EPİSTEMOLOJİ BOŞLUK DOLDURMA S-1

advertisement
EPİSTEMOLOJİ BOŞLUK DOLDURMA
S-1-Varlık düşünceden ibarettir…………………….
S-2- Aristotelese göre bilginin varlığa geliş
aşamaları nelerdir.?
....................,,,,,,,,,,,,………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
.
S-3- A.Comteye göre İnsanlar tarihte bilgi
bakımından hangi aşamalardan geçer .?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
S-4- Egoloji ne demektir.?
...........................................................................
..........................................................................
S-5- Evrendeki her şey belirli bir plana göre
ortaya çıkmış,evrendeki varlıklar mümkün
varlıklardır.Tüm varlıkların gerçekleştirecek bir
amacı vardır.Evreni düzenleyen Allah’tır.
Anlayışı……………………………………………………
S-6- Gorgiasın Hiçbir şey var değildir.(Varlık –
Yokluk) Varolsada bilinemez.görüşü varlık
anlayışı bakımından hangi felsefi akımı ifade
eder.CEVAP:………………………………………….
S-7- Evren atomların birleşmesinden oluşur.
Bilgi kaynağı duyumlardır.(Sensualizm)Genel
geçer bir bilgi yoktur.Varolan
atomlar algılanamaz.görüşü hangi filozofa
aittir……………………………
S-8- Değişen varlıkların bilgisini gözlem
verir.Gerçek Bilgi değişmez olanın bilgisidir.Bu
bilgiyi deneyden bağımsız akıl verir. Bilginin
Mükemmel örneği matematiktir. Kesin olup
tümel bilgi verir.Görüşü hangi felsefi akımla
ilgilidir..?...................……………………..
S-9- Gerçek varlık tümeldir.Bilimin asıl amacı
genel olanın değil ,tekilleri belirlemektir.Tekili
tümel aracılığıyla bilmek esastır.Bilimin görevi
genel nedenlerden mantıksal sonuç
çıkarmaktır.Düşüncesi rasayonalist
filozoflardan ……………………………….
S-10- Türk-İslam Bilgini Muallim-i Sani
…………………………………….. göre Bilginin üç
önemli kaynağı vardır. 1-Duyu (Dış dünya
bilgisi verir.)
2-Akıl (Zihin halleri ,iç dünyanın bilgisi )
3- Nazar(Dolaylı yoldan bilgi verir.Doğuştan
fikirler v.b)
S-11- Nedenselliğe karşılık gelen zihinde algı
ve izlenimler olmalıdır. Nedensellik
alışkanlıklara dayanır. Neden –sonuç zincirinin
birbirini izlemesi nedenselliği
algılamamıza yardım eder. Ancak nedensellik
bir alışkanlık bir inançtır .Dış dünya ile ilgili
bilgiler nedenselliğe dayandığı bilinemez,
temellendirilemez. Nedensellik algılanamaz
ancak düşünülebilir görüşü hangi deneyci
düşünüre aittir.?
A-Kant
B-D.Hume C-Descartes
D-Hegel
E-J-Locke
S-12- Bilgi deneyle başlar Deneyle bitmez.
Deney olmadan kavramlar boş(Metafizik)
,kavramlar olmadan deney kördür(hayvan
deneyleri).”İnsan zihnini üç parçaya ayıran
Alman filozofu……………………..
S-13-Eleştirel felsefe düşüncesinde ;
……………………………..(Duyularla algılanabilen
nesnelerin bilgisi) deneyin sağladığı bilgidir.
***……………………..ise (Metafizik bilgiler) özü
gereği bilinemez, algılanamaz,alandır.
S-14- Felsefenin görevi mantıksal dil
çözümlemeleridir.Anlamlılık mantıksal
tutarlılıktan uzak olamaz.Bilim ve felsefe
metafizikten arındırılmalı ,felsefe mantıksal dil
analizi yapmalıdır.Çünkü dil önermeleri
olguları gerçeği anlatır. Dil ile gerçeklik aynı
şeydir.Dilin analizi gerçekliğin analizidir Felsefe
problemlerini dil Problemlerine indirgeyen
düşünce akımına ………………………………
S-15- Horasan –Filozofların tutarsızlığı Din ve
felsefenin uzlaşamayacağını ,felsefenin
tutarsızlıklarla dolu olduğunu savunur.
***Akıl yolundan çıkarak gönül gözü ve sezgi
yoluna girer
düşüncesi……………………………………aittir.
S-16- Bergsona göre Gerçekten varolan Süre
oluş, hayattır ve değişmeden başka bir şey
değildir.
Gerçekliği bilmenin iki yolu vardır.
1-……………………… :Gerçeklik statik tir.Akıl zeka
gerçekliğin maddeden oluştuğunu
savunur.Ancak akıl varlığı parçalar ama özüne
nüfuz edemez.
2-………………………. :Gerçekliği bilimsel bilgiyi
ve kendisini bilmeyi sağlar.Gerçekliği sezgi
içten aniden açıkça kavrar.
S-17-Bilimsel kuramları insanın amacına
hizmet ederse doğru etmese yanlış olarak
kabul eden Amerikalı düşünürdür.Ona göre
teorilerin anlamlı olması yarar sağlamasına
bağlıdır.Bilim ve teknolojide kullanılan teoriler
formüller,insana Yarar sağlar bir problemi
çözerse doğru ve iyidir .düşüncesi
……………………….akımını özetler.
S-18-İnsana yarar sağlayan her düşünce
,görüş yararlıdır. Bilimsel yasa ve kuramlar
Kavramlar insanı sonuca götüren birer
araçtırlar.Eger yasalar başarılı olursa
Yarar sağlarsa uygulanır.Düşünce ve teoriler
insanı yarara ulaştıran birer araçtırlar..Hangi
felsefei akımla ilgilidir………………………………….
S-19- Doğrudan özneyle ilgisi olmayan görüş
ve bilgiler bir kenara atılır.Temizlenir . Burada
şeylerin tekilin gerçekte var olup var
olmadığı ile ilgilenilmez.
İnsanın özü akıl sahibi bilinçli varlık olmasıdır.
Önyargılar ayraç içine alınır öze ait olmayan
unsurlar temizlenir.Örnek bıçak özü kesmek
.kalem özü yazmaktır.
BU yönteme ……………………………………………..
S-20---Düzenli ,sistemli ,öznel,eleştirel akılla
temellendirilen,mantığa
dayalı birleştirici bütünleştirici bir bilgidir.
Evrenseldir,sonuçları kesin olmayıp doğruluğu
muhtemeldir.İnsan yaşamı ,evrenin
anlamı,araştırır.Birikimlidir,ilerleme
özelliği yoktur. Varlık ,bilgi ,değer hakkında
sistemli düzenli bir bilgidir.Tanımlanan bilgiye
…………………………………………………………
21-Aşağıdaki düşünürlerden hangisi akılcılık
ve deneyciliği birleştirmiştir.?
A-Hegell B-Berkeley C-D-Hume
D-W.James E-Kant
22-İyon felsefesinde geliştirilen diyalektik
yöntemi sırasıyla hangi felsefeciler
kullnarak geliştirdiler .?
A-Aristoteles-Platon-Hegel
B-Sokrates-Hegel –Hume
C-Kant –Hegel –Sokrates
D-Sokrates-Hegel-K-Marks
E-K-Marks-Locke-Descartes
23-Realizmin kurucusu hangi filozoftur.?
A-Sokrates B-Kant C-Georgias
D-Prtogoras E-Aristoteles
24-Egoloji yöntemi hangi felsEfe okulunun
yöntemidir.?
A-Pragmatizm B-Realizm C-Pozitivizm
,D-Fenomenoloji
E-Dualizm
25-Pyron; ‘Bu böyledir.’ Gibi kesinlik ifade
eden önermeleri reddeder. Onun yerine ‘Bana
öyle geliyor ki’ gibi bir önermeyi kabul
eder.Ona göre nesnelerde ve bilgimizde
istikrar yoktur.Olaylar aldatıcıdır.Örneğin,
cisim su içinde kırık görünür.Bu gibi diğer
duygularda da yanılma payı vardır.Dolayısıyla
yargılarımız doğru veya yanlıştır
denilemez.Öyleyse kesin bilgi değil,
göreli(rölatif) bilgi vardır.
Pyron bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini
savunmaktadır?
A)Bilgilerin doğuştan geldiğini
B)Bilgilerimizin nesnel olduğunu
C)Bilgilerimizin kaynağının duyular olduğunu
D)Bilgilerimizin sistemsiz olduğunu
E)Doğru bilginin mümkün olmadığını
Download