dahi fikirler sunar... - Perakende Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

advertisement
dahi fikirler sunar...
Kurumsal Danışmanlık ve
Eğitim Hizmetleri
BB
HİZMETLER GRUBU
Birlikten
Kuvvet Doğar...
Vizyon
Ülkemizin her alanda önde gelen profesyonellerini bir araya getirerek hem sektörün hem de
ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak.
Misyon
Kendi alanında uzman danışman ve eğitim kadrosuyla hizmet verdiği kurumların bir bütün
olarak gelişimini sağlamak, rekabetçi ve karlı lığı önemseyen yapısıyla sonraki kuşaklara
dinamik, gelişmiş, büyümüş bir kurum olarak devamlılığını sağlamaktır.
Danışmanlık Prensiplerimiz
•Güvenilirlik
•Gizlilik
•Samimiyet
•Süreklilik
•Uygulayıcılık
•Cesurluk
•Açık yüreklilik
YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI
SORUNLARIN İÇİNDE
KAYBOLMAYIN!
Şirketlerinizin kurumsallaşmasında ve verimliliğinde
SORUNLARINIZI BİRLİKTE ÇÖZELİM
• İşletmenizi yönetmede
problem mi yaşıyorsunuz?
• Müşteri, algılarını yönetmekte
sorunlar mı yaşıyorsunuz?
• Aile içerisinde görev
ve rol farklılaşmasında
gerginlikler mi var?
• İnsan kaynaklarını verimli
kullanamıyor musunuz?
Süreç başladığında işletmenizin bir
bütün olarak kurumsallaşmasını sağlar,
• Personelin aidiyet, verimlilik
problemi mi var?
Aynı zamanda satış ve ciro artırıcı
faaliyetleri birlikte yönetir,
• Satış ve operasyon yönetimine
hakimiyet kurmakta
zorlanıyor musunuz?
Islahatçı bir anlayışla hareket eder,
önce var olan imkanları harekete geçirir,
• Aile bütünlüğü
tehlikeye mi girdi?
• Satış ve cirolar istediğiniz
seviyelere bir türlü
gelmiyor mu?
PERDAHİ DANIŞMANLIK
Size sadece şirketi yönetmenin keyfini
yaşamak kalır.
DANIŞMANLIK
ÇALIŞMA SİSTEMATİĞİ
1. Mevcut Durum Analizi
Her firmanın kendine özgü bir yapısı vardır. İlk etapta firmanın kapsamlı bir check-up ını yaparak
hastalık nerede teşhis etmeye çalışırız. Durum analizi safhasında firmanın tüm fonksiyonlarını
yani tüm departmanlarının (Yönetim, Muhasebe/Finans, İnsan Kaynakları, Satın alma, Satış,
Reklam ve Halkla İlişkiler, Lojistik Üretim-Hizmet yerleri) mevcut durum tespiti yaparız.
Teşhis sürecimiz, firmanın büyüklüğüne ve çalışmanın sıklığına ve şirket verilerine ulaşım hızına
göre 1 ile 2 hafta arasında değişmektedir.
2. Aksiyon Planı
Şirket sahip ve üst düzey yöneticileri ile değerlendirme toplantısı yapılır. Şirketin güçlü ve zayıf
yönleri detaylı olarak ortaya konulur. Yapılması gereken çalışmalar ve iyileştirmeler şirket kültürü
gözetilerek “firmaya özgü” uygulama planı kararlaştırılır.
3. Yol Haritası
Uygulama sürecidir.
Değerlendirme toplantısında alınan kararlar çerçevesinde belirli bir tarih aralığında iş planı
yapılır, (iş planında mevcut durum, hedeflenen durum, yönetici ve sorumlular) Tedavi süreçleri
(iş planları) genelde 1- 2 yıl arası değişen çalışma sürecini kapsar.
4. Denetim ve Kontrol Sistemi
Teşhis ve tedavinin ardından eski alışkanlıklar ve hastalıkların tekrar ortaya çıkmaması için
düzenli kontrol ve denetimlerin yapıldığı aşamadır.
Bu süreçte, artık firma reorganizasyon sürecini tamamlamıştır. Düzeltilen süreçlerde eski
alışkanlıkların tekrar ortaya çıkmaması için düzenli ve sıkı takip edilerek yapılan çalışmaların
devamlılığı sağlanır.
Aile birliği için
anayasa
şart
Ortak bir anayasa etrafında
adaletli bir yönetimle hem siz iş
yapmaktan zevk alın hem de
şirketiniz nesiller boyu isminiz
yaşatmaya devam etsin.
Aile Şirketlerine “Aile Anayasası”nın
Hazırlanması
Aile içi ilişkileri ve şirketin geleceğini planlamak varlığını devam ettirebilmesi açısından, aile
ve şirketin bir bütün olarak ele alındığı kurallar bütünü olan “Aile Anayasaları”, büyüyen fakat
2. ve 3. nesle geçişte zorluklarla ve hatta satılma veya kapanma gibi sonuçlarla karşılaşan
işletmelerin, yazılı kurallara daha çok itibar eden insanoğluna yönelik bir çözüm olduğu
muhakkaktır.
Aile Anayasası Nedir? Ne İşe Yarar?
Aile şirketlerinin sürekliliğini sağlayacak gelecek nesillere daire kural ve prensiplerin
planlanmasına yönelik olarak şirketin yapısı, ortaklık yapısı, aile değerlerine özgü olarak
şekillendirilen aile anayasaları, yazılı olmaları ve gönüllülük esası ile oluşturulmaları sebebiyle
aile bireylerinin şirketle ilgili konularda danışacakları bir çözüm noktası olacaktır.
Aile Anayasalarının hukuki bir geçerliliği olmayıp, gönüllülük esasına dayanmaktadır!
Aile anayasalar öncelikle şirket ve aile arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ve bu ilişkiler
çerçevesinde oluşabilecek sorunların çözümüne yönelik kuralların oluşturulması, şirketin
gelecekteki yönetiminin planlanmasını amaçlar. Şirketin sürekliliğini sağlayacak kurumsal
yapının oluşturulması için bir adımdır.
PERDAHİ Danışanlık olarak sunduğumuz hizmet aile anayasasının şirket ortakları ile birlikte
hazırlanması, tüm aile bireylerine tanıtımı ve uygulama çalışmalarını içermektedir.
Aile Anayasası İçin İnceleme ve Hazırlık Aşaması,
Aile anayasası oluşturulurken öncelikle şu konular göz önüne alınmalıdır.
Şirketin organizasyon yapısı,
Ortaklık yapısı,
Aile değerleri,
Yönetim kurulunun işleyişi,
Şirket içi ve aile içi iletişim,
Şirketteki tüm pozisyonların gerektirdiği nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklar,
Aile bireyleri arasındaki ilişkiler,
Profesyonel yöneticilerle ilişkiler,
İkinci neslin şirket için yeterliliği ve isteği.
Yapılacak toplantılar, mülakatlar sonucu elde edilen veriler değerlendirilir ve şirkete özgü aile
anayasasının temel konuları ile alt başlıkları belirlenir. Ortakların taslak üzerindeki mutabakatı
ile tüm maddelerin içerikleri, ortaklarla yapılan toplantılar sonucu ön taslak olarak oluşturulur.
Taslak, tüm ortaklara sunulur ve belli bir süre incelemeleri, çekincelerini, itirazlarını ve eklemek
istediklerini not almaları istenir. Son düzeltmelerle birlikte tüm ortakların imzasının da yer
alacağı kesin metin hazırlanır. Bu metin şirketle ilgilenen tüm aile bireylerine dağıtılır. Gerekli
görülen durumlarda hakemlik yapılır. Aile anayasası üzerinde belli periyotlarla gözden
geçirmeler ve revizyonlar yapılır.
Yeniden Yapılandırma
(Reorganizasyon)
Şirketlerin yeniden yapılanması ile ilgili Türkiye de yanlış fakat yaygın bir anlayış vardır; Şirket üst yöneticisinin veya yönetiminin değiştirilmesi yeniden yapılandırma olarak kabul edilir.
Oysa ki yeniden yapılandırma tamamen farklıdır ve her yeniden yapılandırmaya kadro - ekip yönetim değişikliğinin eşlik etmesi gerekmez. Hatta, sorunu ve sorunların çözümünü sadece
üst yönetim değişikliğinde aramak tehlikeli olabilir.
Şirket içi ilişkiler ile şirketleri çevreleyen dış ortam arasındaki uyumun sağlanması, söz konusu
uyumu sürdürebilecek esnek ve kurumsal bir organizasyon yapısı ve politikası oluşturulması
için yeniden yapılandırma gerekli olabilir.
Kurumsallaşma amaçlı yeniden yapılandırma çalışmalarının odak noktası organizasyon
yapısıdır:
İnsan kaynakları, yönetim, üretim, yatırım, finansman, bütçeleme, dağıtım, pazarlama, satış ve
otomasyon yapı ve politikalarının oluşturulmasıdır.
Bu bakımdan, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeniden tanımlanması, şirket faaliyetlerinin
gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi, bunları sağlayabilecek yeni
veya daha gelişmiş bir organizasyon yapısının oluşturulması için:
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynaklarının şirket stratejisine uygun olarak planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi
için bir insan kaynakları-beşeri sermaye sistem ve politikası oluşturulması, yapılacak işin
gereklerine uygun personel alınması,
Şirket içinde kadro analizi, fonksiyonel analiz, süreç analizi yoluyla kadro, fonksiyon ve
süreçlerin birebir eşlenmesi, var olan ile olması gerekenin arasındaki farkın tespit edilerek;
Optimal ve kurumsal bir organizasyon, kadro, fonksiyon, ve süreç yapısı, iş tanımı ve analizleri
oluşturulması, Görev, yetki ve sorumlulukların optimal dağılımı, Özlük işlerinin oluşturulması,
Seçme ve yerleştirme süreçlerinin belirlenmesi, Ücret yönetiminin belirlenmesi, Departman
ve personel bazında iş tanımlamaları ve iş akımlarının oluşturulması, Kariyer yönetiminin
oluşturulması, Performans yönetimi kurulması, Şirket içi ve grup içi koordinasyon, Personel
için kısa temel eğitim ve seminerler, Disiplin kurulunun kurularak faaliyete geçirilmesi,
Finans Yönetimi
Şirketin mevcut durum ve organizasyon yapısının değerlendirilerek, kuvvetli ve zayıf yönleri
ile tehdit ve risklerinin belirlenmesi, Özellikle mali bünyenin analizi ve sürekli olarak izlenmesi,
işletme sermayesi gereksiniminin tespiti ve izlenmesi, finansman kaynaklarının değerlendirilmesi,
öz kaynak, kredi - borç - alacak politikası, mali risklerin belirlenmesi ve izlenmesi, finansman
politikası oluşturulması,Finansman, pazarlama, satış, muhasebe, personel, üretim, karlılık, risk,
borç, kaynak kullanımı, stok, denetim ve kontrol ile iktisadi etkinlik yapılarının ve politikalarının
değerlendirilmesi ve şirket ihtiyaçlarına cevap veren yeni kurumsal yapı ve politikaların
oluşturulması,
Satınalma ve Operasyon yönetimi
Satınalma ve satış politikalarının gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması, Satış artırıcı
faaliyetler kapsamında gerekli alan yönetimi, tanzim teşhir ve kategori yönetimine geçilmesi,
Rekabet edilebilir bir bünye oluşturabilmek için firmaya özgü kampanyalar düzenlenmesi,
Tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kategori yönetimine geçilerek;
Satınalma şartları, Raf satış fiyat paritelerinin oluşturulması, Mağaza raf yönetiminin
planlanması, Performanslarına göre ürünler hakkında gerekli işlemlerin yapılması, Tanzim
ve teşhir planlaması yapılarak Teşhirlerin en etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Sipariş
sisteminin kurulması/ etkinliğinin artırılması, Kampanyaların ve bütçelerinin belirlenmesi, İnsert
ve broşür politikalarının oluşturulması ve sonuç odaklı yönetimi,
Reklam ve Halkla İlişkiler
Kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması, Müşteri takip sistemi kurularak müşteri davranışlarına
göre Satınalma politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması, PR çalışmaları yapılarak
hedef kitlenin pozitif şekilde yönlendirilmelerine katkının sağlanması, Sosyal sorumluluk
projeleri oluşturularak hayata geçirilmesi, Şirketin pazarda, sektörde, imaj ve marka değerinin
yükseltilerek bilinirliğinin ve prestijinin artmasının sağlanması, Görsel reklam ve tasarım
çalışmaları yapılarak müşteriler tarafından kurum algısı ve imajının yükseltilmesi, Kuruma
özgü imaj oluşturularak, hedef kitle ile iletişim sağlanması, Yapılan kurumsal kimlik ve imaj
çalışmasının mağaza dışı ve mağaza içi de dâhil olmak üzere her alanda standardize edilerek
kullanılması, Kurumsal yayınların şirketin tanıtımında kurumsal kimliğe uygun kullanımının
sağlanması, Kurumun web sitesinin oluşturularak Müşteriler ile etkin iletişim sağlanması,
Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj içeriklerinin belirlenmesi, İnsert ve broşür çalışmaları
müşteri konseptine ve beklentilerine uygun olarak kurumsal kimliğe göre yapılandırılması,
Bilgi teknolojileri ve otomasyon sistemleri
Bilgisayar otomasyon sisteminin büyüme trendine uygun olarak değiştirilmesi ve kurulum
sürecinin yönetilmesi, Kurumun bilgisayar alt yapısının gözden geçirilerek verimliliğinin ölçülmesi,
Tüm bilgi ve verilerin bilgi teknolojileri sistemi içerisinde yer alması sağlanarak raporlamaların
en doğru ve verimli bir şekilde yapılması, Kurum içerisinde daha etkin haberleşme amacıyla
gerekli teknolojilerden faydalanılması, Tüm elektronik ürünlerin tek elden en verimli şekilde
kullanılması,
Lojistik ve stok yönetimi
Mevcut yapının incelenmesi ve alternatif çözüm önerileri getirilerek işletmenin tedarik zinciri
yönetiminde kullandığı teknoloji, personel ve yöntemlerle ilgili detaylı çözüm önerilerinin
sunularak hayata geçirilmesi, Etkin stok yönetimi yapabilmek için taleplere hızlı cevap
verebilecek bir yapının oluşturulması, Rut ve sevkiyat programları anlayışına göre yönetiminin
hayata geçirilmesi, Sabit maliyetlerin değişken maliyetler şekline dönüştürülmesi, Satış hacmine,
mevsimsel değişkenlere, rekabet koşullarına göre stok oranlarının belirlenmesi, Mevcut
envanter göz önüne alınarak stok tutmanın maliyeti ve firmanın finansman imkânlarının etkin ve
verimli yönetimi, Depolama imkânlarının gözden geçirilerek iyileştirilmesi, Etkin stok yönetimi
uygulanarak mağazalarda yok satmanın ve aşırı stok tutarak gereksiz maliyet ve giderlerin
önüne geçilmesi, Standart sipariş sisteminin oluşturulması, Mevcut teknoloji gözden geçirilerek
gerekli yatırımların yapılması, Kırmızı et, unlu mamuller ve paketleme bölümlerinin verimli bir
şekilde yönetilebilmelerinin sağlanması, süreçlerinin yapılandırılması,
STRATEJİK PLANLAMA
• Şirketlerin analize dayalı olarak geleceklerinin planlanması, öngörülmesi ve bu suretle daha
sağlam, daha sağlıklı ve daha karlı hale getirilmesi için, kısaca performansların geliştirilip
izlenmesi için stratejik planlama gereklidir. Dolayısıyla, stratejik planlama faaliyetleri bir
şirketin hem amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur hem de şirketin kurumsallaşmasına
destek sağlar. Zira stratejik planlama ile şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli;
• Misyon, hedef ve amaçlarını belirlemek,
• Amaçlarına ulaşmak için uygun araçları belirlemek,
• Amaçlarına ulaşmak için uygun, esnek, uyumlu ve güvenli politikaları belirlemek,
• Amaç-araç-politika uyum ve koordinasyonunu sağlamak,
• Ekonomiklik, etkinlik, modern iş ve işletmecilik ilkelerine göre faaliyette bulunmalarını
sağlamak,
• Yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için işlerliği olan bir raporlama - bütçeleme - planlama
- projeksiyon - değerlendirme sistemi kurulması amaçlanmaktadır.
• Özet olarak stratejik planlama vasıtasıyla, analize elverişli datalar ile üç ve beş yıllık
stratejik planlar hazırlanması, bu planlara bağlı olarak gelir-gider bütçeleri hazırlanması,
nakit bütçeleri hazırlanması ve yatırım bütçeleri hazırlanması, raporlama ve değerlendirme
sistemleri kurulması, üretilen raporlarla hangi hedeflerin ne kadar ve niçin gerisinde-ilerisinde
kalındığının izlenmesi, şirketin karar alma sürecinin daha sağlıklı işlemesi, gerekli tedbirlerin
zamanında alınması ve uygun politikaların izlenmesi mümkün olur.
• Stratejik planlama faaliyetleri; şirket içinde disiplin altına alınmış kurumsal bilgi akışı,
projeksiyon ve değerlendirme sistemi demektir. Böyle bir sistem, ekonomik konjonktürün
izlenmesi ve şirket politikalarının konjonktüre göre önceden belirlenmesi, konjonktürün
çöküş dönemlerinde krizin çok daha rahat atlatılması için de yararlıdır.
Eğitim İhtiyaç analizinizi yapıyor
eğitim programınızı hazırlıyoruz,
İç eğiticilerinizi yetiştiriyoruz,
Şirketinizin ihtiyaç duyduğu
Yönetici adaylarınızı seçip
yetiştiriyoruz,
Kasap, manav, şarküteri,
unlu mamuller reyonlarınızda
ihtiyaç duyduğunuz kalifiye
elemanların kurum içerisinde
bir okul titizliğiyle eğitimini
sağlıyoruz.
EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
a. Eğitim İhtiyaç analizi ve eğitim programı
Kurumunuzun eğitim ihtiyacını detaylı bir çalışma ve test yöntemleriyle ölçüp kurum hedeflerine
göre analizini yaparak ihtiyacı belirliyoruz.
Belirlenen bu ihtiyaçlara göre “yıllık eğitim programı” nı hazırlıyoruz. Talebiniz halinde PERDAHİ
Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin profesyonel eğitimci kadrosuyla eğitimleri bünyenizde
gerçekleştiriyoruz.
b. İç eğiticilerin yetiştirme programı
Kurumunuzda hizmet standartlarınızın herkes tarafından eşit şekilde öğrenilmesi, kurum
kültürünün oluşumu, yeni başlayan personelinizin adaptasyonu, işbaşı eğitimi ve şirket amaç
ve hedeflerine uyumu ve sürekli eğitim anlayışı çerçevesinde kurumunuza özgü mantaliteyle
“iç eğitici” kadronuzu yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz eğiticiler kurumunuzun temel dinamosu
görevini göreceklerdir.
c. Yönetici adayı yetiştirme programı
Hemen hemen her sektör kalifiye eleman sıkıntısı yaşamaktadır, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu
kurum kültür ve mantalitesi ile yetişmiş yöneticiler yetiştirerek kurumunuzun büyüme sürecinde
ihtiyaç duyduğu yöneticileri kendi bünyenizden araştırıp belirliyoruz. Belirlediğimiz bu adayları
belirli bir periyotla uyguladığımız eğitimlerle kurumunuza kazandırıyoruz.
d. Servis reyonları şefi yetiştirme programı
(kasap, manav, şarküteri, unlu mamuller)
Organize gıda perakendesinin en çok ihtiyaç duyduğu sunum teknikleri ev müşteri ilişkilerinde
kendini yetiştirmiş, başarılı servis reyonu çalışan ve şefleri için butik bir eğitim programıdır.
Eğer işleriniz yolundaysa
eğitime yatırım yapın, işleriniz
yolunda değilse eğitime
iki kat
yatırım yapın
Kurumunuzun ve çalışanlarınızın
eğitim ihtiyaçlarını analiz ediyoruz,
Profesyonel eğitim kadromuzla
eğitimlerinizi veriyoruz.
EĞİTİM
HİZMETLERİ
Eğitim yöntemimiz:
Eğitim ve Eğitimcilerimizin özellikleri
Eğitimlerimiz modüler bir anlayışla kurum ihtiyaçları göz önüne alınarak içerikleri
hazırlanmaktadır. Eğitimler her konunun uzmanı eğitimci tarafından verilir. Eğitimcilerimizin ayırt
edici temel özellikleri teorik bilgilerinin yanı sıra verdikleri eğitimin pratik bilgi ve tecrübesine de
sahip olmalarıdır.
Anket
Eğitim, eğitmen, sunuş şekli, molalar, altyapı gibi eğitimle ilgili tüm konuları içeren bir “anket
çalışması” gerçekleştirilmekte ve sonuçlar “madde analizi” yöntemiyle raporlanmaktadır.
Ön Test - Son Test
“Ön test - son test” uygulaması ile kişi bazında öğrenme yüzde artışları raporlaştırılarak
sunulmaktadır.
Sınav
Müşteri onayı halinde yazılı sınav yolu ile katılımcılar için 100 puan üzerinden derecelendirme
yapılmakta, sonuçlar sınav kağıtları ile raporlaştırılarak sunulmaktadır.
Katılım Belgeleri
Sınav sonuçlarına bakılmaksızın tüm katılımcılara katılım belgeleri hazırlanarak sunulur.
“Özelleştirilmiş Eğitim” Opsiyonu
Eğitimlerimiz standart veya uyarlanmış olmak üzere iki farklı yöntemle sunulabilmektedir.
Bunlardan ilkinde herhangi bir ön çalışma yapılmadan, eldeki standart (her yerde ve şart altında
geçerli) müfredat katılımcılara aktarılırken, diğer yöntemde eğitim konuları bir ön çalışma ile
incelenerek ilgili kurum için özelleştirilmektedir. Danışmanlık nosyonumuz müşterilerimiz için
benzer avantajlar sunabilmeyi mümkün kılmaktadır.
Özelleştirilmiş eğitim seçeneğinin tercih edilmiş olması halinde gerçekleştirilecek olan ön
çalışma, bir “check-up raporu” halinde ayrıca sunulmaktadır.
Dokümantasyon
Eğitim departmanlarının dokümantasyonda karşılaştıkları güçlükleri çok iyi biliyor ve sırtınızdaki
yükleri en aza indiriyoruz. Tüm eğitimlerimizin ardından sunduğumuz kapsamlı klasörümüz;
• Eğitim için genel bir rapor,
• Eğitim ve eğitmen hakkında ayrıntılı bilgilendirme,
• Eğitmen yorumları,
• Katılımcı anketlerinin (madde analizi) değerlendirme tabloları,
• Katılımcıların diğer yorumları,
• Anket formlarının asılları (Kuruma ait bir kaşe ile kaşelenmiştir),
• Eğitim öncesi check-up yapılmış ise sonuçlarını içeren rapor
• Ders notu örneği
• Devam çizelgeleri
• Yapılmış ise sınav kağıtları (Örnek soru ve yanıt şablonu ile)
EĞİTİMLERİMİZ
Kişisel Gelişim Eğitimleri:
• İletişim becerileri ve beden dili
• Yöneticilik becerilerini geliştirme
• Çatışma yönetimi
• Motivasyon teknikleri
• Takım çalışması
• İş disiplini ve zaman yönetimi
• Hitabet
• Diksiyon ve güzel konuşma
• Etkili sunum teknikleri
İnsan kaynakları eğitimleri:
• İnsan kaynakları yönetim ve teknikleri,
• Mülakat teknikleri,
• Seçme ve yerleştirme süreçlerinin etkin yönetimi,
• Performans yönetimi ve yeni uygulamalar,
• Kariyer planlama yönetimi,
• İş kanunu güncel izahlı anlatımı,
• Personel Özlük İşlerinde Güncel Durum,
Perakende/Mağazacılık Eğitimleri:
• Perakendeciliğe giriş
• Etkin mağaza yöneticiliği ve mağaza kontrol noktaları,
• Mağaza alan yönetimi ve tanzim teşhir
• Tezgâh /reyon yönetimi,
• Reyon ve satış temsilcileri
• Reyon yönetimi, sipariş mantalitesi
• Satış becerileri ve müşteri ile etkin iletişim
• Sipariş yönetimi ve ürün kabul kuralları,
• Ürün sunum yöntemleri, ürün teknik bilgisi
• Ürün teslim alma / sipariş / raporlama / fire yönetimi
• Kasa kontrol noktaları ve kasa şefi
• Son memnuniyet noktası; kasa ve kasiyer
• Müşteri hizmetleri ve şikâyet yönetimi,
• Müşteri servis sürücüleri ve müşteri iletişimi
Satınalma ve Pazarlama Eğitimleri:
• Etkin satınalma ve ürün yönetimi
• Müzakere teknikleri
• Kategori yönetimi
• Ürün, Sipariş ve Stok Yönetimi
• Teknik satınalmanın incelikleri,
• Ürün ve hizmet pazarlaması
Merchandising Eğitimleri:
• Merchandiser’ lerin dünyası
Muhasebe / Finans Eğitimleri:
• Finansal tablolar, nasıl yorumlanmalı,
• Bütçe hazırlama teknikleri ve yönetimi,
PERDAHİ Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
olarak tüm özel ve resmi kurumlara ihtiyaç
duydukları her türlü eğitimi profesyonel
eğitimcileri ile sağlamaktadır.
Sağlık Sektörüne Özel
Eğitimler
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler
• Hizmette farklılık yaratmak
• Hasta memnuniyeti
• İletişim becerilerimizi ve hasta ilişkilerimizi geliştirmek için
Programın İş Sonuçlarına Faydaları:
Tüm işletmelerde olduğu gibi, hastanelerin de temel amacı, elbette hastalarına sağlıklarını
yeniden kazandırırken aynı zamanda varlıklarını sürdürerek rekabet güçlerini artırmaktır.
Günümüzde bunun tek koşulu, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini etkin bir biçimde analiz
ederek hizmet beklentilerini önceden görebilmekten, bu beklentileri aşarak onları mest edecek
hizmeti sunabilmekten ve tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan geçiyor. Hizmet sektörünün
biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel hizmet anlayışı da yerini profesyonel
bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki farklılaşmalar da “Kişisel
Hizmet” denilen insana dayalı hizmeti ön plana çıkarmıştır. Çağdaş yönetim anlayışlarının
ilkeleri de, kişisel hizmet kalitesini artırmanın, mutlu çalışanlarla sağlanabileceğini gösteriyor.
Bu eğitim, sizlerle, odak noktasında “Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz” anlayışının bulunduğu,
kurum içi ve dışı müşteri odaklı bir hizmet anlayışının nasıl yaratılabileceğinin ve böylelikle
rekabet gücünün nasıl artırılabileceğinin yöntemlerini paylaşıyoruz.
Resmi Kurum ve
Kuruluşlara Özel Eğitimler
Doğru iletişimin öneminin gittikçe arttığı günümüzde Belediyeler başta olmak üzere tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının hizmet verdikleri kişilere yönelik daha etkin ve memnuniyet artırıcı
iletişim kurmaları kaçınılmaz olarak önem kazanmaktadır.
Tüm kurum ve kuruluşların yöneticileri hizmet verdikleri hedef kitle farklı olsa da farklı isimlendirilse
de var olan müşterilerini elde tutabilmek yeni müşteriler elde edebilmek, belediyeler ve siyasiler
oylarını koruyabilmek ve artırabilmek adına çalışanlarını bilgisel, davranışsal ve hizmet kalitesi
adına geliştirmek zorunluluğunu gün geçtikçe hissetmektedirler.
Bunların yanı sıra bu tür kurumların toplumu bilinçlendirmek adına yapmış oldukları sosyal
sorumluluk ve eğitici faaliyetlere hız vermektedirler.
Notlar
dahi fikirler sunar...
Kurumsal Danışmanlık ve
Eğitim Hizmetleri
BB
HİZMETLER GRUBU
Birlikten
Kuvvet Doğar...
Deposite AVM İkitelli OSB 2. Ada A Blok
Kat: 4 No: 411 Başakşehir/İstanbul
Tel: 0212 549 49 58
www.perdahi.com
[email protected]
Download