Slayt 1

advertisement
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
EĞİTİMİ
Baki KARAÇAY
23–27 Ocak 2017
ANTALYA
Gündem
• Programın Amacı
• Arkaplan, Gerekçelendirme
• Proje ve Proje Döngüsü Yönetimi Aşamaları
• Analiz ve Planlama Süreçleri (Mantıksal Çerçeve
Yaklaşımı)
• Faaliyetler ve Proje Kurgusu
• Bütçe Hazırlama Esasları
• Uygulama Süreci ve Yönetim Becerileri
• Proje Kalite Unsurları ve Sürdürülebilirlik
Bilgi Okur-Yazarlığı
•Bilgiyi bulma
•Bilgiyi değerlendirme
•Bilgiyi kullanma
•Bilgiyi iletebilme
•Bilgi üretme
Bilgi Okur-Yazarlığı
Bilgiye ne zaman ve nerede ihtiyaç
olduğunu bilmek, o bilgileri eldeki
sorunun çözümü için belirlemek, bulmak
değerlendirmek ve etkin bir biçimde
kullanabilmek
Bilgi Yetkinliği
• Kendi bilgi ihtiyaçlarını seçebilir, tanımlayabilir ve
ifade edebilir
• Gereken bilgiyi nerede ve nasıl bulacağını bilir
• Bilgiyi ve kaynağını nasıl tasdik edeceğini bilir
• Bilgiyi uygun bir biçimde kullanmayı bilir
• Bilgi kaynağını gösterme usulünü bilir
Bilgi Yetkinliği
• Gerçekten ne istediğimi/neye ihtiyaç duyduğumu biliyor
muyum?
• Birine bunun ne olduğunu söyleyebilir miyim?
• Nerede bulabilirim?
• En iyi kaynak nedir?
• Doğru mu? Geçerli mi? Taraflı mı?
• Nasıl bilirim?
• Bilgiyi, ihtiyaçlarımı karşılamak için nasıl kullanırım?
İçerikte Yeralan Konular
• Arkaplan, Gerekçelendirme
• Hibe, Eşfinansman
• Yararlandırıcı Kuruluş,
Yararlanıcı Kuruluş
• Proje Özeti veya Konsept Not
• Başvuru Formu, Ön Teklif
Formu
• Genel ve Özel Amaçlar
• İhtiyaç, Ortaklık, Strateji,
Çözüm, Risk analizleri
• Yürütme ekibi, Konsorsiyum,
İletişim, Koordinasyon
• Dış Uzman, Bağımsız
Değerlendirici
• Ortaklar, İştirakçiler, İlgi
Grupları, Sosyal İçerme
• İş planı, Faaliyet Planı,
Faaliyet Takvimi, Yol Haritası
• İçerik, Kurgu, Metodoloji
İçerikte Yeralan Konular
• Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı,
Göstergeler
• Hareketlilik, Etkinlik
• Bütçe (İnsan Kaynakları,
Seyahat, Ekipman ve
Malzeme, Diğer maliyetler,
Hizmetler)
• Harcama kuralları; İdari ve
Mali Kurallar, Program
Kuralları
• Görünürlük, Tanınırlık,
Bilinirlik
• Hedef kitle, Nihai Yararlanıcı
• Çıktı, Etki, Sonuç
• Yaygınlaştırma,
Sürdürülebilirlik,
Kıymetlendirme
• İzleme, Değerlendirme,
Raporlama
Arkaplan
Neden?
Tematik Öncelikler
• İnsan Hakları ve Demokrasinin
Geliştirilmesi ve Bütünleştirilmesi
• Demokratik vatandaşlık bilincinin
güçlendirilmesi
• Demokrasi, insan hakları, hukukun
üstünlüğü, çokseslilik, ifade
özgürlüğü
• Kadın Haklarının Korunması ve
Geliştirilmesi, Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele
• Kadına karşı şiddetin önlenmesi,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin
geliştirilmesi
• Engelli Kişilerin Toplumla
Bütünleşmesini Güçlendirme,
Engellilerin sosyal hayata
kazandırılması
• Okul öncesi eğitimin ve hayatboyu
öğrenmenin güçlendirilmesi
• Gençlerin toplumsal yaşama aktif
katılımı
• Tüketici Haklarının Korunması
• Çocuk Haklarının Korunmasını
Güçlendirme
• Çevrenin Korunması
• Sivil Toplum Örgütlerinin
güçlendirilmesi
Habermas ve Lacroix, Avrupalılaşma sürecinin tüm
kültürel aidiyetlerden ziyade evrensel, anayasalyasal çerçeveden üretilmiş ve Avrupa sathında
paylaşılan ilkelere dayanması gerektiğini iddia eder.
• Habermas’a göre:“… herkesin tek kimliğinin
olması şart değil; ulus kimliğinin yanında
supranational (ulusüstü), sivil değerlere dayalı
Avrupalılık kimliği de sürdürülebilir. Ortak
değerlerin güçlü olmamasına rağmen ortak bir
uygar kimlik yaratılabilir.”
•AB Türkiye’den kültürünü değiştirme ve
AB kültürel değerlerine benzetme
yönünde bir adaptasyon süreci talep
etmiyor. Aksine demokratik kurumsal
yapılanmasını ve o yapılanmasının arka
temelini oluşturan zihniyetini
dönüştürme yönünde bir adaptasyonu
üyelik için şart koşuyor.
Proje
Projeksiyon
"Gelecek, onu şimdiden öngörebilenlerindir."
Projenin Özellikleri
• Mekânı belli olmalıdır
• Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir
• Hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli her faaliyet ve
bu faaliyetlerin nasıl bir sıralama ile
gerçekleştirileceğinin ayrıntıları belirlenmiş olmalıdır
• Belirli kaynakları tüketmeli ve sonucunda belirli çıktıları
sağlamalıdır
• Unsurları anlamında tek ve özgün olmalıdır
• Sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı açıklanmış olmalıdır
• Varsayımları net ve kabul edilebilir olmalıdır
Projenin Faydaları
• Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir
• Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlar
• İzleme ve değerlendirmeye olanak sağlar
• Kaynak bulunmasına yardımcı olur
• Hedeflere ulaşılmasının önündeki risklere ve engellere
ilişkin bilgi sahibi olunmasını ve önlem alınabilmesine
olanak sağlar
• Fikrin anlatımını ve faaliyetlere katılımcılığı kolaylaştırır
• Sonuçların sürdürülebilirliğini artırır
PDY Aşamaları
Bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin
tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki tüm
aşamalar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fikrin belirlenmesi
Analiz edilmesi
Planlanması
Kaynak bulunması
Uygulanması
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
1. Aşama: Proje Fikrinin Belirlenmesi
Sorun olarak gördüğümüz, çözmeyi
düşündüğümüz ya da iyileştirmeyi
istediğimiz konular bizi proje hazırlamaya
doğru götürür.
2. Aşama: Analizlerin Yapılması
Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra, projenin amacı,
hedefleri, çıktıları ve uygulama adımlarının
tanımlanmasıdır. Bunu mümkün kılmak için bir ön
araştırma ve gerekli analizleri yapmak gerekmektedir.
1. Mevcut Durum Analizi
– Sorun Analizi
– Paydaş Analizi
2. Hedef Analizi
3. Strateji Analizi
3. Aşama: Proje Formülasyonu
Projenin tanımlanması sonucunda proje ile
ilgili tüm detayların ortaya çıkarılarak fon
kaynağı sağlayan kurum tarafından
değerlendirmeye alınabilmesi için teklif
metninin ve bütçesinin (başvuru belgelerinin)
hazır hale getirilmesidir. Bunun sonucunda
Yararlandırıcı Kurum proje için kaynak
sağlama kararını verecektir.
Proje Taslağının Oluşturulması
• İlgili proje teklifi çağrılarının takibi
• Teklif çağrısının kapsadığı kurumların bir araya
getirilmesi
• Proje ortak ve iştirakçilerinin (AB menşeli
ortaklar dahil) tespiti
• Proje metninin oluşturulması
• Proje bütçesinin oluşturulması
• Proje takviminin belirlenmesi
Projenin Sunumu
• Başvuru ve taahhüt formlarının doldurulması,
imzaya sunulması
• Proje teklifinin ilgili AB kurumuna teslimi
Proje Teklifleri Hazırlanırken Nelere
Dikkat Edilmelidir?
• Kılavuzlar dikkatli okunmalı
• Başvuru Formu istenildiği gibi doldurulmalı
• Teklifin yazımında anlaşılır bir dil kullanılarak
uzun cümlelerden kaçınılmalı, bol bol grafik,
diyagram, tablo kullanılmalı
• Projenizin hedefleri, olası sonuçları mümkünse
nicelik olarak ifade edilmeli
• Önceden yapılmış araştırma sonuçlarına yer
verilerek proje fikri desteklenmeli
Proje Teklifleri Hazırlanırken Nelere
Dikkat Edilmelidir?
• Proje ekibinizin özerkliği ve yarattığı sinerjiye vurgu
yapılmalı
• Bilim ve teknolojideki son durumla karşılaştırma
yapılarak projenizin yaratacağı katma değerin altı
çizilmeli
• Konsorsiyumun iç işleyişine dair kurallar belirlenerek
sözleşmeye dökülmeli
• Proje etkinlikleri ve sonuçları için kontrol, denetim ve
validasyon mekanizmaları oluşturulmalı
• Projede kullanılan kaynaklar ile giderler arasında
tutarlılık olmalı
4. Aşama: Onay ve Finansman
Proje için kaynak aktarımı onaylandıktan sonra bu
aşamada, fon kaynağı sağlayan kurum ve projeyi
yürütecek olan kurum arasında finansman
anlaşması yapılacaktır. Bu aşamada proje hedefleri
ve bütçe gözden geçirilebilir.
Destek Verilecek Proje Nasıl Seçilir?
• Proje teklifleri, Komisyona ulaştığında kayda geçirilerek kayıt numaraları
bildirilir;
• Komisyon, teklifleri format olarak ilk elemeden geçirir;
• Format ve kriterlere uygunluğu onaylanan teklifler teknik ve finansal olarak
incelenmek üzere “bağımsız uzmanlardan oluşan” bir kurula gönderilir;
• Bağımsız kurul, detaylı incelemesini yapar ve sonuçları Komisyona gönderir;
• Komisyon buradan kesin olarak desteklenecek projelerin listesini oluşturur;
• Desteklenmesine karar verilen projelerde Komisyon ile teklifi veren(ler)
arasında bir kontrat yapılır ve kontrata uygun ön ödeme yapılarak proje
hayata geçer;
• Desteklenmeyen projelerle ilgili karar, teklifi yapan gruba bir yazı ile
bildirilir.
5. Aşama: Projenin Yürütülmesi
Bu aşamada, finansman anlaşmasında (Hibe
Sözleşmesinde) taahhüt edilen işler, taahhüt edilen
süre içinde, tahsis edilmiş bütçe kullanılarak,
önceden belirlenmiş hedefler ve çıktıları elde
edecek şekilde uygulama adımlarına göre proje
yürütülür.
Projenin Yürütülmesi
• Proje yönetimi desteği
• Süreli raporlar ve proje değerlendirme notları
• Etki değerlendirme analizlerinin hazırlanmasına
destek
6. Aşama: İzleme ve Değerlendirme
• İzleme ve değerlendirme, proje ile değiştirmek
istediğimiz sorunu değiştirmekte nerede olduğumuzu
gösterir.
• Proje süresince belli aralıklarla ve proje sona
erdikten sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin
değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme ile ileride
yürütülecek işler için tavsiyeler ortaya çıkarılır,
aksaklıklar giderilir, iyileştirmeler yapılır ve
uygulamaların nasıl devam edeceğine karar verilir.
Projelerin Başarısızlık Nedenleri
• Mevcut durumun yetersiz analizi
• Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması
• Stratejik çerçevenin belirsizliği
• Risklerin yeterince dikkate alınmaması
• Kısa vadeli bakış açısı
• Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması
• Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama
• Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları
• Yetersiz proje dokümanları
Projede Başarı Kriterleri
• Kusursuz planlama
• Uyumlu ve heyecanlı bir proje ekibi
• Etkin çalışma planı ve görev dağılımı
• Yeterli organizasyon kapasitesi
• Proje paydaşlarının taahhüt edilen işbirliğine
sadık kalması
• Projenin gerçek ihtiyaçlara cevap vermesi
• Ve diğer faktörler...
Proje Konusu Belirleme
• Çevremizde sorun olarak gördüğümüz ve çözmeyi
düşündüğümüz olgular bizi proje hazırlamaya
doğru götürür.
Analiz Süreci
Mevcut durum, hedef ve izlenecek yol (strateji)
olmak üzere başlıca 3 temel alanda analiz yapılması
gerekir.
1. Mevcut Durum Analizi
– Sorun Analizi
– Paydaş Analizi
2. Hedef analizi
3. Strateji Analizi
PESTLE Analizi
SWOT Analizi
Bir organizasyonun strateji geliştirme
sürecinde içinde faaliyet gösterdiği
(veya göstermeyi planladığı) dış
çevrenin analiz edilmesine yarayan
tekniktir.
• Political
• Economical
• Social
• Technical
• Legal
• Environmental
İç ve dış durum değerlendirmesini
içeren ve yönetim açısından şu an ki
konumu ve önünü görebilme açılarından
büyük kolaylık sağlayan stratejik bir
yönetim uygulamasıdır.
• Strength (Güçlü yönler)
• Weakness (Zayıflıklar)
• Opportunity (Fırsatlar)
• Threat (Tehditler)
Dikkat!
• Faaliyet ya da hedeflerin belirlenmesiyle işe başlamak
hatadır
• Sorunun gerçek kaynaklarına ulaşılmalı ve sorunu somut
olarak yaşayanların durumu bilinmeli
• Sorunu çevreleyen mevcut durumun fotoğrafını çekip,
ilgilendiğiniz konuyla ilgili durumu ortaya koyarak analize
başlayabilirsiniz
• Yapılan analizlerin proje tasarımını ne şekilde
biçimlendirdiğini ortaya koymalısınız
Mantıksal Çerçeve
Yaklaşımı
Tarihçe
• 1960’ların sonunda USAID; ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın proje
planlama ve değerlendirme sistemini desteklemek için geliştirilmiştir
• 1980’lerden itibaren klasik fizibilite etütlerinin yerini, Mantıksal Çerçeve
Yaklaşımına dayalı özellikle katılımcılığı ön plana çıkaran ve atölye
çalışmalarıyla yürütülen proje planlama teknikleri almıştır
• Birçok çok taraflı veya ikili kalkınma ajansı tarafından proje planlama ve
yönetme aracı olarak kullanılmaktadır
• 1992’de AB Komisyonu tarafında PCM kabul edilmiştir
• Avrupa Komisyonu 1993’den beri bu yaklaşımı proje döngüsü yönetim sisteminin
bir parçası olarak kullanmaktadır
• Yaklaşımın temel analitik ilkeleri aynı kalmıştır
• Mantıksal çerçeve yaklaşımı ilkelerinin bilinmesi Avrupa Komisyonu
Hibelerinden yararlanmada ve projelerin tasarlanmasında önemli bir paya
sahiptir
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
•
•
•
•
Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı)
Projenin neyi başarmasının beklendiği (Göstergeler)
Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar)
Projenin başarısı için hangi dışsal faktörlerin önemli olduğu
(Varsayımlar)
• Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden
bulunacağı (Doğrulama Kaynakları)
• Projenin maliyetinin ne olacağı (Bütçe)
• Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların ya da şartların
gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar)
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları
• Paydaş (İlgili Taraflar) Analizi
• Sorun Analizi
• Hedef Analizi
• Strateji Analizi
• Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması
• Faaliyet Planının Hazırlanması
• Bütçenin Hazırlanması
Sorun Analizi
• Proje fikrinden yola çıkılarak ana sorun ve diğer
sorunlar ile sebep olduğu sonuçlar tespit edilir.
Burada sorunlar, ilgili tarafların üzerinde
uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılmalıdır.
Bu analiz için “sorun ağacı” isimli bir araç
kullanılır.
– Bu sorunun kaynağı ya da kaynakları nelerdir?
– Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi kuruldu mu?
Sorun Analizi Yöntemi
• Konu ile ilgili görülen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları
gelişigüzel sıralayın.
• Bu sorunlar arasından size göre en önemli olanı seçin.
• Tanımladığınız diğer sorunları neden-sonuç ilişkisi içinde seçtiğiniz
sorunla ilişkilendirin.
• Seçili sorunu ortaya çıkaran nedenleri aşağıya, sorunun yarattığı
sonuçları da yukarı yerleştirin.
• Şemada yer alan sorunların hepsi gerçek olmalı, hayali ya da
gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunlar olmamalıdır. Her
sorunun doğru şekilde ifade edilmiş olması önemlidir.
• Elde ettiğimiz şemaya, "Sorunlar Şeması" adını verelim.
Sorun ağacı nasıl düzenlenir?
Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi:
• Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla (beyin fırtınası)
• Neden-sonuç ilişkilerini kurmak için bir başlangıç
sorunu seç:
– Başlangıç sorununa doğrudan neden olan sorunları onun altına
yerleştirilir
– Başlangıç sorunun doğrudan sonucu olan sorunlar onun üstüne
yerleştirilir
– Arasında neden veya sonuç ilişkisi olmayan sorunlar aynı
seviyeye yerleştirilir
Hedef Analizi
Gelecekte olması istenen durumun
gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz
edilmesidir.
• Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir
• Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya
başarılması gerekenler yeniden ifade edilir
• Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya
ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır
• Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek “Hedef Ağacı”
oluşturulur.
S.M.A.R.T.
• Specific: Belirli
• Measurable: Ölçülebilir
• Achievable: Uygulanabilir, başarılabilir
• Relevant: İlgili, gerçekçi, amaca hizmet eden
• Time-bound: Zamanlaması olan, takvime bağlı
Paydaş Kimdir?
• Belirlenen problemleri çözmede
• Projeye ilişkin olarak arzu edilen sonuçlara
ulaşmada
• Çıkarı/rolü/sorumluluğu ve hatta kaybı olan tüm
kurum, grup veya kişiler...
Doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve
sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde
etkilenecek olan gruplar, kurumlar, işletmeler…
Yararlanıcılar kimlerdir?
Hedef Gruplar:
Projenin doğrudan
ve olumlu bir
biçimde etkilediği
sınırlı grup
Nihai Yararlanıcılar:
Proje hedefine
ulaşılması ile
gerçekleştirilen
etkiden uzun
dönemde
yararlananlar
Proje Ortakları
Proje Destekçileri
• Proje sahibi kurum yanında,
projenin ortak uygulayıcılarıdır.
• Proje faaliyetlerinde
sorumluluk ve yetkileri
paylaşırlar.
• Proje bütçesine aynî veya nakdî
katkı verebilirler.
• Projenin hibe bütçesinden,
üstlendiği faaliyetler karşılığı
pay alabilirler.
• Proje ortağı aynı zamanda
destekçidir.
• Proje ortaklık beyanı belgesi
veya ortaklık protokolü
geliştirir ve imzalarlar.
• Projenin belli faaliyetlerine
katılabilir ve destek
sağlayabilirler.
• Yönetim ve donörlere karşı
sorumlulukları sınırlıdır.
• Proje bütçesine aynî veya nakdî
katkı verebilirler.
• Projenin hibe bütçesinden pay
almazlar.
• Proje ilgi grubunun bir
parçasıdır, ancak proje ortağı
değildir.
• Proje destek mektubu hazırlar
ve imzalarlar.
Paydaş Analizi Niçin Yapılır?
• Şahısları, grupları, kuruluşları ve örgütleri
projeyle ilgilerine göre belirlemek,
• Bunların proje için önemli olan beklentilerini,
katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak
Altın Öğütler
• Projeye destek olabilecek, karşı duracak ve direnç gösterecek olası tarafları
belirlemedeki ihmaller, projenin başarısızlığını oluşturan sebeplerin başında
gelir.
• Kilit ilgi gruplarına (bazı projelerde devlet kurumları, bazı projelerde yerel
gruplar olabilir) özel dikkat ve özen göstermek gerekir. Bu hem onların desteğini
almak için, hem de proje planlanırken konunun her yönüyle ele alındığından
emin olmak için önemlidir.
• Projenin tüm ilgi gruplarının analiz edilmesi, ayrıca projenin olumlu sosyal
etkilerini artırmak, olumsuzlarını önlemek için de etkili olacaktır.
• Proje hazırlık aşamasında, proje ilgi gruplarının projeden beklentilerinin, bu ilgi
gruplarının sürece katılımlarının, katkılarının, karşı koymalarının iyi
değerlendirilmiş olması; projenin dışsal koşullarını iyi belirlemeyi, bunların bir
kısmını içselleştirmeyi getirir ve projenin uygulanabilirliğini artırır.
Altın Öğütler
• Örneğin bir Milli Park etrafında yaşayan insanları “yerel halk” gibi genel
bir ifadeyle tek bir ilgi grubu altında ifade etmek yeterli olmayabilir. Bir
köyde hayvancılık başlıca geçim kaynağı iken, bir diğerinde turizm
olabilir ve bu köylerde yaşayanların, Milli Park ile ilişkisi ve beklentileri
farklı olabilir. Ayrıca, köylerde kadınlar, projeden erkeklere göre farklı
olarak etkilenecek olabilirler. Bu durumda köy kadınlarını ayrıca bir grup
olarak analiz etmek ve sürece katmak önem kazanır.
• Proje fikriyle ilgili bütün ilgi grupları tanımlanamayabilir. Ancak, proje
hazırlıkları aşamasında bilgilendirildiklerinde kolayca destekleri
alınabilecek tarafların, ihmal sonucu projenin karşıtı veya
engelleyicisine dönüşebildikleri gözlenmiştir. Bu, kişilerin “dikkate
alınma” ihtiyacı ile ilgilidir ve bunu projenin lehine kullanmak başarıdır.
Paydaş Analizi Aşamaları
1. Aşama: İlgili tüm paydaşların (mevcut sorundan
etkilenebilecek olan veya projeyi etkileyebilecek
olan paydaşların tümünün) belirlenmesi
• Hedef gruplar
• İlgili resmi kuruluşlar
• Sivil toplum kuruluşları
• Çıkar grupları
• Bireyler
• Diğerleri
Paydaş Analizi Aşamaları
2. Aşama: Paydaşların sınıflandırılması
Paydaşlar, projenin kapsamına bağlı olarak
aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
• Genel (birincil, ikincil)
• Yararlanıcılar (doğrudan, dolaylı)
• Etkilenen (olumlu, olumsuz)
Paydaş Analizi Aşamaları
3. Aşama: Seçilen paydaşların ayrıntılı analizi.
Seçilen paydaşların daha ayrıntılı bir analizi için,
çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan biri
paydaş analiz tablosudur: Paydaşları analiz etmenin
bir yolu, onların bireysel özelliklerini ve bunların
projeye etkilerini (direniş veya destek gibi)
belirlemektir.
Paydaş Analiz Tablosu
Paydaşlar
Birincil Paydaşlar
İkincil Paydaşlar
Olumlu
Olumsuz
Hedef Grup
Karşıtlar
Yararlanıcılar
Destekleyen
Fon Sağlayan
Paydaş Analizi Aşamaları
4. Aşama: Önceliklerin belirlenmesi
• Proje için hangi hedeflerin benimseneceği (yani,
kimlerin çıkarlarına ve görüşlerine öncelik
verileceği) hakkında bir karar alınması,
• Farklı paydaşlar arasında bir uzlaşma sağlanması
Bazen “hiç kimsenin kendini gerçekten adamadığı”
bir uzlaşma yerine, kilit paydaşlara ağırlık vermek
gerekebilir.
Altın Öğütler
• Değiştirmek istediğiniz sorunu, en başta çok iyi
tanıyıp, tanımlamanız gerekiyor.
• Dikkat! Sorunu tanımlamadan, analizini
yapmadan projeye başlamak projenin
kitlenmesine yol açabilir.
Altın Öğütler
• Başkalarına ihtiyacınız var! Sorunları tek başına
ortadan kaldırmak kolay değil. O sorunu yaşayan
ve değiştirmek isteyen insanlarla birlikte hareket
etmek size güç verir. Ayrıca unutmayın ki sizi
rahatsız eden sorun başkalarının yaşam gerekçesi
olabilir. Bu nedenle sorunu ortadan kaldırmak
isterken başka gruplar için siz ve projeniz sorun
olabilirsiniz. Yani paydaş analizi çok önemli!
Başta önemsemediğiniz bir kişi dahi ilerde tüm
projeyi engelleyebilir.
Altın Öğütler
•Kendinize bir üst hedef belirleyin. Sonra da
ona ulaşmak için küçük küçük alt hedefler
(ya da proje hedefleri). Aktiviteler
(faaliyetler) hedef olamazlar! Konferans
düzenlemek bir hedef değil, aktivitedir.
Konferans ile ulaşmak istediğiniz şey, sizin
hedefiniz olmalı.
Altın Öğütler
•Paydaş analizine ek olarak projede farklı
gruplarla/kurumlarla işbirliği (ortak,
iştirakçi, eşbaşvuran) kurmanın yararlı
olabileceğini ciddi olarak düşünün!
•Diğer kurumlarla (Kamu, STK, yerel
yönetimler, özel sektör) işbirliği elinizi
güçlendirir.
Altın Öğütler
• Ortaklık yapmayı düşündüğünüz kurum ya da
grupları projenin planlama aşamasında sürece
katın! Projeyi birlikte hazırlayın!
• Yöneticiler düzeyinde bir ön bilgilendirme
toplantısı yaparak ortak kurumlara rol ve
sorumluluklarını anlatın, taahhütlerini alın! Proje
başladıktan sonra onlara gitmek doğru değil!
• Bütçeyi hazırlarken faaliyeti üstlenen ortağın
uzmanlığından ve fikirlerinden yararlanın!
Altın Öğütler
• Kendinizi tanıyın! Gücünüz, kapasiteniz ne kadar?
Yanınıza kimleri alabiliyorsunuz? Bu olanaklar ve
güçle sorunun ne kadarını değiştirebileceksiniz?
• Tüm sorunu çözebileceğinizi düşünüp projeyi
geniş tutmayın! Sorunun en altından başlayın.
Gerçekçi olsun ama üstesinden gelebileceğiniz
şekilde olsun. Hedeflerinizi de buna göre
belirleyin!
İyi bir mevcut durum
analizi bizi nereye
götürür?
Amacın Tanımlanması
Bu aşamada problemler ortadan
kaldırıldığında ortaya çıkacak durum
tanımlanır. Bu bağlamda amaçlar tespit edilir
ve amaçlar arasında öncelik sıralaması yapılır.
Amaçlarla, o amaçlara ulaşmada kullanılacak
araçlar arasında ilişki kurulması gerekir.
Böylelikle olumsuz mevcut durumun olumlu bir
sonuca dönüşmesinin resmi çizilmiş olur.
Strateji Analizi
Stratejinin Belirlenmesi
• Tanımlanan proje amacına, tasarlanan yöntemlerin
hepsiyle ulaşma olasılığı kimi zaman çok düşüktür.
Böylelikle uygulanacak yöntemler arasında bazı
tercihler yapılması gerekir. Bu aşamada proje
amacına ulaşmak için kullanılacak strateji ya da
stratejiler tespit edilir ve bunlar arasından en uygunu
seçilir. Stratejinin seçiminde paydaşların öncelikleri,
bütçenin durumu, stratejinin geçerliliği, başarı
olasılığı ve zaman sınırlaması etkilidir.
Strateji Analizi Nasıl Yapılır?
• Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir
• Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler
ortaya konur
• Bir veya birden fazla strateji seçilir
• Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik
durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi
olduğu konusunda değerlendirme yapılır
• Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler
• Maliyetler
• Farklı Paydaşların Bakış
Açıları
• Faydaların Zaman
Perspektifi
• Mevcut Kaynaklar
• Mevcut Potansiyel ve
Kapasiteler
• Politik Yapılabilirlik
• Verimlilik ve Etkinlik
• Sosyal Kabul Edilebilirlik
• Eşitsizliklerin (KadınErkek) Giderilmesine
Katkısı
• Diğer Projeleri
Tamamlayıcılık
• Aciliyet
Strateji Belirleme
• Sonuçların planlanması: Girdilere değil, sonuçlara
odaklanmalı
• Değişimin planlanması: Değişimin istenen yönde
olmasını sağlamalı
• Gerçekçi: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği
resmetmeli.
• Hesap verme sorumluluğuna dayanmalı
• Katılımcı bir yaklaşım olmalı
• Uzun vadeli bir yaklaşım: Günü kurtarmaya yönelik
olmamalı
Strateji Belirleme Süreci
• Misyon: Kurumun gerçekleştirmeye çalıştığı temel
amaç (Yasal düzenlemelerle verilmiş görev ve yetkiler
çerçevesinde ne yapıyoruz ve neye inanıyoruz
sorularına cevap verir, kurumun tüm hizmet ve
faaliyetleri kapsar)
• Vizyon: kurumun geleceğe yönelik resmi
• İlkeler: Vizyon ve misyonunun gerisinde yatan değer
ve inançların temeli (kararlara, seçimlere ve
stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder)
Strateji Belirlemede Misyon
•Kurumun var olma nedeni nedir?
•Kurum kimlere hizmet sunuyor?
•Kurum hangi ihtiyaçları karşılıyor?
•Kurumun yerine getirmek zorunda olduğu
yasal görevler nelerdir?
SWOT Analizi
• Bugün neredeyiz, hangi yoldan nereye gitmek istiyoruz?
İçsel durumu ve çevreleyen dışsal faktörleri analiz etmek
için kullanılan bir yöntem. Mevcut durumun, tüm yönleriyle,
iç ve dış dinamiklerin de göz önünde bulundurulmasıyla,
fotoğrafının çekilmesi.
1. Anlamayı ve algılamayı kolaylaştırır: İçsel ve dışsal
faktörler tüm yönleriyle gözetilmesini sağlar.
2. Karar almayı kolaylaştırır: Mevcut duruma göre ileriye
dönük adımların daha sağlıklı, gerçekçi ve etkin
atılmasını sağlar.
Kapasite Analizi
• Yeni bir işe veya projeye başlamadan önce
belirlenmesi gereken en önemli şeylerden biri
kapasitenin hesaplanması ve planlanmasıdır.
• Yönetici, kapasiteyi ele alırken aynı anda hem
eldeki mevcut kaynakları (teknoloji, iş gücü
miktarı, malzeme, donanım vb.) hem de sonuçta
üretilecek miktarları dikkate almak zorundadır.
Altın Öğütler
•Paraya göre proje yapmayın! O verilen
paranın verilme gerekçesi sizin
kurumunuzun prensipleriyle, amaçlarıyla,
misyonuyla uyuşuyor mu? O parayı aldıktan
sonra projeyi uygulayabilecek kapasiteniz
var mı?
Kapasite Nedir?
• Sözlük anlamı, alma ve yükleme kabiliyeti.
• Geniş anlamı ise, belirli bir zaman periyodu
içerisinde sistemin üretebildiği çıktı miktarı ya da
hizmet (üretim) yapabilme kabiliyeti olarak
tanımlanır.
• Belirli bir zaman periyodu için, gerekli çıktı (etki,
hizmet, değişim) miktarına oranla elde mevcut
olan üretim kaynakları miktarı kapasite terimini
nispi olarak ifade eder.
Kapasite (Kararları) Neleri Etkiler?
• Zamanında iş
• İstenilen standartta iş
• Etkin sonuç (sonuçtan memnuniyet)
• Esneklik
• Güvenilirlik
• Gelişim
Kapasite Kararlarını Etkileyen Faktörler
• Mevcut durum ve hedefin doğru tahmini
(belirlenmesi)
• Kullanılacak olan araçların miktarlarıyla birlikte
belirlenmesi (kurum stratejileriyle doğrudan
bağlantılı)
• Optimum–en iyi– işlem seviyesinin bulunması
• Geleceği ve olabilecek değişiklikleri dikkate
alarak kapasite sınırlarını belirleme
Kapasite / Maliyet
• Sabit Maliyetler: Kurumun ürettiği üretim (hizmet)
miktarıyla ilişkisi olmayan, miktara bağlı çoğalıp
eksilmeyen maliyetlerdir. Örneğin; bina ve arsa kiraları,
sermayenin faizi, vergiler, aydınlatma, ısıtma vb.
• Değişken Maliyetler: Kurumun hizmetini (üretimini)
devam ettirebilmesi için kullandığı faktörlere yönelik
maliyetlerdir. Bu maliyetler üretilen miktar ile
değişmektedir. En önemli değişken maliyet kalemleri
işçilik ve malzemedir.
• Maksimum Kapasite: İdeal koşullar altında
üretken bir sistemin belirli bir periyotta
üretebileceği maksimum çıktı miktarı ya da
hizmet kapasitesidir. Çalışan kişilerin yetkin ve
araçların duraksamadan aktif kullanıldığı
durumlardır.
• Optimum Kapasite?
• Düşük Kapasite?
Maksimum Kapasiteyi Belirleyen Faktörler
• Kullanılabilir iş günü
• Kurumun büyüklüğü
• Donanım, iş gücü ve paranın bulunabilirliği
• Finansman ve satın alma kolaylıkları
• İş anlaşmaları ile ilgili politikalar
• İşlerin teknik boyutları
• Yapılması gereken işlerin sayısı ve çeşitleri
Temel İhtiyaçlar
• Uygun Fiziki Yapı
• Yeterli Kaynak
– Zaman
– İnsan
– Finans
• Sürekli ve Etkili Bir Destekleyici Sistem
İhtiyaç Analizi
İhtiyaç saptama, proje geliştirme çalışmasının
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Projenin
hazırlanması için bir proje ihtiyacının ortaya çıkması
ve bu ihtiyacın en iyi şekilde karşılanması için de
gerçek ihtiyacın ne olduğunun saptanması gerekir.
İhtiyaç Analizi Adımları / 1
• Birinci Adım: Problemin teşhis ihtiyacı (Kurumsal çevreyi tanımlama,
Performans açığı analizi, Hedeflerin belirlenmesi)
• İkinci adım: İhtiyaç analizinin nasıl olması gerektiğine karar verme. (Belirlenmiş
kriterlere göre metot oluşturma, Metot açısından avantaj ve dezavantajların
değerlendirilmesi)
• Üçüncü adım: Dataların toplanması (Mülakat yapılması, Anketlerin uygulaması,
Dökümanların gözden geçirilmesi, İş başında gözlemler)
• Dördüncü Adım: Dataların analizi (Kalitatif analiz veya kantitatif analiz yapma,
Çözümleri tanımlama / Tavsiyeler)
• Beşinci Adım: Geribildirim Sağlama (Raporlama ve sözlü prezantasyon, Bir
sonraki adımı tanımlama – Eğitim gerekleri?)
• Altıncı Adım: Hareket Planını Geliştirme, (Kurum analizi, Görev tanımları, …)
Planlama
• Faaliyetlerin planlanması
• Aşamaların planlanması
• Bütçeleme ilkeleri
• Bütçenin hazırlanması
Planlama adımları
•
•
•
•
•
•
•
•
Ana faaliyetleri listele
Faaliyetleri yönetilebilir görevlere böl
Sıralama ve bağımlılıkları açıklama
Başlangıç, ve bitiş zamanlarını ve süreleri tahmin et
Kilometre taşlarını tanımla
Gerekli uzmanlıkları tanımla
Görevleri ekip içinde paylaştır
Ekip üyelerinin görevleri için ihtiyaç duydukları süreyi
tahmin et
Proje Faaliyetlerinin Belirlenmesi
• Faaliyetler, proje kapsamında gerçekleştirilen
somut iş tanımlarıdır (temel bileşenler)
• Her faaliyet, somut bir çıktı ortaya çıkarır
• Faaliyetler, projenin süresini ve bütçesini belirler
• Faaliyetler iyi planlanır ve uygulanırsa beklenen
etkiler yaratılabilecek, bunlar da projenin amaca
ulaşılmasına katkıda bulunacaktır
Faaliyetlerin Özellikleri
• Her faaliyet mutlaka bir sonuç doğurmalıdır.
• Birden fazla faaliyet ortak bir sonuç doğurmalıdır.
• Faaliyetleri sonuç (çıktı) elde etmek için yaparız.
• Mantıksal Çerçevede her faaliyet-sonuç ilişkisini
kontrol etmeyi unutmayalım.
• Her faaliyetin bütçede karşılığı olmalıdır.
• Bütçeyi oluştururken tüm faaliyetler eklenmelidir.
Altın Öğütler
• Faaliyetleri tanımlarken belirsizliğe tolerans
göstermemek gerekir. 5 N 1 K kuralına göre tüm
detaylar tanımlanabilir olmalıdır!
–
–
–
–
–
–
Ne? (Faaliyetin türü)
Neden? (Faaliyeti yapma nedeni)
Nasıl? (Faaliyetin nasıl gerçekleştirileceği)
Ne zaman? (Faaliyetin zamanlaması)
Nerede? (Faaliyetin mekânı)
Kim? (Faaliyetin aktörleri)
Altın Öğütler
• Hedef ve faaliyetlerin birbirine karışmamış olduğuna dikkat
etmek gerekir. Hedeflerin, proje kapsamında yapılan bir “iş”
değil, ulaşılacak bir “durum” olduğunu gözden kaçırmayın.
Buna göre, teklif metninde, hedefler -mesi, -ması
(...izlenmesi, ...korunması), faaliyetler -mek, -mak (...vermek,
...yapmak) yapısındadır. Bu yapıya girmeyen ifadeler, yanlış
hedef veya yanlış faaliyet tanımının göstergesi olabilir.
• Faaliyetleri belirlerken, bir ara hedefe ulaşmak için yapılması
gerekli tüm işleri kapsamak gerekir. Faaliyetsiz ara hedef,
hedefsiz faaliyet olmamalıdır.
Proje Kurgusu
Algoritma Nedir?
Algoritma; tüm bilgisayar programlarının tasarımı
aşamasında yararlanılan ve işin tamamlanması için gerekli
işlemlerin kendi dilimizde tarif edildiği bir belgedir.
Algoritmada kendi konuşma dilimizi kullanmaktaki amaç,
her adımın hedefini net şekilde açıklayıcı olması ve
herhangi bir programlama diline bağlı olmaksızın
geliştirilmesindendir.
Algoritma düzenlenirken mutlaka her tarif için bir satır
numarası verilmelidir. Burada kullanılan ifadeler kısa öz ve
anlaşılır olmalıdır.
Algoritma
Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisi.
Adım adım işlem basamaklarının yazılması:
i) Problemin ne olduğunu kavra. Çözüm için gereksinimleri belirle.
ii) Problemin girdilerini, çıktılarını ve diğer kısıtlama ve
gereksinimleri belirle (bilgilerin giriş ve çıkış biçimlerinin nasıl
olacağına kadar).
iii) Problemin çözümünü veren algoritmayı yaz.
iv) Algoritmayı bir programlama dili ile yaz.
v) Programın doğru çalışıp çalışmadığını test et. Bu testi değişik
veriler (girdiler) için tekrarla.
Problem Çözme
1. Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmadıkça, hiçbir şeyi doğru olarak
kabul etmeyin; tahmin ve önyargılardan kaçının.
2. Karşılaştığınız her güçlüğü mümkün olduğu kadar çok parçaya
bölün.
3. Düzenli bir biçimde düşünün; anlaşılması en kolay olan şeylerle
başlayıp yavaş yavaş daha zor ve karmaşık olanlara doğru
ilerleyiniz.
4. Olaya bakışınız çok genel, hazırladığınız ayrıntılı liste ise hiçbir
şeyi dışarıda bırakmayacak kadar kusursuz ve eksiksiz olsun
Program Yazma Süreci
1. Problemin farkına varmak,
2. Problemi analiz etmek,
3. Çözüm yolları düşünmek,
4. İyi çözüm yolları seçip algoritma oluşturmak,
5. Akış diyagramı çizmek,
6. Uygun bir dilde kodlamak,
7. Programı test etmek,
8. Programı dağıtmak.
Projelerde Kurgu
Problemin çözümü için öngörülen sonuca ulaştıran
işlem adımlarını düzgün şekilde tarif edebilmektir.
Kurgu düzenlenirken mutlaka her eylem için bir sıra
verilmelidir. Kullanılan ifadeler kısa öz ve anlaşılır
olmalıdır. Kurgu, faaliyetlerin tarif edildiği işlem
basamakları olduğundan, sıralama çok önemlidir.
Bazı işlemlerin sırasında değişiklikler yapmak
mümkün olabilir, ancak bu sıralama işin sonucunu
etkilememelidir.
Algoritma için en iyi örnek, insanın kendi
yaşantısıdır. Yaşantımızda karşılaştığımız
durumlara göre çeşitli işler yapmak
durumunda kalırız. Biz farkında olmasak
da bu işler sistemli şekilde belirli
işlemlerden oluşur.
Örnek Uygulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bilet almak,
Evden, stadın bulunduğu bölgeye ulaşmak,
Stada girip, numaralı koltuğa ulaşmak,
Maçı izlemek,
Stattan çıkmak,
Eve ulaşmak
Bu örnekte bazı işlemlerin sırası değişemez
durumdayken bazılarının sırası değişebilmektedir.
Akış Şeması
• Akış şeması bir işin tamamlanması için gerekli
adımların çok daha iyi anlaşılmasını sağlayan
görselliği sağlar.
• Bir başka tanım da; algoritmaların görsel
elemanlarla oluşturulmasıdır. Algoritma adımında
belirtilen bir veya bir grup işlem, standartlaşmış
bir şekil ile ifade edilir.
Proje Süresi ve Zaman Planı
• Projenin süresi ay cinsinden yazılarak bir tabloda
projenin kaçıncı ayında hangi uygulama adımının
yerine getirileceği ve bu aktivitenin hangi kurum
ya da kişi tarafından yapılacağı satır bilgisi olarak
verilmelidir. Zaman planı ve sorumluluk çizelgesi
ayrı iki tabloda gösterilebilir.
İş Paketleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yönetim ve Koordinasyon (İdare ve Organizasyon): Tüm iş paketlerin
uygulanması, yönetimi ve izlemesi, ortaklar arası işbirliği ve
koordinasyon
Kıymetlendirme (Yaygınlaştırma ve Kıymetlendirme): Proje amaçları,
faaliyet ve çıktıların ulusal ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılması,
Uygulamalı Eğitim Programları Geliştirme: Uygulamalı eğitim modülü
geliştirilmesi (öğretim materyalleri, program veya müfredat)
ICT Tabanlı Eğitim Programları Geliştirme: ICT tabanlı eğitim modülü
geliştirilmesi (web sitesi, e-öğrenme, ICT tabanlı eğitim materyalleri)
Genel değerlendirme ve Sertifikasyon Prosedürü
Ölçme ve Değerlendirme
Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Hazırlanması
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
• Analiz
– Mevcut durum
– Hedef
– Strateji
• Planlama
• Faaliyet planlaması
• Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması
• Bütçe
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Müdahale
Mantığı-Projenin
Kapsamı
Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler
Doğrulama
Kaynakları
Varsayımlar
Genel Hedef
Genel amaç
için gösterge
Genel amaç
göstergesinin
doğrulama kaynağı
Proje Amacı
Özel amaç(lar)
için
gösterge(ler)
Özel amaç
göstergesinin
doğrulama kaynağı
Varsayım
Sonuçlar
için
göstergeler
Sonuç
göstergelerinin
doğrulama kaynakları
Varsayım
Araç ve Yöntemler
Maliyet
(Bütçe)
Sonuçlar
Faaliyetler
Varsayım
Ön-koşullar
Mantıksal Çerçeve Matrisi
• Proje veya programın hedeflerinin sistematik
olarak ve mantıksal tutarlılık içinde verilmesi
• Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının
kurulması
• Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin
kontrolü
• Proje dışında hangi faktörlerin projenin başarısını
etkileyebileceğinin görülmesi
Mantıksal Çerçeve Matrisi
1
13
Genel hedef
14
Göstergeler
11
2
12
Göstergeler
Proje amacı
9
3
Sonuçlar
10
Göstergeler
Doğrulama
araçları
8
Doğrulama
araçları
Varsayımlar
7
Doğrulama
araçları
Varsayımlar
6
4
Faaliyetler
Araçlar
Ayrıca düzenlenir
Maliyetler
Ayrıca düzenlenir
Varsayımlar
5
Önkoşullar
Müdahale
Mantığı-Projenin
Kapsamı
Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler
Doğrulama
Kaynakları
Dışsal Koşullar/
Varsayımlar
GENEL HEDEF: Projenin
çözümlenmesine katkıda
bulunacağı uzun dönemli ana
hedef
Genel hedefin gerçekleşip
gerçekleşmediğini ölçmede
kullanılan nicel değerler
Göstergeleri değerlendirme
sırasında kullanılacak
kaynaklar
PROJE AMACI: Proje ile edinilen
kazanç, proje alanı veya hedef
grubu üzerindeki etki ya da
değişiklik
Proje amacının gerçekleşip
gerçekleşmediğini ölçmek için
kullanılan nicel ve nitel değerler
Göstergeleri değerlendirme
sırasında kullanılacak
kaynaklar
Proje amacının genel
hedefe katkıda bulunması
için gerekli olan dışsal
etmenler
SONUÇLAR/ ÇIKTILAR: Projenin
amacının gerçekleşmesinde
katkıda bulunacak ara hedeflerin
elde edilmesi için faaliyetlerin
yürütülmesi sonucunda elde
edilecek ölçülebilir sonuçlar
Sonuçlara ulaşılmasını
sağlayacak çıktıların nicelik,
nitelik ve zamanlama açısından
tanımlanmasını sağlayan ölçütler
Göstergeleri değerlendirme
sırasında kullanılacak
kaynaklar
Projenin kontrolü altında
üretilen çıktıların proje
amacına katkıda
bulunulabilmesi için gerek
duyulan dışsal etmenler
MALİYET/ BÜTÇE
FAALİYETLER: Projenin amacına
ulaşmasını sağlayacak ölçülebilir
sonuçları elde etmek için
planlanmış tüm işler
ARAÇLAR/ GİRDİLER:
Faaliyetlerin gerçekleşmesi için
gerekli olan teknik ve insan
kaynağının nicelik ve zaman
açısından tanımlanması (Zorunlu
Değil)
(Zorunlu değil)
Planlanmış faaliyetlerin
ulaşması gereken sonuçları
üretebilmesi için gerekli
olan dışsal etmenler
ÖN KOŞULLAR
Strateji Analizinden Mantıksal
Çerçeve Matrisine Geçiş
• Hedeflerin nasıl yazılması gerektiğine karar verin
• Stratejinizi seçin
• Seçtiğiniz stratejinin ağacını tamamlayın
• Hedeflerin nasıl ifade edileceğine karar verin
(Yazım dili tercihi kullanılabilir)
• Hedefleri gözden geçirin (araç-amaç ilişkisi)
• Hedefleri mantıksal çerçeveye aktarın (genel
hedef, proje amacı, sonuçlar, faaliyetler
Hedeflerin Seviyeleri




Projenin katkıda bulunacağı
en üst seviyedeki hedef
Hedef gruplar için sürdürülebilir
yarar sağlama açısından
projenin ana amacı
Gerçekleştirilecek faaliyetlerin
ürünleri
Projenin sonuçlarını üretmek
için projenin parçası olarak
uygulanacak görevler
GENEL HEDEF
İdeal durum- uzun dönemde
gerçekleşir
PROJE AMACI
Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün,
ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve
belli bir zaman ve yere bağlı olarak
tanımlanmalıdır.
SONUÇLAR
FAALİYETLER
Projenin amacına ulaşılması için
yerine getirilmesi gereken alt hedefler
- ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak
tanımlanmalıdır.
Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı
olarak kaynakların kullanılması ve
proje amacına ulaşmayı sağlayacak
sonuçların üretilmesi
Genel Hedef
• HEDEF AĞACININ EN ÜST SEVİYESİNDE YER ALAN
VE PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI HEDEF
• Projenin doğrudan hedefini aşan, daha geniş
kapsamlı üst amaç! Genel Hedef, aynı zamanda
ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun
dönemlidir. Her bir projenin amacına ulaşması,
genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı
kılacaktır. Örnek: “............. bölgesinde sosyoekonomik kalkınmanın sağlanması.
Proje Amacı
• Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve
hedef kitle üzerindeki faydalı etkilerin proje
bittikten sonra da sürmesi beklenen durumu!
• Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve
projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması
beklenen amaç.
• Örnek: “............ ilinde organize sanayi sitesinin
kapasitesinin artırılması.”
Sonuçlar
• Bir araya geldiklerinde proje amacının
gerçekleştirilmesini sağlayan faaliyetlerin
“sonuçları / çıktılarıdır”.
• Örnek: Genişleme planlarının çıkarılması, Mevcut
altyapının iyileştirilmesi, İnsan kaynaklarının
geliştirilmesi
Faaliyetler
Sonuçları / çıktıları elde etmek İçin yapılması
gereken işler.
Örnek: “Genişleme planlarının çıkarılması” için
faaliyetler:
• Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi
• Potansiyel genişleme alanlarının tespiti
• Potansiyel genişleme alanlarına ait planların hazırlanması
Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve
Matrisine
Bebek ve Çocuk Ölüm
Oranlarının Azaltılması
Bebek ve çocuklarda
görülen enfeksiyon
oranlarının azaltılması
Bebeklerin ve
Çocukların
Beslenme Durumu
İyileştirildi
Anneler Beslenme
Konusunda
Bilgilendirilmesi
Aşılanmış Bebek ve
Çocuk Sayısı
Arttırıldı
Sağlık Ocağı
İyileştirilmesi
ENFEKSİYON
STRATEJİSİ
Projenin Genel Hedefi
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
 HEDEF AĞACININ EN ÜST SEVİYESİNDE YER
ALAN VE PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI
HEDEF
Genel Hedef, aynı zamanda ideal
durumu tanımlar. Ulaşılması uzun
dönemlidir. Her bir projenin amacına
ulaşması, genel hedeflere bir adım
daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır.
Proje Amacı
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
Projenin gerçekleşmesi ile
ulaşılacak olan ve projenin
kendisinden daha uzun
ömürlü olması beklenen
amaç.
Sonuçlar
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
• Proje amacına ulaşılmasını
sağlayan hedefleri içerir
Proje Faaliyetleri
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
• Faaliyet: Sonuçları Elde Etmek İçin
Yapılması Gerekenler
– Hedef ağacından çıkarılır
– Özel teknik incelemelerle ortaya çıkar
– Paydaş analizinde belirlenir
Strateji Analizinden Müdahale
Mantığı’na Geçiş
Seçilen Strateji
Bebek ve Çocuk Ölüm
Oranlarının
Azaltılması
Bebek ve çocuklarda
görülen enfeksiyon
oranlarının
azaltılması
Bebeklerin ve
Çocukların Beslenme
Durumu İyileştirildi
Anneler
Beslenme
Konusunda
Bilgilendirilmesi
Aşılanmış
Bebek ve
Çocuk Sayısı
Arttırıldı
Sağlık Ocağı
İyileştirilmesi
Projenin Kapsamı
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının
Azaltılması
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon
oranlarının azaltılması
1.Bebeklerin ve Çocukların Beslenme
Durumu İyileştirildi
SONUÇLAR
FAALİYETLER
2.Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı
Arttırıldı
1.1.Annelerin Beslenme Konusunda
Bilgilendirilmesi
2.1.Sağlık Ocağının İyileştirilmesi
Varsayımlar
• Riskler nedir?
Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz
etkilerin tümü.
• Varsayımlar nedir?
Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade
edilmesidir.
• Niçin gereklidir?
Proje asla gerçek durumu kapsayamaz. Dışsal faktörler ve projenin başarısı
üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınma ve izlenmelidir.
• Önkoşullar nelerdir?
Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.
Varsayımların Oluşturulması
• Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulları
belirlenmesi,
• Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama için risklerin
belirlenmesi
• Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma
dönüştürülmesi)
• Bu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin ve
gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi (varsayım algoritması)
ve gerekirse bunlarla ilgili önlemler alınması
• Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak mantıksal
çerçeve matrisine yerleştirilmesi
Risklerin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi
• Riskler, beklenen ama ne zaman olacağı, nasıl meydana
geleceği ve ne kadar zarar vereceği bilinmeyen olaylardır.
• Risklerin, olma olasılığı ve olduktan sonra yaratacağı etki
gibi iki temel özelliği vardır.
OLASILIK: Bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi
içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder.
ETKİ: Tehlikenin oluşması durumunda birime vereceği zararı, hedef
ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir.
Risk Değerlendirme
Risk değerlendirmede temel amaç, kurumun
hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyen önemli
riskleri tespit ve analiz etmek, değerlendirmek,
alınacak önlemleri belirlemek ve uygulamaktır.
– Riskler sabit değildir
– Riskler birimlere ve yürütülen faaliyetlere göre
farklılıklar gösterir
– Riskleri belirlerken çalışanların görüşleri alınmalı ve
sürece katılmaları sağlanmalıdır
Risk Değerlendirme
• Riskleri ortaya çıkarmanın en kolay ve hızlı yolu işi yapanlardan
bilgi almaktır.
– Bunun için her bir personele süre verilerek yaptıkları işlerle ilgili yaşadıkları
sorunları, karşılaştıkları tehlikeleri, bunlara nasıl tepki gösterdiklerini,
çözüm önerilerinin neler olabileceğini bir kağıda not etmelerini isteyin
– Daha sonra bu bilgileri analiz edin. Gerekirse çalışanlarla yüz yüze
görüşerek, tehlikeleri enine boyuna tartışın.
– Alınan bu bilgilere göre yürütülen faaliyetlerle ilgili riskleri ayıklayın,
büyüklükleri, önem ve öncelik düzeyini belirleyin, belli bir zaman içerisinde
meydana gelme olasılıklarını ve yaratacağı etkileri ölçün.
– Olası risklere “kabul etme”, “transfer etme, devretme”, “meydana gelme ve
etkisini azaltma, kontrol etme” ve son çare “faaliyeti durdurma, kaçınma”
gibi kontrol yöntemlerden biri ile cevap verin, kontrol altında tutacak
önlemleri belirleyin.
Riskleri Belirlemede Yardımcı Sorular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Amaca ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir?
Nerelerde sorun yaşanır?
Başarısız olmamıza neden olabilecek işler nelerdir?
Hangi alanlarda ya da yerlerde zayıfız?
Hangi varlıkları daha çok korumalıyız?
Hırsızlık veya yolsuzluk alanları neler olabilir?
Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir, durabilir?
En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir?
En fazla harcama yaptığımız alanlar hangileridir?
Takdire dayanan, bir kişi tarafından alınan kritik kararlar nelerdir?
Hangi faaliyet veya süreçler daha karmaşıktır?
İdari, mali ve cezai yaptırımlara maruz kaldığımız alanlar hangileridir?
Risk Matrisi
ETKİ /
OLASILIK
1
Çok hafif
2
Hafif
3
Orta
4
Ciddi
5
Çok ciddi
1
Çok küçük
İhtimal dışı
Düşük
2
Düşük
3
Düşük
4
Düşük
5
2
Küçük
Düşük
2
Düşük
4
Düşük
6
Orta
8
Orta
10
3
Orta
Düşük
3
Düşük
6
Orta
9
Orta
12
Yüksek
15
4
Yüksek
Düşük
4
Orta
8
Orta
12
Yüksek
16
Yüksek
20
5
Çok yüksek
Düşük
5
Orta
10
Yüksek
15
Yüksek
20
Kesin
Risk Derecelendirme
• 6 ve daha düşük: Olasılık ve şiddeti düşük riskler
(önlem alınmasına gerek olmayan)
• 8 – 12 arası: Olasılık düşük, şiddeti yüksek riskler
(paylaşılan, transfer edilebilen)
• 8 – 12 arası: Olasılık yüksek, şiddeti düşük riskler
(kontrol edilebilen)
• 15 ve daha yüksek: Olasılık ve şiddeti yüksek riskler
(basit önlemlerle kontrolü mümkün olmayan)
Olasılık Derecelendirme Basamakları
1. Çok Küçük — Risk beklenmiyor, olma olasılığı çok zayıf,
hiç yok gibi.
2. Küçük — Risk olasılığı çok az. Yılda bir kez
tekrarlanabilir. Mevcut kontrol sistemini sürdürün.
3. Orta Derece — Risk az da olsa mevcut. Yılda birkaç kez
veya altı ayda bir tekrarlanabilir.
4. Yüksek — Risk mevcut. Ayda, haftada bir sıklıkta
tekrarlanabilir. Acil risk yönetimi gerekir.
5. Çok Yüksek — Risk her gün olabilir, her an olabilir.
Etki Derecelendirme Basamakları
1. Çok Hafif. Zararsız. Herhangi bir kayıp yok. İlk yardım gerekir.
2. Hafif. Kayda değer bir zarar ve kayıp yok, kıymetsiz. Ayakta tedavi
edilir.
3. Orta Derece. Zarar var ancak telafisi mümkün. Kısa süreli iş
görmezlik. Yaralanma, yatarak tedavi gerekir.
4. Ciddi. Önemli zarar ve kayıp var. Ciddi yaralanma, uzun süreli
tedavi gerekir.
5. Çok Ciddi. Telafisi mümkün olamayacak kadar büyük zarar. Ölüm.
Sürekli iş göremezlik. Kontrol edilememesi durumunda faaliyet
derhal durdurulur.
Tehlikeleri Artıran Nedenler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tehlikeli çalışma, güvensiz ortam
Eğitim, bilgi ve deneyim eksikliği
Yaş ve cinsiyet, aile düzeni
Yetersiz güvenlik, sabotaja açık alanlar
Hızlı çalışma, ilgisizlik, şakalaşma, aşırı
güven
Çalışanların rotasyona tabi tutulmaması
Talimat ve uyarı işaretlerine uymama
Koruyucu güvenlik malzemesi olmaması
veya kullanılmaması
Umursamazlık, dikkatsizlik, kızgınlık, telaş
Çalışma saatleri ve süreleri
Hatalı planlama, eksik proje
Yetersiz ücret, ücret dengesizliği
Yöneticilerin tutumu, verilen emre uymama
Yeni ve güvenli bilişim sisteminin olmaması
• Bozuk organizasyon
• Eski, bozuk makine ve ekipman
kullanılması
• Kararsızlık, işleri erteleme
• Yangın merdiveni, acil çıkışların olmaması
• Alet ve makineleri tehlikeli şekilde
kullanmak
• Yetersiz havalandırma, ısıtma, aydınlatma
• Ergonomik, güvenli olmayan çalışma
alanları
• Arşiv, depo ve kapalı alanlarda sigara
içilmesi
• Gürültü, titreşim, toz, yalnızlık, kapalı alan
• Trafo, priz, kablo, lamba, sigorta hataları
• Kaynak yetersizliği(bütçe, insan, fiziki,
yasal)
• Çalışanın işe uygun olmaması İş
tanımlarının yapılmaması
Risk Yönetimi Neden Yapılır?
•
•
•
•
•
•
İnsan sağlığı için
Ekonomik kaybı azaltmak için
Planlı faaliyetlerin etkilenmemesi için
Yasa, yap dediği için
Verimliliği ve performansı arttırmak için
Güvenli ve ergonomik çalışma ortamı
oluşturmak için
• Usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için
• Meslek hastalığına yakalanma ve iş
kazası oranını düşürmek için
• Yangın, hırsızlık, sabotaj ve doğal
sebepler sonucu kayıp ve zararı
azaltmak için
• Beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı
olmak için
• Daha önce hiç yapılmamış olduğu için
• Kuruma duyulan güven ve itibarı yüksek
tutmak için
• Ciddi yaralanma ve zarar meydana
gelmemesi için
• İşe yeni başlandığı için
• Faaliyetlerde önemli değişiklikler
yapıldığı için
• Kayıp ve zarar büyük boyutlara ulaştığı
için
Varsayım Değerlendirme Algoritması
Dışsal faktör önemli mi?
Evet
Hayır
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Gerçekleşme ihtimali nedir?
Kesine Yakın
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Orta düzeyde
Varsayım olarak ekle
İhtimal Dışı
Dışsal faktörü etkileyecek şekilde
proje yeniden dizayn edilebilir mi?
Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek
projeyi yeniden dizayn et; eğer
gerekiyor ise proje amacını yeniden
formüle et
Evet
Hayır
Proje yapılabilir değil
Varsayımların Mantıksal Çerçeve
Matrisine Yerleştirilmesi
• Sonuçları elde etmek için gerekli olan varsayımlar
> Faaliyetler seviyesine yerleştirilir
• Proje amacına ulaşmak için gerekli olan
varsayımlar > Sonuçlar seviyesine yerleştirilir
• Genel Hedefe ulaşmak için gerekli olan
varsayımlar > Proje amacı seviyesine yerleştirilir
Mantıksal Çerçevenin Yapısı (1)
• Projenin amacını belirleyen
DİKEY MANTIKTA
• Nedensel ilişkileri açıklayan
• Önemli varsayımları ve belirsizlikleri açıklayan
Müdahale MantığıProjenin Kapsamı
Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler
Doğrulama
Kaynakları
Varsayımlar
Genel
Hedef
Ana Amaç
Proje Amacı
Çıktılar
Sonuçlar
Faaliyetler
Araçlar
‘...
Maliyet
Ön-koşullar
Mantıksal Çerçevenin Yapısı (2)
Müdahale MantığıProjenin Kapsamı
Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler
Doğrulama
Kaynakları
Varsayımlar
Genel Hedef
Proje Amacı
Sonuçalr
Faaliyetler
Araçlar
‘...
Maliyet
Ön-koşullar
1.EĞER önkoşullar sağlanır ve fiziksel/fiziksel olmayan girdiler harekete geçirilirse
faaliyetler gerçekleşecek…
2.Faaliyetler gerçekleşir ve varsayımlar tutarsa sonuçlara ulaşılacak…...
3……..
Göstergeler
• Nedir? Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen,
performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada
izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca
müdahaleye ilişkin Hedef Grup, Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer
konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar? Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların
karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar. Projeyi daha objektif bir
şekilde yönetmeyi sağlarlar. Performans ölçümü, izleme ve
değerlendirme için bir baz oluştururlar.
Not: Sıklıkla, bir amaç için birden fazla gösterge kullanmak
gerekebilir. Böylece, amacın başarılıp başarılmadığı konusunda
daha güvenilir bilgi elde edilir.
Göstergeler
Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermeli:
– Ne kadar?
– Nasıl bir değişim?
– Kim?
– Ne zaman ?
– Nerede?
Nicelik
Nitelik
Hedef grup
Zaman
Yer
Tarafsız Doğrulanabilir
Göstergeler “SMART” Olmalı
• SPECIFIC (Spesifik), ölçmesi gereken şeyi ölçen
• MEASURABLE (Ölçülebilir) Kabul edilebilir maliyetler
içerisinde niteliksel ve/veya niceliksel olarak ölçülebilir
olmalı
• AGREED UPON (Üzerinde uzlaşılan) Bütün taraflar
göstergenin özelikleri konusunda uzlaşmış olmalı
• RELAVANT (İhtiyaca Uygun) Bilgiyi kullananların
ihtiyaçlarını karşılayacak
• TIME BOUND & COST EFFECTIVE (Süreli ve maliyet etkin)
Doğrulama Kaynakları
• Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi
için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve
diğer kaynaklardır.
• Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak
doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.
• Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
– Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje
kayıtları, resmi istatistikler vs.),
– Bilgiyi kimin sağlayacağı,
– Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)
Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergelerin
Belirlenme Adımları
• Hedef: İlköğretim öğretmenlerinin teknolojiye uyumunun
sağlanması
Gösterge: Öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanımı
İlk Adım: Nicelik
100 İlköğretim öğretmenin eğitimde bilgisayara kullanımının
sağlanması
İkinci Adım – Nitelik
100 İlköğretim öğretmeninin “eğitim planlamasında” konusunda
bilgisayar kullanımının sağlanması
Son Adım: Zaman
100 İlköğretim öğretmenin Eylül 1996’ya kadar (2nci yılın
sonunda) eğitim planlamasında konusunda bilgisayar kullanımının
sağlanması
Altın Öğütler
• Proje hedef göstergeleri başlığı altında verilen göstergeler
ile, mantıksal çerçeve tablosunun hedef satırlarındakilerin
birebir aynı olması gerekir.
• Somutlaştırabildiğiniz başarı ifadelerini, göstergelere
eklemekten ve bu konuda yaratıcı olmaktan çekinmeyin.
• Göstergeleri, oransal veriyorsanız (yüzde 5 azalma, yüzde 20
artış gibi), proje başlangıcındaki değerleri de vermelisiniz ki
değişim izlenebilsin: Bisikletli sayısında yüzde 5 artış (güncel
sayı 250 kişi) gibi. Başlangıç verisine sahip olmadığımız
durumlarda, oransal veya sayısal gösterge vermek anlamsız
olacaktır.
Altın Öğütler
• Ölçülemeyen, sadece davranış değişimine dayanan
göstergeler de olabilir ancak bunların proje tekliflerinde
kullanılmasında çok dikkatli olmak ve bu göstergelerin
nasıl kolayca doğrulanabileceğinin üzerinde düşünmek
gerekir. Örneğin, dağ horozunun yerelde bir ‘değer’
olarak tanınması hedefinin bir göstergesi, belediyenin
yayınlarında ve rehberlerinde dağ horozuna yer vermesi
olabilir.
Bütçe Hazırlama
Esasları
Bütçe Genel Esasları
• Bütçe, proje teklifinin sunulacağı makamın belirlediği para
biriminde hazırlanmalıdır.
• Bütçenin geçerlilik süresi projenin süresi ile sınırlıdır.
• Bütçedeki her bir kalem yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır.
• Bütçedeki toplam tutar sadece talep edilen hibe miktarını değil,
proje için gerekli bütçe miktarını göstermelidir.
• Bütçenin yıllara dağılımı, faaliyet planı ile tutarlı olmalıdır.
• Bütçedeki tüm miktarlar gerçek piyasa koşullarını yansıtmalı ve
hibenin alınacağı makamca uygun görülen giderler tanımına
uymalıdır.
• Bütçede belirtilen her gider kalemi belgelendirilecektir.
Uygun Giderler
• Piyasa koşullarına uygun personel giderleri (maaş + sosyal
güvence)
• Seyahat masrafları ve harcırah
• Donanım ve hizmetler
• Sarf malzemeleri ve araç-gereç
• Taşeron ödemeleri
• Projeyle doğrudan bağlantılı diğer giderler (çeviri, denetim vs.)
• İdari giderleri karşılamak için yapılan dolaylı giderler (doğrudan
proje giderlerinin en fazla %7’si kadar)
Uygun Olmayan Giderler
• Borçlar ve olası kayıplar/borçlar için ayrılan kayıplar
• Faizler
• Başka bir çerçevede finanse edilen harcamalar
• Arazi/arsa/bina alımları
• Kur farkından doğan kayıplar
• KDV de dahil olmak üzere proje sahibinin ilgili kanun ve
yönetmeliklerden doğan vergileri
• Proje hazırlık çalışmaları ve diğer hazırlık çalışmalarına
ait giderler
Proje Bütçesinin Belirlenmesi
• Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil,
projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır.
• Bütçenin yıllar itibarıyla dağılımının faaliyet planına uygun olması
gerektiği unutulmamalıdır.
• Bütçe aktarılan her tutar gerçekçi olmalı, hibe tutarını
arttırabilmek için bu tutarlar şişirilmemelidir.
• Bütçeye aktarılan giderler hibe rehberinde açıklanan uygun
giderler tanımına uymalıdır.
• Bütçeye aktarılan her giderin kullandırılması aşamasında
belgelenmesinin istenmesi unutulmamalıdır.
Uygun Doğrudan Maliyetler
Toplam Uygun Proje Maliyeti
Proje Bütçesi (Hibe ve Eşfinansman)
1.İnsan Kaynakları
2. Seyahat Giderleri
3.Ekipman ve Malzeme Giderleri
4.Yerel Ofis Maliyetleri
5.Diğer Maliyetler / Hizmetler
6.Diğerleri
7. İdari Maliyetler
Bütçeleme ilkeleri /1
• Bütçe hesaplanırken sadece hibe kapsamında
karşılanabilecek harcamalar dikkate alınmalıdır.
• Bütçe hem bir maliyet tahmini hem de hibe
kapsamında karşılanabilecek harcamalar için bir
tavandır.
• Hibe kapsamında karşılanabilecek maliyetler,
gerçek maliyetlere dayalı olmalıdır (seyahat ve
iaşe giderleri ve dolaylı giderler hariç) .
Bütçeleme ilkeleri /2
• Bir hibe başvurusunun kabul edilip hibenin
verilebilmesi için, sözleşmeden önce
gerçekleştirilen kontrollerde bütçede değişiklik
gerektiren sorunların ortaya çıkmaması şarttır.
• Kontroller sonucu Sözleşme Makamı vereceği
hibede indirime gidebilir.
• Bu nedenle bütçenin gerçekçi ve maliyet etkin
şekilde tasarlanması gereklidir.
Altın Öğütler
• Ortaklık yapmayı düşündüğünüz kurumları
projenin planlama aşamasında sürece katın!
Ortakların uzmanlıklarından ve fikirlerinden
yararlanın, projeyi birlikte hazırlayın!
• Yöneticiler düzeyinde bir ön bilgilendirme
toplantısı yaparak ortak kurumlara rol ve
sorumluluklarını anlatın, taahhütlerini alın!
• Faaliyeti üstlenen ortağın işi sonuçlandırması için
bütçe gereksinimini öğrenin ve dikkate alın!
Proje Bütçesi
• Proje başvurularında uluslararası fon kuruluşlarının talep ettiği
ortalama bütçe kalem ve alt kalemleri aşağıdaki gibidir:
• Bütçe Kalemi Açıklama Birim (süre, adet...) Birim maliyeti Tutar
1. Proje personeli
–
–
–
–
Teknik personel ücretleri
İdari personel ücretleri
Danışma ücreti
Proje personeli harcırah
2. Ulaşım giderleri
– Yurdışı ulaşım
– Yurtiçi ulaşım
Proje Bütçesi
3. Ekipman
–
–
–
–
Araç kiralama ya da satın alma
Demirbaş (bilgisayar, printer, mobilya...)
Ekipman kiralama
Diğer ekipmanlar
4. Ofis / proje giderleri
–
–
–
–
Araç giderleri
Ofis kirası
Kırtasiye
Diğer ( telefon, faks, elektrik / ısınma, bakım / onarım...)
Proje Bütçesi
5. Diğer giderler
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
Yayın giderleri (dergi, web, kitap, rapor, CD-rom...)
Araştırma giderleri
Toplantı giderleri
İzleme ve değerlendirme giderleri
Denetim giderleri
Tercüme giderleri
Finans hizmet giderleri (banka garantisi...)
Diğer...
Ara Toplam
İdari giderler (katkı payı)
Beklenmeyen giderler
TOPLAM BÜTÇE
Altın Öğütler
• Bütçenin en üst satırında para biriminin ne olduğu
yazılmalı
• Bütçe hazırlanmadan önce hibe sağlayan kurumun varsa
tercih ettiği bütçe formatı sorulmalı ve bütçe bu
formattaki kalemlere göre uyarlanmalı
• Başvuruda bulunulan kurumun bütçe formatında yer alan
bilgilerden daha fazla bilgi bütçeye dahil edilmemeli
• Gerektiğinde hibe kuruluşu ek sorular yöneltebilecektir
• Proje personeli ücretlerine sosyal güvenlik, vergiler ve
sağlık harcamaları dahil edilmeli ve verilen değerlerin
brüt olduğu açıklanmalı
Bütçe ile ilgili birkaç önemli nokta:
• İdari giderlerin (katkı payı) fon kaynağı sağlayan kurum tarafından en
yüksek % kaç olabileceği öğrenilmelidir. Bu oran % 5 ile 15 arasında
değişebilir. Kimi kurumlar ise katkı payı ödemesi yapmazlar ve bazı
kurumlar proje ile ilgili personel harcamalarını finanse etmezler;
bunların önceden bilinmesi gerekir.
• Beklenmeyen giderler projenin hedeflerinin belirsizliği ve risk oranına
göre değişebilir. Proje uzun vadeli ise ya da dış etkenlerin belirsizliği
yoğunsa beklenmeyen giderler daha yüksek tutulabilir. Beklenmeyen
giderlerin yüzdesi için de fon kaynağı sağlayan kurumun bir tavanı
olabilir; bu da sorulması gereken noktalardan biridir.
• Proje belirli aralıklarla değerlendirmeye tabi tutulurken bütçe de gözden
geçirilmeli ve harcamaların bütçenin ne kadar üstünde ya da altında
olduğu saptanmalıdır. Eğer öngörülmemiş bir harcama zorunluluğu
ortaya çıkarsa ya da bir kalemdeki harcamanın gereksizliği ortaya
çıkarsa bu durum fon kuruluşuna aktarılmalı ve kalemler arasında tahsis
yapılabilmesi için izin istenmelidir.
Diğer Nakdi ve Ayni Katkılar
• Projenin finansmanı için birden fazla kuruma başvuruluyorsa
ya da fon kaynağı sağlayan kurumdan proje bütçesinin belli
bir oranı isteniyorsa kesinleşen ya da beklenen diğer
kaynakların bilgisinin de aşağıdaki tabloda olduğu gibi
verilmesi gerekir:
• Nakdi / ayni katkılar Tutar
• a) Başvurulan kurumdan talep edilen kaynak
• b) Proje uygulayıcısı kurumun katkısı
• c) Diğer kaynaklar
• Toplam
Konsept Not
Konsept Not İçin Sıra
• Amaçlar (Objectives)
• Girdiler (Inputs)
• Faaliyetler, Süreler (Activities
and Duration)
• Hedef Kitle (Target Group)
• Çıktılar (Outputs)
• Yararlanıcılar ((Beneficiaries)
• Sonuçlar ve Etkileri (Results
and Impacts)
• Projenin Yürütücülüğü
(Project Management)
• Taslak Bütçe (Draft Budget)
• Arkaplan, Mevcut Durum
(Background)
• Sorunlar ve İhtiyaçlar
(Problems and Needs)
• İzleme ve Değerlendirme
(Monitoring and Evaluation)
• Proje Adı (Title)
Konsept Not İçin Sorular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projenizin konusu ve adı ne?
Hibe başvurusunu hangi kurum/kuruluş adına yapacaksınız?
Bu projeyi neden yapmak istiyorsunuz?
Hedefleriniz neler? Proje bittiği zaman hangi sonuçları elde etmiş olmayı
bekliyorsunuz?
Bu sonuçları elde etmek üzere ne tür aktiviteler gerçekleştirmeyi
planlıyorsunuz?
Bu aktivitelerin her birini ne kadar zamanda gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?
Bu etkinliklerin her birini kimler, kimlerle birlikte gerçekleştirecek?
Bu etkinlikleri gerçekleştirecek kişileri planlarınıza nasıl dâhil edeceksiniz?
Bütün bu etkinlikleri gerçekleşmesini kimler, nasıl yönetecek ve denetleyecek?
Projenizi gerçekleştirmek için hangi harcamalara ihtiyacınız var ve toplam ne
kadar bütçe planlıyorsunuz?
Değerlendirici gözüyle…
Bölüm
1. Mali ve Operasyonel Kapasite
1.1 Başvuru Sahibi ve –eğer varsa- ortakları proje yönetimi konusunda yeterli
deneyime sahip mi?
1.2 Başvuru Sahibi ve –eğer varsa-ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (ele
alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)
1.3 Başvuru Sahibi ve –eğer varsa-ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
(personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak
üzere)
1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?
Maks. Puan
20
5
5
5
5
2. İlgililik
2.1 Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir ya da birden fazla önceliği ile ne kadar
ilgili?
Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, en az bir önceliği özellikle
işaret etmesidir.
Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, cinsiyet eşitliği ve fırsat
eşitliğinin teşvik edilmesi gibi özel bir katma-değer unsurunu içermesidir.
2.2 Proje, hedef ülke(ler) veya bölge(ler)in ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili?
(tekrardan kaçınmak ve diğer Avrupa Topluluğu programları ile sinerji oluşturmak
da dahil olmak üzere).
2.3 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir (nihai
yararlanıcılar, hedef gruplar)? Bunların ihtiyaçları net bir şekilde belirlenmiş mi ve
teklif bu gereksinimlere uygun biçimde cevap verebiliyor mu?
25
5x2
5
5x2
3. Yöntem
3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen
sonuçlarla tutarlı mı?
3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?
(Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler
göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)
3.3 Ortakların ve/veya paydaşların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi?
(AB Üye Ülkelerdeki uygun kuruluşlarla ortaklık yapılması zorunludur. Buna ek
olarak ilgili yerel Türk STK’lar dahil edilmiş ve katılımları detaylı bir şekilde
gerekçelendirilmiş ise tam puan verilecektir)
3.4 Proje faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer
alıyor mu?
25
5
5
5
5
5
4. Sürdürülebilirlik
4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu?
4.2 Projenin çarpan etkileri olacak mı? (proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha
geniş alanları etkilemesi ile bilginin duyurulması dahil olmak üzere)
4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
- mali açıdan (finansman sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)
- kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje
sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek
mi?)
- politika düzeyinde (eğer varsa) (projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin
mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı?)
- çevresel düzeyde (eğer varsa) (projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri var mı?)
15
5
5
5
5. Bütçe ve maliyet etkinliği
5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?
15
5
5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi?
5x2
En Yüksek Toplam Puan
100
UYGULAMA
Harcama İlkeleri
Harcamaların hibe kapsamında karşılanabilmesi
için:
– Faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olmalı
– Yararlanıcının veya ortaklarının harcamayı
gerçekleştirmiş olması,
– Uygulama süresi içerisinde yapılmış olması,
– Yararlanıcının hesaplarında ve vergi
kayıtlarında bulunması,
– Harcama belgelerinin asıllarının saklanması
şarttır.
Yönetim Becerileri
• İletişim: İlişki kurma, bilgi alışverişi, bilgilendirme, başkalarını
hesaba katma, dinleme, paylaşma, iletme, yazılı ve sözlü olarak
ifade etme, empati kurma, duygularına hakim olma, objektif olma.
• Ekip Çalışması: Takım içinde uyumlu çalışma, yardımlaşma,
katılma, paylaşma, ortak amaç için güçleri birleştirme, sinerji
yaratma.
• Karar Verme: Alternatifleri belirleme, değerlendirme, karar verme
ve belirsizlikleri ortadan kaldırma.
• Planlama ve Organize Etme: Yapıyı ortaya koyma, sıralama,
düzenleme, öncelikleri ve terminleri belirleme, beklenmeyen
faktörleri göz önünde bulundurma, uygun yöntem ve kaynakları
kullanma.
Koordinasyon (Eşgüdüm)
"Tüm güçleri birbirine uyumlu biçimde amaçları
gerçekleştirmeye yöneltme"
Destekleyici (Yardımcı) Unsurlar:
• İşbirliği: Birden çok insanın gücünü birleştirmesi
• Güdülenme: Gereken çabayı gösterme ve bunu sürdürme
• Etkileme: Yönetme, sorumluluk verme, ödüllendirme
• Yöneltme: İşlerin, amaçlanan doğrultudan sapmadan
yaptırılması
• Özendirme: Başarı isteğinin içinden gelmesini sağlama
Koordinasyonun İlkeleri
• Faaliyetlerinden sorumlu olan kişiler arasında yüz yüze
ilişkilerin sağlanması
• Herhangi bir sorun ile ilgili bütün konuların karşılıklı
etkilerinin neler olacağı düşünülerek, eşgüdümlemeye
gidilmesi
• Eşgüdümlemenin bir kez değil, sürekli olarak yapılması
• Kurum ve birimleriyle ilgili plan ve programlar
oluşturulurken, daha başlangıçta koordinasyon
sağlanmalı
Koordinasyonun Yararları
• Yeni fikirlerin yayılmasına ve gelişmesine olanak verir
• Sorunlar kime ait olursa olsun, diğer kişiler
tarafından da gerçek anlamda anlaşılır
• Karışıklık ve tekrarlar önlenebilir
• Mevcut politika, plan ve ilkeler tüm ekip üyeleri
tarafından "aynı" şekilde anlaşılır
• İşlerin düzenli bir şekilde yapılması, ekip üyelerinin
şevkini artırır
Etkili Koordinasyon İlkeleri
• Optimum sayıda ve yetkin bir ekip yapısının
oluşturulması
• Kurumun plan ve programları ile uyumlaştırılması
• Güçlü bir iletişim sisteminin kurulması
• Kurum içinde işbirliği anlayışının geliştirilmesi
• Hiyerarşik yapı içinde her kademede gönüllü
olarak koordinasyonun özendirilmesi
Koordinasyon?
• Dikey koordinasyon: Farklı kademeler arasında yapılan
uyumlaştırmadır. Gözetim ve denetim araçları ile birlikte yetki
devri yoluyla sağlanabilir.
• Yatay koordinasyon: Aynı düzeyde bulunan bölümler arasında
yapılan uyumlaştırma. Her yönetici kendi bölümünden
sorumludur ve dikey hiyerarşi gibi diğerleri üzerinde yetki
kullanma haklan yoktur.
• Çapraz koordinasyon: Yapı büyüdükçe koordinasyon büyük bir
sorun halini alır, çapraz hiyerarşi bir zorunluluk olur. Çapraz
hiyerarşide, komuta zincirinin yerini projeler için kullanılan
özel bölümler alır.
Koordinatör? Yürütücü?
• Proje Koordinatörlüğü ve Proje Yürütücülüğü aynı işlevler
değildir. Proje Koordinatörü, ortakların proje yönetim
süreçlerine uygun hareket ederek rol ve sorumluluklarını
bir düzen içerisinde sağlıklı biçimde yerine getirmelerini
sağlar. Bunun için gerekli bilgiyi toplar ve proje
yürütücülerine görev dağılımı yapar. Proje yürütücüleri bu
görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Ancak bazı
kurumlarda proje koordinatörleri aynı zamanda projenin
yürütücülüğünü de üstlenirler.
Ekip Olabilmek Zor Bir Süreçtir
• Başarıya ulaşmada önemli olan, “ekiplerin varlığı”
değil, ekiplerin “birlikte etkin çalışabilme”
becerileridir.
• Bir grup insanı, “ekip” olarak adlandırmakla bu
kişiler ekip olmazlar. Ekip olabilmeyi öğreninceye
kadar bir “grup” olarak kalırlar.
• Ekip olmayı öğrenebilmek, yoğun çaba harcamayı
gerektiren zor bir süreçtir.
• Ciddi olarak düşünmeyi, strateji geliştirmeyi ve
planlamayı gerektirir.
Etkin Ekip Çalışmasının Getireceği
Kazanımlar
• Organizasyon çalışanlarını aktif olarak yönetime dahil edebilmenin
(toplam katılım) en etkin yoludur,
• “Ortak akıl” kullanımıyla problemlerin doğru teşhisini ve doğru
çözümlerin bulunmasını mümkün kılar,
• Yenilik ve yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar,
• Organizasyona dinamizm kazandırır ve güçlü bir sinerji etkisi
(birliktelik ve işbirliği içinde çalışma) elde edilmesini
sağlar,
• Ekip çalışması ile organizasyonlarda bilgi paylaşımı ve iletişim
güçlendirilmiş olur.
• Kurum kalitesinin ve performansının (organizasyonel performans)
arttırılmasını sağlar.
Kötü Ekip Çalışmasının Doğurabileceği
Sakıncalar
İyi organize edilmediği ve etkin uygulanmadığı zaman:
• Organizasyonda yeni problemlerin ortaya çıkmasına veya mevcut
problemlerin ağırlaşmasına neden olabilir,
• Çalışanlardan bir kısmının dışlanması tehlikesini doğurabilir,
• Ekip kararlarına aşırı bağımlılıktan dolayı organizasyon dinamizmi
kaybolabilir,
• Gerçekçi analizler yerine, ekibin devamlılığı hatırına yanlış kararlara
göz yumulabilir,
• Ekip üyeleri arasında çatışma ve kavgalara zemin hazırlayabilir,
• Bazı ekip üyelerinin işlerini başkalarının sırtına yıkmalarına ve
böylece bazılarının fazla çalışmasına bazılarının az çalışmasına
sebep olabilir.
Ekip Çalışmasına Girebilmenin Koşulları
“Birlikten kuvvet doğar” prensibini benimseme,
Daha iyiye ve mükemmele ulaşma arzusu,
Herkesle iyi geçinme, uyumluluk, işbirliği ve vericilik,
Öğrenme ve kendini geliştirme isteği,
Eğitilebilir bir kafa yapısına sahip olma,
İlle de ben bilirim düşüncesi yerine, herkesin düşüncesine değer
verme,
 “Hep benim dediğim olmalı” yerine, “karşımızdakinin dediği de
olabilir” esnekliği,
 Bir işe başlarken, ekipte çıkan ortak görüşe bir kez katıldıktan sonra,
tekrar bireysel düşüncelere geri dönmeme.






Ekip Çalışmasının Aşamaları
•Kuruluş (Forming)
•Geçiş (Storming)
•Normların Oluşması (Norming)
•Performans Gösterme (Performing)
Kuruluş Aşaması
• Ekip üyeleri, kuruluş aşamasında, havuz
kenarındaki çekingen yüzücüler gibidirler.
Ekibe seçilmiş olmanın gururu ve heyecanını
yaşarlar. Şüpheleri, korkuları, sonuca ilişkin
merak duyguları vardır.
Geçiş Aşaması
•Geçiş aşamasında bireyler, suda
boğulmamak için çırpınan yüzücüler
gibidirler.
Norming Aşaması
• Bu aşamada, ekip üyeleri, su üstünde kalmak
için birbirine tutunan yüzücüler gibidirler. Her
şeyin çözülebileceğine dair güven duygusu
oluşmaya başlamıştır.
Norming Aşamasını Tamamlamayı Başaramayan
Ekiplerde:
• Üyeler, birbirlerini dinlemezler, ancak birbirleriyle
tartışırlar,
• Bir çok üye liderlik için mücadeleye girişir,
• Yeterli analiz yapılmadan, ekip belli doğrulara
kilitlenmek mecburiyetinde kalır ve alternatif çözümler
görülmez olur.
• Birbiri ile hedef uyuşmazlığı olan küçük gruplar oluşur.
• Bireyler çok dar kafalı ve saplantılı davranırlar.
• Yeterli derecede düşünsel araştırma ve hazırlık
yapılmadığı halde, hemen eyleme geçmeyi tercih ederler.
Norming aşamasına ulaşabilen ekiplerde
• Yaşanan süreç sonunda, “birlikte çalışabilmenin
zorlukları”, bunun yanısıra, “başarılı ve başarısız”
kişilerin özellikleri, tavırları, takındıkları tutumlar
bir bir gözlemlenmeye ve anlaşılmaya
başlar…
İlerlemeyi Sağlayan Faktörler
• Problem Çözme Becerisi
• Hedeflerin Belirlenmesi ve İzlenmesi
• Çatışmaların Belirlenmesi ve Çözümü
• Etkili İletişim
• Karar Vermeye Katılım
• Sorumluluk Alma ile Birlikte Özerklik
• Etkili Öğretme/Öğrenme (Ödül) Stratejileri
• Geleceğe Yönelik Plan Yapma Yeteneği
Ortam Faktörleri
• Saygı
• Güven
• Yüksek moral (Başarı coşkusu)
• Katılım fırsatı
• Sürekli gelişim, sosyal büyüme
• Bağlılık (Biz ruhu)
• Yenileşme (Teşvik)
• Gözetim
Yönetim
•Algılama Yönetimi
•Bilgi Yönetimi
•Çatışma Yönetimi
•Değişim Yönetimi
•Kalite Yönetimi
•Kariyer Yönetimi
•Kriz Yönetimi
•Performans
Yönetimi
•Risk Yönetimi
•Süreç Yönetimi
•Vizyon Yönetimi
•Zaman Yönetimi
Zaman Tuzakları
Çalışma hayatında en çok
zaman kaybettiren, iş gibi
gözüken fakat yapıldığında
amaca katkı sağlamayan
uğraşlardır. İşi uzatmaktan
ve vakit kaybına neden
olmaktan başka bir işe
yaramayan “kırtasiye”
davranışlar ve eylemlerdir.
• Sonuçsuz toplantılar, boşa
öldürülen toplu zaman
• Telefonlar, gelen-giden epostalar
• Davetsiz misafirler, "hayır"
diyememe
• Dağınık masalar ve ortamlar
• Performansa ve sonuca etkili
bir katkısı olmayacağı halde
gereksiz detayların üzerinde
fazla kalınması
İyi Zaman Yönetimi İçin
• Öncelik sıralaması yap
• Günün en verimli saatlerini önemli işlerde kullan
• Zaman harcatacak şeylerden uzak dur
• Zor kararları olabildiğince erken ver
• Planlarla ilgili yapılacak en basit şeyleri bile
kağıda yaz
• Yetkileri gerektiğinde devret
• Başlangıçtaki plana sadık kal
Temel Kalite Unsurları
― Görünürlük
― Yaygınlaştırma
― Kıymetlendirme
― Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
• Projenin planlanan çerçeve içinde bitmesi ve fon
kaynağı sağlayan kurumun sunduğu finansman
kaynağı ve teknik danışmanlığın da sona ermesiyle,
proje hedeflenen gruplara yeterli bir süre içinde fayda
sağlamaya devam etmelidir.
• Kurumlar çoğunlukla proje sona erdikten sonra
gerekli olan araçları ya da yöntemleri sağlama
konusunda kararlı değildir. Bu yüzden yapılan birçok
projenin sürdürülebilirliği zayıf olmuştur.
Sürdürülebilirlik Sağlamak İçin
• Ulusal hedeflere paralellik sağlanmalı
• Hedefler projenin uygulanması aşamasında
kaybedilmemeli
• Projenin uygulanmasındaki her aşamada
denetim, raporlama ve arşivlemeye önem verilmeli
• Projenin tarafları iyi analiz edilmeli,
bilgilendirilmeli ve sahiplenme sağlanmalıdır
Sürdürülebilirlik
• Finansal sürdürülebilirlik: Proje finansmanı sona
erdikten sonra proje çalışmaları hangi kaynaklarla
sürdürülecek?
• Kurumsal sürdürülebilirlik: Proje sona erdiğinde proje
amaçlarının sürdürülmesini sağlayacak, projeyi
sahiplenecek yerel bir yapılanma olacak mı ya da projeyi
yürütmekte olan yapı işlerliğini sürdürecek mi?
• Politikaların sürdürülebilirliği: Projenin yapısal
değişikliklere etkisi olacak mı? Örneğin politikaların,
yönetmeliklerin, metotların uygulamasında farklılık
yaratabilecek mi?
Projelerin Sürdürülebilirliğine
Yardımcı Yaklaşımlar
• Projenin yerel katılımı ve sahipliği teşvik etmesi ve
sağlaması
• Projenin yerel kapasiteyi güçlendirmesi
• Projenin çevresel etkilerle birlikte, olumlu sosyal
ve ekonomik etkiler yaratması
• Proje sonuçlarının ve devamlılığının yerel
yöneticiler tarafından sahiplenilmesi
• Projenin yerel veya ulusal politikalara etkisi ile
olumlu ortamı yaratması
Altın Öğütler
• Projelerde esas olan, proje faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinden çok, olumlu etkisinin ve
faydasının sürekli olmasıdır. Sürdürülebilirlik kaygısı,
proje geliştirmenin her aşamasına entegre edilmelidir.
• Projelerde sürdürülebilirlik konusu ile “sürdürülebilir
gelişme” ya da “sürdürülebilir kalkınma”kavramları
karıştırılmamalıdır. Aslında sürdürülebilir gelişme /
kalkınma, projelerde sürdürülebilirliğe dair esasları da
kapsayan ama, çok daha geniş bir kavramdır.
Teşekkürler, başarılar...
Baki KARAÇAY
www.BakiKaracay.com
Download