olan ilahî bir mesaj­
dır; barışçıl ve evrenseldir; kardeşlik dinidir. İslamın öngördüğü kardeşlikte, ırk, renk, dil, sosyal
durum, makam ve mevki farklılığı ölçü değildir.
Tüm insanlığın arayıp durduğu sevgi, saygı, barış, kardeşlik, dayanışma, merhamat, adalet ve
güzel ahlak gibi prensipleri kapsayan bir din olan İslam, hurafe ve batıl inançlardan arındırılmış
olarak her türlü siyasî görüş ve düşünüşlere, dünyevî çıkar ve menfaatlara alet edilmeden anlatıl­
malı; etnik kökeni, mezhebi, siyasî düşüncesi ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımızı kucaklamalıdır.
Din hizmetlerinin, politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle, 3 Mart
1924 tarihinde çıkarılan 429 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş­
tur.
1982 Anayasasının 136 ncı maddesinde "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlı­
ğı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe da­
yanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir" hük­
mü yer almıştır.
Diyanet işleri Bakanlığı, özel kanunuyla verilen görevlerini, Anayasamızda çerçevesi çizilen
anlayış ve düşünce içinde yerine getirmekte, bütçe imkânlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir.
Dinimizin, birlik, beraberlik, fedakârlık ve yardımlaşma gibi yüce prensiplerini halkımıza benim­
setmek, İslamın güzel ahlak sistemi içinde vatandaşlarımızın mutlu olmalarını, insanî ve manevî
değerlere ve millî ülkülere bağlılıklarını sağlamak için, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ba­
şarılı, etkin ve yaygın bir hizmet sunmaktadır. •
Yurt içinde 72 500 cami, il ve ilçe müftülükleri, Kur'an kursları, hizmetiçi eğitim kurs ve se­
minerleri ve yayın hizmetleri ile din ve irşat hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığının bugün­
kü toplam personel sayısı 88 573'tür.
Yurttaşlarımızın yoğunlukta bulunduğu birçok yabancı ülkede de dış temsilcilikler aracılığıy­
la din ve irşat hizmetleri sunulmaktadır.
Türk cumhuriyetleriyle Kafkas ve Balkanlarda Türk ve Müslüman topluluklarının dinî ve kül­
türel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca, Japonya'dan Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya kadar, yurttaşlarımızın bulunduğu bir­
çok ülkede de dıştemsilciliklerimiz ve görevlilerimiz, hizmetlerini sürdürmektedirler.
Millî birlik ve beraberliğimizin teminatı olan yüce dinimizin, halkımıza doğru ve kaynağından
öğretilebilmesi, anlatılabilmesi için mevcut imkânlar seferber edilmektedir. Diyanet İşleri Başkan­
lığı, din konusunda toplumu aydınlatmak amacıyla, hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırma
_433_
Download