Test 23 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
12. SINIF
KAVRAMA
Test
23
STİ
TE
KAZ
AN
IM
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
EVRİM - I
1. Yaratılış inancına göre,
II. İnsanın yaratılışı belirli süreçler halinde gerçekleşmiştir.
III. Allah’ın yaratması sürekli devam etmektedir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2. Weismann, farelerle yaptığı deneyde, 20 nesil farelerin
kuyruğunu kesmiş ama 21. nesil farelerin yine kuyruklu
doğduğunu gözlemlemiştir.
Weismann bu deney ile Lamarc’a ait,
I. Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayanlar körelir.
II. Sonradan kazanılan özellikler kalıtsal olup yavru döllere aktarılır.
III. Sonradan kazanılan özellikler yavru döllerde çeşitlilik
oluşturur.
görüşlerden hangilerini çürütmüştür?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe memeli canlılarda,
I. Vücut rengi koyulaşır.
II. Vücut irileşir.
III. Vücut çıkıntıları küçülür.
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
Elektrotlar
Su
buharı
Vana
K Bölümü
Organik
moleküllerin
toplandığı bölge
H 2O
Deneyin ilk başlangıcında organik moleküllerin oluşmadığını gözlemleyen Miller, K bölümüne soğutucu eklemiş,
böylece organik moleküllerin oluşabileceğini ileri sürmüştür.
Miller’in K bölümüne soğutucu eklemesinin nedeni,
I. İlkel koşullarda yerkürenin çok sıcak olmasına bağlı
olarak, oluşabilecek organik moleküllerin yapılarının
bozulması
II. Organik moleküllerin oluşması için gerekli yüksek
enerjinin ilkel koşullarda olması
III. Yerkürenin soğuması sırasında organik molekül sentezi için gerekli enerji koşulunun oluşmaması
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
5. Bir türün bireyleri arasında gözlenen kalıtsal varyasyonlar aşağıda verilenlerin hangisine bağlanamaz?
B) Yalnız II
D) II ve III
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. İnsan yüce Allah tarafından, aracısız yaratılmıştır.
MEB 2016 - 2017
4. Stanley Miller’in ilkel yerkürenin koşullarına benzer koşullar oluşturarak yerkürede yaşam başlamadan önce hangi
organik bileşiklerin oluştuğunu gözlemlemek için kurguladığı deney düzeneği aşağıdaki gibidir.
A) Eşeyli üreme
C) I ve II
E) I, II ve III
C) Cross-over
B) Mayoz bölünme
D) Modifikasyon
E) Mutasyon
12.
Test
23
SINIF
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
EVRİM - I
6. Heterotrof görüşüne göre,
9. I. Olduğu varsayılan ara geçiş formlarına ait fosillerin
bulunamaması
I. Oksijenli solunum
II. Fotosentez
III. Fermantasyon
olayları hangi sıraya göre ortaya çıkmıştır?
B) I - III - II
D) III - I - II
C) II - I - III
E) III - II - I
7. Hayatın başlangıcı ile ilgili verilen görüşlerden hangisi canlılığın yeryüzüne başka gezegenlerden geldiğini
savunur?
A) Yaradılış inancı
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) I - II - III
II. Evrimin sürekli olarak ileri giden sistemler topluluğu
kabul edilip, bazı memeli türlerinin su ortamında yaşaması
III. Evrimin ham maddelerinden olan mutasyonun canlı
türlerinde olumlu hiç bir etkisine rastlanılmaması
Yukarıda verilen durumlardan hangileri günümüz evrim görüşünün bazı bilim insanlarınca kabul görmemesine neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
D) Heterotrof görüşü
E) Abiyogenez görüşü
Kuğu boyunlu
cam boru
8.
Mikroorganizma
oluşmamış
Isı kaynağı
Balon
joje
Kuğu boynu
kırılmış
Et suyu
Mikroorganizma
oluşmuş
Isı kaynağı
Pasteur yukarıda verilen deney düzeneğinde ‘‘canlıların ancak kendinden önce var olan canlılardan oluştuğunu’’ ispatlayarak aşağıdaki görüşlerden hangisini
çürütmüştür?
A) Biyogenez
B) Abiyogenez
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) Heterotrof
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEB 2016 - 2017
C) Panspermia görüşü
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Ototrof görüşü
10. Aşağıda verilenlerden hangisi Darvin’in evrim görüşü
içerisinde değerlendirilmez?
A) Canlılar arasında basitten gelişmişe doğru bir sıralama vardır.
B) Evrim bireylerde değil popülasyonlarda gözlenir.
C) Tüm canlılar mutlak güç sahibi bir Yaratıcı tarafından
oluşturulmuştur.
D) Doğada güçlü özelliklere sahip bireyler hayatta kalırken, zayıflar elenir.
E) Ortam koşullarına adapte olan popülasyonlar türleşir.
11. Aşağıda verilenlerden hangisi bir adaptasyon örneği
değildir?
A) Bukalemunun renk değiştirmesi
B) Çuha çiçeklerinin soğuk ortamda koyu renkli çiçek
açması
C) Kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu bırakması
C) Ototrof
D) Balık ve kurbağaların çok sayıda yumurta üretmesi
E) Panspermia
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) Kurak ortam bitkilerinde stomaların az sayıda olması
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards