Sosyal Psikoloji 1

advertisement
Sosyal Psikolojinin Tanımı ve Konuları
Sosyal Kavramının Tanımı: İnsan etkileşimlerine ait davranış kalıpları ve örüntülerdir. Bu
örüntüler şekil olarak hazırdır, bağlayıcıdır, insan onlara göre davranarak insan olmayı
öğrenir. Öğrenmeyle edinilirler, öğrenmeler daha çok taklit, dolaylı şartlandırma ve özenti ile
gerçekleşir. Arkadaşlık, dostluk, düşmanlık, annelik, babalık ve satıcılık kavramlarının
içerdikleri anlamlar sosyal kavramının örnekleridir.
Sosyal olan şey, öncelikle sosyolojinin konusu olarak kabul edilir. Aslında sosyal olan etkileşim
biçimleri ve sosyal kabul edilen davranış kalıpları, aynı zamanda kendi aralarında mantıksal
bir yapı oluştururlar. Yani her davranış kalıbı bir şekilde başka bir davranış kalıbı ile birlikte
genel bir yapının tamlayanıdır.
Mesela alışveriş yaparken taraflardan her birisinin konuyla ilgili olarak yapacağı davranışların
önceden hazır biçimleri vardır. Birisi müşteri, birisi satıcı rolünün öngördüğü davranışın
rolünü kendiliğinden oynar. Ayrıca bu ikisinin davranışına ilişkin rolü etkileyen piyasa
değerleri de etkin bir şekilde süreç içinde devreye girer. Aynı durum aileye, eğitime, yönetsel
faaliyetlere ilişkin rollerin oynanması süreçlerinde de geçerlidir. Davranış kalıplarını veya
örüntüleri trafik işaretlerine benzetebiliriz. Sürücüler işaretle karşılaştıkça işaretin önerdiği
şekle bağlı olarak arabayı kullanırlar.
Sosyal kavramı Latince kökenlidir. Socius kökünden gelmektedir. Socius arkadaşlığa ve
birlikteliğe ait olan değer ve ölçü demektir, kıymet hükmü demektir. Bu durumda aslında
sosyal kıymet hükümleri, yani değerler arkadaşlığı şekillendirmektedir. Daha doğrusu her
türlü insan etkileşimlerini biçimlendirmektedir.
Sosyal davranışın bu yönünü sosyoloji bilimi inceler. Sosyoloji kavramı, terim olarak, insan
etkileşimlerini şekillendiren örüntülerin/kalıpların oluşturduğu mantıksal yapı demektir.
Sosyoloji bilimine göre her türlü insan davranışı, önceden hazır olduğu varsayılan kalıplara,
örüntülere ve değerler göre gerçekleşir. Bu örüntüler de kendi aralarında yukarıda belirtildiği
gibi mantıksal bir yapı oluşturur. Bu yapı tıpkı tabiat düzeninin işleyişinde olduğu gibi belirli
bir yasaya veya yasa düzenine göre işler. Rastgele işlemez. Bundan dolayı sosyal yapılar
bilimsel olarak incelenebilir.
Psikoloji Kavramının Tanımı, İlk dönemlerde bu kavram Türkçeye ruh bilim olarak tercüme
edildi. Çünkü, psyche kelimesi Latince ruh, nefis ve zihin anlamlarına gelir, logy kelimesi ise
her ne kadar daha çok bilim olarak anlamlandırılmış ise de, aslında mantık demektir. Bilim
için Batı dillerinde, science kelimesi kullanılmaktadır. Science ise Latincede bilgi anlamına
gelen scientia kelimesinden türetilmiştir. Kelimeyi ilk defa Aristo, gerçek, akli ve mantıki bilgi
anlamında kullanmış. Daha sonra, Yeniçağın başlarında tabiat felsefesi denilen bilimler bu
kavramla ifade edilmiştir. Zamanla, felsefe terimi yerine, bilim kelimesi kullanılarak “tabiat
bilimleri” kavramına geçilmiştir.
Logy kavramı; doğrudan doğruya science yani bilim anlamına gelmez. Logos ve logic
kelimeleriyle aynı kökten gelmektedir. Bu kelime akıl, kelam, söz, konuşma ve akli olan
demektir. Konuşma belli kurallar ve ölçüler çerçevesinde sembollerin karşılıklı iletişimi, biri
birlerini görmesi veya biri birlerine tekabül etmeleri ile gerçekleşir. İletilerin karşılıklı denkliği
veya bir birlerini karşılamaları; anlamı oluşturur. Anlam; etkileşime giren elektronların bir
ampulde gerilmesiyle meydana gelen ısının saçtığı ışık gibidir.
Bundan dolayı Aristo,
Felsefeyi, günümüzün ifadesiyle bilimi; önce logy’yi tanımlamakla yani mantık bilimini
tanımlamakla başlatır.
Psikoloji ve sosyoloji terimlerinde kullanılan logy kavramı, sosyal olan şeyin oluşturduğu
mantıksal yapı demektir. Veya zihne, nefse, bilince veya duygulara ait olan şeylerin
oluşturduğu mantıksal yapı anlamınadır. Bu mantıksal yapı biri birine bağlı soyut öğelerden
oluşur. Bağlılıklar belli bir yasaya ve ölçüye göre gerçekleşir. Bu yasalar ve ölçüler kendi
aralarında bir düzen ve yapı meydana getirir. Her şey genel bir yapının alt bileşeni olarak işler.
Logy(loji) kavramıyla sosnlanan, biyoloji sosyoloji, antropoloji gibi terimlerin hepsi bir
mantıksal bir düzenin ve yapının mevcut bulunduğuna işaret eder.
Sosyoloji ve Psikoloji bilimleri sosyal psikoloji ile doğrudan bağlantılı olan bilimlerdir. Hatta
sosyal psikoloji, bu bilimlerin belirli yönlerden birleşmesinden meydana gelmiştir de
denebilir. Tarihi olarak bu üç bilim arasındaki ilişkiye bakıldığında, önce sosyoloji ve psikoloji
bilimlerinin kurumsallaştığını, birikimsel bir disiplin alanı haline geldiklerini, kendilerine özgü
bir bilgi üretme yöntemi geliştirdiklerini, alana özgü terimler ve kavramlar inşa ettiklerini
görürüz. Daha sonra sosyoloji ve psikoloji kökenli bilim insanlarının mensup oldukları bilimsel
disipline bağlı olarak sosyal psikoloji adıyla yeni bir bilimsel alanı 20. Yüzyılın ilk çeyreğinden
itibaren inşa ettiklerini görürüz.
Sosyal Psikoloji Kavramının Tanımı
Sosyal psikoloji bilimi yukarıda belirtildiği gibi, iki farklı yönden gelen yaklaşımlara bağlı olarak
kuruldu. Psikolog kökenli sosyal psikologlar, psikolojik yaklaşımı temel alan tanımlar yaptı.
Sosyoloji kökenli sosyal psikologlar ise sosyoloji temelli tanımlar yaptı. Fakat, sosyologlar
sosyoloji bakış açısına bağlı tanımlar yapmakla birlikte, aslında onlar da psikologların
öğrenmeyle, şartlandırmayla, kişilik oluşumuyla, motivasyonla ve tutum oluşumuyla ilgili
olarak deneysel psikologların daha önceden insan davranışı hakkında yaptıkları deneyleri
model olarak aldılar, sosyal psikoloji alanına uyguladılar.
Yani sosyoloji kökenli sosyal psikologlar, anlam inşa etme, yorum yapma, kavram oluşturma
ve sosyal psikoloji ile ilgili genel çerçeve çizme konularında her ne kadar sosyolojik
kavramsallaştırmaya bağlı kaldılarsa da, deney yapma ve bilgi üretme teknikleri ve yöntemleri
ne baş vurmakla tamamen deneysel psikologların yöntemini uyguladılar. O çerçeveyi
aşamadılar.
Sosyologların konuya yaklaşım tarzına, sosyolojik sosyal psikoloji denmektedir. Sosyolojik
sosyal psikologlar, her türlü insan davranışını sosyal bir etkinin fenomeni, tezahürü veya
görünümü olarak ele alırlar. Bu yaklaşımın araştırma birimi, öncelikle insan etkileşimlerinin
içinde gerçekleştiği veya kendisiyle biçimlendiği sosyal ortam ve bu ortamı benze şekilde
görüntüye çıkartan hazır davranış kalıpları ve örüntüler olmaktadır. Sosyolojik sosyal psikoloji,
konuyu daha çok sosyolojik bir çerçevede ele almaktadır.
Bu bakış açısına göre ilk defa sosyal psikoloji kitabı yazan Edward Ross(1908)’un kitabının
konu başlıkları şunlardır: Örflerin ve adetlerin tabiatı, töre yasalarının taklidi, geleneğin
gövdeleri, sosyal grup, moda, sosyal yapı, taklid, telkin, kişisel ve gönüllü davranışlar,
kalabalıkların örgütsel biçimleri, Sosyal istikrar ve çete zihniyeti, çeteleşen yığınlar, sosyal
düzenler ve hareketler, sosyal kontrol ve sosyal sapma.
Download