Zamanaşımı müddetinin hesabında, tebliğ tarihi yerine

advertisement
— 40
Zamanaşımı müddetinin hesabında, tebliğ
tarihi yerine:
1. Posta ile yapılan tebligatta, - mektup
geri gelse bile - tarh vesikasının postaya tevdi
edildiği;
2. tlân yolu ile yapılan tebligatta, ilânın
yapıldığı
tarih esas tutulur.
Verginin affı:
MADDE 104. — Yangın, deprem, sel ve
su basması gibi afetler yüzünden varlıklarının
mühim bir kısmını kaybeden mükelleflerin afe­
tin vukuu tarihinde mevcut vergi borçları ve
vergi cezaları Maliye Bakanı tarafından, idari
tahkikat ile tesbit edilen zarar derecesine göre,
tamamen veya kısmen terkin edilebilir.
lardır :
1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin
asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi
veya alınmasıdır.
2. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergi­
ye tâbi olmıyan veya vergiden muaf bulunan
kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır.
3. Mevzuda hata: Açık olarak vergiye tâ­
bi bulunraıyan veya vergiden istisna edilmiş
olan madde veya kıymetler üzerinden vergi hesaplanmasıdır.
4. Vergilendirme veya muafiyet devresin­
de hata: Aradan verginin taallûk ettiği vergi­
lendirme devresinin yanlış gösterilmesi veya
müddet itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış
olmasıdır.
Hataların meydana çıkarılması:
Üçüncü Bölüm
Vergi hatalarım düzeltme
Vergi hatası:
MADDE 105. — Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapı­
lan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya ek­
sik vergi istenmesi veya alınmasıdır.
Hesap hataları:
MADDE 106. — Hesap hataları şunlardır:
1. Matrah hataları: Beyanname, tahak­
kuk fişi, ihbarname, karar vesaire gibi vergi­
lendirme ile alâkalı vesikalarda matraha ait
rakamların ve tenzilâtların eksik veya fazla
gösterilmiş veya hesaplanmış, olmasıdır.
2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet
ve tarifelerinin yanlış tatbik edilmesi, vergi­
lendirme ile ilgili vesikalarda verginin eksik
veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olma­
sıdır ;
o. Verginin mükerrer olması: Aynı Vergi
Kanununun tatbikmda, muayyen bir vergilen­
dirme devresi çin aynı matrah üzerinden bir
defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.
Tarholunan verginin taksitle ödenmesi verginin
bir defadan fazla alındığını ifade etmez.
Vergilendirme hataları:
MADDE 107, — Vergilendirme hataları şun­
MADDE 108. — Vergi hataları şu yollarla
meydana çıkarılabilir:
1. ilgili memurun hatayı bulması veya gör­
mesi ile;
2. Üst memurların yaptıkları tetkikler ne­
ticesinde hatanın görülmesi ile;
3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıka­
rılması ile;
4. Hatanın hesap tetkiki sırasında meydana
çıkarılması ile;
5. Mükellefin müracatı ile.
Düzeltme yetkisi:
MADDE 109. — Vergi hatalarının düzeltil­
mesine, ilgili vergi dairesinin âmiri karar
verir.
Vergi hataları düzeltme fişine müsteniden
düzeltilir ve hata tahakkuk eden bir vergide
mükellef aleyhine yapılmışsa, fazla vergi aynı
fişe müsteniden terkin olunur.
Düzeltme fişinin bir nüshası ihbarname yeri­
ne mükellefe tebliğ edilir.
Resen düzeltme:
MADDE 110. — idarece tereddüt edilmiyen
açık ve mutlak vergi hataları resen düzeltilir.
Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin
düzeltmiye itiraz etmek hakları mahfuzdur. -
( S. Sayısı : 175 )
Download