ata yatırım ortaklığı a.ş. atayo

advertisement
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ATAYO
Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1)
Bağımsız Denetim'den
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
1. Kasa
2. Bankalar
3. Diğer Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
4. Diğer Menkul Kıymetler
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-)
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E. Stoklar
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı Mamüller
3. Ara Mamüller
4. Mamüller
5. Emtia
6. Diğer Stoklar
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
8. Verilen Sipariş Avansları
F. Diğer Dönen Varlıklar
II DURAN VARLIKLAR
II.
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C. Finansal Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)
3. İştirakler
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
6. Bağlı Ortaklıklar
7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
3. Binalar
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
6. Döşeme ve Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
10. Verilen Sipariş Avansları
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
2. Haklar
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5. Verilen Avanslar
F. Diğer Duran Varlıklar
Geçmiş
31.12.2003
2,340,903
526
0
89
437
2,279,205
995,878
0
1,283,327
0
0
61,172
0
0
0
61,172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geçmiş
31.12.2002
1,707,665
70
0
0
70
1,706,467
1,388,665
0
317,802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AKTİF TOPLAMI
2,340,903
1,707,665
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)
I. KISA VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Ödenecek Giderler
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler
6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
8. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Vergi Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Çıkarılmış Tahviller
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
4. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2 Borç Senetleri
2.
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
6. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
III. ÖZ SERMAYE
A. Sermaye
B. Sermaye Taahhütleri (-)
C. Emisyon Primi
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
E. Yedekler
1. Yasal Yedekler
2. Statü Yedekleri
3. Özel Yedekler
4. Olağanüstü Yedek
5. Maliyet Artış Fonu
6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları
7. Geçmiş Yıl Karı
F. Net Dönem Karı
G. Dönem Zararı (-)
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1. ........... Yılı Zararı
2. ........... Yılı Zararı
PASİF TOPLAMI
ATAYO
Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1)
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
Geçmiş
31.12.2003
31.12.2002
15,809
11,664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,607
7,634
0
0
0
0
0
0
10,607
7,634
0
0
5,202
4,030
1
1
0
0
0
0
0
0
4,992
4,029
0
0
209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,187
6,715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,187
6,715
10,187
6,715
0
0
2,314,907
1,689,286
500,000
500,000
0
0
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0
1,189,265
1,326,580
174,992
174,992
0
0
0
0
1,014,273
1,151,588
0
0
0
0
0
0
625,621
0
0
(137,315)
0
0
0
0
0
0
2,340,903
1,707,665
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL)
A. Brüt Satışlar
1. Yurtiçi Satışlar
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Satışlar
B. Satışlardan İndirimler (-)
1. Satıştan İadeler (-)
2. Satış İskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
C. Net Satışlar
D. Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
E. Faaliyet Giderleri (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
H. Finansman Giderleri (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
FAALİYET KARI (ZARARI)
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
2 Önceki Dönem Gelir ve Karları
2.
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI (ZARARI)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
ATAYO
Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1)
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
Geçmiş
31.12.2003
31.12.2002
169,948,712
227,661,466
169,948,712
227,661,466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169,948,712
227,661,466
(169,058,340)
(227,050,381)
890,372
611,085
(337,342)
(407,497)
0
0
(168,829)
(199,807)
(168,513)
(207,690)
553,030
203,588
91,977
90,701
0
0
0
0
16,844
52,327
75,133
38,374
(19,386)
(431,604)
0
0
0
0
0
0
625,621
(137,315)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
625,621
(137,315)
0
0
625,621
(137,315)
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası)
1-
İşletmenin fiili faaliyet konusu : 20 Mart 1997 tarihinde İstanbul’da kurulan Şirket'in faaliyet konusu, menkul
kıymet portföy yönetimidir.
2-
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :
2003
Adı
Pay Oranı
(%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Halka Arz
3-
2002
Pay
Tutarı
50.100
49.225
Pay Oranı
(%)
250,500 TL
246,125 TL
50.100
49.225
Pay
Tutarı
250,500 TL
246,125 TL
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri
itibariyle ayrı ayrı) :
Hisse Senedi
Tertibi / Grubu
A
B
2003
2002
Pay Adedi
Pay Adedi
25,000,000
475,000,000
25,000,000
475,000,000
Yönetim Kurulu Üyeleri Seçiminde
Oy Hakkı (Pay Başına)
10,000
1
4-
Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : 5,000,000 TL (2002 - 5,000,000 TL).
5-
Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Yoktur (2002 - Yoktur).
6-
Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Yoktur (2002 – Yoktur).
7-
Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yoktur (2002 – Yoktur).
8-
Cari dönemde duran varlık hareketleri : Yoktur.
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : Yoktur.
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : Yoktur.
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları :Yoktur.
- Varlık maliyetlerinde (+) : Yoktur.
- Birikmiş amortismanlarda (-) : Yoktur.
d)Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi:
Yoktur.
9-
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Yoktur (2002 – Yoktur).
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası)
10- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi :
2003
Alacaklar
Ticari
Ticari Olmayan
Ticari
1) Ortaklar
2) Bağlı Ortaklık
3) İştirakler
61,172 TL
-
-
10,816 TL
-
2002
Alacaklar
Ticari
Ticari Olmayan
Ticari
1) Ortaklar
2) Bağlı Ortaklık
3) İştirakler
-
-
Borçlar
Ticari Olmayan
1 TL
-
Borçlar
Ticari Olmayan
7,634 TL
-
1 TL
-
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle ticari alacaklar hisse senedi alım satım işlemlerinden dolayı takas süresi içinde
oluşan net alacak tutarından, ticari borçlar ise yatırım danışmanlığı ücretinden oluşmaktadır.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle ticari borçlar, yatırım danışmanlığı ücreti ile tahvil borsa payı ücretlerinden
oluşmaktadır.
11- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri,
bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu
değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek
muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri :
Uygulanan Muhasebe İlkeleri
İlişikteki mali tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) XI-1 numaralı tebliğinde belirlenmiş ve aşağıda
belli başlıları özetlenmiş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıştır. SPK, 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren
yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli olmak ve yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere,
28 Kasım 2001 tarihli ve 24597 sayılı Resmi Gazetede “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların
Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i yayımlamıştır. Şirket’in söz konusu Tebliğe göre
hazırlanan mali tabloları ayrıca yayımlanacaktır.
Menkul Kıymetler
Hisse senetleri, bilanço tarihinden önceki 5 işgünü içinde elde edilenler haricinde bilanço tarihinden önceki 5
işgünü boyunca oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden değerlenmiştir. Bilanço
gününden önceki 5 işgünü içinde elde edilen hisse senetleri ise elde etme maliyeti ve bilanço gününde oluşan
ağırlıklı ortalama fiyatın düşük olanı ile değerlenmiştir. Ters repo anlaşmaları çerçevesinde alınan devlet
tahvilleri işlemiş gün için yapılan faiz reeskontlarının maliyet değeri üzerine eklenmesi suretiyle değerlemeye
tabi tutulmuştur. Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları içerisinde yeralan hazine bonoları (2002 – devlet
tahvilleri) iç verim yöntemiyle (2002 – ihtiyatlılık gereği borsa rayiciyle) değerlenmiştir.
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası)
Yabancı Para Varlıklar
Dönem içerisinde tamamlanan yabancı para cinsinden işlemler, ilgili tarihlerdeki kurlarla Türk Lirası’na
çevrilerek hesaplara yansıtılmıştır. Bilanço hesaplarından yabancı para ile ifade edilen aktif kalemler, dönem
sonu T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları, kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Söz konusu yabancı para
cinsinden işlemlerin Türk Lirası’na çevrilmesi sonucu ortaya çıkan kur farkları, ilgili bilanço ve gelir / gider
kalemlerine yansıtılmıştır.
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı SPK'nun belirlediği çerçevede ve yürürlükte bulunan mevzuata göre ayrılmaktadır.
Diğer Bilanço Kalemleri
Esas olarak kayıtlı değerleri ile yansıtılmıştır.
12- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren
hususlara ilişkin bilgi : 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 1,485 TL'na yükseltilmiştir.
13- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi,
(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu
bölümde açıklanır.) : 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle, Şirket lehine ve aleyhine yürütülen herhangi bir dava,
şarta bağlı herhangi bir zarar veya kazanç yoktur (2002 – Yoktur).
14- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerindeki
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur (2002 – Yoktur).
15- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: Yoktur (2002– Yoktur).
16- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : Şirket portföyünde bulunan menkul kıymetler İMKB Takas ve
Saklama Bankası A.Ş.'nde saklamada olup, bu kuruluşun sigorta kapsamı içindedir.
17- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : Yoktur (2002 - Yoktur).
18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : Yoktur (2002 - Yoktur).
19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : Yoktur (2002 - Yoktur).
20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa
rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların
maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi :
2003
Maliyet Bedeli
Hisse Senetleri
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
Ters Repo (Devlet Tahvili)
(*)
(**)
926,663 TL
84,769 TL
1,196,000 TL
Borsa Rayici
995,878 TL
87,245 TL (**)
1,196,850 TL (*)
2002
Maliyet Bedeli
Borsa Rayici
1,746,763 TL
266,440 TL
52,000 TL
1,388,665 TL
265,740 TL
52,062 TL
Ters repo anlaşmaları çerçevesinde alınan devlet tahvillerinin borsa rayici, maliyet bedeli artı işlemiş gün
sayısı için yapılan faiz gelir reeskontlarını ifade etmektedir.
İç verim yöntemine göre defter değeri 86,477 TL’dir.
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası)
21- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı
ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Yoktur
(2002 - Yoktur).
22- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının
%20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : 31 Aralık 2003 tarihi
itibariyle diğer ticari alacaklar hisse senedi alım satım işlemlerinden dolayı takas süresi içinde oluşan net alacak
tutarından, diğer ticari borçlar ise yatırım danışmanlığı ücretinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle
diğer ticari borçlar, yatırım danışmanlığı ücreti ile tahvil borsa payı ücretlerinden oluşmaktadır.
23- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço
aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı
toplamları : Yoktur (2002 - Yoktur).
24- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve
bunların borçluları : Yoktur (2002 - Yoktur).
25- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu
tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : Yoktur (2002 - Yoktur).
26- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü ile
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz
konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem
karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp
hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu,
olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (2002 - Yoktur).
27- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları : Şirket'in iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamakla birlikte, menkul kıymet
portföyünden elde ettiği bedelsiz hisse senedi tutarı 93,715 TL'dır (2002 – 49,522 TL).
28- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : Yoktur (2002 - Yoktur).
29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Yoktur (2002 - Yoktur).
30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı
paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları :
Yabancı Para Cinsi
Bankalar
EURO
Yabancı Para
Tutarı
51
2003
Değerleme Kuru
TL
1,745,072
TL
Tutarı
89 TL
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle Şirket’in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve
borçları ile aktifte mevcut yabancı paraları yoktur.
31- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı : Yoktur (2002- Yoktur).
32- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı :
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası)
2003
2002
Genel Müdür Vek.
Muhasebe Müdürü
1
1
1
1
Toplam
2
2
33- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar :
a)
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, portföyünün en az %25’i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler
yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kurum kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
b)
SPK Hükümleri gereği Şirket tarafından hazırlanan Fon Akım, Nakit Akım, Satışların Maliyeti ve Kar
Dağıtım Tabloları sırasıyla Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek 4’te yer almaktadır. Bu tabloların hazırlanması
sorumluluğu Şirket yönetimindedir.
c)
SPK’nun 13 Kasım 2001 tarihli, Seri:IV No: 27 Tebliği çerçevesinde yatırım ortaklıklarının kar dağıtımı
hesaplanırken gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının (değerleme farklarının) dikkate alınmaması kuralı
getirilmiştir. Bu doğrultuda 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle hesaplanan ve dağıtıma tabi karın
belirlenmesinde indirim konusu yapılan gerçekleşmemiş sermaye kazançları 31 Aralık 2003 hesap
döneminde olağanüstü yedekler hesabına sınıflandırılmıştır.
d)
XI-20 Tebliğ hükümleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmuş mali tablolarda
bulunan net dönem kârından, XI-I Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolardaki net dönem karı
üzerinden Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken yedek akçelerin toplamının
düşülmesi suretiyle bulunan tutardan fazlası kar payı olarak dağıtılamaz. Enflasyona göre düzeltilmiş
mali tablolarda bulunan net dönem karının, diğer tablolardaki net dönem kârından daha az olması
durumunda, kar dağıtımı için daha az olan tutar esas alınır.
Ayrıca, SPK’nun 31 Aralık 2003 tarihli ve MSD-10/694-19161 sayılı yazısına istinaden XI-20 Tebliğ
hükümleri çerçevesinde mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve ‘Geçmiş
Yıl Zararları’ hesabında izlenen birikmiş zarar tutarlarının kar dağıtımında dikkate alınması gerekmekte,
söz konusu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise
sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktadır.
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası)
e)
SPK’nun 31 Aralık 2003 tarihli OFD/2111-019193 sayılı yazısı ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere, Seri:XI No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların
Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"i uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş mali
tablolar ya da Seri:XI No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”
uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolar esas alınarak
hesaplanan 2003 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, Seri:IV No:27 sayılı
"Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı
Dağıtımında Uyacakları Esaslar hakkında Tebliğ"in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan
dağıtılabilir karın en az %20’si oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmesine; bu dağıtımın şirketlerin
genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın %20’sinden aşağı
olmamak üzere temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek hisse senetlerinin bedelsiz
olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması
suretiyle gerçekleştirilebilmesine karar verilmiştir.
f)
İlişikte sunulan mali tablolarda cari dönem gösterimine uygunluk sağlaması amacıyla geçmiş yıl mali
tabloları üzerinde bazı sınıflandırma değişiklikleri yapılmıştır.
Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları :
Yoktur.
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası)
1-
Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : Yoktur (2002 - Yoktur).
a) Amortisman giderleri : Yoktur.
aa) Normal amortisman giderleri : Yoktur.
ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : Yoktur.
b) İtfa ve tükenme payları : Yoktur.
2-
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri :
Kıdem tazminatı karşılığı : 3,472 TL (2002 – 4,349 TL)
3-
Dönemin tüm finansman giderleri : Yoktur (2002 - Yoktur).
a) Üretim maliyetine verilenler : Yoktur.
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : Yoktur.
c) Doğrudan gider yazılanlar : Yoktur.
4-
Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar
içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Yoktur (2002 - Yoktur).
5-
Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar
ayrıca gösterilecektir.) : Dönem içindeki tüm menkul kıymet alış ve satış işlemlerine Ata Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.
6-
Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Şirket, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne 65,210
TL (2002 – 91,952 TL) tutarında menkul kıymet alım satım komisyonu, 90,112 TL (2002 – 96,948 TL)
tutarında yatırım danışmanlığı ücreti ödemiş ve 10,607 TL tutarında (2002 – 7,549 TL) yatırım danışmanlığı
ücreti tahakkuk ettirmiştir.
7-
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : Üst düzey yöneticilere ve
personele sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 69,586 TL'dır. (2002 – 72,564 TL).
8-
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Yoktur (2002 - Yoktur).
9-
Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama
maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi) : Menkul kıymetler için ağırlıklı ortalama
maliyet yöntemi uygulanmaktadır.
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : 31 Aralık 2003 ve 2002
tarihleri itibariyle menkul kıymetler İ.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de saklamada bulunmaktadır. Yıl
sonu mutabakatı yapılmıştır.
11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin
satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu
madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Yoktur (2002 - Yoktur).
12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : Yoktur (2002 - Yoktur).
13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Yoktur (2002 - Yoktur).
14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları:
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle, imtiyazlı ve adi hisse senedi başına düşen net kar binikiyüzellibir TL’dır.
2003
1000 TL Nominal Değerdeki
Hisse Senedi Başına Kar (TL)
:
Net Dönem Karı
Çıkarılmış (Ödenmiş Sermaye)
x 1000 = Binikiyüzellibir TL
Şirketin 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle net dönem zararı mevcuttur.
15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve
hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Yoktur (2002 - Yoktur).
16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet
satış miktarlarındaki değişmeler : Yoktur (2002 - Yoktur).
17- Diğer hesap kalemleri: 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunda diğer ibaresini
taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20’sini aşan kalemlere ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
2003
2002
Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar
Hisse senetleri değer artış karşılığı
Ters repo ve hazine bonosu gelir tahakkuku
Kur farkı gelirleri
Diğer
72,575 TL
2,558 TL
-
34,206 TL
4,168 TL
Toplam
75,133 TL
38,374 TL
Hisse senetleri değer düşüklüğü karşılığı
Kur farkı zararları
Diğer
3,360 TL
15,891 TL
135 TL
362,204 TL
68,698 TL
702 TL
Toplam
19,386 TL
431,604 TL
Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Ata Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve
aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Türkiye’de genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun
olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli
gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.
Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar, Ata Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2003
tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarını, bir
önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan SPK'nun Seri:XI No:1 sayılı tebliğinde belirlenmiş
muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Görüşümüzü şartlandırmadan aşağıdaki hususa dikkati çekmek isteriz;
SPK'nun, Seri: XI No: 20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i 28 Kasım 2001 tarihli ve 24597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak
2003 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık mali tablolar olan 31 Aralık 2003 tarihli mali tablolardan geçerli olmak
üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak, SPK'nun 27 Haziran 2003 tarihli ve 363 sayılı yazısı uyarınca Seri: XI
No:20’ye göre mali tablolarını hazırlayan şirketlerin ayrıca Seri:XI No:1 sayılı tebliğe göre de mali tablolarını
düzenlemesi ve yayımlaması gerekmektedir. İlişikte sunulan mali tablolar söz konusu yazıya istinaden
hazırlanmış ve SPK tarafından yayımlanan Türkiye’de genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına
uygun olarak denetlenmiştir. Şirket’in, Seri:XI No:20 sayılı tebliğe göre düzenlenecek konsolide olmayan mali
tabloları bağımsız denetimden geçirilmiş olarak ayrıca yayımlanacaktır.
Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International
Selim Elhadef, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
22 Mart 2004
İstanbul, Türkiye
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
31 ARALIK 2003 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLARA İLŞKİN BEYANI
Şirketin 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu şirket
denetim komitesi tarafından incelenmiş ve yönetim kurulunun onayına sunularak kabul edilmiş olup;
-Rapor önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir,
-Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tablolar ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgiler, ortaklığın
mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla;
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faruk IŞIK
Yön.Kur.Bşk.Vekili
Mehmet SAMİ
Yön.Kurulu Üyesi
Download