37 — 603

advertisement
& : 37
4,4 .1961
0:1
mi boyunca iki meclis sistemi bu tasarı ile ilk
Fakat biraz evvel söylediğim gibi bu ulvî
defa kabul edilecektir. Bununla beraber yakın
bir hassasiyet ifadesidir.- Gene karar Yüksek
tarihimizde böyle bir sistem mevcuttu. Fakat
Meelisinizind.ii'.
i'ou sistem muvaffak bir imtihandan geçmiş sa­
Laiklik meselesine. gelince; biz lâiklik
yılamaz. Zaten o zamanın ikinci meclisi seçime
prensibini Tüı!k devriminin koruyucu prensip­
lerinin en önemlisi ve dem'ofcratik bir zaruret . istinadetraiyordu, mansup bir organ olarak
ortaya çıkmıştı. Biz biı sistemi niçin bir yenilik
saymışızdır. İkinci maddemizde bu prensibe
olarak
kabul ettik? Her şeyden evvel umusî ef­
yer verdik. Ve bunda kesin bir davranışa sa
kârın
benimsediği
bir mesele olduğunu nazara
hibolmayı da uygun bulduk. Lâiklik bizim
aldık. Hattâ bir arkadaşımız bu Anayasayı mil­
millî geleneklerimize göre incelenmiştir. Lâik­
let yazmıştır dediği zaman umumî efkârın üze­
lik 'her şeyden evvel Devlet idaresini, din mü­
rinde durduğu meseleleri belirtmek istemiştir.
essesesinin taassubunun sultasından kurtar­
Biz böyle bir ihtiyacın umumî efkârda belirdiğini
maktır. Bu sebeple (biz lâikliği, her şeyden ev­
ve Türk Anayasa sistemi içinde faydalı bir rol
vel biraz önce arz ettiğim gibi, Devletin hura­
oynıyaeağı noktasından hareket ettik. Bu, siyasî
feler karşısında cephe almasını sağlamaik ve
iktidarın. Meclis plânında vâki olabilecek inhiraf­
hurafelere dayanan çevrelerin sosyal ve siyasî
larını durdıırucu, bu yönden faydalı bir orıgân ola­
hayatımızı vesayet altına almalarını önlemek
rak ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda bu kanun­
anlamında kabul ej^tlk. "Bu devrimci bir yoldur.
ların
tekâmülünde daha büyük fayda sağlıyacak
Ve Türk devriminin çizdiği bu yolu takibetbir organdır, böyle bir ihtiyacın mahsulüdür.
meriin ıhayatî (bir 'değeri ve önemi ve tarihî se­
Parlmentcr sistem kabul edildiğine mutedil kuv­
bepleri vardır. Bu bakımdan sosyal hayatimizi
vetler ayrımı kabul edildiğine göre ikinci Meclise
beşerî esaslara göre düzenlemekle görevli olan
böyle bir sistem içinde gerçek yerinin verilmesi
Devlete bir görev yükledik ve kontrol hakkı
lüzumu
duyulmuştur. Gerçekten dünyada 'bireok
tanıdık. Tasarının 19 ucu maddesindeki hü­
devletlerin, hemen hemen dünya Anayasaları­
kümler bıı görüşün (mahsulüdür. Ek 1 nci mad­
nın yarısından fazlasında ikinci Meclis kabul
demizde de lâikliğin devrimci bir esas olarak
edilmektedir. Fakat İkinci Meclisin hepinizin
korunması gayesini güttük.
malûmu olduğu üzere en müessir, büyük ve kü­
Arkadaşlarımız, genel .olarak tasarıdaki egeçük devletler arasında muvazene unsuru olmaları
'menlik, hâkimiyet ve siyasî iktidar ayırımını
bakımından en fazla gerçeklere cevap verdiği
tasvibettiklerini burada ifade buyurdular. Ka­
sistem
federal devletlerdir. Tek hâkimiyetti basit
naatimizce bu millî bir gerçeğin ifadesidir.
devlet
şeklinde, (üııiter şekle) geçildiği zaman,
Kendisine karşı ihtilâl hakkı kullanılmış olan
o
zaman
görüyoruz ki, bu meclisler birinci Mec­
eski iktidar,. daima bu ayırımı gözden uzak
lisle
ayın
ve eşit yetkilere sahibolnmyorlar. Bir­
bulundurmuş ve bir çoğunluğun her şeye kadir
az evvel işaret ettiğim gibi danya üzerinde
olduğunu iddia edecek kadar Anayasa sistemi­
elliyi aşan Anayasa, ikinci Meclisi s kabul etmiş­
ni ifsadedebilmiştir. Bu bakımdan, modern
tir. Fakat fonksiyonları, yetkileri birinci 'Mec­
prensiplere dayanarak,biz diyoruz ki, bundan
lislere
nazaran çok daha dundur, hattâ büyük
sonra, millî hâkimiyet ile Hükümet organları­
bir
kısmı
da ist işar îdiir. Şu halde biz, dünyanın
nın kullandıkları siyasî iktidar aynı şey de­
en yetkisiz meclisini değil, sistemin icaplarına
ğildir. iler ikisi de aynı kaynaktan doğmak­
uyan
bir organın kuruluşunu düzenlenmeye ça­
la beraber siyasî iktidarlarla millî hâkimiyet
lıştık.
arasından şümul bakımından, şartlar bakı­
mından ve birçok hususlar bakımından farklar
mevcuttur.
Arkadaşlarımız devletin yapısı konusunda,
hususiyle yasama yetkisi ve icra organı üze­
rinde dunmuşlardır. Bilhassa yasama plânında,
Cumhuriyet Meclisi adı ile tasanda yer almış
olan İkinci Meclis üzerinde durdular. Arkadaş­
lar, hepinizin malûmudur ki, Cumhuriyet reji-
Bir arkadaşımız ikinci Meclisin korparatif
bir seçimle teşekkül etmesinde fayda gördük
dediler. Korporatif sistem demokratik ihtiyaç­
lara tam mânasiyle cevap veren bir sistem olarak
gözükmemektedir. Bir kere yer yüzünde iki
meclisli 'korporatif sistemin kabul edildiği mem­
leketler bugün yalnız Portekiz ve Yugoslavya'­
dır. Bu husus hakkında maddelerin müzakere-
— 603 —
Download