Corporate 2 Template

advertisement
www.company.com
ETİK
www.company.com
Etik nedir?
Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil
olmayanı ayırt etmek, doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna
inandığımız şeyleri yapmaktır.
www.company.com
sokrates(KS).pps
www.company.com
 Etik, neyin doğru neyin yanlış olduğuna inceleyen bir
felsefe dalıdır.
 "evrensel iyi", "evrensel doğru" olup olmadığını ve bunlara
ulaşılıp ulaşılamayacağını araştırır.
www.company.com
Etik değer örnekleri







Dürüstlük
Yardımseverlik
Adaletli olmak
Sadakat
Yalan söylememek
Hırsızlık yapmamak
Cana kıymamak
gibi evrensel değerlerdir.
www.company.com
Etik’e yakın kavramlar
Ahlak, belli bir dönemde, belli insan topluluklarında
benimsenen, kişilerin uymak zorunda oldukları örf, adet,
yaşam biçimi gibi davranış ve kuralların toplamı.
Deontoloji, aynı meslek grubunda olan kişilerin
mesleklerini icra ederken uymakla yükümlü olduğu
kuralların tamamıdır.
Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü
belirleyen yasaların bütünüdür.
www.company.com
Kurallar, belli bir durumda yapılması gereken şeyi gösterir
ya da buyururlar.
 Kesindirler
Örnek: kürtajın yasak olması
www.company.com
İlkeler, temel düşünce, temel unsur, ana prensiplerdir.
 Davranış biçimini kesin olarak belirlemezler
 Genel niteliklidirler
 Kuralları değerlendirme/doğrulama yetkinliğine sahiptirler
Örnek: Özerkliğe saygı ilkesi. Yalan söylemenin yanlış olduğunu
bildiren kuralı gerekçeleriyle birlikte değerlendirerek tutum ve
davranışlarımıza rehberlik eder.
www.company.com
 Etik henüz çözümü belirlenmemiş, yerleşik kuralların
dışında kalan sorunlarla ilgilenir.
 Açık uçlu sorularla ilkelerin belirlenmesine yönelik
çalışmalar yaptığı için her zaman tartışmaya açık bir
alandır.
 Etiğin üzerinde çalıştığı sorunlar çözüme kavuştuğunda
yani kurallar belirlendiğinde söz konusu bilgiler deontoloji
olur.
 Etik önemlidir, etiğin bittiği yerde hukuk başlar.
www.company.com
Meslek etiği
Belirli bir meslek grubunun
Mesleğe ilişkin olarak oluşturduğu
Üyelerini belli bir şekilde davranmaya zorlayan
Kişisel eğilimlerini sınırlayan
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan
Meslek içi rekabeti düzenleyen
Ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler
bütünüdür.
www.company.com
 Meslek etiği uzmanlık gerektiren ne kadar
meslek varsa hepsini kapsar.
 Tıp etiği, çevre etiği, bilim ve araştırma etiği,
medya etiği, mühendislik etiği vb…
www.company.com
www.company.com
Meslek etiği patlaması
Bilim ve teknolojinin ‘değer dışı’ gelişmesi, kişisel ve siyasal
çıkarlarla birleşerek insanlığı bazı çıkmazlara götürmüştür.
Bu durum evrensel olarak geçerli kılınabilecek ortak kurallar
arayışına yol açmıştır. Günümüzde çeşitli meslek etikleri
patlamasına yol açan en önemli etkenin bu olduğu söylenebilir.
www.company.com
Tıp etiği
Tıp etiği, tıbbın ve sağlık alanındaki bilimsel ve pratik
çalışmaların etik yönden değerlendirilmesini ve ahlaki
ikilemlere bir çözüm bulunmasını hedefleyen disiplindir.
www.company.com
Etik ilkeler
Evrensel kabul gören 4 temel ilke:
 Zarar vermeme
 Yararlılık
 Adalet
 Özerklik
www.company.com
Diğer Etik İlkeler






Dürüstlük
Yaşama saygı
Yansızlık
Sır saklama
Mesleğini ticari amaçlara alet etmeme
Meslektaşlara saygı
 Mesleki dayanışma
www.company.com
Örnekler…
 Organ nakillerinde ‘zarar vermeme’ ilkesi gönüllü verici için
tamamen tersine uygulanmaktadır
 Acil kan transfüzyonu gereken bir hasta için elde bulunan tek
ve HIV + olduğu bilinen kandan başka seçenek yoksa hastaya
bu kanı vermek yarar-zarar dengesinde yarar yönü ağır basan
ve ölümü geciktiren bir karardır
www.company.com
Örnekler…
 Terminal dönem hastasının ileri tetkik ve tedaviyi
reddetmesi ya da ötenazi istediği durumlar
 Evli olmayan, acil ektopik gebelik tanılı hastanın bilgilerinin
yakınlarına açıklanmaması talebi
www.company.com
Örnekler…
Terminal dönem hastaların durumu önemli bir emek,
zaman ve para harcamanın gerektiği bir durumdur.
 Pahalı bir gereci veya ilacı böyle bir hastada kullanmak
adil midir?
 Peki ya kullanmamak adil midir?
 Hekimin ve sağlık personelinin zamanının paylaştırırken
iyileşme umudu daha fazla olan hastaları öncelemeleri
adil midir?
Bu sorunlara etik açıdan kesin yanıtlar vermek mümkün
olmamaktadır.
www.company.com
Örnekler…
 Organ naklinde hastaların sırasının nasıl belirleneceği
(tıbbi öyküye göre mi, başvuru sırasına göre mi, ödeme
gücüne göre mi, yaşına göre mi)
 Yaş…Örneğin yaşamı tehdit altında acil bir genç hasta ile
aynı durumda yaşlı bir hastaya canlandırma işlemine
hangisinden başlanacağı
www.company.com
Örnek: Yehova Şahidi
www.company.com
Bazı Tıbbi Etik Sorunlar





Hayvan Deneyleri
Sakat olduğu anlaşılan fetusun yaşamına son verilmesi
Doğum kontrol yöntemleri
Ötenazi
Beyin Ölümü ve Organ Transplantasyonu
www.company.com
Küretaj
www.company.com
Estetik müdahaleler
www.company.com
Genetik Çalışmalar
www.company.com
Neden etik davranmalıyız?
 Doğru, haklı ve iyi olanı yapmak ahlakidir.
 Yasalar yanlış eylemi cezalandırır.
 Saygınlık; doğru olanı yapmak kişinin veya kurumun
saygınlığını artırır.
 İş pratiği açısından; doğru olanı yapmak iş yaşamında iyi
sonuç verir.
 Değişim açısından; politika ve teamüllerin yokluğunda
yapmak için doğru şeyi bilmek amacıyla.
www.company.com
HASTA HAKLARI
www.company.com
www.company.com
www.company.com
Hasta hakları nedir?
İnsan haklarının sağlık hizmetindeki yansımasıdır.
 Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı olan kişilerin
 Sadece ve sadece insan olmaları nedeniyle sahip oldukları
 T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer
mevzuat ile tanınan
 teminat altına alınan haklarıdır.
www.company.com
Hasta haklarının kapsamı
 Sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum ve
kuruluşlar
 Sağlık hizmetine katılan her kademedeki ve unvandaki
ilgililer
 Hizmetten faydalanma hakkına sahip bütün bireyler
www.company.com
Hasta Hakları
 Adaletle Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma
www.company.com
Bilgi İsteme
www.company.com
Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
www.company.com
Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
www.company.com
Kayıtları İnceleme, Düzeltilmesini İsteme
www.company.com
Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma
www.company.com
Bilgi Verilmesini Yasaklama
www.company.com
Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
www.company.com
Rıza Gösterme, Aydınlatılmış Onam
www.company.com
Bilgilerin Gizli Tutulması
www.company.com
Tedaviyi Reddetme ve Durdurma
www.company.com
İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi
www.company.com
 Güvenliğin Sağlanması
 Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden
Faydalanma
 Ziyaretçi Bulundurma
 Refakatçi Bulundurma
 Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı
www.company.com
[email protected]
0 232 4333333/2337
www.company.com
Download