Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Maliye Politikası Bölüm/Program

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Bölüm/Program/ABD:
Maliye Politikası
İktisat
Kredi:
Yıl-Dönem:
Ders Kodu: Ders Düzeyi:
Seçmeli/Zorunlu:
Öğretim Dili:
5
2012-2013/Güz
İKT
Lisans
Seçmeli
Türkçe
Saatler/Kredi:
Öğretim Eleman(lar)ı:
Doç. Dr. Derya YAYMAN ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 Yrd.
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
Ders Amaçları: Dersin amacı maliye politikasının ekonomik kalkınma süreci içindeki önemini belirlemek, ekonomik
sorunlara maliye politikası araçları ile çözüm bulmaya çalışmaktır.
Ders İçeriği:
VI. Hafta
Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar: Klasik Yaklaşım, Keynesyen Yaklaşım,
Monetarist Yaklaşım, Yeni Klasik Makro İktisat, Arz Ekonomisi Yaklaşımı, Post Keynesyen
Yaklaşım
Maliye Politikası: Tanımlamalar: Maliye Politikasının Amaçları, Araçları, Etkilerinin Ölçülmesi,
Sınırları.
Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Maliye Politikası İşlemlerinin Gelir
Düzeyi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Keynesyen Model
Kapalı Bir Ekonomide Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para Ve Maliye Politikasının
Nisbi Etkinliği
Açık Bir Ekonomide Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para Ve Maliye Politikasının
Nisbi Etkinliği
İstikrar Politikaları: İradi Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
VII. Hafta
Enflasyon ve Maliye Politikası: Nedeni, Seçenek Açıklamalar
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm 1
X. Hafta
Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm 2
XI. Hafta
XIV. Hafta
Stagflasyon ve Maliye Politikası: Stagfasyona İlişkin Seçenek Açıklamalar, Stagflasyonla Nasıl
Mücadele Edilebilir?
Bütçe Açığı Sorunu: Bütçe Açığının Etkilerine İlişkin Tartışmalar, Keynesyen Yaklaşım, Neo
Klasik Yaklaşım, Ricardian Yaklaşım, Bütçe Açığı ve Enflasyon, Faiz Oranları Ödemeler
Dengesi İlişkisi
Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Ekonomik Kalkınmada Kamu
Kesiminin Önemi, Kamu Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma, Kamu Gelirleri Ve Ekonomik
Kalkınma.
Ekonomik Kalkınmada Vergileme Karşısında Borçlanma, Kalkınmanın Enflasyonist Finansmanı
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
XII. Hafta
XIII. Hafta
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Maliye politikası ile ilgili kavramsal çerçeveyi öğrenir ve Maliye politikasının etkinliğine ilişkin temel
tartışmaları değerlendirir.
2. Maliye politikasının temel makro politikalarla ilişkisini kavrar.
3. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının etkisini değerlendirir.
4. Ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede maliye politikası araçlarını tespit eder, uygulanabilecek politika
araçlarını kullanır.
5. Türkiye ve Dünyada uygulanan maliye politikaları hakkında bilgi sahibi olur ve yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Eren KARAOĞULLARI, Maliye Politikası, Agon Yayınevi, Ankara, Ocak, 2011.
Önerilen Kaynaklar:
Besim Bülent BALİ; Kurala Bağlı Maliye Politikaları ve AB Uygulamaları, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Abuzer PINAR, Maliye Politikası Teori ve Uygulama, 4. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
Sevim GÖRGÜN, Maliye Politikası Ders Notları, İstanbul Üniversitesi SBF, İstanbul, 1988.
Vural Fuat SAVAŞ, İktisadın Tarihi, 4. Bası, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000.
Bütçe Gerekçeleri.
Orta Vadeli Program.
Orta Vadeli Mali Plan.
Merkez Bankası Enflasyon Raporları.
Ön/Yan Koşulları:
Download