T.B.M.M. B : 91 . • 14 . 4 . 1993 O : 1 Böyle bir haksızlığa meydan

advertisement
T.B.M.M.
B : 91
. • 14 . 4 . 1993
O:1
Böyle bir haksızlığa meydan vermeyelim.
Hepinize saygılar sunarım (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu.
. _
Gruplar adına başka konuşmak isteyen?.. Yok.
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır.
Şahısları adına ilk konuşmacı, Sayın Muharrem Şemsek'tir.
Buyurun Sayın Şemsek.
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de­
ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili düşüncelerimi arz etmek
üzere söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum.
Değerli arkadaşlar, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 19 uncu Dönem Meclisi ola­
rak, en mühim görevlerinden birini yapmak üzere toplanmış durumdadır. Bu konuda, gerçek­
ten, siyasî partilerimizin belli bir seviyeyi, belli bir anlayışı da mutlaka tutturmaları lazımdır.
Zira, kamuoyunda bu konuda ciddî şekilde oluşmuş olan havanın, Türkiye Büyük Millet Mec­
lisine olan güveni zedeleyecek şekilde geriye tepmesine, Yüce Meclisimiz fırsat vermemelidir.
Ancak, bu konuda belli zorlukların olduğu da ortadadır.
Görüşülmekte olan 133 üncü madde, yıllardır Türkiye'de en çok tartışılan bir meseleyi
gündeme getirmiştir.
özellikle siyasî partilerimiz, iktidar oldukları zaman farklı, muhalefet oldukları zaman
da farklı olmak üzere, 133 üncü maddenin neticesi meydana gelen olaylardan rahatsız olmuş­
lardır. Radyo ve televizyon yayınlarının tarafsız olmadığı, her hangi bir siyasî partinin güdü­
müne girdiği, borazanı olduğu şeklinde yoğun münakaşalar yaşanmıştır. Bu bakımdan, dü­
zenlenmekte olan 133 üncü madde değişikliğiyle ilgili olarak siyasî partilerimiz mutlaka bir
uzlaşma zemini bulmalıdırlar.
Anayasa değişikliğinde esas, toplumsal uzlaşmanın sağlanması, millî mutabakatın sağlan­
masıdır. Bu olmadığı takdirde, bu konudaki tartışmaların -burada sayı bakımından karar alın­
mış olsa bile- bitmesi mümkün değildir. Onun için, hazırlanmış olan bu metin, devletin menfaatlarıyla, kişilerin menfaatlarını ve toplumun menfaatlarını uzlaştıracak şekilde, demokrasi
kurallarına aykırı olmayacak şekilde, millî menfaatlarımızı, millî ahlakımızı, kültürümüzü ve
değer anlayışlarımızı koruyacak şekilde, mutlaka uzlaşılarak çıkartılmalıdır.
Teklifle ilgili düşünce sistemi bakımından, memnuniyet verici bir gelişme söz konusudur.
Teklif, her ne kadar, siyasî partilerimiz arasında anlaşmadan, uzlaşılmadan getirilmiş olsa da,
öncelikle, ortaya koyduğu sistem bakımından faydalıdır.
Kanun teklifinin, değişiklik teklifinin, kurulmasını öngördüğü radyo ve televizyon üst ku­
rulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesi, sistem bakımından, millet irade­
sine olan saygının oturulması bakımından fevkalade faydalıdır. Ancak, bu kurulun oluşma şekli
itibariyle, bunun kabul görmesi mümkün değildir.
Burada büyük bir haksızlık ve demokrasi kurallarına aykırılık söz konusudur. Bu bakım­
dan da, teklif kendi içinde çelişmektedir. Bir tarafta demokrasiden bahsedilmekte, çoğulcu­
luktan bahsedilmekte, hemen alt paragrafta, radyo ve televizyon üst kurulunun oluşturulma­
sıyla ilgili getirilen mekanizmada, bunlara tam tersi bir uygulama ortaya konmaktadır. Bura­
da, sadece Başkanlık Divanında temsil edilen siyasî partilerin radyo ve televizyon üst kuruluna
aday gösterebileceği şeklinde bir hüküm getirilmek suretiyle, çoğulculukla bağdaşmayan, de­
mokrasiyle bağdaşmayan ve adaletle bağdaşmayan bir müeyyide getirilmektedir.
— 158 —
Download