Canlılığın Oluşumu ile İlgili Görüşler

advertisement
B
TEST
IM
22
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-B
Canlılığın Oluşumu ile İlgili Görüşler
1. Yaratılış inancına göre,
4. Stanley Miller’in ilkel yerkürenin koşullarına benzer koşullar oluşturarak yerkürede yaşam başlamadan önce
hangi organik bileşiklerin oluştuğunu gözlemlemek için
kurguladığı deney düzeneği aşağıdaki gibidir.
I. İnsan yüce Allah tarafından, aracısız yaratılmıştır.
II. İnsanın yaratılışı belirli süreçler halinde gerçekleşmiştir.
III. Allah’ın yaratması sürekli devam etmektedir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Elektrotlar
Su
buharı
Vana
2. Weismann, farelerle yaptığı deneyde, 20 nesil farelerin
kuyruğunu kesmiş ama 21. nesil farelerin yine kuyruklu
doğduğunu gözlemlemiştir.
Weismann bu deney ile Lamarc’a ait,
I. Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayanlar körelir.
II. Sonradan kazanılan özellikler kalıtsal olup yavru
döllere aktarılır.
III. Sonradan kazanılan özellikler yavru döllerde çeşitlilik oluşturur.
görüşlerden hangilerini çürütmüştür?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe memeli canlılarda,
I. Vücut rengi koyulaşır.
II. Vücut irileşir.
III. Vücut çıkıntıları küçülür.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
K Bölümü
Organik
moleküllerin
toplandığı bölge
H 2O
Deneyin ilk başlangıcında organik moleküllerin oluşmadığını gözlemleyen Miller, K bölümüne soğutucu
eklemiş, böylece organik moleküllerin oluşabileceğini
ileri sürmüştür.
Miller’in K bölümüne soğutucu eklemesinin nedeni,
I. İlkel koşullarda yerkürenin çok sıcak olmasına bağlı
olarak, oluşabilecek organik moleküllerin yapılarının
bozulması
II. Organik moleküllerin oluşması için gerekli yüksek
enerjinin ilkel koşullarda olması
III. Yerkürenin soğuması sırasında organik molekül
sentezi için gerekli enerji koşulunun oluşmaması
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Bir türün bireyleri arasında gözlenen kalıtsal varyasyonlar aşağıda verilenlerin hangisine bağlanamaz?
A) Eşeyli üreme B) Mayoz bölünme C) Cross-over
D) Modifikasyon
ë
E) Mutasyon
TEST
22
12-B
Canlılığın Oluşumu ile İlgili Görüşler
6. Heterotrof görüşüne göre,
9. I. Olduğu varsayılan ara geçiş formlarına ait fosillerin
bulunamaması
II. Evrimin sürekli olarak ileri giden sistemler topluluğu
kabul edilip, bazı memeli türlerinin su ortamında
yaşaması
III. Evrimin hammaddelerinden olan mutasyonun canlı
türlerinde olumlu hiç bir etkisine rastlanılmaması
I. Oksijenli solunum
II. Fotosentez
III. Fermantasyon
olayları hangi sıraya göre ortaya çıkmıştır?
A) I-II-III
B) I-III-II
D) III-I-II
Yukarıda verilen durumlardan hangileri günümüz
evrim görüşünün bazı bilim insanlarınca kabul görmemesine neden olmuştur?
C) II-I-III
E) III-II-I
A) Yalnız I
7. Hayatın başlangıcı ile ilgili verilen görüşlerden hangisi canlılığın yeryüzüne başka gezegenlerden geldiğini savunur?
8.
Kuğu boyunlu
cam boru
Mikroorganizma
oluşmamış
Isı kaynağı
Balon
joje
Kuğu boynu
kırılmış
Et suyu
D) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yaradılış inancı
B) Ototrof görüşü
C) Panspermia görüşü
D) Heterotrof görüşü
E) Abiyogenez görüşü
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
10. Aşağıda verilenlerden hangisi Darvin’in evrim görüşü içerisinde değerlendirilmez?
A) Canlılar arasında basitten gelişmişe doğru bir sıralama vardır.
B) Evrim bireylerde değil popülasyonlarda gözlenir.
C) Tüm canlılar mutlak güç sahibi bir Yaratıcı tarafından oluşturulmuştur.
D) Doğada güçlü özelliklere sahip bireyler hayatta kalırken, zayıflar elenir.
E) Ortam koşullarına adapte olan popülasyonlar türleşir.
Mikroorganizma
oluşmuş
11. Aşağıda verilenlerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?
Isı kaynağı
Pasteur yukarıda verilen deney düzeneğinde
‘‘canlıların ancak kendinden önce var olan
canlılardan oluştuğunu’’ ispatlayarak aşağıdaki
görüşlerden hangisini çürütmüştür?
A) Biyogenez
B) Abiyogenez
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
D) Heterotrof
A) Bukalemunun renk değiştirmesi
B) Çuha çiçeklerinin soğuk ortamda koyu renkli çiçek
açması
C) Kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu bırakması
D) Balık ve kurbağaların çok sayıda yumurta üretmesi
E) Kurak ortam bitkilerinde stomaların az sayıda olması
C) Ototrof
E) Panspermia
Adõ
:.............................................
NO :
.............................................
Adı:
.................................
Soyadõ:.............................................
Soyadı:
.................................
Sınıfı:
.................................
Sõnõf :.............................................
No:
.................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Puan : ..............
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards