0. Senatosu B : 21 yapmadan bu hareketlerin önlenmesi

advertisement
0. Senatosu
B : 21
yapmadan bu hareketlerin önlenmesi gerekirdi.
Cidden bu hareketler Adalet Partisi siyasî ikti­
darının kusurundan doğmuş idiyse, Adalet Par­
tisi siyasî iktidarı görevi bıraktıktan sonra, Sı­
kıyönetimin ilânına, TRT'nin kanununda özerk­
lik anlayışındaki değişikliğe, dernek ve gazete­
lerin kapatılması tedbirine başvurulmaz. Anaya­
sa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler ve Savcılar
Kurulu kanunlarında yeniden değişikliğe gidil­
mez, memur sendikaları kaldırılmaz, bâzı par­
tilerin kapatılmasına lüzum hâsıl olmazdı.
Geçen 22 aylık tatbikat göstermiştir ki,
şiddet hareketleri Adalet Partisi siyasî iktida­
rını sadece demokratik bir iktidar olduğu için
zor duruma düşürmek, böylece rejimi değiştir­
mek gayesine matuftur. Nitekim, bu hareketle­
rin elebaşıları maksatlarının siyasî iktidardan
ziyade rejimi değiştirmek olduğunu açıkça ifa­
de etmişler ve hâlâ da etmekteler. Görülüyor
ki, bu hareketleri mâsun bulanlar, teşvik ve hi­
maye edenler büyük vebal altındadır.
Sayın senatörler, geçen 22 ay içerisinde alı­
nan tedbirler göstermiştir ki, 1961 Anayasasına
göre hükümetlerin yetkisi yoktur, sadece göre­
vi vardır. Bu dönem içinde kurulan partilerüsfü Hükümetler, Devlet bünyesindeki idarecilere
karşı tutumları hariç, ne müracaat ettikleri kuv­
vet bakımından, ne de t afcibettikleri yol bakı­
mından Adalet Partisi siyasî iktidarından fark­
lı bir tutum içinde olmamışlar, aslında olamaz­
lar da: ama 19-61 Anayasasının çizdiği çerçeve dı­
şına çıkılarak hüıkümdariar gibi hareket etmeyişi­
miz. rahatça bizim kusurumuz sayılmıştır. Biz,
(> yılı aşan iktidar dönemimizde hükümetlerin
kâfi miktarda yetki ile mücehhez olmadığını,
takdir hakkı bulunmadığını birçok defa bütün
detayları ile ortaya koyduk. Bundan maksat
ve muradımız Devlet gücünün doğru bir şekil­
de harekete geçirilmesini, ahenksizlik içinde
çalışan Devlet organlarının ahenksiz çalışmadan
kurtarılması ve müessir bir şekilde işleyebilme­
si idi; yani, Devleti teşkil eden ünite ve organ­
la rm görev ve yetkileri bir şekilde belirli olsun.
iler organ kendi yerini muhafaza edip, her or­
gan kendi yetkisini kullanarak Devletin hiyerarşıik zinciri içinde kendi görevini ifa etsin.
13u düşüncemiz aslında Anayasa emridir. Bu
düşüncemiz maalesef bâzı çevrelerce
kendi
maksatları istikametinde aleyhimize, propagan-
30 . 1 . 1973
0:2
da vesilesi yapılarak Devlet idaresinde görevli
organ ve kurumları Adalet Partisi aleyhine kış­
kırttılar, kâfi derecede de bu haksız davranış­
lar muvaffak oldu? Bu muvaffakiyetin sahiple­
rine bu hareketlerinin bugün ne sağladığını bi­
lemiyoruz; ama maalesef memleket hesabına
çok zararlı olduğu bir acı gerçek olarak karşı­
mızda durmaktadır.
Sayın senatörler, görülüyor ki, o yıllarda
yetkisizlikten ve. kanunların
yetersizliğinden
söz etmemiz Hükümetin Devlet idaresindeki ro­
lünü ve sorumluluğunu hafife almadığını, baş­
kalarının hadiselere yanlış teşhis
koyduğunu
millî bütünlüğün parçalanması. Devletin çöker­
tilmesi ve bir iç savaşa doğru gidilmesi gibi çok
vahim neticeleri önleme hususundaki ciddî, sa­
mimî ve vatanperverliğin
gerçek sonucu idi.
Bu itibarla Adalet Partisi siyasî iktidarı
memlekette siyasî, iktisadî ve sosyal istikrarı
sağlamanın, huzur ve güveni korumanın ilk
vazifesi olduğunun idraki içinde olmuş, huzur
ve güven hissedarlarına da siyasî iktidar kadar
bu ciddî meselede, müşterek mesuliyetleri ol­
duğunu hatırlatarak, göreve davetle meselenin
ciddiyetini ortaya koymuştur.
Bizim bu kadar çırpınmamızın sebebi, ger­
çek niyetleri Devletin ve rejimin temellerini
tahrip ve millî bütünlüğümüzü
parçalamak,
sosyal ve etnik sınıflar yaratmayı hedef alan­
larla. bu niyetlere yem olanlar o tarihlerde elele verip memlekette büyük ve içinden çıkılmaz
sıkıntıları yaratabilmek için büyük, geniş ardı
arası kesilmeyen direnmeler. protestolar, mi­
tingler. işyerinde oturmalar, işi gevşetmeler,
toprak
işgalleri, işyeri işgalleri,
grevler,
'binlerce - onbinlerce kişilik gösteri yürüyüşleri
üniversite anfilerin.de çeşitli tahrikleri hazırla­
ma formları, üniversite duvarlarına yazılan ko­
münist hezeyanlar, kanlı pazar uydurmaları,
Beyazıt Kulesine Ayyıklızlı Bayrak yerine kızıl
paçavra çekilmesi, üniversiteler ve yurtlarında
silâhlı çarpışma olayları. -Bu hareketlerin Dev­
let Radyo ve Televizyonunda istedikleri şekilde
tezgâhlanaraik ilânı. 100 milyonlarca değerdeki
Devlet müesseselerinin ateşe verilmesi. İG Hazi­
ran İstanbul olayları ile ihtilâl teşebbüsü, adam
kaçırmalar, fidye almalar, banka soymalar, dün­
yaca malûm, kızıl El - Fetih Teşkilâtında staj
görmeler, ele geçen •milyonlarca mermi ve çe-
Download