istanbul medipol üniversitesi deontoloji ve tıp tarihi ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
UTF112038
Ders Saati
22 saat teorik
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi ( İngilizce )
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Zeynep BELDES
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Pazartesi 13:00-14:00
Dersin Amacı
Hekim adayının mesleki kimliğinin oluşumuna katkıda bulunmak için tıbbın gelişim evrelerini ve özellikle İslam
medeniyetinin tıbba katkılarını öğrenmesi suretiyle tıp tarihi bilincine sahip olmasına katkıda bulunurken meslek
yaşamında karşılaşacağı etik ve hukuki sorunlarla analitik bakış açısıyla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Tıp tarihi bilincini yorumlayabilecektir.
1.1. Tıp tarihi konularını açıklar.
1.2. Tıp tarihi ile ilgili örnekleri sıralar.
1.3. Tıp tarihini, özellikle İslam Medeniyetinin tıbba katkılarını özetler.
2. Etiğin temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
2.1. Etiğin temel kavramlarını açıklar.
2.2. Etik sorunları tartışır.
2.3. Etik sorunlara ilişkin örnekleri ifade eder.
3. Hukuki sorumlulukları değerlendirebilecektir.
3.1. Hukuki sorumlulukları ve sonuçlarını açıklar.
3.2. Hukuki sorumluluklarla ilgili örnekleri sıralar.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Tıp Nedir? Tıbbın Yönetim Bilgisi
2. Deontoloji ve Tıbbi Etiğin Tanımı ve Önemi
3. Tıp Eğitimi ve Evrimi
4. Tıp Tarihi Metodolojisi ve Eğitimi
5. Prehipokakratik Tıp
6. Hipokratik Tıp
7. Avrupa Ortaçağ Tıbbı
8. İslam Tıbbı ve Ünlü Hekimler
9. Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularda Tıp
10. Rönesans Tıbbı
11. Avrupa’da 17.,18.,19. yy Tıbbı
12. Osmanlı Tıbbı
13. Çağdaş Bilimsel Tıp
14. Hekim Kimliği ve Hekim Andları
15. Tıp Etiğinin İlkelerine Giriş
16. Sanat, Görme Biçimleri ve Ritüeller
17. Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk-Tıp İlişkisi
18. Türk Hukukunda Hekimin Görevleri
19. Görsel Kültür
20. Hekimin Hukuki Sorumluluğu
21. Haklar Kavramı
22. Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, örnek olay incelemesi
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler
Ders Notu Öğretim üyesinin notları
1- Bayat, A. H. (2010); "Tıp Tarihi", Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği yayını, İstanbul.
2- Sarı, N. ve ark. (2007); "Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Ders Kitabı", Cerrahpaşa Tıp Fak. yayını,
İstanbul.
3- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan
Kaynaklar Önerilen Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul.
Kaynaklar 4- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer,
Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000)
5- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara.
6- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp
Kitabevi, İstanbul.
7- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Download