M. Meclisi B : 46 OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunun içindir

advertisement
M. Meclisi
B : 46
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunun içindir ki,
195Ö, siyasî bayatlınızın mühim bir hadisesidir. Bu
halik hareketiyle iktidara gelenler Devleti kendi ka­
falarına ve yabancılardan kopyc edilmiş formüllere
göre değil - buraya dikkat ediniz - büyük kitlelerin
isteklerini yerine getirmek ve onların gerçek ihtiyaç­
larına eğilmek suretiyle idare etme yolunu tutmuş­
lardır. Adalet Parti felsefesini ve sizin niye iktidar
olamadığınız gerçeğini burada göreceksiniz, biraz
dikkatli dinleyin. Bu şekilde, yabancı taklitçiliğinden
ve ithaî inalı düşünce ve görüş sistemlerinden değil,
doğrudan doğruya milletin iç yapısında meydaaa
gelen gelişmelerin ve memleket gerçeklerinin yarat­
tığı zaruretlerden ve ihtiyaçlardan kuvvet ve ilham
alan, yeni ve tamamiyle millî bir siyaset ve deflet
felsefesi meydana gelmiştir.
Kssa zamanda milletin büyük
çoğunluğundan,
samimî bir inanç haline gelen bu felsefe, belli züm­
reler ve güçlere değü, - dikkat buyurun, belli zümre­
lere ve güçlere değil - toptan, milletin iradesine da­
yanmakta ve onun ihtiyaç ve özlemlerine cevap ver­
meyi yegâne görev saymış bulunmaktadır. Memleke­
timizi toptan kalkındırmayı, mlüetimizi yoksulluk­
tan, çaresizlikten, bilgisizlikten kurtarmayı mukad­
des bir gaye, gönülleri tutuşturan bir dava haline
getiren bu felsefeye Adalet Partisi ne katmıştır? Ada­
let Partisi, millî, tarihî ve manevî değerlerimize say­
gılı yapısıyla, bunlara sahip çıkmayı, karakterinin te­
mel unsurlarından biri olarak ortaya koyarak ve
fabrika bacalarından barajlara kadar vatan sathını
eserierEe donatma, tabiî kaynaklarımızı milletimizin
emrine sokma aşk ve heyecanıyîe dopdolu iiıh siste­
miyle, milliyetçi, maneviyatçı, memleketçi ve hamle­
ci bîr karakter kazandırmıştır. Bu siyasî felsefenin
tabana ve millete maî olmuş olmasının en bariz de­
lili, hürriyet ve demokrasi mücadelesi bayrağını açan
Demokrat Partinin bir darbe ile tarihe maîedilimesinden ve yöneticilerinin en ağır ve en zorba şiddet ve
tedhiş metotları
kullanılarak tasfiye
edilmesinden
sonra başsız ve teşkilâtsız kalmış; fakat her türlü kalı­
ra rağmen mukaddes davaya inançlarını kaybetme­
miş olan vatandaşlarımızın, en elim şartlar içinde,
kendi içlerinden yeni yöneticiler, yeni liderler kad­
rosu yaratarak 1961 11 Subatmda Adalet Parlisini
meydana getirmiş olması ve bu partinin gittikçe in­
kişaf ederek ve devamlı surette kendisini yenileye­
rek, 1965'te tek basma iktidara getirilmiş olmasında
aramak lâzımdır.
MiSîet bünyesinde itibar gören bu felsefe, Adalet
Partisinin kişiliğinde, ümitsizliği, bezginliği ve çekin— 93
16 . 2 . 1977
O : 3
genliği ortadan kaldırmış; ekonomik istikrarı teinin
ederek, büyük kalkınma hamlelerine girmiş; eserlere
Demokrat Parti devrine nazaran çok daha yüksek
seviyede, çok hızlı bir tempo ile eserler katarak ruh­
lara yeni bir şevk ve cesaret aşılamış; böylece, mem­
leketimizde demokrasinin ve millî iradenin yeniden
jş?erl;k kazanmasına yol açmıştır.
Milletimizin büyük ekseriyetle teveccüh göster­
diği bir siyasî iktidarın ve serbest oylarıyla seçtiği
Parlamentosunun 1960'ta nasıl bir akıbetle karşı­
laştığını görmesinden sonra ve çeşitîli iftiralarla her
türlü baskıya ve zulme uğrayarak, «Kuyruklar» di­
ye talîkir edilmesinden sonra, Adalet Partisi, Dev­
letin en yüksek makamlarını işgal edenlerden, gözü
dönmüş sokak partizanlarına varıncaya kadar çeşitli
çevrelerin, şantaja, hakarete, fiilî tecavüze varan türMi saldırısına karşı durarak mücadelesini sürdürıı:üş, yok edilmek istenen millî iradeyi yeniden ayağa
kaldırıp hâkim kılmış, ıstıraplarla, acılarla, fedakâr­
lıklar, medenî ve siyasî kahramanlıklarla dolu bir
mücadeüc vermiş, zafere böylece ulaşmıştır.
Bunları dinleyin ki, kiminle mücadele ettiğinizi,
hangi ruh haîetiyîc karşı karşıya
bulunduğunuzu,
bilhassa genç arkadaşlarım, bizim yakın siyasî haya­
tımızı iyi bilemeyen arkadaşlarım iyi değerlendirmek
imkânını bulsunlar.
Adalet Partisi, bugün de hâlâ, millî iradeyi hâ­
kim kısmanın, memleketi demokratik hürriyet için­
de topyekûn kalkındırmanın, millî vahdet ve bü­
tünlüğü korumanın kavgasını yapmaktadır. Bunu dü­
ne nazaran daha bü yük bir azimle, daha sağlam bir
imanla ve sarsılmaz bir cesaretle yürütmek mecbu­
riyetindedir. Çünkü, bugün memleketimiz içindeki
millî hâkimiyetin muayyen zümrelere mi, yoksa top­
yekûn millete mi ait olduğu mücadelesini de aşan,
kökten rejimi değiştirmeye yeltenen unsurların da,
cereyanların da memleketimizde var oMuğunu ve
maalesef tehlike arz ettiğini görmek ve kabul etmek
lâzımdır.
Adalet Partisinin millî hâkimiyet davasına ver­
diği en büyük hizmetlerden biri, 12 Mart hâdisesin­
den sonra, millet tarafından seçilmiş Parlamentoya
dayanan hürriyetçi demokrasiyi ikinci defa kurtar­
mış olmasıdır. Adaüet Partisi, 12 Mart'ta ve onu ta­
kip eden dönemde sükûnet ve metanetini muhafa­
za etmesini bilerek ve büyük fedakârlıklara çekinme­
den katlanarak ve hatta memleket ve millet için hiç­
bir katkısı ve kusuru olmadığı halde birçok sıkıntı­
ların faturasını bizzat ödeyerek yürüttüğü akıllı ve ba-
Download