Türkiye Hükümeti İle ABD Arasında İstanbul Metrosu ve

advertisement
T.C
RESMİ GAZETE
Kuruluş tarihi : 7 Ekim
1336-1920
Yönetim ve yazı işleri için
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur
Sayı:18698
18 Mart 1985 Pazartesi
Milletlerarası Antlaşma
Karar Sayısı: 85/9199
İstanbul Metrosu ve Demiryolunun Tünelle Boğazdan Tüp Geçişi Projeleri mühendislik
hizmetleri ön çalışmaları konusunda ABD Uluslararası Kalkınma Kuruluşu (AID) tarafından
sağlanan 500.000.— ABD Doları tutarındaki hibe yardımına dair Hükümetimiz ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında 8 Ocak 1985 tarihinde imzalanan ekli Anlaşmanın, imza tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere, onaylanması, Dışişleri Bakanlığı’nın 20/2/1985 tarihli ve
(EIED-II)-311-055-2/25-1012 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3
üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır.
KENAN EVREN
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL
Başbakan
A.M.YILMAZ
S.BÜYÜKBAŞ
DevletBak.BaşbakanYrd. Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.TENEKECİ
M.T.TİTİZ
A.KARAEVLİ
M.N.ELDEM
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Z.YAVUZTÜRK
Y.AKBULUT
V.HALEFOĞLU
A.K.ALPTEMOÇİN
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bak.
İ.K. ERDEM
M.V.DİNÇERLER
K.OKSAY
İ.S.GİRAY
M.AYDIN
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak. Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
A.K.ALPTEMOÇİN
H.H.DOĞAN
M.KALEMLİ
Ulaştırma Bakanı V.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
H.C.ARAL
S.N.TÜREL
M.M.TAŞÇIOĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
45
TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE ABD ARASINDA
8 OCAK 1985 TARİHLİ HİBE ANLAŞMASI
İstanbul Metrosu ve Demiryolunun Tünelle Boğazdan Tüp Geçişi projeleri fizibilite çalışmaları
için ihtiyaç duyulan fonların temini amacıyla Temmuz 1984’de taraflarca imzalanan Hibe
Anlaşmasına işbu anlaşmayla ilave değişiklikler getirilmiştir.
TDP 20/7/1984 tarihli Hibe Anlaşması altında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 400.000
Amerikan Dolarına ek olarak 500.000 Amerikan Dolarını sağlamayı kabul eder. Böylece toplam
900.000 Amerikan Dolarına ulaşan hibe yardımı ile projenin ihtiyacı olan ekonomik, teknik,
mali ve pazarlama hizmetleri gerçekleşmiş olacaktır.
Ayrıca taraflarca karşılıklı anlaşma ve mevcut fonlara bağlı kalarak, projenin geriye kalan
yabancı para ihtiyacı ek 500.000 Amerikan Dolarının 1986 mali yılında sağlanacağı TDP
tarafından kararlaştırılmıştır.
Yukarıda değinilen hususlara uygun olarak tayin edilmiş yetkili temsilciler vasıtasıyla hareket
eden Türkiye Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri işbu Anlaşmanın yukarıda yazılı tarihte
kendi adlarına imzalanmasını ve teati edilmesini temin etmişlerdir.
Amerika Birleşik Devletleri Adına
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına
R. Strausz-HUPE
Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ
Büyükelçi
Müsteşar
H.C.ARAL
S.N.TÜREL
M.M.TAŞÇIOĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
46
H.C.ARAL
S.N.TÜREL
M.M.TAŞÇIOĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
47
Download