ÖN SÖZ - Nobel Akademik Yayıncılık

advertisement
ÖN SÖZ
Çeşitli fakültelerde (özellikle İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinde) verilen kamu maliyesini “Devlet ve ona bağlı kurum ve kuruluşların toplumsal ve
sosyal faydaya yönelik kamu ihtiyaçlarından doğan kamu hizmetlerini sağlamak
üzere gelir elde etmesi, harcamalarda bulunması, borçlanmaya gidilmesi vb.
mali olayları inceleyen bilim dalı” olarak ifade edebiliriz.
Kamu ihtiyaçlarını karşılamak üzere devlet ve diğer kamu tüzel kuruluşlarının iktisadi değerler elde etmesi ve bunları kamu hizmetleri için harcaması
olarak tanımlanan mali olaylar; kamu gelirleri, kamu harcamaları, kamu borçlanması, kamuya ait mülk ve teşebbüslerin idaresi, fon uygulamaları ve mali
sorunların çözümü vb. şekilde sayılabilir.
Kitabımız giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Girişte maliye biliminin
tanımı, konusu ve özel ekonomi – kamu ekonomisi ayrımı yapılmaktadır.
Birinci bölümde mali olayların iktisadi, hukuki, siyasi ve iktisadi kalkınma, sosyo- psikolojik ve idari yönleri ve etkileri anlatılmaktadır.
İkinci bölümde kamu harcamalarının finansmanı dikkate alınıp, kamu gelirlerinin tanımı, çeşitleri, idari ve bilimsel tasnifi incelenmektedir.
Üçüncü bölüm vergi teorisi ana başlığı altında verginin tanımı ve tarihçesi,
geçmişten günümüze vergiye bakış açıları, verginin temelleri, verginin şartları,
vergilerin tasnifi, vergileme ilkeleri, Türk vergi sistemi, vergi ödeme gücü,
vergi kaçakçılığı, vergi yansıması, vergi yükü ve vergi ile ilgili diğer hususları
kapsamaktadır.
Dördüncü bölümde kamu harcamaları; çeşitleri, artış nedenleri, tasnifi, iktisadi yönü ve tercih sorunları ortaya konulmaktadır.
Beşinci bölümde kamu borçları; borçların tanımı ve önemi, tasnifi, kamu
borcunun kısa tarihi, klasik ve keynesyen bakış açıları, kamu borçlarının sakıncaları, borç kriterleri ve diğer hususlar anlatılmaktadır.
Altıncı bölümde kamu bütçesinin tanımı, bütçe hakkı, bütçenin fonksiyonları, bütçenin prensipleri (ilkeleri), Türkiye bütçe sistemi ve bütçe süreci Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ışığında detaylandırılmaktadır.
v
Son bölüm olan yedinci bölümde maliye politikasının tanım ve önemi, maliye politikasının iktisadi istikrarı sağlamak, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek, adil bir gelir dağılımını sağlamak amaçları, maliye politikasının vergi,
harcama, borçlanma ve bütçe politikası araçları, uygulanan maliye politikalarının değerlendirilmesi, klasik maliye politikasının temel varsayımları, klasik
bütçenin temel ilkeleri, keynesyen maliye politikasının varsayımları ve klasik
düşünce ile keynesyen düşüncenin karşılaştırmalı temel görüşlerine yer verilmektedir.
Çeşitli sınavlarda (KPSS, müfettişlikler, uzmanlık sınavları, mali müşavirlik
vs. sınavlarında) maliye grubu (kamu maliyesi, vergi hukuku, maliye politikası)
alanında önemli bir yere sahip kamu maliyesi dersine yönelik kitabımızın otuz
yıla yakın verilen derslerin birikimi olarak oluştuğunu belirterek, yayınını üstlenen Nobel Akademik Yayıncılık çalışanlarına ve özellikle Erdal Tarkan Kara,
Kahraman Boğaz ve Sevgi Pınar Özen’e teşekkür ediyor, öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum.
Van - 23/04/2015
Doç. Dr. Engin ÖNER
vi
Download