sermaye piyasası kurulu kurumsal yatırımcılar dairesi sermaye

advertisement
SERMAYE PĐYASASI KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR DAĐRESĐ
SERMAYE ARTIRIMI
SĐRKÜLER SETĐ
YATIRIM ORTAKLIĞI SĐRKÜLERĐ
ĐZAHNAME VE SĐRKÜLER HAZIRLAYAN YETKĐLĐLERĐN DĐKKATĐNE !
Đzahname ve sirkülerlerin hazırlanmasında şekil şartlarına aynen uyulması, önemi
açısından koyu renkli yazıların korunması şarttır.
EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN
ORTAKLARIN YENĐ PAY ALMALARINA ĐLĐŞKĐN SĐRKÜLER
ÇIKARILMIŞ
SERMAYEMĐZ
KARŞILANMAK
SURETĐYLE
ARTIRILMAKTADIR.
6.000.000.-YTL
NAKĐT
KARŞILIĞI,
3.000.000.-YTL'NDAN
9.000.000.-YTL'NA
ARTIRILAN SERMAYEYĐ TEMSĐL EDEN PAYLAR SERMAYE PĐYASASI
KURULU'NCA 16/04/2007 TARĐH VE .Y.O. 140/530 SAYI ĐLE KAYDA
ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ
KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ ANLAMINA
GELMEZ.
Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 24/04/2007 tarihinde Đstanbul
Ticaret Siciline tescil edilmiş (ve ……./…../……. tarih ve …… sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan edilmiş olup), ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
I. Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımına Đlişkin Bilgiler:
Ortaklarımızın artırılan 6.000.000.-YTL'lik sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki
paylardan % 200’ü oranında yeni pay, alma hakları vardır.
Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 02/05/2007 ile 15/05/2007
tarihleri arasında, 15 gün süre ile kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması
halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri, 1 YTL olup, 1 YTL'den satışa arzedilecektir.
a) Başvuru Şekli
2. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları:
b) Kaydileştirilmiş Paylara Đlişkin Esaslar .
i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni
pay tutarını Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube nezdindeki 2681 nolu Euro Menkul
Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. hesabına yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit
olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket’e tevdi edeceklerdir.
ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi
halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir.
ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni
pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
b) Başvuru Yerleri :
Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermaye artırımına ilişkin halka arz işlemlerinde aşağıda
belirtilen Merkez ve Şubeleri ile hizmet sunacaktır.
1
Merkez :
Yıldızposta cad. Dedeman Tic. Mrk. No : 52 Kat : 4 Esentepe / Đstanbul
Tel : 0212 354 07 00
Faks : 0212 356 20 76
Şube :
Ziya Gökalp Cad. No : 20 D : 2 ve 12 Kızılay / Ankara
Tel : 0312 435 54 86 Faks : 435 07 72
c) Payların Teslim Şekli :
Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
3. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
02/05/2007 – 15./05/2007
II. Mali Durum ile Đlgili Bilgiler
Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31.12.2006 tarihi itibariyle
Seri XI No : 25 Sayılı Tebliği Göre Hazırlanmış Bilanço
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası “YTL”)
31/12/2006
BĐLANÇO
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
- Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar (net)
Ticari Alacaklar (net)
Đlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Đlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
2
30/06/2006
3.109.827
2.077.555
2.899.253
501.653
979.516
41.950
0
0
0
10.806
2.252.452
121.420
0
0
0
23.728
6.678
0
0
0
0
0
1.368
5.310
0
0
8.053
0
0
0
0
0
1.563
6.490
0
0
3.116.505
2.907.306
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
Đlişkili Taraflara Borçlar (net)
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
Đlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri Đhraç Primleri
Hisse Senedi Đptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlık Değer Artışı
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olaganüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek Đştirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/(Zararı)
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)
3
38.511
0
0
0
0
32.745
0
0
0
3.137
0
2.629
41.031
0
0
0
0
30.583
5.574
0
0
2.499
0
2.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077.994
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.994
0
2.866.275
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(133.725)
0
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler
3.116.505
2.907.306
Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş 31.12.2006 tarihi itibariyle
Seri XI No : 25 Sayılı Tebliği Göre Hazırlanmış Gelir Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası “YTL”)
ESAS FAALĐYET GELĐRLERĐ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler/Faiz+Temettü+Kira (net)
BRUT ESAS FAALĐYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAALĐYET KARI/ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAALĐYET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
VERGĐ ÖNCESĐ KAR/ZARAR
Vergi Karşılığı
NET DÖNEM KARI/ZARARI
HĐSSE BAŞINA KAZANÇ
14.03-31.12.2006
14.03-30.06.2006
166.369.631
(166.060.621)
0
38.531.840
(38.490.137)
0
65.543
374.553
(293.422)
81.131
0
0
0
81.131
0
81.131
(3.137)
77.994
0,026
85.295
126.998
(258.224)
(131.226)
(131.2260
0
(131.226)
(2.499)
(133.725)
-0,0450
Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31.12.2006 tarihi itibariyle
Seri XI No : 25 Sayılı Tebliği Göre Hazırlanmış Nakit Akım Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası “YTL”)
14.03 – 31.12.2006
14.03-30.06.2006
A. ESAS FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)
Düzeltmeler :
Amortisman (+)
Menkul kıymet değer azalışları (+)
Faiz tahakkuku geliri (-)
Đşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki
faaliyet karı (+)
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki
artışlar (-)
Diğer dönen varlıklardaki artış (-)
Ticari borçlarda artış (+)
Diğer yükümlülüklerdeki artış (+)
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
4
81.131
131.226
2.060
8.815
(3.210)
684
88.796
(130.542)
(41.950)
(10.806)
32.745
2.629
71.414
0
0
145.148
36.157
50.763
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
71.414
50.763
(1.050.664)
(8.738)
(2.625.668)
(8.737)
0
39.601
25.942
85.295
(993.859)
(2.549.110)
3.000.000
0
0
0
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.077.555
501.653
B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN
KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI
Menkul kıymet alımı, alış tutarının neti (-)
Maddi varlık satın alımları (-)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit
girişleri (+)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net
nakit
C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN
KAYNAKLANAN NAKĐT AKIŞLARI
Sermaye artışı nedeniyle elde edilen nakit
girişleri (+)
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-)
Ödenen temettüler (-)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net
nakit
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen
net artış
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
mevcudu
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
mevcudu
0
2.077.555
501.653
Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31.12.2006 tarihi itibariyle
Seri XI No : 25 Sayılı Tebliği Göre Hazırlanmış Özkaynak Değişim Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası “YTL”)
Sermaye
Emisyon
Yasal
Olağanüstü
Primi
Yedekler
Yedekler
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Geçmiş
Yıllar
Kar /
(Zararı)
Net
Dönem
Kaı /
(Zararı)
Toplam
Özsermaye
14 Mart 2006 Kuruluş
3.000.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
Sermaye artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
Yasal yedeklere transfer
0
0
0
0
0
0
0
0
Olağanüstü yedekler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları
Transferler
Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
Net dönem karı
0
0
0
0
0
0
77.994
77.994
30 Eylül 2006 Bakiye
3.000.000
0
0
0
0
0
77.994
3.077.994
5
Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30.06.2006 tarihi itibariyle
Seri XI No : 25 Sayılı Tebliği Göre Hazırlanmış Özkaynak Değişim Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası “YTL”)
Sermaye
Emisyon
Yasal
Olağanüstü
Primi
Yedekler
Yedekler
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Geçmiş
Yıllar
Kar /
(Zararı)
Net
Dönem
Kaı /
(Zararı)
Toplam
Özsermaye
14 Mart 2006 Kuruluş
3.000.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
Sermaye artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
Yasal yedeklere transfer
0
0
0
0
0
0
0
0
Olağanüstü yedekler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları
Transferler
0
0
0
0
0
0
0
0
Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
Net dönem karı
0
0
0
0
0
0
(133.725)
(133.725)
30 Haziran 2006 Bakiye
3.000.000
0
0
0
0
0
(133.725)
2.866.275
5. Ortaklığın 30/03/2007 tarihi itibariyle Portföy Değeri ve Net Aktif Değeri Tablosu :
EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NĐN 30/03/2007 TARĐHLĐ PORTFÖY DEĞER TABLOSU :
Menkul Kıymet Sektör
HISSE SENEDI
KIMYA, PETROL, PLASTĐK
BAGFS
PTOFS
Nominal
Değer
Toplam Alış
Maliyeti
Toplam Rayic
Deger
Grup(%) Genel(%)
198.569,42
922.513,64
868.268,40
100
27,03
6.600,00
58.200,00
56.820,00
6,54
1,77
600
22.950,00
20.400,00
2,35
0,64
6.000,00
35.250,00
36.420,00
4,19
1,13
20.618,70
94.681,56
95.906,19
11,05
2,99
CIMSA
1.618,00
17.839,00
16.293,26
1,88
0,51
TRKCM
19.000,70
76.842,56
79.612,93
9,17
2,48
9.000,00
97.600,00
87.560,00
10,08
2,73
ARCLK
8.000,00
85.300,00
75.440,00
8,69
2,35
FROTO
1.000,00
12.300,00
12.120,00
1,4
0,38
ULAŞTIRMA
3.000,00
21.300,00
17.280,00
1,99
0,54
UCAK
3.000,00
21.300,00
17.280,00
1,99
0,54
0,82
5,64
5,78
0
0
TAŞ, TOPRAK
METAL EŞYA, MAKĐNA
ĐLETĐŞĐM
TCELL
0,82
5,64
5,78
0
0
BANKALAR
48.709,31
201.407,19
203.195,05
23,4
6,33
ISCTR
13.300,00
88.592,50
89.908,00
10,35
2,8
VAKBN
17.000,00
58.820,00
58.820,00
6,77
1,83
1.909,30
6.935,28
5.957,03
0,69
0,19
YKBNK
16.500,01
47.059,41
48.510,02
5,59
1,51
SĐGORTA
25.000,33
73.900,89
73.000,97
8,41
2,27
ANSGR
HOLDĐNG VE YATIRIM
ŞĐRKET.
25.000,33
73.900,89
73.000,97
8,41
2,27
85.640,26
375.418,35
334.500,41
38,53
10,41
VAKBNY
6
ALARK
10.000,00
35.400,00
33.800,00
3,89
1,05
DOHOL
37.640,26
120.950,00
87.325,41
10,06
2,72
KCHOL
7.500,00
47.625,00
47.175,00
5,43
1,47
SAHOL
13.000,00
75.443,35
73.450,00
8,46
2,29
SISE
17.500,00
96.000,00
92.750,00
10,68
2,89
100.000,00
76.437,00
77.823,00
100
2,42
DEVLET TAHVILI
100.000,00
76.437,00
77.823,00
100
2,42
TRT130808T17
100.000,00
76.437,00
77.823,00
100
2,42
2.382.390,00
2.261.000,00
2.265.639,98
100
70,54
O/N TERS REPO
792.045,00
761.000,00
761.000,00
100
23,69
TRT170210T15
713.045,00
686.000,00
686.000,00
90,14
21,36
BORCLANMA SENETLERI
DIGER
TRT180810T18
VADELI TERS REPO
TRT120111T10
TRT170210T15
TOPLAM
79.000,00
75.000,00
75.000,00
9,86
2,34
1.590.345,00
1.500.000,00
1.504.639,98
100
46,85
527.060,00
500.000,00
500.488,44
33,26
15,58
1.063.285,00
1.000.000,00
1.004.151,54
66,74
31,27
2.680.959,42
3.259.950,64
3.211.731,38
100
100
TUTARI(TL)
GRUP(%)
TOPLAM(%)
3.211.731,40
0
98,81
B- HAZIR DEGERLER
21.388,95
0
0,66
C- ALACAKLAR
49.912,21
0
1,54
A- FON PORTFOY DEGERI
D- DIGER VARLIKLAR
7.256,10
0
0,22
-39.741,02
0
-1,22
FON TOPLAM DEĞERĐ
3.250.547,64
0
100
TOPLAM PAY SAYISI
3.000.000,00
0
0
1,083516
0
0
E- BORÇLAR
PAY DEGER
III. Diğer Hususlar :
1. Şirketin ortağı ve portföy yöneticisi olan Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 23.06.2006 tarihli ve 28/781 sayılı kararı çerçevesinde Kurulumuz
Seri:V, No:46 sayılı Tebliği’nin 58. maddesinin,
(g) bendinde yer alan “Aracı kurumlar, müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakit
üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir
tasarrufta bulunamazlar.”
- (h) bendinde yer alan “Aracı kurumlar, herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları
kişilerin, mutad müşteri aracı kurum ilişkisi dışında imkanlarından yararlanmak
suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamazlar.”
hükümlerine aykırılık nedeniyle uyarılmıştır
-
2. Şirketin ortağı ve portföy yöneticisi olan Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
yetkilileri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.12.2006 tarihli ve 52/1486 kararı çerçevesinde,
sermayenin azaltılması sonucunu doğurabilecek iş ve işlemlerden kaçınılması gerektiği konusunda
uyarılmıştır.
7
Download