Kamu maliyesi bütünleme soruları

advertisement
KAMU MALİYESİ BÜTÜNLEME SINAVI
1. Kişisel gelir dağılımını ölçmek için kullanılan katsayı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gini katsayısı
b. Laffer katsayısı
c. Deflatör katsayısı
d. Lorenz katsayısı
e. Gelir katsayısı
12/ 2 Aşağıdakilerden hangisi vergi yükünün arttırılması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan değildir
a)Tasarrufların artması
b)Vergi kaçakçılığının ver vergiden kaçınmanın artması
c)Üretken faaliyetlilerin artması
d)Yatırımların azalması
e)Çalışma gayretinin azalması
3. Kamu harcamalarının fonksiyonel ayrımını aşağıdakilerden hangisi vermektedir?
Lütfen birini seçin:
a. Gerçek harcama, transfer harcaması
b. Ekonomik, sosyal, genel hizmetler
c. Personel, cari, beşeri
d) cari,yatirim,transfer
e. Verimli ve verimsiz harcamaları
4. kamu kesimi büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)kamu gelirleri/kamu harcamaları
b)Kamu Harcamaları/GSMH
c)kamu borçları/GSMH
d)kamu gelirleri/ kamu borçları
e)kamu bocları/kamu harcamaları
10/ 5 Faydalanma ilkesinin kullanılmasının temel nedeni
-Kaynak dağılımını sağlamak
13/ 6 Devletin vergi sisteminde muafiyet, istisna ve indirimler ile vazgeçtiği gelir
- Vergi harcaması
11/ 7 Vergi kanunlarında kendileri için vergi borcu doğmasına rağmen kişilerin vergi dışı bırakılması
- Vergi muafiyeti
11/ 8 Miktar esasına göre hesaplanan matrah
- spesifik
9/ 9 Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vergi sisteminin özelliklerinden değildir
- idari ve tahsil masrafları yüksek olmalı
13/ 10 vergiye karşı toplumsal tepki
- vergi grevi
11. Yapılacak olan giderlerle gerçekleştirilmesi öngörülen amaçlara yönelik hizmetler dikkate alınarak yapılan
kamu harcama sınıflandırması aşağıdakilerden hngisidir?
a) Ekonomik
b) İktisadi
c) İdari
d) İşlevsel
e) Finansman
8/ 12 harçların özellikleri arasında yer almaz
- karşılıksızdır
12/ 13 Toplumun asgari düzeyde ihtiyaçlarını gidermeye yetecek, yaşamını devam ettirmesine yardımcı
olacak, asgari düzeyin üzerindeki kalan kısım finansal gücün göstergesi ve toplumun vergilendirilebilir
kapasitesini ifade eden;
- Vergi Kapasitesi
14. Kamu üretim mekanizmasının işleyişinde kararlar nasıl alınır?
Lütfen birini seçin:
a. Piyasa fiyatı
b. Bütçe
c. Piyasa mekanizması
d. Fiyat mekanizması
e. Siyasi karar mekanizması
15. Paretooptimalitesi nedir?
a) Mevcut kaynaklarla daha fazla üretim yapmaktır
b) Ekonomideki kaynakları yeniden dağıtarak, hiç kimsenin refahını azaltmadan en az bir kişinin bile refahını
arttırmanın mümkün olmadığı durumdur
c) Kaynakların israf edilmesi durumunda yeni iş alanları yaratarak kaynak dağılımının sağlanmasıdır
d) Yeni bir kaynak tahsisi ile bir kimsenin durumunu kötüleştirmeden, diğerinin durumunun iyileştirilmesidir.
e) Ekonominin kendi kendisine dengeye gelmesidir.
16. Fizyokratların kurucuları arasında sayılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Lütfen birini seçin:
a. J. Mayner Keynes
b. David Ricardo
c. Thomas Aquinas
d. Adam Smith
e. F. Quesnay
13/ 17 Vergilendirme yetkisine sahip idari birimlerin vergi politikalarının diğer idari birimler üzerinde meydana
getirdiği etkiler
- Vergi rekabeti
18. Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin konuları arasında yer almaz?
a) Kamu harcamalarının tespiti
b) Kamusal mal ve hizmetlerin üretilmesi
c) Kamu gelirlerinin tahsil edilmesi
d) Bireysel ihtiyaçların belirlenmesi
e) Kamu kesimi üretim ve hizmet birimlerinin oluşturulması
11/ 19 Verginin üzerine konulduğu ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı olarak verginin kaynağını oluşturan
iktisadi unsur
- Verginin konusu
10/ 20 Faydalanma ilkesine göre alınması mümkündür?
- A) Katma değer vergisi B) Çevre temizlik vergisi C) Kurumlar vergisi D) Gelir Vergisi E) Veraset ve İntikal
vergisi ?
Download