Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ve

advertisement
PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ ve MANTIKSAL ÇERÇEVE
YAKLAŞIMI
Kısaltmalar
AB
Avrupa Birliği
MÇ
Mantıksal Çerçeve
MÇY
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
PCM
Project Cycle Management
PDY
Proje Döngü Yönetimi
SMART
Specific, Measurable, Agreed Upon, Realistic and Sensitive, Time
Bound and Cost Affective
(Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Amaca uygun, Zamanı belirlenmiş)
STK
Sivil Toplum Kuruluşu
1. Proje ve Programlar
Projeler, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli bir amaca ulaşmayı
sağlayacak sonuçları üretmek üzere insani ve fiziksel kaynakların bir araya
getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanır.
YOL HARİTAMIZI TAHTAYA ÇİZERSEK EĞER;
1. Proje Nedir?
2. Proje Döngü Yönetimi
3. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
1. Mevcut durum Analizi
2. Sorun Analizi
3. Hedef Analizi
4. Paydaş Analizi
5. Strateji Analizi
6. Mantıksal Çerçeve Matrisi
4. Sürdürülebilirlik
5. İzleme
6. Değerlendirme
2. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
Proje Döngüsü Yönetimi; projenin fikir aşamasından tamamlanmasına
kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde
uygulamayı amaçlayan bir proje yönetim yaklaşımıdır.
Bu da ancak hedeflerin net olarak tanımlanması ve bu hedeflere ulaşmak
için mevcut ve potansiyel kaynakların verimli şekilde kullanılması ile
mümkündür. Tüm bunların yapılabilmesi, etkin bir analiz ve
değerlendirme sürecini ve bunun sonucunda “doğru ve etkili
planlamayı” gerektirir. Doğru analiz proje planlamasında olmazsa
olmazlardandır.
PDY, projenin tüm aşamalarının birbiriyle etkileşimli biçimde işletildiği
sistematik bir proje yönetim yaklaşımıdır.
Buradan Bir Projenin Başarısını Etkileyen Faktörler dersek bunlar;
 İyi planlama
 Yeterli düzeyde örgütsel/kurumsal kapasite
 İşini iyi yapan ve motivasyonu yüksek bir proje ekibi
 Ortaklar arasında iyi ve açık bir iş bölümü ve üstlenilen görevlerin
yerine getirilmesinde kararlılık
 Projenin gerçek bir sorunu ele alması
 Yararların kadın ve erkek arasındaki eşitliği gözetmesi
 Hedef grupların ihtiyaçlarına yanıt vermesi
Bunlar, bir projenin başarısını etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu
faktörlerin arasında gerçek soruna eğilme ve hedef grupların
ihtiyaçlarına yanıt verme ise projelerin başlangıç noktasını
oluşturmaktadır.
Yani, Proje Döngü Yönetimi, proje tasarımının kalitesini iyileştirmek ve
etkinliğini artırmak için kullanılan bir araçtır. Geçmiş deneyimlerin
başarısızlıklarından hareketle geliştrilen bu aracın özellikleri şöyle
sıralanabilir:
 Sektörel yaklaşım
 Talebe yönelik çözüm üretimi
 İyileştirilmiş analizler
 Hedefe yönelik planlama
 Doğrulanabilir etki
 Kaliteye vurgu
 Sürdürülebilirliğe odaklanma
 Formatların standard hale getirilmesi
Böylelikle bir süreci ifade eden “proje döngüsü yönetimi” altı temel
aşamayı içinde barındırır.
Bu aşamalar:
Proje fikrini belirleme
belirleme
Değerlendirme
Proje fikrinin analizi
Uygulama
Ön değerlendirme
Finansman
Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu
tasarım aşaması
Proje fikrinin analizi: Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı
olarak tasarlandığı aşama
Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali,
ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler
açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği
aşama. Öndeğerlendirmeye kadar olan aşama Proje’nin Kurgu
Aşaması’dır
Finansman:Proje önerisinin yazılması ve finansmanın sağlanması
aşaması
Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması
Değerlendirme:
Proje
sonuçlarının
değerlendirilmesi aşaması
gözden
geçirilmesi
ve
Proje Döngüsü Yönetimi ilkeleri:
 Proje döngüsünün her aşaması yapılandırılmış ve bilgiye dayalı
bir karar oluşturma sürecine dayalı olmak
 Paydaşların karar verme mekanizmasına katılımını gözeten bir
yönelimde olmak (hedef grup yönelimli)
 Proje tasarımı ve yönetiminde tutarlı ve analitik bir yaklaşım
içermek
 Yararların sürekli kılınmasını sağlayacak mekanizmalara sahip
olmak
 Entegre bir yaklaşıma ve dokümanların standardlaştırılmasına
dayanmak
Bu ilkelerin gerçekleşmesi için proje planlaması ve yönetiminde
kullanılan yöntem ise Mantıksal Çerçeve Yaklaşımıdır.
2. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, 1970’lerde proje tasarımının niteliğini ve
açıklığını iyileştirmek üzere geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Mantıksal
Çerçeve Yaklaşımı, birincil paydaşlar dahil olmak üzere anahtar
paydaşların katılımına dayalı bir süreçtir.
MÇY sürecinin sonucunda ortaya çıkan proje tasarımı, Logframe
(Mantıksal Çerçeve) Matrisi olarak adlandırılan bir tabloda özetlenir.
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, aşağıdaki konularda proje tasarımı
yapan ve proje yönetenlere yardımcı olur:
 Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine,
 Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini kurmaya,
 Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin
tanımlanmasına ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına,
 Çıktıların ve sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve
değerlendirileceğine,
 Projenin özetinin standard bir formatta sunulmasına,
 Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine.
Yaklaşım, iki temel aşamadan oluşur. Bu aşamalar:
Analiz Aşaması
Planlama Aşaması
Mantıksal çerçeve: Projenin yapısının
Sorun analizi: Temel paydaşların, ana tanımlanması, iç mantığının kontrol
edilmesi ve hedeflerin ölçülebilir
sorunların, kısıtlılıklar ve fırsatların,
terimlerle formülasyonu, dışsal
nedenler ve sonuçlar arasındaki
koşulların belirlenmesi ve risk
ilişkilerin tanımlanması
yönetimi
Hedeflerin Analizi: Tanımlanmış
Faaliyet Planlaması: Faaliyetlerin
sorunlara yönelik hedeflerin
sırasının ve birbirleri arasındaki
geliştirilmesi, araç-etki ilişkisinin
ilişkinin tanımlanması: zamanın,
tanımlanması
değerlendirme aralıklarının ve
Paydaş Analizi :
sorumluluk paylaşımlarının
Strateji Analizi:Hedeflere ulaşmak için belirlenmesi
farklı stratejilerin tanımlanması, genel Kaynakların Planlaması: Faaliyet
Mevcut Durum Analizi:
hedeflerin ve proje amacının
belirlenmesi
planlaması temelinde gereksinilen
girdilerin ve bütçenin belirlenmesi
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımında Temel Adımlar
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının en önemli kısmını, proje
tasarımının niteliğini ve netliğini iyileştirmek için geliştirilmiş olan analiz
süreci oluşturur. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımında seçilmiş ve farklı
paydaşlarla birlikte atılacak adımlar aşağıdadır.
1. Projenin genel kapsamını oluşturmak
2. Spesifik planlama çerçevesi, kullanılan terminoloji ve tasarım
süreçleri üzerinde fikir birliği sağlamak
3. Detaylı bir durum analizi yapmak
4. Proje stratejisini geliştirmek (hedefler hiyerarşisi, uygulamaya ilişkin
düzenlemeler ve kaynaklar)
5. Seçilen strateji için varsayımları ve riskleri tanımlamak ve analiz
etmek, varsayımların doğru olmaması ya da risklerin çok tehlikeli olması
halinde proje tasarımını değiştirmek
6. İzleme ve değerlendirme çerçevelerini oluşturmak.
Proje tasarımına ve mantıksal çerçeve matrisine başlamadan önce
ayrıntılı bir mevcut durum analizini yapmak çok önemlidir. MÇY dört
temel analitik öğeyi bu sürece katar.
• Sorun analizi;
• Hedef analizi;
• Paydaş analizi;
• Risklerin tanımlanması ve uygulama stratejisinin seçilmesi (Strateji
Analizi)
Download