ALTINCI KISIM Siyasî Partilerin Kapanması Kapanma Karan

advertisement
— 16 —
ALTINCI KISIM
Siyasî Partilerin Kapanması
Kapanma Karan
Madde 110. — Siyasî partilerin kendi kendilerini kapatmaları konusunda karar verme yetkisi yalnız bü­
yük kongrelerine aittir. Bu kararın gizli oyla alınması ve karar alma yeter sayısının parti tüzüğünde belirti­
len toplanma yeter sayısının salt çoğunluğunu teşkil etmesi şarttır.
Büyük kongresince bir partinin kapatılmasına karar verilirse; bu karar derhal kapanan parti genel başkan­
lığı tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisli, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve içişleri Ba­
kanlığına bildirilir ve ayrıca yine aynı genel başkanlık tarafından Resmî Gazete'de yayımlanır.
Siyasî partilerin tüzelkişiliği, büyük kongrenin, kapanmasına karar verdiği tarihte son bulmuş olur.
Madde 111. — Büyük kongresince, 110 uncu maddede belirlenmiş esaslar göz önünde tutularak kapatıl­
masına karar verilen bir siyasî partinin malları, yine büyük kongre toplanma yeter sayısının salt çoğunluğu­
nun alacağı bir karar ile, bir diğer siyasî partiye; ya da, büyük kongre başka bir parti ile birleşmek için
bu kararı almışsa birleşeceği partiye devredilebilir. Bu esaslara uyulmadığı durumlarda ve aksi hallerde siya­
sî partinin malları Hazineye intikal eder.
Kapanma kararının uygulanması, kararı veren büyük kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurulu eliy­
le, Hükümetin gözetim ve denetimi altında yapılır.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılması için hakkında dâva açılmış bir siyasî parti, bu dâva sonuçlan­
madan önce kapanma kararı aldığı takdirde, açılmış dâva sonuçlanıncaya kadar mallarını hiçbir gerçek ve
tüzelkişiye devredemez.
Kapanımıa kararımı veren foüyülk kongre, bu maddenıkı fbiriınoi fıkrasında belirtilen şartları göz önünde
tutarak, parti malarının tasfiye kurulunca, kapanma tarihimden başlayarak üç >aıy içinde kurulacak bîr par­
tiye devredilmesine de karar vere'biılir. Büyük kangrenim kararında belirlenen siyasî parti ıbu süre içinde ku­
rulmazsa ikapaman parltinıin bütün mıaları için birimoi fılkra hükümleri uygulamış
YEDİNCİ KISIM
Ceza Hükümleri
Madde 112. — a) Cumhuriyet
geleri vermeyen parti sorumluları;
Başsavcılığınca tutulacak, siyasî pasta sıicilari için istenen 'blilgfi ve böl­
b) 76 mcı madde hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları;
c) 77 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen1 parti sorumluları ile aynı madde
gereğince istemen ıblg)ileri kasten vermeyen parti sorumlulıarı;
Hakkımda ayrı ayrı ceza müeyyideleri gdtiritaıiş ve,
Tekerrürü halinde bu cezaların yan nispette artırılarak hükmedlilmesii kabul edilmiştir.
Madde 113. — Ön seçimlerle ilgili olarak kanunda yer alan ceza hükümleri mahfuz kalmak şartıyla; si­
yasî partfi kongrelerinin seçimleri ve kararları içim yapılan oylamalarla, her (kademedeki her çeşit parti gö­
revlileri ile yedeklerinin seçimi içim yapılan oylamalara ve bu oylamalarım sayım ve dökümüne hile karıştı­
ranlar içim ceza hükümleri getirilmiştik^
Madde 114. — 61 İmci ımaddede yazılı1 defter ve kayitlan tutmayanlar;
Kasten tutmayanlar, tahrif ve yokedenier veya gizleyenler baikkımda;:
Verilecek ceza hükümleri gö^erimişlk'..
Madde 115. — 38 inci maddede yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları;
Her kademedeki her çeşit parti görevlileri ile yedeklerinim seçiımi içim yapılacak toplantılarım güm ve
yerlerimi, kongre veya toplantıdan yedi güm önce en büyük mülkiye amirliğime bildirmeyen parti sorumlu­
ları;
Millî Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 562)
Download